Nga Matie klɛli’n 21:1-46

  • Zezi wluli Zerizalɛmun klɔ’n nun (1-11)

  • Zezi yoli Ɲanmiɛn sua’n i sanwun (12-17)

  • Zezi boli figie waka kun i sannzan (18-22)

  • Atin nga Zezi le i yo abonuan sa mun’n i su kosan usalɛ (23-27)

  • Ba yasua nɲɔn’m be wun ɲanndra’n (28-32)

  • Fie difuɛ mɔ be ti sran kunfuɛ’n be wun ɲanndra’n (33-46)

    • Be yili sua’n i cɔnjɔ su yɔbuɛ cinnjin kpafuɛ’n i blo (42)

21  Kɛ Zezi nin i sɔnnzɔnfuɛ’m be mantannin Zerizalɛmun mɔ be juli Bɛtfaze m’ɔ o Olivie Oka’n su’n, ɔ sunmɛnnin i sɔnnzɔnfuɛ’m be nun nɲɔn.+  Ɔ seli be kɛ: “Amun wɔ klɔ nga amun ɲin tɛ i lɛ’n su. Kɛ amún wá jú lɔ’n, amún wún kɛ aflunmun kun minnda lɛ, i wa’n wo i wun lɛ. Amun ɲannji be naan amun fa be blɛ min.  Sɛ sran kun usa amun sa’n, amun se kɛ: ‘E Min’n i sa mian be wun.’ Kpɛkun ɔ́ ká lɛ mán amun atin naan amun fa be blɛ min.”  Sa sɔ’n juli naan ndɛ nga Ɲanmiɛn nuan ijɔfuɛ’n kannin’n ɔ kpɛn su. Ɔ seli kɛ:  “Se Siɔn i wa bla’n kɛ: ‘Nian! Ɔ famiɛn’n su ba ɔ sin.+ Ɔ ti wɛtɛɛfuɛ+ yɛ ɔ ti aflunmun kun su, ɛɛn, ɔ ti aflunmun ba kun su, ɔ ti nnɛn m’ɔ sua trɔ’n i wa’n su.’”+  Ɔ maan, Zezi i sɔnnzɔnfuɛ’m be ɔli, kpɛkun be yoli i kɛ ng’ɔ kan kleli be’n sa cɛ.+  Be fali aflunmun’n nin i wa’n be bali. Be fali be tralɛ mun be sɛsɛli be su, yɛ ɔ trannin su.+  Sran’m be dan lika be sɛsɛli be tralɛ mun akpɔ’n su,+ yɛ wie’m be bubuli waka nɲa be siesieli be akpɔ’n su.  Asa ekun’n, sran kpanngban nga be dun mmua i ɲrun’n, ɔ nin be nga be su i su’n, be kpan se kɛ: “É srɛ́ wɔ, de* Davidi i Wa’n!*+ Sran ng’ɔ ba Zoova* i dunman nun’n i liɛ su ti ye!+ Wɔ mɔ a o nglo mmuammua kpa lɔ’n, é srɛ́ wɔ, de i!”+ 10  Kɛ ɔ wluli Zerizalɛmun klɔ’n nun’n, klɔ wunmuan’n kejeli yekee. Sran’m be usali kɛ: “?Wan-ɔn?” 11  Be nga be nin i be ba’n, be tɛ su kɛ: “Ɲanmiɛn nuan ijɔfuɛ Zezi+ m’ɔ fin Nazarɛti m’ɔ o Galile lɔ’n niɔn!” 12  Zezi wluli Ɲanmiɛn sua’n nun lɔ, kpɛkun ɔ fuannin be kwlaa nga be yo like atɛ lɔ’n, ɔ nin be nga be su to like’n. Yɛ ɔ suli sika kacifuɛ’m be tabli mun nin auble atɛ yofuɛ’m be bia’m be bo guali.+ 13  Ɔ seli be kɛ: “Be klɛli i kɛ: ‘Bé wá flɛ́ min sua’n kɛ Ɲanmiɛn srɛlɛ sua,’+ sanngɛ amun su fa yo awiefuɛ’m be lika.”+ 14  Asa ekun’n, aɲinsifuɛ mun nin be nga be ja timan kpa’n be bɛli i wun lɛ Ɲanmiɛn sua’n nun lɛ, kpɛkun ɔ yoli be juejue. 15  Kɛ Ɲanmiɛn ɲrun jranfuɛ’m be su kpɛn mun nin mmla klɛfuɛ mun be wunnin abonuan sa ng’ɔ yoli be’n, ɔ nin ba kanngan mɔ be kpan Ɲanmiɛn sua’n nun lɔ se kɛ: “É srɛ́ wɔ, de Davidi i Wa’n,”+ w’a yoman be fɛ.+ 16  Yɛ be seli Zezi kɛ: “?A ti ndɛ nga ba kanngan nga’m be kan’n?” Ɔ tɛli be su kɛ: “Ɛɛn, n ti. ?Ndɛ nga be klɛli i kɛ: ‘A yoli maan ba kanngan nin ba nɔnman mun be fali be nuan’n be manmannin wɔ’n,’ amun nin-a kɛnngɛnmɛn i le?”+ 17  Kɛ ɔ jasoli be wun lɛ’n, ɔ fin klɔ’n nun fiteli, kpɛkun ɔ ɔli Betanin naan w’a la lɔ.+ 18  Nglɛmun ndɛ kpa’n, kɛ ɔ́ sɛ́ i sin klɔ’n su lɔ’n, awe kunnin i.+ 19  Ɔ wunnin figie waka kun akpɔ’n nuan lɛ, yɛ ɔ wunngeli i wun lɔ. Sanngɛ w’a wunman mma fi su, saan i nɲa ngunmin.+ Yɛ ɔ seli waka’n kɛ: “Nán su kun le.”+ Kpɛkun figie waka’n ka lɛ wuli kee. 20  Kɛ i sɔnnzɔnfuɛ’m be wunnin i sɔ’n, ɔ boli be nuan naan b’a usa kɛ: “?Ai, ngue ti yɛ figie waka’n ka lɛ wuli kee-ɔ?”+ 21  Zezi tɛli be su kɛ: “Nanwlɛ, ń kán klé amun kɛ sɛ amun lafi Ɲanmiɛn su naan amun akunndan’n timan nɲɔnnɲɔn’n, like nga n fa yoli figie waka’n, amún yó wie. I kpa bɔbɔ’n, sɛ amun se oka ng’ɔ o yɛ’n kɛ: ‘Man ɔ wun su naan ko tɔ jenvie’n nun’n,’ ɔ́ kɔ́.+ 22  Yɛ like kwlaa nga amun srɛ i Ɲanmiɛn sa nun’n, sɛ amun lafi su’n, amún ɲɛ́n i.”+ 23  Kɛ ɔ wluli Ɲanmiɛn sua’n nun lɔ m’ɔ́ klé like’n, Ɲanmiɛn ɲrun jranfuɛ’m be su kpɛn mun, ɔ nin nvle’n su kpɛn’m be bɛli i wun lɛ. Be usɛli i kɛ: “?A le atin yo ninnge sɔ mun? ?Yɛ wan yɛ ɔ mannin wɔ atin sɔ’n niɔn?”+ 24  Zezi tɛli be su kɛ: “Maan n kusu n usa amun sa kun. Sɛ amun tɛ min su’n, ń klé amun sran ng’ɔ mannin min atin kɛ n yo ninnge sɔ mun’n: 25  ?Batɛmun nga Zan yoli sran mun’n, ɔ fin wan? ?Ɔ fin Ɲanmiɛn* annzɛ ɔ fin klɔ sran?” Be kɛnnin i be afiɛn lɔ kɛ: “Sɛ e se kɛ ‘Ɔ fin Ɲanmiɛn’n,’ ɔ́ sé e kɛ: ‘?Sɛ ɔ ti sɔ’n niɔn, ngue ti yɛ amun a lafimɛn i su-ɔ?’+ 26  Sɛ kusu e se kɛ: ‘Ɔ fin klɔ sran’n,’ sran kpanngban nga be o yɛ’n, bé fá e wun ya, afin be kwlaa be waan Zan ti Ɲanmiɛn nuan ijɔfuɛ.” 27  Ɔ maan be tɛli Zezi su kɛ: “E siman sran ng’ɔ fin i’n.” Yɛ i kusu seli be kɛ: “N kusu, n su kleman amun sran ng’ɔ mannin min atin kɛ n yo ninnge sɔ mun’n. 28  “?Amun bu ndɛ nga sɛ? Bian kun le ba nɲɔn. Ɔ ko toli kpɛnngbɛnfuɛ’n, yɛ ɔ seli i kɛ: ‘Min wa, kɔ ko di junman viɲin fie’n nun lɔ andɛ.’ 29  Ba’n tɛli i su kɛ: ‘N kɔman.’ Sanngɛ i sin’n, ɔ wa yoli i nsisɔ, kpɛkun ɔ ɔli. 30  Ɔ wunngeli ba kasiɛnfuɛ’n i wun lɔ wie, ɔ kannin ndɛ kunngba’n kleli i. Ba’n tɛli i su kɛ: ‘Baba, n tili. Ń má kɔ́.’ Sanngɛ w’a ɔman. 31  ?Ba nɲɔn sɔ mun’n, oninfuɛ’n yɛ ɔ yoli i si i klun sa-ɔ?” Be tɛli i su kɛ: “Kpɛnngbɛnfuɛ’n niɔn.” Zezi seli be kɛ: “Nanwlɛ, ń kán klé amun kɛ lapo defuɛ nin tekle bla mun bé dún amun ɲrun mmua Ɲanmiɛn i Famiɛn Diwlɛ’n nun lɔ. 32  Afin kɛ Zan bali’n, ɔ kleli amun sa kpa yolɛ’n. Ɔ nin i sɔ ngba’n, amun a lafimɛn i su. Sanngɛ lapo defuɛ nin tekle bla mun, be lafili i su.+ Kannzɛ bɔbɔ amun wunnin sa sɔ’n, w’a yoman amun nsisɔ naan amun a lafi i su. 33  “Amun tie ɲanndra nun ndɛ kun ekun: Bian kun o lɛ’n, ɔ le asiɛ yɛ ɔ dili viɲin fie kun.+ Ɔ sisili i wun yɛ ɔ kpɛli duvɛn yiwlɛ kun fie’n nun. Asa ekun’n, ɔ kplannin nun sua fleiin kpa*+ kun. Kpɛkun ɔ yacili i fie difuɛ wie’m be sa nun naan be niɛn i lika.* I sin’n, ɔ ɔli nvle uflɛ nun.+ 34  Kɛ fie’n su ninnge’m be tilɛ blɛ’n mantannin’n, ɔ sunmɛnnin i sufuɛ mun fie difuɛ sɔ’m be sin naan be ko fɛ i viɲin liɛ’n be blɛ i. 35  Sanngɛ fie difuɛ’m be trɛli i sufuɛ mun. Be boli kun, be kunnin kun, yɛ be finfinnin kun yɔbuɛ.+ 36  Ɔ sunmɛnnin i sufuɛ wie mun ekun. Be sɔnnin tra klikli liɛ mun. Sanngɛ be fali sa kunngba’n yoli be.+ 37  Kasiɛn su’n, ɔ sunmɛnnin i wa’n be sin lɔ. Afin ɔ seli i wun kɛ: ‘Min wa’n i liɛ’n, be ɲin yí i.’ 38  Kɛ fie difuɛ’m be wunnin ba’n, be seli be wiengu kɛ: ‘Aja difuɛ’n yɛ.+ An bla maan e kun i naan e fɛ i aja like’n!’ 39  Ɔ maan be trɛli i. Be to i yili i viɲin fie’n i sin lɔ, yɛ be kunnin i.+ 40  ?Kɛ viɲin fie’n i fuɛ’n ɔ́ wá bá’n, ɔ́ yó fie difuɛ sɔ’m be sɛ?” 41  Be tɛli i su kɛ: “Kɛ mɔ be klun yo wi’n ti’n, viɲin fie’n i fuɛ’n, ɔ́ wá kún be tɛtɛ kpa. Kpɛkun ɔ́ fá viɲin fie’n mán fie difuɛ uflɛ mɔ kɛ viɲin mma’n i tilɛ blɛ’n ko ju’n, bé fɛ́ i liɛ’n mɛ́n i’n.” 42  Zezi seli be kɛ: “Be klɛli i Ɲanmiɛn Ndɛ’n nun kɛ: ‘Yɔbuɛ nga sua kplanfuɛ’m be yili i blo’n, w’a kaci sua’n i cɔnjɔ su yɔbuɛ cinnjin kpafuɛ’n.+ I sɔ’n fin Zoova,* yɛ ɔ ti abonuan sa e ɲrun.’ ?Amun nin-a kannganman ndɛ sɔ’n le?+ 43  I sɔ’n ti’n, ń kán klé amun kɛ, like kpakpa nga amun kwla ɲɛn i Ɲanmiɛn Sielɛ’n ti’n, bé dé i amun sa nun, yɛ bé fá mán nvle kun m’ɔ yo Ɲanmiɛn i klun sa’n.* 44  Asa ekun’n, sran kwlaa ng’ɔ tɔ yɔbuɛ sɔ’n su’n, ɔ́ títí i nun.+ Sran nga kusu mɔ yɔbuɛ sɔ’n tɔ i su’n, yɔbuɛ’n kpɔ́tɔ i.”+ 45  Kɛ Ɲanmiɛn ɲrun jranfuɛ’m be su kpɛn mun nin Farizifuɛ’m be tili ɲanndra nun ndɛ sɔ mun’n, be wunnin i wlɛ kɛ be ndɛ yɛ ɔ su kan-ɔn.+ 46  Be waan bé trɛ́ i, sanngɛ sran kpanngban nga be o lɛ’n be ti’n, srɛ kunnin be. Afin be bu i Ɲanmiɛn nuan ijɔfuɛ.+

Ja ngua lɔ ndɛ mun

Nian Nd. A5 nun.
Glɛki nun’n, be kwla flɛ be anunman annzɛ be anunman sian kɛ be wa.
Glk., “Ozana.”
Glk., “ɲanmiɛn su.”
Glk., “ɔ fa mannin be naan be lue.”
Be jran lɔ be nian fie’n su naan awiefuɛ nin nnɛn’m b’a wluman nun.
Nian Nd. A5 nun.
Annzɛ “m’ɔ su mma’n.”