Nga Matie klɛli’n 17:1-27

  • Zezi kacili (1-13)

  • Ɲanmiɛn sulafilɛ mɔ i dan ju kɛ mutadi mma sa’n (14-21)

  • Zezi i wie’n i su bolɛ ekun (22, 23)

  • Be fali jue’n i nuan nun sika’n be suli lapo (24-27)

17  Kɛ cɛn ba nsiɛn sinnin’n, Zezi fali Piɛli, ɔ nin Zaki nin i niaan bian Zan, yɛ ɔ nin be fuli oka fleiin kpa kun su.+  Kpɛkun ɔ kacili be ɲrun lɛ, i ɲrun’n kpajali kɛ wia’n sa, kpɛkun i wun tralɛ’m be kpajali* kɛ kannin sa.+  Kpɛkun Moizi nin Eli yɛ b’a fite be ɲrun yɛ, be nin i be su koko yalɛ.  I sin’n, Piɛli seli Zezi kɛ: “E Min, kɛ e o wa yɛ’n, ɔ ti kpa dan. Sɛ a klo’n, ń kplán tannin sua nsan wa. Ɔ liɛ kun, Moizi liɛ kun, kpɛkun Eli liɛ kun.”  I nuan nin-a tɔman, kpɛkun ɲanmiɛn ufue fuaii kun katali be su. Kpɛkun be tili sran kun nɛn ɲanmiɛn ufue sɔ’n nun lɔ. Ɔ seli kɛ: “Min Wa’n yɛ, min awlɛn su ba mɔ min klun jɔ i wun’n niɔn.+ Amun tie ndɛ ng’ɔ kan’n.”+  Kɛ i sɔnnzɔnfuɛ’m be tili i sɔ’n, be tɔli be utuli be ɲin ase. Afin srɛ dan kpa kunnin be.  Yɛ Zezi wunngeli be wun lɔ-ɔ. Ɔ kannin be, kpɛkun ɔ seli be kɛ: “Amun jaso. Nán srɛ kun amun.”  Kɛ be mannin be ɲin su’n, b’a wunman sran fi, saan Zezi kunngba.  Kɛ bé fín oka’n su lɔ bé jrá’n, Zezi wlali be su nun seli kɛ: “Nán amun kan aolia nun sa nga amun wunnin i’n i ndɛ kle sran fi, lele saan sran Wa’n w’a cɛn nguan.”+ 10  Sanngɛ i sɔnnzɔnfuɛ’m be usɛli i kɛ: “?Yɛ nn ngue ti yɛ mmla klɛfuɛ’m be waan Eli dún mmua bá-ɔ?”+ 11  Ɔ tɛli be su kɛ: “Eli bá sakpa, yɛ ɔ́ wá yó maan ninnge’m be kwlaa bé sín be osu’n nun ekun.+ 12  Sanngɛ, ń kán klé amun kɛ Eli w’a dun mmua w’a ba, sanngɛ sran’m b’a wunmɛn i wlɛ. Like nga be klo kɛ bé fá yó i’n be fa yoli i.+ I wafa kunngba’n kusu’n, sran Wa’n wá wún i ɲrun be sa nun.”+ 13  Kɛ ɔ kannin sɔ’n, i sɔnnzɔnfuɛ’m be wunnin i wlɛ kɛ Zan Batɛmun Yofuɛ’n i ndɛ yɛ ɔ su kan-ɔn. 14  Kɛ be bali sran kpanngban mɔ be o lɛ’n be wun lɛ’n,+ bian kun wunngeli i wun lɔ, ɔ kotoli i bo. Yɛ ɔ seli i kɛ: 15  “Nannan, si min wa’n i aunnvɔɛ, afin ɔ ti ngbitiɛfuɛ yɛ ɔ wun ɲrɛnnɛn kpa. Ɔ ta sin nun tɔ, yɛ ɔ ta nzue nun tɔ.+ 16  N fɛli i n blɛli ɔ sɔnnzɔnfuɛ mun, sanngɛ b’a kwlá yomɛn i juejue.” 17  Zezi tɛli su kɛ: “Ee, blɛ nga nunfuɛ mun, amun lafiman Ɲanmiɛn su, kpɛkun amun a saci.+ ?E nin amun é trán lele cɛn onin? ?Yɛ ń trá min awlɛn amun wun lele cɛn onin? Amun fɛ i blɛ min wa.” 18  I sin’n, Zezi ijɔli mmusu’n, naan w’a fin ba yasua kan’n i nun w’a fite. Kpɛkun ba’n ka lɛ yoli juejue.+ 19  Zezi i sɔnnzɔnfuɛ’m be ngunmin be toli i lɔ, be usɛli i kɛ: “?Ngue ti yɛ y’a kwlá fuɛnmɛn i-ɔ?” 20  Ɔ seli be kɛ: “Amun lafiman Ɲanmiɛn su kpa ti-ɔ. Afin nanwlɛ, ń kán klé amun kɛ sɛ amun Ɲanmiɛn sulafilɛ’n i dan ju kɛ mutadi mma sa bɔbɔ’n, amún sé oka nga kɛ: ‘Tu ɔ wun bo wa kɔ le sa,’ yɛ ɔ́ tú i wun bo lɛ, yɛ ɔ leman like kun sa mɔ amun su kwlɛmɛn i yo-ɔ.”+ 21  *—— 22  Kɛ be kwlaa be yiali Galile lɔ’n, Zezi seli be kɛ: “Bé wá yí sran Wa’n mán sran mun,+ 23  yɛ bé kún i, kpɛkun i cɛn nsan su’n, ɔ́ cɛ́n nguan.”+ Ɔ maan be wla boli be wun dan kpa. 24  Kɛ be juli Kapɛɛnaɔmun’n, yasua nga be dede lapo sika draki nɲɔnnɲɔn’n,* be wunngeli Piɛli wun lɛ, naan b’a se i kɛ: “?Amun like klefuɛ kpa’n, ɔ tuaman lapo sika draki nɲɔn’n wie?”+ 25  Ɔ tɛli be su kɛ: “I yo, ɔ tua.” Sanngɛ kɛ ɔ wluli sua’n nun lɔ’n, Zezi dun mmua fali ijɔlɛ mɛnnin i, ɔ usɛli i kɛ: “?Simɔn, a bu ndɛ nga sɛ? ?Wan’m be sa nun yɛ asiɛ’n su famiɛn’m be dede ninnge nga be yo be atɛ’n be su sika’n, ɔ nin sran kun i ti lapo ng’ɔ su’n niɔn? ?Be mma’m be sa nun yɛ, annzɛ aofuɛ’m be sa nun-ɔn?” 26  Ɔ seli kɛ: “Aofuɛ’m be sa nun-ɔn.” Yɛ Zezi seli i kɛ: “Ɔ maan be mma’m be suman lapo. 27  Sanngɛ kɛ ɔ ko yo naan e ti’n, be akunndan’n w’a sannganman’n,*+ kɔ jenvie’n su lɔ ko to kowa. Jue klikli nga a trɛ i’n, trɛ i nuan’n nun. Á wá wún sika mma* ufue kun. Fa naan fa tannin e nin wɔ e ti.”

Ja ngua lɔ ndɛ mun

Annzɛ “be yoli fuaii.”
Nian Nd. A3 nun.
Glk., “didraki,” annzɛ draki kunngun nɲɔn. Nian Nd. B14 nun.
Glk., “be ja w’a kplaman’n.”
Glk., “statɛɛ mma kun.” Be flɛ i ekun kɛ tetradraki kun. Nian Nd. B14 nun.