Nga Matie klɛli’n 14:1-36

  • Be kpɛli Zan Batɛmun Yofuɛ’n i ti’n (1-12)

  • Zezi mannin sran 5.000 be aliɛ (13-21)

  • Zezi nantili nzue’n su (22-33)

  • Zenezarɛti lɔ sran’m be juejue yolɛ (34-36)

14  Blɛ sɔ’n nun’n, Erɔdu* m’ɔ ti Galile asa’n i siefuɛ’n,* ɔ tili Zezi i wun ndɛ nga be kan’n,+  yɛ ɔ seli i sufuɛ’m be kɛ: “Zan Batɛmun Yofuɛ’n niɔn. W’a cɛn, i ti yɛ ɔ kwla yo abonuan sa mun-ɔn.”+  Laa’n, Erɔdu trali Zan yɛ ɔ cili i wlɛli i bisua, i niaan bian Filipu i yi Erodiasi ti.+  Afin Zan se Erɔdu titi kɛ: “A leman atin jɛmɛn i.”+  Erɔdu kunndɛli kɛ ɔ́ kún Zan, sanngɛ srɛ kunnin i sran’m be wun, afin be bu Zan Ɲanmiɛn nuan ijɔfuɛ.+  Sanngɛ kɛ bé dí Erɔdu i awuliɛ cɛn’n,+ Erodiasi i wa bla’n sili able nzrafuɛ’m be ɲrun. I sɔ’n yoli Erɔdu i fɛ kpa.+  Ɔ maan ɔ tali nda kɛ like kwlaa ng’ɔ srɛ i’n, ɔ́ fá mɛ́n i.  Yɛ i nin di wlɛli i kɛ ɔ se kɛ: “Fa Zan Batɛmun Yofuɛ’n i ti’n kpongbo vaa kun nun blɛ min wa.”+  Famiɛn’n i wla boli i wun. Sanngɛ nda m’ɔ tali’n ti’n, ɔ nin sran m’ɔ nin be su di like’n be ti’n, ɔ seli kɛ be fa mɛn i. 10  Ɔ maan ɔ sunmannin sran, kpɛkun be ko kpɛli Zan i ti’n bisua lɔ. 11  Be fɛli i ti’n be sieli i kpongbo vaa kun nun, naan b’a fa man talua’n, kpɛkun i kusu ɔ fa ko mɛnnin i nin. 12  I sin’n, i sɔnnzɔnfuɛ’m be bali be wa fɛli i fuɛn’n naan b’a ko sie i. Kpɛkun be wa kan kleli Zezi. 13  Kɛ Zezi tili ndɛ sɔ’n, ɔ tuli i bo lɛ. Ɔ fuli alie kun nun ɔli lika diin kun nun aamiɛn. Sanngɛ kɛ sran kpanngban nga be o lika sɔ’n nun’n be tili i sɔ’n, be jasoli klɔ’m be su, be suli i su be ja nun.+ 14  Kɛ ɔ fin alie’n nun jrali’n, ɔ wunnin sran kpanngban kpa. Be yoli i annvɔ,+ yɛ ɔ yoli tukpacifuɛ’m be juejue.+ 15  Sanngɛ kɛ aliɛ jɔli’n, i sɔnnzɔnfuɛ’m be bɛli i wun lɛ, be wa seli i kɛ: “Lika nga e o nun yɛ’n wo mmua, kusu aliɛ w’a san. Se nzrafuɛ mun naan be wɔ klɔ’m be su be ko to aliɛ be di.”+ 16  Sanngɛ Zezi seli be kɛ: “Ɔ nunman nun kɛ be wɔ. Amun bɔbɔ amun man be like maan be di.” 17  Be seli i kɛ: “Like fi nunman e sa nun wa, saan kpanwun nnun nin jue nɲɔn.” 18  Ɔ seli kɛ: “Amun fa be blɛ min wa.” 19  Kpɛkun ɔ seli sran kpanngban nga be o lɛ’n be kɛ be tran ase ijre’n su. I sin’n, ɔ fali kpanwun nnun’n nin jue nɲɔn’n, yɛ ɔ mɛnnin i ɲin su niannin ɲanmiɛn su lɔ naan w’a la Ɲanmiɛn ase.*+ Kɛ ɔ bubuli kpanwun’m be nun’n, ɔ fa mɛnnin i sɔnnzɔnfuɛ mun, kpɛkun be kusu be fa mannin sran mun. 20  Ɔ maan be kwlaa be dili, yɛ be ku yili. Be isaisali i sinsin ng’ɔ kali’n, ɔ yili gbogbo blu-nin-nɲɔn (12).+ 21  Be nga be dili’n, be ti yasua kɔe akpi nnun (5.000). B’a kaman bla nin ba kanngan mun b’a wlaman nun.+ 22  I sin’n, ɔ ka lɛ seli i sɔnnzɔnfuɛ’m be kɛ be fu alie’n nun naan be dun mmua i ɲrun, nzue’n i bue kun lɔ. Kɛ bé kɔ́’n, ɔ seli sran kpanngban nga be o lɛ’n be kɛ be wɔ.+ 23  Kɛ ɔ seli sran’m be kɛ be wɔ’n, i ngunmin ɔli oka’n su lɔ Ɲanmiɛn srɛlɛ.+ Kɛ aliɛ sán’n, nn i ngunmin te o lɔ. 24  Kɛ ɔ́ yó sɔ’n, nn alie’n nin cenje’n be afiɛn w’a ti nun mɛtri* ya kpanngban. Nzue’n totomɛn i aɔwi, afin aunmuan’n fin be ɲrun yɛ ɔ ba-ɔ. 25  Sanngɛ aliɛ njɛnniɛn su’n,* ɔ nantili jenvie’n su naan ɔ́ kɔ́ be wun lɔ. 26  Kɛ i sɔnnzɔnfuɛ’m be wunnin kɛ ɔ su nanti jenvie’n su’n, be akunndan’n sanngannin, be seli kɛ: “Aolia nun like-ɔ!” Ɔ maan be kpannin kpa liɛ su, srɛ m’ɔ kunnin be’n ti. 27  Sanngɛ Zezi kali lɛ seli be kɛ: “An gua amun wla ase! Min-ɔn. Nán srɛ kun amun.”+ 28  Piɛli tɛli i su kɛ: “E Min, sɛ wɔ’n, se min kɛ n nanti nzue’n su n to ɔ lɔ.” 29  Ɔ seli i kɛ: “Bla!” Ɔ maan Piɛli fin alie’n nun jrali. Yɛ ɔ nantili nzue’n su ɔli Zezi wun lɔ. 30  Sanngɛ kɛ ɔ wunnin kɛ aunmuan’n tu dan’n, srɛ kunnin i. Kpɛkun kɛ ɔ wunnin kɛ ɔ su mlɔn’n, ɔ kpan seli kɛ: “E Min, de min-o!” 31  Zezi ka lɛ tinngɛli i sa’n nun sɔli i nun ba, naan w’a se i kɛ: “?A lafiman min su kpa ti-ɔ? ?Ngue ti yɛ ɔ akunndan’n wa yoli nɲɔnnɲɔn-ɔn?”+ 32  Kɛ be fuli alie’n nun’n, aunmuan’n yacili tulɛ. 33  Yɛ be nga be o alie’n nun’n, be kotoli i bo be seli kɛ: “A ti Ɲanmiɛn Wa sakpa.” 34  Be kpɛli nzue’n, kpɛkun be juli Zenezarɛti lɔ.+ 35  Kɛ lika sɔ’n nun yasua’m be wunnin i wlɛ’n, be sunmannin sran klɔ nga be mantan lɛ’n be kwlaa be su, kpɛkun sran’m be fali be kwlaa nga be ti tukpacifuɛ’n be blɛli i. 36  Yɛ be srɛli i kpa kɛ ɔ yaci maan be kɛn i tralɛ dan’n i nuan njɔlɛ’n ngunmin cɛ.+ Kpɛkun be kwlaa nga be kɛnnin i’n, be yoli juejue.

Ja ngua lɔ ndɛ mun

Yɛle kɛ, Erɔdu Antipasi. Nian Ndɛ’m be bo tulɛ lika’n nun lɔ.
Glk., “tetraki’n.”
Glk., “ɔ yrali su.”
Glk., “stadi kpanngban.” Stadi kun ti mɛtri 185.
Yɛle kɛ, kɛ aliɛ njɛnniɛn su dɔ 3 su’n wá jú’n lele mɔ nglɛmun nun dɔ 6 su’n wá jú’n.