Nga Matie klɛli’n 3:1-17

  • Zan Batɛmun Yofuɛ’n boli jasin (1-12)

  • Zezi i batɛmun yolɛ (13-17)

3  Kɛ ɔ́ kɔ́ i ɲrun’n, Zan+ Batɛmun Yofuɛ’n bali. Ɔ boli jasin+ Zide lɔ aawlɛ flɛnnɛn’n nun.  Ɔ se kɛ: “An kaci amun akunndan’n, afin ɲanmiɛn su lɔ Famiɛn Diwlɛ’n w’a mantan koko.”+  Ɲanmiɛn nuan ijɔfuɛ Ezai kannin Zan sɔ’n i ndɛ+ seli kɛ: “Sran kun kpan aawlɛ flɛnnɛn’n nun lɔ. Ɔ se kɛ: ‘Amun siesie atin’n be man Zoova!* Amun yo akpɔ’m be seiin be mɛn i.’”+  Zan wla ɲɔnngɔnmin ndrɛ tralɛ, kpɛkun kplo kun ci i bo.+ I aliɛ yɛle lalo nin blo awɛma nzue.+  Zerizalɛmun lɔfuɛ mun nin Zide lɔfuɛ’m be kwlaa, ɔ nin Zurdɛn asa’n sufuɛ’m be kwlaa be kɔ i wun lɔ.+  Kpɛkun ɔ yo be batɛmun* Zurdɛn Nzue’n+ nun. Kɛ ɔ́ yó sɔ’n, nn bé dí be sa tɛ’m be nanwlɛ weiin sran’m be ɲrun.  Kɛ ɔ wunnin Farizifuɛ nin Sadisefuɛ+ kpanngban mɔ be su ba lika ng’ɔ yo sran’m be batɛmun lɛ’n, ɔ seli be kɛ: “?Ɔnda mma mun,+ wan yɛ ɔ seli amun kɛ amun kwla wanndi Ɲanmiɛn i ya m’ɔ su ba’n i ɲrun-ɔn?+  I sɔ’n ti’n, maan amun yo sa* ng’ɔ kle kɛ amun a kaci amun akunndan’n.  Nán an se amun wun kɛ: ‘E si yɛle Abraamun.’+ Afin ń kán klé amun kɛ Ɲanmiɛn kwla fa yɔbuɛ nga mun kaci ba man Abraamun. 10  Kɛ é sé yɛ’n, kpɛliɛ’n la waka’m be bo wun lɛ. Ɔ maan waka kwlaa ng’ɔ suman mma kpakpa’n bé kpɛ́ i bo, kpɛkun bé tó i bé yí i sin nun.+ 11  Min liɛ’n, nzue yɛ n fa yo amun batɛmun-ɔn, afin amun a kaci amun akunndan’n.+ Sanngɛ sran kun o siɛn, ɔ su ba. Ɔ le kwlalɛ tra min, min nin i ngbabua’n i yilɛ fataman bɔbɔ.+ Sran sɔ’n fá Ɲanmiɛn wawɛ’n+ nin sin yɛ ɔ́ fá yó amun batɛmun-ɔn.+ 12  I peli m’ɔ fa kpaja like’n, ɔ o i sa nun. Ɔ́ wá yó i ble bowlɛ’n i weinwein kpa, kpɛkun ɔ́ ísɛ i ble’n gúa tanngannin’n nun. Sanngɛ ble’n i wla’n i liɛ’n, ɔ́ fá sin mɔ be kwlá nuɛnmɛn i’n, ɔ́ fá wɔ́ nun.”+ 13  Zezi fin Galile lɔ bali Zurdɛn’n i nuan lɛ naan Zan yo i batɛmun.+ 14  Sanngɛ Zan waan ɔ kplinman su. Ɔ seli i kɛ: “?Nán min li yɛ ɔ fata kɛ a yo min batɛmun-ɔn, kpɛkun wɔ yɛ a su ba min sin-ɔn?” 15  Zezi tɛli i su kɛ: “Ɔ li yo, afin i sɔ yɛ ɔ fata kɛ e yo-ɔ. I liɛ’n, é yó like kwlaa ng’ɔ ti i nuan su’n.” Ɔ maan ɔ kplinnin su. 16  Kɛ ɔ yoli Zezi i batɛmun’n, Zezi ka lɛ fin nzue’n nun fiteli. Kpɛkun ɲanmiɛn su lɔ tikeli.+ Ɔ wunnin Ɲanmiɛn wawɛ’n, ɔ jra kɛ auble wie sa, ɔ bɛ i su.+ 17  Kpɛkun be tili sran kun nɛn ɲanmiɛn su lɔ.+ Ɔ seli kɛ: “Min Wa’n yɛ,+ min awlɛn su ba mɔ min klun jɔ i wun’n niɔn.”+

Ja ngua lɔ ndɛ mun

Nian Nd. A5 nun.
Annzɛ “ɔ fa be mlɔn.”
Glk., “an su mma.”