Nga Matie klɛli’n 26:1-75

  • Ɲanmiɛn ɲrun jranfuɛ’m be cicili kɛ bé kún Zezi (1-5)

  • Be fali ngo fanninfannin be guɛli i Zezi su (6-13)

  • Delɛ Cɛn dilɛ kasiɛn’n. Be fɛli i be mannin sran mun (14-25)

  • E Min’n i Nnɔsua nun Aliɛ’n i ba kpɛlɛ (26-30)

  • Piɛli wá sé kɛ ɔ siman Zezi (31-35)

  • Zezi srɛli Ɲanmiɛn Zɛtsemane lɔ (36-46)

  • Zezi i tralɛ (47-56)

  • Zifu’m be Jɔlɛ Difuɛ Dandan’m be dili i jɔlɛ (57-68)

  • Piɛli waan ɔ siman Zezi (69-75)

26  Kɛ Zezi wieli ndɛ kwlaa sɔ’m be kan’n, ɔ seli i sɔnnzɔnfuɛ’m be kɛ:  “Amun si kɛ ɔ ka cɛn ba nɲɔn Delɛ Cɛn’n jú.+ Bé wá fá sran Wa’n bé wlɛ́ i sran’m be sa nun naan be kun i waka’n su.”+  Blɛ sɔ’n nun’n, Ɲanmiɛn ɲrun jranfuɛ’m be su kpɛn mun nin nvle su kpɛn’m be yiali Ɲanmiɛn ɲrun jranfuɛ dan mɔ be flɛ i Kaifu’n,+ i awlo lɔ.  Be nuan sɛli be wun+ kɛ bé fá gblɛ bé trá Zezi naan bé kún i.  Sanngɛ be seli kɛ: “Nán maan ɔ yo cɛn dilɛ’n nun. Sɛ ɔ yo sɔ’n, sran’m bé trí.”  Blɛ mɔ Zezi o Betanin’n, Simɔn m’ɔ ti kokowefuɛ’n i awlo lɔ’n,+  bla kun bɛli i wun lɛ. Kɛ ɔ́ bá’n, ngo fanninfannin m’ɔ le gua kpa’n i buteli kun* o i sa nun. Bla’n fali ngo’n guali Zezi i ti’n su. Kɛ ɔ́ yó sɔ’n, nn ɔ su di like.  Kɛ i sɔnnzɔnfuɛ’m be wunnin i sɔ’n, ɔ yoli be ya dan, naan b’a se kɛ: “?Like yɛ be saci i sɔ-ɔ?  Be kwla yo ngo nga i atɛ be ɲan nun sika kpanngban. Yɛ be kwla fa sika sɔ’n be man yalɛfuɛ mun.” 10  Kɛ Zezi wunnin kɛ be su kɛn i sɔ ndɛ’n, ɔ seli be kɛ: “?Ngue ti yɛ amun kunndɛ kɛ amún klé bla’n i yalɛ-ɔ? Like kpa yɛ ɔ yo mannin min-ɔn. 11  Afin amun nin yalɛfuɛ’m be o wa titi,+ sanngɛ min liɛ’n, amun nin min su tranman titi.+ 12  Kɛ ɔ fali ngo fannin’n guali min wun’n, min sielɛ’n i su like yɛ ɔ yoli i lɛ-ɔ.+ 13  Nanwlɛ, ń kán klé amun kɛ mɛn wunmuan’n nun’n, lika kwlaa nga bé wá bó jasin fɛ nga’n, sran’m bé kán like nga bla nga yoli’n i ndɛ wie naan be wla kpɛn i su.”+ 14  I sin’n, akoto blu-nin-nɲɔn (12) mun be nun kun mɔ be flɛ i Zida Iskariɔti’n,+ ɔ ɔli Ɲanmiɛn ɲrun jranfuɛ’m be su kpɛn’m be wun lɔ.+ 15  Kpɛkun ɔ usali be kɛ: “?Sɛ n fɛ i n man amun’n, ngue yɛ amún fá mán min-ɔn?”+ Be seli i kɛ bé mɛ́n i sika mma ablasan (30).+ 16  Kɛ ɔ fɛ i lɛ’n, ɔ kunndɛli blɛ kpa kun naan ɔ́ fɛ́ i mán be. 17  Cɛn nga bé bó Kpanwun mɔ Levii Nunman nun’n i Cɛn dilɛ’n i bo’n,+ Zezi i sɔnnzɔnfuɛ’m be ko wunnin i wun. Yɛ be usɛli i kɛ: “?Lika onin yɛ a kunndɛ kɛ e siesie e man wɔ naan w’a di Delɛ Cɛn’n niɔn?”+ 18  Ɔ seli be kɛ: “An wɔ klɔ’n nun lɔ ko wun sran nga sa wun. Yɛ amun se i kɛ, ‘Like Klefuɛ’n waan: “Min blɛ’n w’a mantan. Ɔ sua’n nun yɛ min nin min sɔnnzɔnfuɛ mun é wá dí Delɛ Cɛn’n niɔn.”’” 19  Zezi i sɔnnzɔnfuɛ’m be yoli like ng’ɔ seli be kɛ be yo’n sɛsɛsɛ, yɛ be siesieli Delɛ Cɛn’n i dilɛ’n. 20  Nnɔsua flɔlɔ’n,+ ɔ nin i sɔnnzɔnfuɛ blu-nin-nɲɔn (12) mun be ko trannin tabli kun sin.+ 21  Kɛ bé dí like’n, ɔ seli be kɛ: “Nanwlɛ, ń kán klé amun kɛ amun nun kun wá fá min mán sran mun.”+ 22  Kɛ be tili ndɛ sɔ’n, be wla boli be wun dan. Nga waan: “?Nannan, min-ɔn?” Nga waan: “?Nannan, min-ɔn?” 23  Ɔ tɛli su kɛ: “Sran nga e nin i e su wla e sa kpongbo ba’n nun’n, yɛ ɔ́ fá min mán sran mun-ɔn.+ 24  Nanwlɛ, sran Wa’n su kɔ, kɛ nga be fa klɛli i Ɲanmiɛn Ndɛ’n nun’n sa. Sanngɛ sran ng’ɔ́ wá fá sran Wa’n mán’n,+ i yako!+ Sɛ b’a wumɛn i bɔbɔ’n, nn ɔ flunman.”+ 25  Zida m’ɔ su wa fɛ i man sran mun’n, ɔ usɛli i kɛ: “?Rabi, min-ɔn?” Zezi seli i kɛ: “Yɛ ɔ bɔbɔ ɔ nuan o su lɛ-ɔ.” 26  Kɛ bé dí like’n, Zezi fali kpanwun kun, ɔ srɛli Ɲanmiɛn kɛ ɔ yra su. I sin’n, ɔ bubuli nun+ mannin be. Kpɛkun ɔ seli be kɛ: “Amun de be di. Nga ti min wunnɛn’n i nzɔliɛ.”+ 27  Kpɛkun ɔ fali klowa kun, ɔ lali Ɲanmiɛn ase. I sin’n, ɔ fa mannin be. Kpɛkun ɔ seli be kɛ: “Amun kwlaa amun nɔn.+ 28  Nga ti min ‘mmoja+ mɔ maan Ɲanmiɛn nin sran’m be tra aenguɛ’n,’+ i nzɔliɛ. Bé gúɛ i ase naan be yaci sran kpanngban+ be sa tɛ’n cɛ be.+ 29  Sanngɛ ń kán klé amun kɛ: N su nɔnman viɲin nzue nga wie kun, saan cɛn nga e nin amun é nɔ́n i lɔflɛ’n min Si i Famiɛn Diwlɛ’n nun lɔ’n.”+ 30  Kɛ be toli jue be manmannin Ɲanmiɛn wieli’n, be ɔli Olivie Oka’n su lɔ.+ 31  I sin’n, Zezi seli be kɛ: “Kɔnguɛ nga’n, amun kwlaa amún wá yáci min bé wánndi.* Afin be klɛli i kɛ: ‘Ń yó nnɛn kankanfuɛ’n i like yaya, kpɛkun nnɛn’m bé bó sánndi.’+ 32  Sanngɛ kɛ be ko cɛn min’n, ń dún mmua amun ɲrun Galile lɔ.”+ 33  Yɛ Piɛli tɛli i su kɛ: “Kannzɛ bɔbɔ be kwlaa be yaci wɔ’n,* sanngɛ min liɛ’n, n su yaciman wɔ le!”+ 34  Zezi seli i kɛ: “Nanwlɛ, ń kán klé wɔ kɛ kɔnguɛ nga’n, ka naan akɔɲinman kun w’a bo’n, á sé kpɛ nsan kɛ a siman min.”+ 35  Piɛli seli i kɛ: “Kannzɛ bɔbɔ ɔ fata kɛ e nin wɔ e wu’n, n su seman le kɛ n siman wɔ.”+ I sɔnnzɔnfuɛ onga’m be kwlaa be kannin sɔ wie. 36  I sin’n, Zezi nin be ɔli lika ng’ɔ suan Zɛtsemane’n nun lɔ.+ Kpɛkun ɔ seli i sɔnnzɔnfuɛ’m be kɛ: “Amun tran ase wa. Ń kɔ́ le sa, ń kó srɛ́ Ɲanmiɛn.”+ 37  Ɔ fali Piɛli nin Zebede i wa yasua nɲɔn mun yɛ be ɔli-ɔ. I akunndan’n sanngannin kpa, kpɛkun i wla boli i wun dan.+ 38  Yɛ ɔ seli be kɛ: “Awlabɔɛ’n w’a kun min kpo. Maan amun ka wa, yɛ amun ɲin tran su kɛ min sa.”+ 39  Ɔ ɔli i ɲrun lɔ kan. Ɔ utuli i ɲin ase, kpɛkun ɔ srɛli Ɲanmiɛn.+ Ɔ seli i kɛ: “Min Si, sɛ ɔ kwla yo ye’n, maan klowa+ nga sin min wun mmua. Sanngɛ nán maan ɔ yo kɛ nga n klo’n sa. Maan ɔ yo kɛ nga ɔ bɔbɔ a klo’n sa.”+ 40  Ɔ sɛli i sin i sɔnnzɔnfuɛ’m be wun lɔ. Ɔ́ tó be-ɔ, be su lafi. Yɛ ɔ seli Piɛli kɛ: “?Amun ɲin w’a kwlá tranman su kɛ min sa dɔ kun bɔbɔ?+ 41  Maan amun ɲin tran su,+ yɛ amun srɛ Ɲanmiɛn titi.+ I liɛ’n, amun su tɔman sa tɛ yolɛ’n nun.+ Nanwlɛ, amun awlɛn o su kpa kɛ* amún yó, sanngɛ amun lemɛn i wun fanngan.”+ 42  Ɔ ɔli ekun. I kpɛ nɲɔn su m’ɔ ɔli sɔ’n, ɔ srɛli Ɲanmiɛn seli kɛ: “Min Si, sɛ like nga kwlá sinman min wun mmua naan i nɔnlɛ yɛ ɔ fata kɛ n nɔn’n, maan ɔ yo kɛ nga a klo’n sa.”+ 43  Ɔ bali ekun. Ɔ́ tó be-ɔ, be su lafi. Afin lafilɛ o be ɲin su dan. 44  Ɔ maan ɔ yacili be lɛ ko srɛli Ɲanmiɛn ekun. Ɔ kannin ndɛ kunngba’n. I kpɛ nsan su m’ɔ́ kó srɛ́ Ɲanmiɛn’n yɛ ɔ o lɛ-ɔ. 45  Ɔ sɛli i sin i sɔnnzɔnfuɛ’m be wun lɔ ekun, naan w’a se be kɛ: “Blɛ kɛ nga sa nun’n, amun su lafi yɛ amun su lo wunmiɛn! An nian! Dɔ nga bé fá sran Wa’n bé wlɛ́ i sa tɛ yofuɛ’m be sa nun’n, w’a mantan koko kpa. 46  Amun jaso maan e wɔ. An nian! Sran ng’ɔ́ fá min mán sran mun’n, ɔ nunman mmua kun.” 47  I nuan nin-a tɔman, kpɛkun Zida m’ɔ ti akoto blu-nin-nɲɔn (12) mun be nun kun’n, w’a bo nun. Sran kpanngban kpa be su i su. Tokofi nin waka o be sa nun. Ɲanmiɛn ɲrun jranfuɛ’m be su kpɛn mun nin nvle su kpɛn mun yɛ be sunmannin be-ɔ.+ 48  Sran ng’ɔ́ fɛ́ i mán sran mun’n, ɔ kleli be nzɔliɛ kun. Ɔ seli be kɛ: “Sran nga amún wún kɛ n su fa min nuan n wɔ i fuka’n su’n, nn i-ɔ. Amun trɛ i be wɔ.” 49  Ɔ ɔli Zezi wun lɔ trele naan w’a se kɛ: “Rabi, anun-o!” Kpɛkun ɔ fɛli i nuan’n wɔli i fuka’n su. 50  Sanngɛ Zezi seli i kɛ: “?Janvuɛ, ngue ti yɛ a ba-ɔ?”+ Yɛ sran’m be trali Zezi-ɔ. 51  Be nga be nin Zezi be o lɛ’n, be nun kun cuɛnnin i tokofi’n, kpɛkun ɔ fa finnin Ɲanmiɛn ɲrun jranfuɛ dan’n i junman difuɛ’n naan w’a kpɛ i su’n.+ 52  Yɛ Zezi seli i kɛ: “Fa ɔ tokofi’n sie i osu’n nun.+ Afin be kwlaa nga be tra tokofi nun’n, tokofi yɛ bé fá kún be-ɔ.+ 53  ?Annzɛ a bu i kɛ n kwlá srɛman min Si’n naan ɔ blɛ min anzi akpasuaakpasua blu-nin-nɲɔn (12) icra’n?+ 54  ?Sɛ ɔ yo sɔ kusu’n, ɔ́ yó sɛ naan Ɲanmiɛn i ndɛ ng’ɔ kɛnnin i kɛ i sɔ yɛ ɔ fata kɛ ɔ yo’n, w’a kpɛn su?” 55  Kpɛkun Zezi seli sran kpanngban nga be o lɛ’n be kɛ: “?Tokofi nin waka yɛ amun fa ba min tralɛ kɛ awiefuɛ yɛle min sa-ɔ? Cɛn kwlaa n kleli like Ɲanmiɛn sua’n nun lɔ,+ sanngɛ amun a traman min.+ 56  I kwlaa sɔ’n yoli naan ndɛ nga Ɲanmiɛn nuan ijɔfuɛ’m be kannin’n, ɔ kpɛn su.”+ Kpɛkun i sɔnnzɔnfuɛ’m be yacili i lɛ be wanndili.+ 57  Be nga be trali Zezi’n, be fɛ i ɔli Kaifu+ m’ɔ ti Ɲanmiɛn ɲrun jranfuɛ dan’n i awlo lɔ. Lɔ yɛ mmla klɛfuɛ mun nin nvle su kpɛnngbɛn’m be ti yiali-ɔ.+ 58  Kɛ ɔ́ yó sɔ’n, nn Piɛli o i sin mmua lɔ, ɔ su i su. Ɔ suli i su lele juli Ɲanmiɛn ɲrun jranfuɛ dan’n i awlo lɔ. Kɛ ɔ wluli lɔ’n, ɔ ko trannin ase awlo’n nun junman difuɛ’m be wun lɛ naan ɔ́ nían wafa nga ndɛ’n i bo’n gúa’n.+ 59  Ɲanmiɛn ɲrun jranfuɛ’m be su kpɛn mun nin Zifu’m be Jɔlɛ Difuɛ Dandan’m* be kwlaa be kunndɛli Zezi i wun ato ndɛ kun mɔ be kwla jran su be kun i-ɔ.+ 60  Kannzɛ bɔbɔ suɛn tɔnfuɛ kpanngban be bali’n, sanngɛ b’a wunman ndɛ kun nga be ko jran su’n.+ I sin’n, sran nɲɔn be bali 61  naan b’a se kɛ: “Bian nga seli kɛ: ‘N kwla bubu Ɲanmiɛn sua’n, kpɛkun ń fá cɛn ba nsan ń kplɛ́n i uflɛ.’”+ 62  Kɛ Ɲanmiɛn ɲrun jranfuɛ dan’n tili i sɔ’n, ɔ jasoli naan w’a se i kɛ: “?Ndɛ nga bé kɛ́n i lɛ’n, a buaman nun? ?Ɔ wun ndɛ nga bé kɛ́n i lɛ’n, a timan?”+ 63  Sanngɛ Zezi w’a ukemɛn i nuan.+ Ɔ maan Ɲanmiɛn ɲrun jranfuɛ dan’n seli i kɛ: “Sɛ wɔ yɛ a ti Klisi m’ɔ ti Ɲanmiɛn i Wa’n, ta nda Ɲanmiɛn m’ɔ lafiman’n i ɲrun, di i nanwlɛ kle e.”+ 64  Zezi seli i kɛ: “Yɛ ɔ bɔbɔ ɔ nuan o su lɛ-ɔ. Sanngɛ ń kán klé amun kɛ: Kɛ ɔ fɛ i andɛ’n, amún wá wún sran Wa’n.+ Ɔ ti Kwlafuɛ’n i sa fama su,+ yɛ ɔ o ɲanmiɛn ble’n su, ɔ su ba.”+ 65  Yɛ Ɲanmiɛn ɲrun jranfuɛ dan’n titili i wun tralɛ’m be nun-ɔn. Kpɛkun ɔ seli kɛ: “W’a saci Ɲanmiɛn dunman! ?É bó wɛ é kúnndɛ lalofuɛ ekun? Kɛ ɔ́ sáci Ɲanmiɛn dunman’n, amun tili. 66  ?Amun bu i sɛ?” Be tɛli i su kɛ: “Ɔ nin kunlɛ fata.”+ 67  Be tili be nuan nzue be tɛli i ɲrun’n nun,+ kpɛkun be boli i acɔliɛ.+ Wie’m be kpacili i ɲrun,+ 68  kpɛkun be seli kɛ: “Klisi, sɛ a ti Ɲanmiɛn nuan ijɔfuɛ’n, kle e sran ng’ɔ finnin ɔ like’n.” 69  Kɛ ɔ́ yó sɔ’n, nn Piɛli ti awlo’n i klun lɛ. Yɛ junman difuɛ talua kun bɛli i wun lɛ naan w’a se kɛ: “Wɔ, a suli Zezi m’ɔ ti Galilefuɛ’n i su wie!”+ 70  Sanngɛ sran’m be kwlaa be ɲrun lɛ’n, ɔ buali ato kɛ ɔ simɛn i. Ɔ seli kɛ: “Ndɛ nga á kɛ́n i lɛ’n, n wunmɛn i wlɛ.” 71  Kɛ ɔ fiteli m’ɔ juli anuan’n i ɲrun lɛ’n, talua kun ekun wunnin i wlɛ. Ɔ seli be nga be o lɛ’n be kɛ: “Bian nga suli Zezi m’ɔ fin Nazarɛti’n i su wie.”+ 72  Ɔ sɛli i nuan ekun. Ɔ tali su nda seli kɛ: “N siman bian nga amún kɛ́n i ndɛ lɛ’n!” 73  Kɛ ɔ cɛli kan’n, be nga be jinjin lɛ’n, be bali be wa seli Piɛli kɛ: “Nanwlɛ, a o be nun wie. Afin ɔ ijɔlɛ wafa’n kle sɔ weiin.” 74  Kɛ ɔ yoli sɔ’n, ɔ boli i wun sannzan. Kpɛkun ɔ seli kɛ: “N kan Ɲanmiɛn, n siman bian sɔ’n!” Kɛ ɔ yoli sɔ cɛ’n, yɛ akɔɲinman kun boli-ɔ. 75  Yɛ Piɛli i wla kpɛnnin ndɛ nga Zezi kan kleli i’n su-ɔ. Ɔ seli i kɛ: “Ka naan akɔɲinman kun w’a bo’n, á sé kpɛ nsan kɛ a siman min.”+ Kpɛkun ɔ fiteli gua su lɔ, yɛ ɔ sunnin sunlɛ kpa.

Ja ngua lɔ ndɛ mun

Glk., “albatri sɛ kun.”
Glk., “Min ti’n, amun kwlaa amun ja kplá.”
Glk., “be ja kpla’n.”
Annzɛ “amun klo kpa kɛ.”
Glk., “Sanedrɛn.”