Nga Matie klɛli’n 28:1-20

  • Zezi cɛnnin nguan (1-10)

  • Be mannin sonja’m be sika naan be bua ato (11-15)

  • Zezi sunmannin be kɛ be yo naan sran’m be kaci i sɔnnzɔnfuɛ (16-20)

28  Kɛ Wunmiɛn-lolɛ-cɛn’n sinnin’n, i aliɛ m’ɔ́ cɛ́n’n, m’ɔ ti lemɔcuɛ’n i cɛn klikli’n, Mari m’ɔ fin Magdala’n, ɔ nin Mari kunfuɛ’n, be bali ndia’n i nianlɛ. Kɛ ɔ́ yó sɔ’n, nn lika’n su titi.+  Zoova* i anzi’n fin ɲanmiɛn su lɔ jrali. I sɔ’n ti’n, asiɛ’n kejeli dan kpa. Ɔ kondoli ndia’n i nuan su yɔbuɛ’n, kpɛkun ɔ trannin su.+  Ɔ kpaja kɛ ɲanmiɛn m’ɔ kpa sin’n sa. I tralɛ’n fɛn fuai kpa.+  Kɛ be nga be nian ndia’n su’n be wunnin i’n, srɛ kunnin be. Ɔ maan be wun usuli be, kpɛkun be kacili kɛ sran mɔ b’a wu’n sa.  Anzi’n seli bla’m be kɛ: “Nán srɛ kun amun. N si kɛ amun su kunndɛ Zezi mɔ be kunnin i waka’n su’n.+  Ɔ nunman wa. Afin be cɛnnin i kɛ ng’ɔ fa kannin’n sa.+ An bla be wa nian lika nga be lɛli i saka’n.  Kpɛkun amun wɔ ndɛndɛ, amun ko se i sɔnnzɔnfuɛ’m be kɛ be cɛnnin i nguan. Ɔ su dun mmua amun ɲrun Galile lɔ.+ Lɔ yɛ amún wún i-ɔ. Ndɛ ng’ɔ fata kɛ n kan kle amun’n yɛ ɔ o lɛ-ɔ.”+  Yɛ be jasoli ndia’n su lɛ ndɛndɛ be ɔli-ɔ. Kɛ bé kɔ́’n, srɛ kunnin be, kusu be klun jɔli dan. Be wanndi ɔli kɛ bé kó kán ndɛ sɔ’m bé klé i sɔnnzɔnfuɛ mun.+  Kɛ bé kɔ́’n, Zezi fiteli be ɲrun, kpɛkun ɔ seli be kɛ: “Amun aɲin-o!” Be wunngeli i wun lɔ naan b’a koto i bo b’a trɛ i ja’n. 10  Yɛ Zezi seli be kɛ: “Nán srɛ kun amun! Amun wɔ naan amun ko kan kle min niaan mun naan be wɔ Galile lɔ. Lɔ yɛ bé wún min-ɔn.” 11  Kɛ bé kɔ́’n, sonja nga be nian ndia’n su’n,+ be nun wie’m be wluli klɔ’n nun. Be ko kannin sa kwlaa ng’ɔ juli’n i ndɛ kleli Ɲanmiɛn ɲrun jranfuɛ’m be su kpɛn mun. 12  Be kusu be nin kpɛnngbɛn mun be yiali, be kokoli be wun. I sin’n, be mannin sonja’m be sika kpanngban kpa. 13  Kpɛkun be seli be kɛ: “Amun se kɛ: ‘Kɛ é láfi kɔnguɛ’n, i sɔnnzɔnfuɛ’m be bali, be wa wuɛli i fuɛn’n.’+ 14  Yɛ sɛ Pilati ti ndɛ sɔ’n, é yíyí nun é klé i. Ɔ maan be su yoman amun like fi.” 15  Be sɔli sika nga be mannin be’n nun. Kpɛkun like nga be seli be kɛ be yo’n, be yoli. Ndɛ sɔ’n truli dan Zifu’m be kwlaa be afiɛn lele andɛ. 16  Zezi i sɔnnzɔnfuɛ blu-nin-kun (11) mun be liɛ’n, be ɔli Galile+ oka’n su lɔ, kan ɔ seli be kɛ be yia lɔ’n.+ 17  Kɛ be wunnin i’n, be kotoli i bo. Sanngɛ be nun wie’m b’a lafiman su kɛ i-ɔ. 18  Zezi wunngeli be wun lɔ, kpɛkun ɔ seli be kɛ: “Ɲanmiɛn fali kwlalɛ’n kwlaa mannin min naan n sie ninnge nga be o ɲanmiɛn su lɔ’n nin asiɛ’n su wa’n be kwlaa.+ 19  I sɔ’n ti’n, amun wɔ, amun yo maan nvlenvle’m be kwlaa be nunfuɛ’m+ be kaci min sɔnnzɔnfuɛ. Amun yo be batɛmun,+ Siɛ’n nin Ba’n nin Ɲanmiɛn wawɛ’n be dunman nun. 20  Like kwlaa nga n seli amun kɛ amun yo’n, amun kle be naan be kusu be nian su be yo wie.+ E nin amun e o nun cɛn kwlaa lele mɛn’n* fá wíe!”+

Ja ngua lɔ ndɛ mun

Nian Nd. A5 nun.