Nga Matie klɛli’n 10:1-42

  • Akoto 12 mun (1-4)

  • Jasin bolɛ’n i su afɔtuɛ manlɛ (5-15)

  • Bé klé Zezi i sɔnnzɔnfuɛ’m be yalɛ (16-25)

  • Amun sro Ɲanmiɛn, nán amun sro sran (26-31)

  • Zezi ti’n, sran’m be nuan su sɛman (32-39)

  • Be nga be sɔ Zezi i sɔnnzɔnfuɛ’m be nun’n (40-42)

10  I sin’n, ɔ yiɛli i sɔnnzɔnfuɛ blu-nin-nɲɔn (12) mun. Yɛ ɔ mannin be kwlalɛ naan be fuan mmusu mun,+ yɛ be yo maan sran’m be tukpacɛ nin be wunnɛn ya wafawafa kwlaa be wie.  Akoto blu-nin-nɲɔn (12) mun be dunman mun yɛ:+ Simɔn mɔ be flɛ i Piɛli’n,+ ɔ nin i niaan bian Andre,+ Zebede i wa Zaki nin i niaan bian Zan,+  Filipu nin Batelemin,+ Toma+ nin Matie+ m’ɔ ti lapo defuɛ’n, Zaki m’ɔ ti Alfe i wa’n, Tade,  Simɔn m’ɔ ti wakawakafuɛ’n,* yɛ Zida Iskariɔti mɔ i sin’n ɔ yili Zezi mannin’n.+  Zezi sunmannin sran blu-nin-nɲɔn (12) sɔ mun. Kɛ ɔ́ súnman be’n, ɔ kannin ndɛ wie mun kleli be.+ Ɔ seli be kɛ: “Nán amun wɔ be mɔ be timan Zifu’n be sin, yɛ nán amun wlu Samari klɔ fi nun.+  Sanngɛ amun wɔ Izraɛli nvle’n* nun bua mɔ b’a mlin’n be ngunmin be sin.+  Kɛ amún kɔ́’n, amun bo ndolo se kɛ: ‘Ɲanmiɛn su lɔ Famiɛn Diwlɛ’n w’a mantan koko.’+  Amun yo be nga be wunnɛn yo be ya’n be juejue,+ amun cɛn be nga be wuli’n, amun yo maan kokowefuɛ’m be kokowe’n wie, amun fuan mmusu mun. N fɛ i sɔ yolɛ’n n cɛli amun, amun kusu nán amun de like fi.  Nán amun fa sika ɔkwlɛ, annzɛ sika, annzɛ aaba fa sie pata kan nga amun fa ci amun bo’n nun.+ 10  Nán amun fa aliɛ, annzɛ tralɛ nɲɔn,* annzɛ ngbabua, annzɛ kpɔnman.+ Afin sɛ be man junman difuɛ’n i aliɛ’n, i sɔ’n nin i fata.+ 11  “Klɔ dan annzɛ klɔ kaan kwlaa nga amun wlu nun’n, amun kunndɛ be nga be nin amun ndɛ’n i tilɛ fata’n, yɛ amun tran lɛ lele naan amun kɔlɛ blɛ’n ju.+ 12  Kɛ amun wlu awlo’n nun’n, amun yo i nunfuɛ’m be like. 13  Sɛ be nin amun ndɛ’n i tilɛ fata’n, maan muae mɔ amun bo man be kɛ be di fɔundi’n, ɔ tran be su.+ Sanngɛ sɛ be nin amun ndɛ’n i tilɛ fataman’n, maan muae mɔ amun bo mannin be kɛ be di fɔundi’n, ɔ sɛ i sin amun wun. 14  Klɔ kwlaa annzɛ awlo kwlaa nga amun wlu nun’n, sɛ b’a sɔman amun nun annzɛ b’a tieman amun ndɛ’n, kɛ amún fín awlo sɔ’n nun annzɛ klɔ sɔ’n nun fíte’n, amun kpukpu amun ja wun ndutre’n.+ 15  Nanwlɛ, ń kán klé amun kɛ Jɔlɛ Dilɛ Cɛn’n nun’n, jɔlɛ nga bé dí klɔ sɔ’n, Sodɔmun nin Gomɔru klɔ’m+ be liɛ’n, ɔ́ yó sɔsɔ trá klɔ sɔ’n i liɛ’n. 16  “Amun nian! N su sunman amun, yɛ amún yó kɛ bua mɔ be o blo alua wlɛfuɛ’m be afiɛn’n sa. I sɔ’n ti’n, amun nian amun wun su kɛ wuo’m be fa nian be wun su’n sa. Yɛ nán akunndan tɛ tran amun klun, amun yo kɛ auble mun sa.+ 17  Amun sasa amun wun sran’m be lika, afin bé trá amun mán jɔlɛ difuɛ mun,+ yɛ bé fá ngble bé bó amun+ Ɲanmiɛn sulɛ sua’m be nun.+ 18  Min dunman nun ti’n, bé wá fá amun kɔ́ mɛn siefuɛ nin famiɛn’m be ja su,+ kɛ ɔ ko yo naan amun a kan like nga amun lafi su’n i ndɛ b’a kle be, ɔ nin nvlenvle’m be nunfuɛ mun’n ti.+ 19  Sanngɛ kɛ be ko fa amun ko man’n, nán amun koko ndɛ nga amún kán’n, ɔ nin wafa nga amún kán ndɛ sɔ’n be ti. Afin dɔ kunngba sɔ’n su’n, Ɲanmiɛn maan amún wá sí ndɛ nga amun ko kan’n.+ 20  Afin ndɛ nga amún kán’n ɔ su finman amun bɔbɔ, sanngɛ amun Si i wawɛ’n yɛ ɔ́ sín amun lika kán ndɛ’n niɔn.+ 21  Asa ekun’n, sran’m bé wá fá be niaan mun mán kɛ be kun be, yɛ siɛ’m bé fá be mma mun mán sɔ wie. Ba’m bé jáso be si nin be nin’m be wun, yɛ bé fá be mán kɛ be kun be.+ 22  Kpɛkun min dunman’n ti’n, sran’m be kwlaa bé kpɔ́ amun,+ sanngɛ sran ng’ɔ jran kekle lele ju i awieliɛ’n, ɔ́ fíte nun.+ 23  Sɛ be kle amun yalɛ klɔ kun su’n, amun wanndi wɔ klɔ uflɛ su.+ Afin nanwlɛ, ń kán klé amun kɛ amun su wieman Izraɛli klɔ’m be su sinsin mlɔnmlɔn naan sran Wa’n w’a ba. 24  “Sran m’ɔ suan like’n, i kpa trɛmɛn i like klefuɛ’n, yɛ kanga’n i kpa trɛmɛn i min’n.+ 25  Sɛ sran m’ɔ suan like’n kaci kɛ i like klefuɛ’n sa’n, ɔ ti kpa mɛn i. Yɛ sɛ kanga’n kaci kɛ i min’n sa’n, ɔ ti kpa mɛn i.+ ?Sɛ be flɛ awlo kpɛn’n kɛ Bɛlzebubu’n,*+ be mɔ be ti i awlo’n nunfuɛ mun yɛ be su flɛman be sɔ wie-ɔ? 26  I sɔ’n ti’n, nán amun sro be, afin ɔ leman sa kun sa mɔ be fiali su m’ɔ su fiteman nglo-ɔ. Yɛ ɔ leman nvialiɛ nun like kun sa mɔ be su siman nun-ɔn.+ 27  Ndɛ nga n kan kle amun aosin nun’n, amun kɛn i wia nun, yɛ ndɛ nga n tu i aswre kle amun’n, amun jran sua’m be ti su be bo i jɔ.+ 28  Yɛ nán amun sro be nga be kwla kun amun mɔ sanngɛ be kwlá yoman naan amun a kwlá ɲanman nguan ekun’n.+ Sanngɛ amun sro sran ng’ɔ kwla nunnun amun Zeɛnin’n* nun’n.+ 29  Sika mma kaan kun* yɛ be fa to ndrofia nɲɔn-ɔn. ?Nɛ́n i-ɔ? Ɔ nin i sɔ’n ngba’n, sɛ be nun kun tɔ asiɛ wun’n, saan amun Si’n sí nun.+ 30  Amun timuɛn’n bɔbɔ’n, ɔ si i nuan. 31  Ɔ maan nán srɛ kun amun. Amun ti kpa tra ndrofia kpanngban.+ 32  “I sɔ’n ti’n, sran ng’ɔ kɛn i sran’m be ɲrun kɛ ɔ si min’n,+ n kusu ń kɛ́n i min Si m’ɔ o ɲanmiɛn su lɔ’n i ɲrun kɛ n si i.+ 33  Sanngɛ sran ng’ɔ kɛn i sran’m be ɲrun kɛ ɔ siman min’n, n kusu ń kɛ́n i min Si m’ɔ o ɲanmiɛn su lɔ’n i ɲrun kɛ n simɛn i.+ 34  Nán amun bu i kɛ anuansɛ yɛ n fa bali asiɛ’n su-ɔ. M’an faman anuansɛ m’an baman, sanngɛ tokofi yɛ n fa bali-ɔ.+ 35  Afin n bali sran’m be afiɛn sacilɛ. N bali ba yasua nin i si, ɔ nin ba bla nin i nin, ɔ nin sewi nin i sewi be afiɛn sacilɛ.+ 36  Nanwlɛ, sran kun i bɔbɔ i awlo’n nunfuɛ mun yɛ bé wá yó i kpɔfuɛ-ɔ. 37  Sran ng’ɔ klo i si annzɛ i nin tra min’n, ɔ kwlá yoman min sɔnnzɔnfuɛ. Yɛ sran ng’ɔ klo i wa yasua annzɛ i wa bla tra min’n, ɔ kwlá yoman min sɔnnzɔnfuɛ.+ 38  Sran ng’ɔ kplinman su kɛ ɔ́ súɛ i ɲrɛnnɛn waka’n* naan ɔ́ sú min su’n, ɔ kwlá yoman min sɔnnzɔnfuɛ.+ 39  Sran ng’ɔ sɛsɛ i nguan’n, ɔ́ fí i sa, yɛ sran nga min ti’n, i nguan’n fi i sa’n, ɔ́ ɲɛ́n i ekun.+ 40  “Sran ng’ɔ sɔ amun nun’n, nn w’a sɔ min nun, yɛ sran ng’ɔ sɔ min nun’n, nn w’a sɔ Sran ng’ɔ sunmannin min’n i nun wie.+ 41  Sran ng’ɔ nian kɛ sran kun ti Ɲanmiɛn nuan ijɔfuɛ ti ɔ sɔ i nun’n, like nga be fa yo Ɲanmiɛn nuan ijɔfuɛ’n i mo’n, bé fá yó i mo wie.+ Yɛ sran ng’ɔ nian kɛ sran kun ti kpa ti ɔ sɔ i nun’n, like nga be fa yo sran kpa’n i mo’n, yɛ ɔ́ ɲɛ́n i-ɔ. 42  Sran ng’ɔ nian kɛ ba kanngan nga’m be ti min sɔnnzɔnfuɛ ti’n, ɔ man be nun kun nzue flɔlɔ klowa kunngba bɔbɔ kɛ ɔ nɔn’n, nanwlɛ ń kán klé amun kɛ saan ɔ́ ɲɛ́n i nuan like.”+

Ja ngua lɔ ndɛ mun

Annzɛ “m’ɔ ti Kanaanfuɛ’n.”
Glk., “i awlo’n.”
Annzɛ “tralɛ uflɛ.”
Satan m’ɔ ti mmusu’m be wlengbi annzɛ be su kpɛn’n, yɛ be flɛ i sɔ-ɔ.
Glk., “asariɔn kun.” Nian Nd. B14 nun.