Nga Matie klɛli’n 8:1-34

  • Kokowefuɛ kun yoli juejue (1-4)

  • Sonja ya su kpɛn kun lafili Ɲanmiɛn su kpa (5-13)

  • Zezi yoli sran kpanngban be juejue Kapɛɛnaɔmun lɔ (14-17)

  • Zezi i su sulɛ (18-22)

  • Zezi yoli maan aunmuan dan’n jrannin (23-27)

  • Zezi mannin mmusu’m be atin naan be wlu kɔkɔti’m be nun (28-34)

8  Kɛ Zezi fin oka’n su lɔ jrali’n, sran kpanngban kpa be suli i su.  Kpɛkun kokowefuɛ kun bɛli i wun lɛ. Ɔ wa kotoli i bo seli i kɛ: “Min Min, sɛ ɔ ti ɔ klun su’n, a kwla yo min juejue.”+  Ɔ maan ɔ tinngɛli i sa’n kɛnnin i, yɛ ɔ seli kɛ: “Ɔ ti min klun su! Yo juejue.”+ Be ja nun lɛ’n, i kokowe’n wieli weiin.+  Yɛ Zezi seli i kɛ: “Nian ɔ wun kpa, nán bo su kle sran fi,+ sanngɛ kɔ, fa ɔ wun ko kle Ɲanmiɛn ɲrun jranfuɛ’n.+ Kpɛkun like nga Moizi kleli kɛ be fa man’n,+ fa man naan Ɲanmiɛn ɲrun jranfuɛ’m be wun kɛ w’a yo juejue.”  Kɛ ɔ wluli Kapɛɛnaɔmun klɔ’n nun’n, sonja ya su kpɛn kun bɛli i wun lɛ. Ɔ srɛli i kpa,+  ɔ seli kɛ: “Baba, min junman difuɛ’n la awlo lɔ, w’a bubu, yɛ ɔ su wun i ɲrun kpa.”  Ɔ seli i kɛ: “Sɛ n ju lɔ’n, ń yó i juejue.”  Sonja ya su kpɛn’n tɛli su kɛ: “Baba, n timan sran mɔ a nin i awlo lɔ kɔlɛ fata-ɔ, sanngɛ ɔ li kan ndɛ kun, kpɛkun min junman difuɛ’n yó juejue.  Afin n kusu n le siefuɛ, yɛ n sie sonja wie mun. Ɔ maan kɛ n se kun kɛ: ‘Kɔ!’ kpɛkun w’a wɔ, yɛ kɛ n se uflɛ kɛ: ‘Bla!’ kpɛkun w’a ba. Asa kusu’n, kɛ n se min junman difuɛ’n kɛ: ‘Yo like nga!’ kpɛkun w’a yo.” 10  Kɛ Zezi tili i sɔ’n, ɔ boli i nuan, yɛ ɔ seli be nga be su i su’n be kɛ: “Maan n di amun nanwlɛ, Izraɛli nvle’n nun’n, m’an wunman sran fi m’ɔ lafi Ɲanmiɛn su dan kɛ bian nga sa-ɔ.+ 11  Sanngɛ ń kán klé amun kɛ sran sunman bé fín wia afiliɛ nin wia atɔliɛ lɔ bé bá. Kpɛkun be nin Abraamun, nin Izaaki, nin Zakɔbu bé wá trán tabli sin ɲanmiɛn su lɔ Famiɛn Diwlɛ’n nun.+ 12  Sanngɛ Famiɛn Diwlɛ’n i mma’m be liɛ’n,* bé tó be yí be gua su lɔ aosin’n nun. Lɔ yɛ bé sún, bé dí be je-ɔ.”+ 13  I sin’n, Zezi seli sonja ya su kpɛn’n kɛ: “Kɔ, sa nga a lafi su kɛ ɔ́ jú’n, maan ɔ ju sakpa.”+ Dɔ kunngba sɔ’n su’n, i junman difuɛ’n yoli juejue.+ 14  Kɛ Zezi wlú Piɛli i awlo lɔ’n, ɔ wunnin kɛ Piɛli i sia bla’n+ la lɛ, ayrɛ w’a guɛ i wun.+ 15  Ɔ maan ɔ kannin bla’n i sa’n,+ kpɛkun ayrɛ’n tuli i wun, yɛ ɔ jasoli naan w’a tɔn like w’a mɛn i. 16  Sanngɛ nnɔsua flɔlɔ’n, be fali sran sunman mɔ mmusu’m be kle be yalɛ’n be blɛli i. Ɔ kannin ndɛ kun fa fuannin mmusu mun, kpɛkun ɔ yoli be kwlaa nga be ti tukpacifuɛ’n, be juejue. 17  Ɔ yoli sɔ naan ndɛ nga Ɲanmiɛn nuan ijɔfuɛ Ezai kannin’n ɔ kpɛn su. Ɔ seli kɛ: “I bɔbɔ fali e wunnɛn’n nun yaya mun, yɛ ɔ fali e tukpacɛ mun suali.”+ 18  Kɛ Zezi wunnin kɛ sran kpanngban b’a sin b’a yiɛ i’n, ɔ seli i sɔnnzɔnfuɛ mun kɛ be wɔ nzue’n i bue kun lɔ.+ 19  Kɛ ɔ yoli sɔ’n, mmla klɛfuɛ kun bɛli i wun lɛ, yɛ ɔ seli i kɛ: “Like Klefuɛ, lika kwlaa nga á kɔ́’n, ń sú wɔ su.”+ 20  Sanngɛ Zezi seli i kɛ: “Blo alua’m be le buɛ be la nun, yɛ anunman mɔ be tu sin nglo lɔ’n be le sua. Sanngɛ sran Wa’n leman lika fi naan w’a sie i ti ase.”+ 21  Yɛ i sɔnnzɔnfuɛ’m be nun kun ekun seli i kɛ: “Min Min, man min atin maan n ko sie min si ka.”+ 22  Zezi seli i kɛ: “Su min su titi, yɛ yaci be mɔ b’a wu’n maan be sie be sran nga b’a wu’n.”+ 23  Kɛ ɔ fuli alie’n nun’n, i sɔnnzɔnfuɛ’m be fuli i sin.+ 24  I sin’n, aunmuan dan kpa kun fitali jenvie’n su. Ɔ maan, nzue’n mɛnnin i wun su, ɔ bo guali alie’n nun lele ɔ ka kan naan w’a mlɔn. Sanngɛ Zezi su lafi.+ 25  Be ko tinngeli i, yɛ be seli i kɛ: “E Min, de e, e su wu!” 26  Sanngɛ ɔ seli be kɛ: “?Ngue ti yɛ srɛ kun amun sɔ-ɔ? Nanwlɛ, amun lafiman Ɲanmiɛn su kpa!”+ I sin’n, ɔ jasoli, ɔ ijɔli aunmuan’n nin jenvie’n, kpɛkun lika’n tɔli bliin.+ 27  I sɔ’n boli be nuan naan b’a usa kɛ: “?Sran wafa onin yɛle nga? Aunmuan’n nin jenvie’n bɔbɔ be fa ndɛ ng’ɔ kan’n su.” 28  Kɛ ɔ juli jenvie’n i bue kun lɔ Gadarafuɛ’m be mɛn’n lɔ’n, sran nɲɔn mɔ mmusu’m be kle be yalɛ’n be fin asieliɛ’m be su lɔ be nin i yiali.+ Be yo wlɛ kpa, ɔ maan sran fi leman awlɛn sinman lɛ akpɔ’n su. 29  Be kpan seli kɛ: “?Ɲanmiɛn Wa, ngue yɛ a bɛli i yolɛ wa-ɔ?+ ?A bali kɛ á wá klé e ɲrɛnnɛn+ ka naan blɛ nga Ɲanmiɛn sieli’n, w’a ju?”+ 30  Kɛ ɔ́ yó sɔ’n, nn kɔkɔti kpanngban kpa be o mmua lɔ be su didi.+ 31  Ɔ maan mmusu’m be srɛli i kpa kɛ: “Sɛ a fuan e’n, man e atin naan e wlu kɔkɔti’m be nun.”+ 32  Kpɛkun ɔ seli be kɛ: “An wɔ!” Ɔ maan be fin sran sɔ’m be nun fiteli, yɛ be ko wluli kɔkɔti’m be nun-ɔn. Kpɛkun kɔkɔti’m be ngba be fin kpɔlɛ fleiin’n su lɔ be guali jenvie’n nun naan b’a wu nzue’n nun. 33  Sanngɛ kɔkɔti’m be sunianfuɛ’m be wanndili. Kɛ be wluli klɔ’n nun’n, be kannin ndɛ’n i kwlaa kleli sran mun. Sa ng’ɔ juli be nga mmusu’m be kle be yalɛ’n be su’n, be kɛnnin i ndɛ wie. 34  Kpɛkun klɔfuɛ’m be kwlaa be fite ɔli Zezi i atin kpalɛ. Kɛ be wunnin i’n, be srɛli i kpa kɛ ɔ jaso be mɛn’n nun.+

Ja ngua lɔ ndɛ mun

Glk., “Ɲanmiɛn i Famiɛn Diwlɛ’n i mma mun.”