Nga Matie klɛli’n 16:1-28

  • Be seli i kɛ ɔ yo abonuan sa kun (1-4)

  • Farizifuɛ nin Sadisefuɛ’m be levii’n (5-12)

  • Ɲanmiɛn Sielɛ’n i lakle mun (13-20)

    • Yɔbuɛ tanda su yɛ asɔnun’n taka-ɔ (18)

  • Zezi i wie’n i su bolɛ (21-23)

  • Zezi i sɔnnzɔnfuɛ kpa mun (24-28)

16  Yɛ Farizifuɛ mun nin Sadisefuɛ’m be wunngeli i wun lɔ naan bé sɛ́ i nían. I sɔ’n ti’n, be seli i kɛ ɔ yo abonuan sa kun m’ɔ fin ɲanmiɛn su lɔ’n ɔ kle be.+  Ɔ tɛli be su kɛ: “Kɛ aliɛ ko san’n, amun se kɛ: ‘Nzue su tɔman, afin ɲanmiɛn su lɔ’n blo kɛ sin sa.’  Yɛ nglɛmun’n, amun se kɛ: ‘Lika’n su yoman kpa andɛ, nzue’n wá tɔ́, afin ɲanmiɛn su lɔ’n blo kɛ sin sa sanngɛ ɔ ti mlanwa.’ Wafa nga ɲanmiɛn su lɔ’n fa ti’n, amun si i nun yiyi. Sanngɛ amun siman sa nga be ju dɔ nga su’n be bo.*  Ajulisufuɛ klunwifuɛ mɔ be ti kɛ sran mɔ be kunndɛ bla be yi bo annzɛ bian be wun bo sa’n, be kunndɛ titi kɛ bé wún nzɔliɛ like kun. Sanngɛ be su faman nzɔliɛ like fi kleman be,+ saan Zonasi i nzɔliɛ like liɛ’n.”+ Kɛ ɔ yoli sɔ’n, ɔ yacili be lɛ ɔli.  I sɔnnzɔnfuɛ’m be kpɛli nzue’n be juli i bue kun lɔ. Kɛ bé kɔ́’n, be wla fili, b’a faman kpanwun.+  Zezi seli be kɛ: “Maan amun ɲin tran su, yɛ amun nian amun wun Farizifuɛ nin Sadisefuɛ’m be levii’n i lika.”+  I sɔ’n ti’n, be seli be wiengu kɛ: “Y’a faman kpanwun fi.”  Kɛ Zezi wunnin i sɔ’n, ɔ seli be kɛ: “?Ngue ti yɛ amun su kɛn i amun afiɛn lɔ kɛ amun a faman kpanwun-ɔn? ?Amun lafiman Ɲanmiɛn su kpa ti-ɔ?  ?Amun nin-a wunmɛn i wlɛ? ?Annzɛ kusu amun wla w’a fi kpanwun nnun mɔ yasua akpi nnun (5.000) be dili’n su? ?Kɛ amun isɛli i onga’n, gbogbo nga amun ɲɛnnin i’n, amun wla w’a fi su?+ 10  ?Annzɛ kpanwun nso mɔ yasua akpi nnan (4.000) be dili’n nin gbogbo dandan nga i onga’n yili be’n, amun wla w’a fi su?+ 11  ?Ngue ti yɛ amun wunmɛn i wlɛ kɛ nán kpanwun ndɛ yɛ n su kan kle amun-ɔn? Sanngɛ amun nian amun wun Farizifuɛ nin Sadisefuɛ’m be levii’n i lika.”+ 12  Kɛ ɔ yoli sɔ’n, be wunnin i wlɛ kɛ nán levii nga be fa guɛ i kpanwun nun’n i lika yɛ i waan be nian be wun-ɔn, sanngɛ like nga Farizifuɛ mun nin Sadisefuɛ’m be kle’n, i lika yɛ i waan be nian be wun-ɔn. 13  Kɛ Zezi juli Sezare-Filipu asa’n su lɔ’n, ɔ usɛli i sɔnnzɔnfuɛ mun kɛ: “?Sran’m be waan wan yɛle sran Wa’n?”+ 14  Be seli kɛ: “Wie’m be waan Zan Batɛmun Yofuɛ’n+ yɛle wɔ. Sanngɛ wie’m be kusu be waan Eli+ yɛle wɔ, yɛ wie mun ekun be waan Zeremin yɛle wɔ, annzɛ Ɲanmiɛn nuan ijɔfuɛ’m be nun kun yɛle wɔ.” 15  Ɔ usali be kɛ: “?Sanngɛ amun liɛ’n, amun waan wan yɛle min?” 16  Simɔn Piɛli tɛli su kɛ: “Klisi’n yɛle wɔ,+ a ti Ɲanmiɛn m’ɔ lafiman’n i Wa.”+ 17  Zezi tɛli i su kɛ: “Zonasi wa Simɔn, ɔ liɛ su ti ye, afin nán klɔ sran yɛ ɔ yili i nglo kleli wɔ-ɔ, sanngɛ min Si m’ɔ o ɲanmiɛn su lɔ’n niɔn.+ 18  Asa kusu, ń kán klé wɔ kɛ: A ti Piɛli,*+ yɔbuɛ tanda+ nga su yɛ ń kplán min asɔnun’n niɔn, yɛ Ndia’n* i anuan’m be su ɲanman kwlalɛ i su. 19  Ń fá ɲanmiɛn su lɔ Famiɛn Diwlɛ’n i lakle mun ń mán wɔ, yɛ like kwlaa nga a ci i asiɛ’n su wa’n, nn b’a dun mmua b’a ci i ɲanmiɛn su lɔ, yɛ like kwlaa nga a ɲannji i asiɛ’n su wa’n, nn b’a dun mmua b’a ɲannji i ɲanmiɛn su lɔ.” 20  Kɛ ɔ yoli sɔ’n, ɔ wlɛli i sɔnnzɔnfuɛ’m be su nun kpa kɛ nán be se sran fi kɛ i yɛ ɔ ti Klisi’n niɔn.+ 21  Kɛ ɔ fɛ i blɛ sɔ’n nun’n, Zezi yiyili nun kleli i sɔnnzɔnfuɛ mun kɛ ɔ fata kɛ ɔ wɔ Zerizalɛmun naan ɔ wun ɲrɛnnɛn dan kpɛnngbɛn mun nin Ɲanmiɛn ɲrun jranfuɛ’m be su kpɛn mun, ɔ nin mmla klɛfuɛ’m be ti, kpɛkun bé kún i. Sanngɛ i cɛn nsan su’n, ɔ́ cɛ́n nguan.+ 22  Kɛ ɔ seli sɔ’n, Piɛli fɛ i ɔli aamiɛn naan w’a ko ijɔ i. Ɔ seli i kɛ: “E Min, si ɔ wun aunnvɔɛ! Sa sɔ’n su juman ɔ su mlɔnmlɔn.”+ 23  Sanngɛ ɔ kacili i sin sili Piɛli, yɛ ɔ seli i kɛ: “Sin min sin lɔ, Satan! A su tanndan min ɲrun,* afin akunndan nga a bu’n, ɔ timan Ɲanmiɛn liɛ su. Sanngɛ klɔ sran akunndan yɛ a bu-ɔ.”+ 24  Kɛ ɔ yoli sɔ’n, Zezi seli i sɔnnzɔnfuɛ mun kɛ: “Sɛ sran kun waan ɔ́ sú min su’n, maan ɔ klɛn i wun yɛ maan ɔ fɛ i ɲrɛnnɛn waka’n* naan ɔ su min su titi.+ 25  Afin sran ng’ɔ kunndɛ kɛ ɔ́ sɛ́sɛ́ i nguan’n, i nguan’n fí i sa. Sanngɛ sran nga i nguan’n fi i sa min ti’n, ɔ́ ɲɛ́n i ekun.+ 26  ?Nanwlɛ, sɛ sran kun ɲan mɛn’n nun ninnge’m be ngba naan sanngɛ ɔ wu’n, nn like yɛ ɔ yoli-ɔ?+ ?Annzɛ ngue like yɛ sran kun kwla man fa to i nguan’n niɔn?+ 27  Afin ɔ fata kɛ sran Wa’n fɛ i Si i aɲrunɲan’n bla. Ɔ nin i anzi mun yɛ bé bá-ɔ. Kpɛkun wafa nga sran kun i nzuɛn’n fa ti’n i nuan like yɛ ɔ́ fá mɛ́n i-ɔ.+ 28  Nanwlɛ, ń kán klé amun kɛ be nga be jinjin wa yɛ’n, be nun wie’m bé dún mmua wún kɛ sran Wa’n w’a bɛ i Famiɛn Diwlɛ’n nun ka naan b’a wu.”+

Ja ngua lɔ ndɛ mun

Glk., “amun siman blɛ’m be nzɔliɛ’m be nun yiyi.”
Annzɛ “Adɛsi’n.” Nian Ndɛ’m be bo tulɛ lika’n nun lɔ.
Glɛki nun’n, i bo’n yɛle kɛ “Yɔbuɛ.”
Glk., “A ti like mɔ min ja kpla su’n.”