Nga Matie klɛli’n 15:1-39

  • Klɔ sran’m be nannan’m be nzuɛn’n i ndɛ kanlɛ (1-9)

  • Ninnge nga be yo maan sran wlu fiɛn nun’n, be fin i awlɛn’n nun (10-20)

  • Fenisi bla’n i Ɲanmiɛn sulafilɛ’n ti dan (21-28)

  • Zezi yoli tukpacifuɛ kpanngban be juejue (29-31)

  • Zezi mannin sran 4.000 be aliɛ (32-39)

15  Kɛ ɔ yoli sɔ’n, Farizifuɛ nin mmla klɛfuɛ wie’m be fin Zerizalɛmun be bali Zezi wun lɛ.+ Be seli kɛ:  “?Ɔ yo sɛ ti yɛ ɔ sɔnnzɔnfuɛ’m be faman e nannan’m be mmla’n su-ɔ? I wie yɛle kɛ be wunnzinman* be sa naan b’a di like.”+  Ɔ tɛli be su kɛ: “?Amun kusu, ɔ yo sɛ ti yɛ amun nannan’m be nzuɛn’n i su falɛ ti’n, amun diman Ɲanmiɛn i mmla’n su-ɔ?+  I kun yɛle kɛ Ɲanmiɛn waan: ‘Bu ɔ si nin ɔ nin be sran,’+ yɛ ‘Sran ng’ɔ kɛn i si annzɛ i nin i ndɛ tɛ’n,* maan be kun i.’+  Sanngɛ amun liɛ’n, amun se kɛ: ‘Sran ng’ɔ se i si annzɛ i nin kɛ: “Like kwlaa nga n le i’n, m’ɔ kwla yo ɔ wun sa ye’n, ɔ ti like mɔ n fa mannin Ɲanmiɛn mlɔnmlɔn’n,”+  ɔ nunman nun kɛ ɔ niɛn i si i lika mlɔnmlɔn.’ Ɔ maan amun nannan’m be mmla’m be su falɛ’n ti’n, amun yo maan sran’m be buman Ɲanmiɛn i ndɛ’n i like fi kun.+  Gblɛfuɛ mun, amun wun ndɛ nga Ezai kannin’n, ɔ ti su. Ɔ seli kɛ:+  ‘Nvle nga nunfuɛ’m be nuan bui su yɛ be bu min sran-ɔn. Sanngɛ be awlɛn’n nunman min su kaan sa.  Be su min ngbɛn. Afin like nga be kle’n, ɔ taka klɔ sran’m be mmla’m be su.’”+ 10  I sin’n, ɔ flɛli sran nga be o lɛ’n, ɔ seli be kɛ: “Amun sie amun su be tie ndɛ nga naan amun wun i wlɛ:+ 11  Nán like ng’ɔ wlu sran kun i nuan nun’n yɛ maan ɔ wlu fiɛn nun-ɔn, sanngɛ like ng’ɔ fin i nuan fite’n yɛ ɔ yo maan ɔ wlu fiɛn nun-ɔn.”+ 12  I sin’n, i sɔnnzɔnfuɛ’m be bali be wa seli i kɛ: “?A si kɛ, kɛ Farizifuɛ’m be tili ndɛ nga a kannin’n, ɔ yoli be ya kpa?”*+ 13  Ɔ tɛli su seli kɛ: “Waka kwlaa nga nán min Si m’ɔ o ɲanmiɛn su lɔ’n yɛ ɔ tali’n, ɔ́ tú i bo. 14  An yaci be lɛ. Be kle sran uflɛ atin, sanngɛ nn be bɔbɔ be ti aɲinsifuɛ. Kusu sɛ aɲinsifuɛ kun kle i wiengu aɲinsifuɛ kun atin’n, be nɲɔn’n bé tɔ́ kunman nun.”+ 15  Piɛli seli kɛ: “Ɲanndra nga a buli i lɛ’n, tu i bo kle e.” 16  Yɛ ɔ seli be kɛ: “?Amun kusu amun nin-a wunman sa wlɛ?+ 17  ?Amun siman kɛ like kwlaa ng’ɔ wlu sran kun i nuan nun’n, ɔ sin i fle’n nun, kpɛkun ɔ guɛ i ase atin nun kɔwlɛ’n nun? 18  Sanngɛ like ng’ɔ fin sran kun i nuan fite’n, ɔ fin i awlɛn’n nun. Ninnge sɔ mun yɛ maan sran wlu fiɛn nun-ɔn.+ 19  I wie yɛle kɛ sran i awlɛn’n nun yɛ akunndan tɛtɛ’n fin-ɔn.+ Yɛ wafa nga i bo’n gua’n yɛ: Sran kunlɛ, be wun bo bian kunndɛlɛ nin be yi bo bla kunndɛlɛ, yɛ bla nin bian kunndɛlɛ sukusuku nin i wunsu ɲannzuɛn sa mun,* awie wualɛ, sran suɛn tɔnlɛ, ndɛ tɛtɛ kanlɛ. 20  Ninnge sɔ mun yɛ maan sran wlu fiɛn nun-ɔn. Sanngɛ sɛ sran kun w’a wunnzinmɛn i sa naan w’a di like’n, i sɔ’n fɛmɛn i wlunman fiɛn nun.” 21  Zezi jasoli lɛ, ɔ ɔli Tir nin Sidɔn asa’n su.+ 22  Kpɛkun Fenisi bla kun m’ɔ ti asa sɔ’n i sufuɛ’n, ɔ bali, yɛ ɔ kpan seli kɛ: “Nannan, Davidi Wa, si min aunnvɔɛ. Min wa bla’n su wun ɲrɛnnɛn kpa afin mmusu kun w’a saci i.”+ 23  Sanngɛ w’a tɛmɛn i su bɔɔ kaan sa. I sɔ’n ti’n, i sɔnnzɔnfuɛ’m be bɛli i wun lɛ, be wa srɛli i kpa seli kɛ: “Se i kɛ ɔ wɔ, afin ɔ te kpan te su e su.” 24  Ɔ tɛli su kɛ: “Izraɛli nvle’n* nun bua mɔ b’a mlin’n, be ngunmin be sin yɛ be sunmannin min-ɔn.”+ 25  Sanngɛ bla’n bali wa kotoli i bo, yɛ ɔ seli i kɛ: “Nannan, yo min ye!” 26  Ɔ tɛli su kɛ: “Ɔ timan su kɛ be fa ba kanngan’m be kpanwun’n be yi i alua ba’m be bo.” 27  Bla’n seli kɛ: “Nannan, ɔ ti sɔ, sanngɛ kusu alua ba’m be di kpanwun buebue kanngan nga be fin be min’m be tabli’n su gua’n.”+ 28  Yɛ Zezi tɛli i su kɛ: “Mmo, ɔ Ɲanmiɛn sulafilɛ’n ti dan. Maan ɔ yo kɛ nga a fa sunnzun’n sa.” Kpɛkun i wa bla’n ka lɛ yoli juejue. 29  Zezi jasoli lɛ, ɔ ɔli Galile Jenvie’n i nuan lɔ,+ ɔ ko fuli oka kun su trannin ase. 30  I sin’n, sran kpanngban kpa be bɛli i wun lɛ. Kpɛkun be fali sran mɔ be ja timan kpa’n, nin be nga be sa timan kpa’n, nin aɲinsifuɛ mun, nin bobo mun, ɔ nin tukpacifuɛ kpanngban ekun be sieli i bo lɛ, yɛ ɔ yoli be juejue.+ 31  I sɔ’n boli sran kpanngban mɔ be o lɛ’n be nuan, afin be wunnin kɛ bobo’m be su ijɔ, be nga be sa timan kpa’n b’a yo juejue, be nga be ja timan kpa’n be su nanti, aɲinsifuɛ’m be wun ase. Ɔ maan be manmannin Izraɛli Ɲanmiɛn’n.+ 32  Sanngɛ Zezi flɛli i sɔnnzɔnfuɛ mun, ɔ seli be kɛ: “Sran kpanngban nga be o yɛ’n, be yo min annvɔ.+ Afin be o min wun wa w’a di cɛn nsan, yɛ be leman like be diman. N kunndɛman kɛ ń yáci be nun naan be fa be klun awe be wɔ, afin be kwla glɔ atin’n nun.”+ 33  Sanngɛ i sɔnnzɔnfuɛ’m be tɛli i su kɛ: “Klɔ’n wo mmua dan. ?Ɔ maan nin yɛ é kɔ́ naan y’a ɲan kpanwun m’ɔ́ yí sran kpanngban nga be o yɛ’n be ku-ɔ?”+ 34  Yɛ Zezi usali be kɛ: “?Kpanwun nɲɛ yɛ ɔ o amun sa nun-ɔn?” Be seli kɛ: “Kpanwun nso, ɔ nin jue kanngan wie mun.” 35  I sin’n, ɔ seli sran mun kɛ be tran asiɛ wun, 36  yɛ ɔ fali kpanwun nso mun nin jue mun, kpɛkun ɔ lali Ɲanmiɛn ase, ɔ bubuli be nun fa mɛnnin i sɔnnzɔnfuɛ mun, i sɔnnzɔnfuɛ’m be kusu be fa mannin sran mun.+ 37  Be kwlaa be dili, yɛ be ku yili. Kpɛkun be isali i sinsin ng’ɔ kali’n, ɔ yili gbogbo dandan nso.+ 38  Be nga be dili’n, be ti yasua akpi nnan (4.000), sanngɛ b’a kaman bla nin ba kanngan mun b’a wlaman nun. 39  I agualiɛ su’n, ɔ mannin sran’m be atin kɛ be wɔ, kpɛkun ɔ fuli alie’n nun, ɔ ɔli Magadan asa’n su lɔ.+

Ja ngua lɔ ndɛ mun

Yɛle kɛ, be yoman be wun sanwun kɛ Moizi Mmla’n kle’n sa.
Annzɛ “kpɛ i nzowa’n.”
Glk., “be ja kplali.”
Glɛki nun: pɔɔneia. Nian Ndɛ’m be bo tulɛ lika’n nun lɔ.
Glk., “i awlo’n.”