Nga Matie klɛli’n 7:1-29

 • ƝANMIƐN NDƐ KANLƐ OKA’N SU LƆ (1-27)

  • Amun yaci amun wiengu’m be jɔlɛ dilɛ (1-6)

  • Amun srɛ like titi, amun kunndɛ like titi, amun bobo anuan titi (7-11)

  • Mmla kun m’ɔ kwla uka e naan e nin e wiengu mun y’a tran klanman’n (12)

  • Anuan fii’n (13, 14)

  • Be ayeliɛ’n yɛ bé fá wún be wlɛ-ɔ (15-23)

  • Sua nga be kplɛnnin i kpangba su’n, ɔ nin nga be kplɛnnin i aunɲan nun’n (24-27)

 • Wafa nga Zezi kle like’n, ɔ boli sran kpanngban be nuan (28, 29)

7  “Amun yaci amun wiengu’m be jɔlɛ+ dilɛ naan b’a diman amun jɔlɛ.  Afin jɔlɛ nga amun di amun wiengu mun’n, i su yɛ bé nían bé dí amun jɔlɛ-ɔ.+ Yɛ suliɛ nga amun fa su like man sran’n, i kunngba’n yɛ bé fá sú like bé mán amun-ɔn.+  ?Yɛ nn ɔ yo sɛ ti yɛ a wun wla kaan m’ɔ o ɔ niaan’n i ɲinma’n su’n, mɔ sanngɛ a wunman waka dan kpa* m’ɔ o ɔ bɔbɔ ɔ ɲinma liɛ’n su’n niɔn?+  ?Ngue ti yɛ a se ɔ niaan’n kɛ: ‘Jran maan n yi wla kaan m’ɔ o ɔ ɲinma’n su’n,’ kusu nn waka dan kpa kun o ɔ bɔbɔ ɔ ɲinma liɛ’n su’n niɔn?  Gblɛfuɛ! Dun mmua yi waka dan m’ɔ o ɔ ɲinma liɛ’n su’n ka, i liɛ’n á wún wafa nga á yí wla kaan m’ɔ o ɔ niaan’n i ɲinma’n su’n.  “Nán amun fa like ng’ɔ ti Ɲanmiɛn liɛ’n man alua mun. Asa kusu’n, nán amun fa amun nɛnnglɛnman mun gua kɔkɔti’m be bo,+ kɛ ɔ ko yo naan b’a tiatiaman su, naan i sin’n, b’a kpɛman be ɲin amun su b’a titiman amun nun’n ti.  “Maan amun srɛ like titi yɛ bé fá mán amun.+ Amun kunndɛ like titi yɛ amún wún i. Amun bobo anuan titi yɛ bé tíke mán amun.+  Afin sran kwlaa ng’ɔ srɛ like’n, ɔ ɲɛn i,+ yɛ sran kwlaa ng’ɔ kunndɛ like’n, ɔ wun i, yɛ sran kwlaa ng’ɔ bobo anuan’n, bé tíke mɛ́n i.  ?Amun nun onin yɛ sɛ i wa’n srɛ i kpanwun’n, ɔ́ fá yɔbuɛ mɛ́n i-ɔ? 10  ?Annzɛ sɛ ɔ srɛ i jue’n, ɔ́ fá wuo mɛ́n i? 11  Ɔ maan amun mɔ amun ti klunwifuɛ’n, amun fa ninnge kpakpa mun man amun mma mun. ?Yɛ amun Si m’ɔ o ɲanmiɛn su lɔ’n nin? ?Ɔ su faman ninnge kpakpa+ manman be nga be srɛ i’n lele?+ 12  “I sɔ’n ti’n, like kwlaa nga amun klo kɛ sran’m be yo be man amun’n, amun kusu amun yo man be wie.+ Mmla’n nin Ɲanmiɛn nuan ijɔfuɛ’m be ndɛ’n i ɲrun nin i sin’n yɛ ɔ o lɛ-ɔ.+ 13  “Amun sin anuan fii’n nun.+ Afin anuan ng’ɔ ti tɛtrɛ’n nin akpɔ ng’ɔ ti dan’n be agualiɛ’n yɛle wie’n, yɛ sran kpanngban be sin nun. 14  Sanngɛ kusu anuan ng’ɔ ti fii’n nin akpɔ ng’ɔ ti kaan’n, be agualiɛ’n yɛle nguan’n. Yɛ be nga be wun i’n, b’a sɔnman.+ 15  “Amun sasa amun wun be nga be tɔn be wun suɛn kɛ be ti Ɲanmiɛn nuan ijɔfuɛ’n be lika.+ Be fa bua kplo wla be wun+ kpɛkun be ba amun wun, kusu nn blo alua wlɛfuɛ mun-ɔn.+ 16  Be ayeliɛ’n yɛ amún fá wún be wlɛ-ɔ. Be timan viɲin mma annzɛ figie mma owieowie su. ?Nɛ́n i-ɔ?+ 17  I kunngba’n, waka kpa kwlaa su mma kpakpa, sanngɛ waka ng’ɔ timan kpa’n, ɔ suman mma kpakpa.+ 18  Waka ng’ɔ ti kpa’n ɔ kwlá suman mma tɛtɛ, waka ng’ɔ timan kpa’n kusu ɔ kwlá suman mma kpakpa.+ 19  Waka kwlaa ng’ɔ suman mma kpakpa’n, be kpɛ i bo, kpɛkun be yi i sin nun.+ 20  I sɔ’n ti’n, sran sɔ’m be ayeliɛ’n yɛ amún fá wún be wlɛ-ɔ.+ 21  “Nán be kwlaa nga be flɛ min kɛ, ‘Min Min, min Min’ yɛ bé wlú ɲanmiɛn su lɔ Famiɛn Diwlɛ’n nun-ɔn. Sanngɛ sran ng’ɔ yo min Si m’ɔ o ɲanmiɛn su lɔ’n i klun sa’n, i sɔfuɛ’n yɛ ɔ́ wlú lɔ-ɔ.+ 22  Cɛn sɔ’n nun’n, sran kpanngban bé wá sé min kɛ: ‘?E Min, e Min,+ ɔ dunman nun y’a ijɔman Ɲanmiɛn nuan? ?Ɔ dunman nun y’a fuanman mmusu mun? ?Yɛ ɔ dunman nun y’a yoman sa kekleekle kpanngban?’+ 23  Yɛ ń sé be kɛ: ‘N siman amun mlɔnmlɔn! An jaso min wun lɛ, amun mɔ amun diman mmla’n su’n!’+ 24  “I sɔ’n ti’n, sran kwlaa ng’ɔ ti ndɛ nga ń kɛ́n i yɛ’n m’ɔ nanti su’n, ɔ́ yó kɛ sran kun m’ɔ ti ngwlɛlɛfuɛ m’ɔ kplɛnnin i sua’n kpangba’n su’n sa.+ 25  Nzue’n tɔli kpa, ɔ dili lika’n, aunmuan’n kusu tuli dan kpa. Sanngɛ sua’n w’a buman, afin be wlɛli i bo ase kpangba su. 26  Sanngɛ sran kwlaa ng’ɔ ti ndɛ nga ń kɛ́n i yɛ’n m’ɔ nantiman su’n, ɔ́ yó kɛ bian sinnglinfuɛ kun m’ɔ kplɛnnin i sua’n aunɲan’n nun’n sa.+ 27  Nzue’n tɔli dan kpa, ɔ dili lika’n. Aunmuan’n kusu tuli dan kpa, kpɛkun sua’n bu guali,+ ɔ sacili mlɔnmlɔnmlɔn.” 28  Kɛ Zezi wieli ndɛ sɔ’m be kan’n, wafa ng’ɔ kle like’n, ɔ boli sran kpanngban nga be o lɛ’n be nuan.+ 29  Afin wafa ng’ɔ kleli be like’n, ɔ kle kɛ ɔ le kwlalɛ.+ W’a kleman be like kɛ be mmla klɛfuɛ mun sa.

Ja ngua lɔ ndɛ mun

Annzɛ “waka flolo m’ɔ suan sua’n i ti su nglo’n i bo’n.”