Nga Matie klɛli’n 6:1-34

 • ƝANMIƐN NDƐ KANLƐ OKA’N SU LƆ (1-34)

  • Nán e yo sa kpakpa sran’m be ɲrun kɛ be wun e (1-4)

  • Ɲanmiɛn srɛlɛ’n (5-15)

   • Wafa ng’ɔ fata kɛ e srɛ Ɲanmiɛn’n (9-13)

  • Nglɛmun cilɛ (16-18)

  • Asiɛ’n su wa ninnge kpakpa mun nin ɲanmiɛn su lɔ liɛ mun (19-24)

  • Amun yaci kokolɛ (25-34)

   • Amun dun mmua kunndɛ Ɲanmiɛn Sielɛ’n titi (33)

6  “Amun nian amun wun. Sa kpakpa nga amún yó’n, nán amun yo be sran’m be ɲrun kɛ be wun amun.+ Sɛ amun yo sɔ’n, amun su ɲanman akatua fi amun Si m’ɔ o ɲanmiɛn su lɔ’n i sa nun.  I sɔ’n ti’n, kɛ á cɛ́ yalɛfuɛʼn i likeʼn,* nán bo i ndolo* kɛ nga dunman klofuɛ’m be fa yo’n sa. Be yo i sɔ Ɲanmiɛn sulɛ sua’m be nun, nin klɔ’n nun akpɔ’m be su naan sran’m be manman be. Nanwlɛ, ń kán klé amun kɛ mo nga be ko yo be’n i kwlaa yɛ ɔ o lɛ-ɔ.  Sanngɛ ɔ liɛ’n, sɛ a cɛ yalɛfuɛ’n i like’n, nán ɔ sa bɛ’n si like nga ɔ sa fama’n su yo’n,  naan like nga a fa man’n w’a yo nvialiɛ nun. Kɛ ɔ ko yo sɔ’n, ɔ Si m’ɔ wun nvialiɛ nun sa mun’n, ɔ́ yí mán wɔ.+  “Asa kusu’n, kɛ amún srɛ́ Ɲanmiɛn’n, nán amun yo kɛ dunman klofuɛ mun sa.+ Afin kɛ bé srɛ́ Ɲanmiɛn’n, be klo nglo jranlɛ Ɲanmiɛn sulɛ sua’m be nun, ɔ nin atin nga sran’m be sin nun dan’n be anngɔnda’m be su, naan sran’m be wun be.+ Nanwlɛ, ń kán klé amun kɛ be mo nga be ko yo be’n i kwlaa yɛ ɔ o lɛ-ɔ.  Sanngɛ kɛ á srɛ́ Ɲanmiɛn’n, wlu ɔ sua ba’n nun lɔ. Kɛ a ko ɲin anuan’n, srɛ ɔ Si m’ɔ o nvialiɛ nun’n,+ yɛ ɔ Si m’ɔ wun nvialiɛ nun sa mun’n, ɔ́ yrá ɔ su.  Kɛ amún srɛ́ Ɲanmiɛn’n, nán amun kan ndɛ kunngba’n be flan nun kɛ be nga be timan Zifu’n be yo’n sa. Afin be bu i kɛ ndɛ kpanngban mɔ be kan’n ti yɛ Ɲanmiɛn tíe be srɛlɛ’n niɔn.  Nán an yo kɛ be sa. Afin amun Si si like nga amun sa miɛn i wun’n.+ Ka naan amun a srɛ i bɔbɔ’n, ɔ si i.  “I sɔ’n ti’n, amun liɛ’n, wafa ng’ɔ fata kɛ amun srɛ Ɲanmiɛn’n yɛ:+ “‘E Si m’ɔ o ɲanmiɛn su lɔ’n, maan ɔ dunman’n+ yo sanwun.+ 10  Maan ɔ Sielɛ’n+ i blɛ’n ju. Maan ɔ klun sa’n+ kpɛn su asiɛ’n su wa kɛ ɲanmiɛn su lɔ’n sa.+ 11  Man e aliɛ* ng’ɔ ju e andɛ cɛn ba liɛ’n nun’n.+ 12  Yɛ yaci e tɛ* mun cɛ e, kɛ nga e yaci be mɔ be yo e tɛ’n be liɛ’n e cɛ be’n sa.+ 13  Nán yaci e lɛ naan be laka e,+ sanngɛ de e klunwifuɛ’n i sa nun.’+ 14  “Afin sɛ amun yaci sa nga sran’m be yo amun’n cɛ be’n, amun Si m’ɔ o ɲanmiɛn su lɔ’n kusu ɔ́ yáci amun liɛ mun cɛ́ amun.+ 15  Sanngɛ sɛ amun yaciman sa nga be yo amun’n cɛman’n, amun Si kusu su yaciman amun liɛ mun cɛman amun.+ 16  “Kɛ amún cí nglɛmun’n,+ nán amun yo amun ɲrun’n i nvuɛnnvuɛn kɛ dunman klofuɛ’m be fa yo’n sa. Afin be yo be ɲrun’n i sukusuku* naan sran’m be wun kɛ be su ci nglɛmun.+ Nanwlɛ, ń kán klé amun kɛ be mo nga be ko yo be’n i kwlaa yɛ ɔ o lɛ-ɔ. 17  Sanngɛ ɔ liɛ’n, kɛ á ci nglɛmun’n, gua ɔ ti su ngo* yɛ wunnzin ɔ ɲrun, 18  kɛ ɔ́ yó naan sran’m b’a wunman kɛ a su ci nglɛmun, naan ɔ Si m’ɔ wun nvialiɛ nun sa mun’n i ngunmin w’a wun i’n ti. Kɛ ɔ ko yo sɔ’n, ɔ Si m’ɔ o nvialiɛ nun lɔ m’ɔ wun sa kwlaa’n, ɔ́ yrá ɔ su. 19  “Amun yaci ninnge kpakpa’m be nuan tianlɛ asiɛ’n su wa.+ Afin asiɛ’n su wa’n, kakaa nin annganblalɛ be saci ninnge mun, yɛ awiefuɛ’m be wlu be wua. 20  Sanngɛ amun tiantian ninnge kpakpa mun ɲanmiɛn su lɔ.+ Lɔ liɛ’n, kakaa nin annganblalɛ mɔ be saci ninnge mun’n be nunman lɔ,+ yɛ awiefuɛ fi nunman lɔ naan se kɛ bé wúa. 21  Afin lika nga ɔ ninnge kpakpa’m be o lɛ’n, lɛ yɛ ɔ awlɛn’n wo-ɔ. 22  “Be wunnɛn’n i kannin’n yɛle be ɲinma’n.+ Ɔ maan sɛ ɔ ɲinma’n wo like kun su trele’n,* ɔ wunnɛn wunmuan’n kpája. 23  Sanngɛ sɛ ɔ ɲin blo sran like su’n,*+ ɔ wunnɛn wunmuan’n káci aosin. Sɛ kannin m’ɔ o ɔ nun’n kpajaman naan sanngɛ ɔ ti aosin’n, nanwlɛ, aosin sɔ’n cɛnnin-o! 24  “Sran fi kwlá yoman sran nɲɔn be kanga. Afin saan ɔ́ kpɔ́ kun yɛ ɔ́ kló kun,+ annzɛ kusu ɔ́ fɛ́ i wun mántan kun kpa, yɛ ɔ́ yó kun finfin. Amun kwlá yoman Ɲanmiɛn i kanga naan amun kunngba’n amun a yo Aɲanbeun’n i kanga.+ 25  “I sɔ’n ti’n, ń sé amun kɛ yoo: Amun yaci amun nguan’n i ti kokolɛ.+ Yɛle kɛ nán amun koko like nga amún dí’n annzɛ like nga amún nɔ́n’n i ti. Yɛ amun yaci amun wunnɛn’n i ti kokolɛ. Yɛle kɛ nán amun koko like nga amún wlá’n i ti.+ ?Nguan’n i kpa traman aliɛ? ?Yɛ be wunnɛn’n i kpa traman tralɛ?+ 26  Amun nian anunman mɔ be tu sin nglo lɔ’n be kpa.+ Be luaman like, kusu be kpɛman like yɛ be tiantianman like nuan tanngannin nun, sanngɛ amun Si m’ɔ o ɲanmiɛn su lɔ’n ta be. ?Amun kpa traman be? 27  ?Amun nun onin yɛ kokolɛ’n ti’n, ɔ kwla ukɛ i nguan ɲanman’n su kude* bɔbɔ kun-ɔn?+ 28  ?Asa kusu’n, ngue ti yɛ amun koko like nga amún wlá’n i ti-ɔ? Amun fa blo lɔ ijre nɲrɛ mun tu amun wun fɔ. Amun nian wafa nga be ɲin’n. Be diman junman, be wuman tannin. 29  Sanngɛ ń kán klé amun kɛ Salomɔn bɔbɔ+ nin i aɲrunɲan’n kwlaa w’a kwlá wlɛwlɛmɛn i wun klanman kɛ be nun kun sa. 30  ?Ɔ maan bo’n nun ijre mɔ andɛ be o lɛ, kpɛkun ainman b’a gua be sin nun’n, sɛ Ɲanmiɛn wlawla be wun kɛ ngalɛ’n sa’n, amun yɛ ɔ su wlawlaman amun wun-ɔn? Amun lafiman Ɲanmiɛn su kpa! 31  I sɔ’n ti’n, nán amun koko le+ se kɛ: ‘?Ngue yɛ é dí-ɔ?’ annzɛ, ‘?Ngue yɛ é nɔ́n-ɔn?’ annzɛ, ‘?Ngue yɛ é wlá-ɔ?’+ 32  Afin ninnge kwlaa sɔ mun yɛ mɛn’n nunfuɛ’m be fa be kunndɛlɛ’n cici be ti-ɔ. Amun Si m’ɔ o ɲanmiɛn su lɔ’n si kɛ amun sa mian ninnge kwlaa sɔ’m be wun. 33  “I sɔ’n ti’n, amun dun mmua kunndɛ Ɲanmiɛn Sielɛ’n nin i sa nuan su sɛsɛ yolɛ’n titi, i sin’n, ɔ́ fá ninnge kwlaa sɔ mun úka su mán amun.+ 34  Ɔ maan nán amun koko ainman liɛ’n i ti le,+ afin ngokɔɛ uflɛ o lɛ ainman. Ɔ le cɛn kun nin i nun ndɛ.

Ja ngua lɔ ndɛ mun

Annzɛ “kɛ á cɛ́ sran m’ɔ yo wɔ annvɔ’n i like’n.”
Glk., “nán bo awɛ.”
Glk., “kpanwun.”
Annzɛ “kalɛ.”
Annzɛ “be yoman be wun yɛinyɛin.”
Zifu’m be gua be ti su ngo titi be fa yo be wun klanman.
Annzɛ “sɛ ɔ ɲinma’n wun ase weiin’n.”
Glk., “ɔ ɲinma’n ti tɛ’n”, “ɔ ɲinma’n ti klunwifuɛ’n.”
Nian Nd. B14 nun.