Nga Matie klɛli’n 9:1-38

  • Zezi yoli bubuwafuɛ kun i juejue (1-8)

  • Zezi flɛli Matie (9-13)

  • Nglɛmun cilɛ’n i su ndɛ usalɛ (14-17)

  • Zairisi i wa bla’n, bla kun kannin Zezi i tralɛ dan’n (18-26)

  • Zezi yoli aɲinsifuɛ mun nin bobo bian kun be juejue (27-34)

  • Fie’n i su ninnge’m be kpɛlɛ junman’n ti dan, sanngɛ junman difuɛ’m b’a sɔnman (35-38)

9  Yɛ Zezi fuli alie’n nun kpɛli jenvie’n ɔli i klɔ-ɔ.+  Kpɛkun sran wie’m be fali bubuwafuɛ kun m’ɔ la bɛ kun su’n be blɛli i. Kɛ Zezi wunnin kɛ be lafi Ɲanmiɛn su’n, ɔ seli bubuwafuɛ’n kɛ: “Min wa, gua ɔ wla ase! B’a yaci ɔ sa tɛ mun b’a cɛ wɔ.”+  Yɛ mmla klɛfuɛ wie’m be seli be wiengu kɛ: “Bian nga su saci Ɲanmiɛn dunman.”  Kɛ mɔ Zezi si akunndan nga be bu’n ti’n, ɔ seli kɛ: “?Ngue ti yɛ amun bu akunndan tɛ sɔ-ɔ?+  ?Kɛ be se kɛ: ‘B’a yaci ɔ sa tɛ mun b’a cɛ wɔ’n,’ ɔ nin kɛ be se kɛ, ‘Jaso naan nanti’n,’ oninfuɛ’n yɛ i kanlɛ’n ti pɔpɔ-ɔ?+  Sanngɛ kɛ ɔ ko yo naan amun a si kɛ sran Wa’n le atin yaci sran’m be sa tɛ mun cɛ be asiɛ’n su wa’n...” Yɛ ɔ seli bubuwafuɛ’n kɛ: “Jaso, fa ɔ bɛ’n naan kɔ wɔ awlo.”+  Yɛ ɔ jaso ɔli i awlo-ɔ.  Kɛ sran’m be wunnin i sɔ’n, srɛ kunnin be dan kpa. Yɛ be manmannin Ɲanmiɛn m’ɔ fɛli i sɔ kwlalɛ’n mannin klɔ sran mun’n.  I sin’n, kɛ Zezi jasoli lɛ m’ɔ́ kɔ́’n, ɔ wunnin bian kun, be flɛ i Matie. Ɔ ti lapo suwlɛ lɛ, yɛ ɔ seli i kɛ: “Bla! Su n su.” Yɛ ɔ jaso suli i su-ɔ.+ 10  I sin’n, kɛ Zezi o Matie i awlo lɔ m’ɔ́ dí like’n, lapo defuɛ nin sa tɛ yofuɛ kpanngban be bali, kpɛkun be nin Zezi nin i sɔnnzɔnfuɛ’m be dili like likawlɛ.+ 11  Kɛ Farizifuɛ’m be wunnin i sɔ’n, be seli i sɔnnzɔnfuɛ’m be kɛ: “?Ngue ti yɛ amun like klefuɛ’n nin lapo defuɛ nin sa tɛ yofuɛ’m be di like likawlɛ-ɔ?”+ 12  Ɔ tili be ndɛ’n naan w’a se be kɛ: “Be nga be ti juejue’n be mianman ayre yofuɛ wun, sanngɛ be nga be kpinndinman’n, be yɛ be miɛn i wun-ɔn.+ 13  Ɔ maan amun ko bu ndɛ nga i akunndan: ‘N kunndɛ kɛ sran’m be si aunnvɔɛ, nán tɛ yilɛ’n yɛ n kunndɛ-ɔ.’+ Afin m’an baman sran kpa’m be flɛlɛ. Sanngɛ sa tɛ yofuɛ mun yɛ n bali be flɛlɛ-ɔ.” 14  I sin’n, Zan i sɔnnzɔnfuɛ’m be bɛli i wun lɛ, kpɛkun be usɛli i kɛ: “?Ɔ yo sɛ ti yɛ e nin Farizifuɛ mun e ci nglɛmun mɔ ɔ sɔnnzɔnfuɛ’m be ciman wie-ɔ?”+ 15  Yɛ Zezi seli be kɛ: “Kɛ yasua ng’ɔ su ja bla’n ɔ nin i janvuɛ’m be te o likawlɛ’n, i janvuɛ’m be wla boman be wun.+ ?Nɛ́n i-ɔ? Sanngɛ cɛn kun wá jú’n, bé wá dé yasua’n i janvuɛ’m be sa nun.+ Cɛn sɔ’n nun yɛ bé cí nglɛmun-ɔn. 16  Sran fi faman tannin sin uflɛuflɛ taman tralɛ nvuɛn nun, afin tannin sin uflɛuflɛ’n ɔ́ cúɛncúɛn tralɛ’n. Kpɛkun tralɛ sɔ’n, ɔ́ títí trá laa’n.+ 17  Kusu be faman duvɛn mɔ b’a yi i uflɛuflɛ’n, be guaman kplo kotokun nvuɛn nun. Sɛ be yo sɔ’n, kplo kotokun’n kpúke, yɛ duvɛn’n gúa, kpɛkun kplo kotokun’n w’a saci. Sanngɛ be fa duvɛn mɔ b’a yi i uflɛuflɛ’n be guɛ i kplo kotokun uflɛuflɛ nun, kpɛkun be nɲɔn’n be ka lɛ.” 18  Kɛ ɔ́ kán ndɛ sɔ mun klé be’n, kpɛnngbɛn kun bali, ɔ kotoli i bo, kpɛkun ɔ seli i kɛ: “Kɛ é sé yɛ’n, min wa bla’n w’a wu yɛ ɔ o lɛ-ɔ, sanngɛ bla naan fa ɔ sa fuɛ i su, kpɛkun ɔ́ ɲán nguan ekun.”+ 19  Yɛ Zezi jasoli naan ɔ nin i sɔnnzɔnfuɛ’m b’a su i su. 20  Kpɛkun bla kun mɔ mmoja tu i’n, m’ɔ wun i ɲrun w’a di afuɛ blu-nin-nɲɔn’n (12),+ ɔ sinnin i sin lɔ ko kɛnnin i tralɛ dan’n i nuan njɔlɛ’n.+ 21  Afin ɔ seli i klun lɔ kɛ: “Sɛ n kɛn i tralɛ dan’n ngunmin bɔbɔ’n, ń yó juejue.” 22  Zezi kpɛli i wun, kpɛkun kɛ ɔ wunnin i’n, ɔ seli kɛ: “Min wa, gua ɔ wla ase! Min su mɔ a lafi’n ti’n, w’a yo juejue.”+ Kpɛkun bla’n kali lɛ yoli juejue.+ 23  Kɛ Zezi wluli Ɲanmiɛn sulɛ sua’n i su kpɛn’n i awlo lɔ m’ɔ wunnin blo bofuɛ mun nin sran kpanngban mɔ be su bo awuyomo’n,+ 24  ɔ seli kɛ: “Amun fite, afin talua kan’n w’a wuman, lafilɛ yɛ ɔ su lafi-ɔ.”+ Kɛ be tili ndɛ sɔ’n, be srili i. 25  Kɛ ɔ kannin sran’m be bo mɔ be fiteli cɛ’n, ɔ wluli sua’n nun lɔ, ɔ bitili talua kan’n i sa’n,+ kpɛkun talua kan’n w’a jaso.+ 26  Ndɛ sɔ’n truli mɛn sɔ’n i lika ngba nun. 27  Kɛ Zezi jasoli lɛ m’ɔ́ kɔ́’n, aɲinsifuɛ nɲɔn+ be suli i su. Be kpan se kɛ: “Davidi Wa,* si e aunnvɔɛ.” 28  Kɛ Zezi wluli awlo’n nun lɔ’n, aɲinsifuɛ’m be toli i lɔ, naan w’a usa be kɛ: “?Amun lafi su kɛ n kwla yo i sɔ like liɛ’n?”+ Be tɛli i su kɛ: “Ɛɛn, e Min, a kwla yo.” 29  Yɛ ɔ fɛli i sa fuali be ɲinma’m be su+ seli kɛ: “Maan ɔ yo kɛ amun fa lafi su’n sa.” 30  Yɛ be wunnin ase-ɔ. Kpɛkun Zezi wlali be su nun kpa kɛ: “Amun nian amun wun kpa naan sran fi w’a timan nun.”+ 31  Sanngɛ kɛ be fiteli’n, be kɛnnin i ndɛ truli mɛn sɔ’n i lika ngba nun. 32  Kɛ bé jáso lɛ bé kɔ́’n, sran wie’m be fali bian kun m’ɔ ti bobo’n, mɔ mmusu kun kle i yalɛ’n be blɛli i.+ 33  Kpɛkun kɛ ɔ fuannin mmusu’n, bian’n ijɔli.+ I sɔ’n boli sran’m be nuan naan b’a se kɛ: “E nin-a wunman sa kɛ nga sa Izraɛli mɛn’n nun le.”+ 34  Sanngɛ Farizifuɛ’m be seli kɛ: “Mmusu’m be su kpɛn’n i fanngan nun yɛ ɔ fuan mmusu mun-ɔn.”+ 35  Zezi wlanwlan klɔ dandan nin klɔ kanngan’m be kwlaa be su, ɔ kle like be Ɲanmiɛn sulɛ sua’m be nun, ɔ bo Ɲanmiɛn Sielɛ’n i jasin fɛ’n, kpɛkun ɔ yoli maan sran’m be tukpacɛ wafawafa kwlaa, ɔ nin lɛ wafawafa kwlaa ng’ɔ o be wun’n be wieli.+ 36  Kɛ ɔ wunnin sran kpanngban mɔ be gua lɛ’n, be yoli i annvɔ,+ afin be kle be ɲrɛnnɛn yɛ be tru lika’n nun kɛ bua mɔ be leman sunianfuɛ’n sa.+ 37  Yɛ ɔ seli i sɔnnzɔnfuɛ’m be kɛ: “Nanwlɛ, fie’n i su ninnge’m be kpɛlɛ junman’n ti dan. Sanngɛ junman difuɛ’m b’a sɔnman.+ 38  I sɔ’n ti’n, amun srɛ junman’n i su Kpɛn’n naan ɔ kunndɛ sran naan be ko di junman’n.”+

Ja ngua lɔ ndɛ mun

Glɛki nun’n, be kwla flɛ be anunman annzɛ be anunman sian kɛ be wa.