Nga Matie klɛli’n 13:1-58

 • BE KWLA FA ƝANMIƐN SIELƐ’N SUNNZUN SRAN ANNZƐ NINNGE WIE MUN (1-52)

  • Fie difuɛ’n (1-9)

  • Sa nga ti yɛ Zezi kan ndɛ ɲanndra nun’n (10-17)

  • Fie difuɛ’n i wun ɲanndra’n i bo tulɛ (18-23)

  • Ble’n nin ijre tɛ’n (24-30)

  • Mutadi mma’n nin levii’n (31-33)

  • Ndɛ mɔ Zezi kɛn i ɲanndra nun’n ɔ yo maan Ɲanmiɛn nuan ijɔfuɛ’m be ndɛ’n kpɛn su (34, 35)

  • Ble’n nin ijre tɛ’n be wun ɲanndra’n i bo tulɛ (36-43)

  • Aɲanbeun like kpa kun m’ɔ ti fiawa’n nin nɛnnglɛnman m’ɔ ti kpa dan’n (44-46)

  • Lala’n (47-50)

  • Ninnge kpakpa mɔ wie ti uflɛuflɛ yɛ wie ti nvuɛn’n (51, 52)

 • Zezi i klɔ’n sufuɛ’m b’a sɔmɛn i nun (53-58)

13  Cɛn sɔ’n nun’n, Zezi jasoli awlo’n nun lɛ, ɔ ko trannin ase jenvie’n i nuan lɔ.  Kpɛkun sran kpanngban kpa be yiɛli i wun lɛ. Ɔ fuli alie kun nun kpɛkun ɔ trannin ase. Sran kpanngban sɔ’m be kwlaa be o jenvie’n i nuan lɛ.+  Kɛ ɔ yoli sɔ’n, ɔ kannin ndɛ kpanngban ɲanndra nun kleli be.+ Ɔ seli be kɛ: “Amun nian! Fie difuɛ kun ɔli kɛ ɔ́ kó lúa like.+  Kɛ ɔ́ lúa like’n kɔ́’n, wie’m be tɔli akpɔ’n i nuan, kpɛkun anunman’m be bali be wa dili.+  Wie’m be kusu be tɔli kpangba su, lika mɔ asiɛ nunman lɛ kpa’n su, kpɛkun be fifili ndɛndɛ afin asiɛ nunman lɛ kpa.+  Sanngɛ kɛ wia’n boli’n be yrali, kpɛkun be wuli kee. Afin be leman olui.  Wie’m be liɛ’n, be tɔli owieowie’m be nun. Owieowie’m be fuli, kpɛkun be katali be su.+  Wie’m be liɛ kusu’n, be tɔli asiɛ kpa su, kpɛkun be suli: Kun i mma ng’ɔ suli’n, ɔ tra nga be luali’n kpɛ ya (100), kun kusu i liɛ’n trɛ i kpɛ ablesiɛn (60), kun ekun i liɛ’n trɛ i kpɛ ablasan (30).+  Sran ng’ɔ si fa sie’n, maan ɔ fa sie.”*+ 10  Kɛ ɔ yoli sɔ’n, i sɔnnzɔnfuɛ’m be bali, yɛ be usɛli i kɛ: “?Ngue ti yɛ a kan ndɛ mun ɲanndra nun kle be-ɔ?”+ 11  Ɔ tɛli be su kɛ: “Amun liɛ’n, be mannin amun atin kɛ amun wun ɲanmiɛn su lɔ Famiɛn Diwlɛ’n i su ndɛ mɔ be ti fiawa’n be wlɛ.+ Sanngɛ be liɛ’n, b’a manman be i sɔ’n i wun atin. 12  Afin sran ng’ɔ le like’n, bé mɛ́n i wie ekun úka su, kpɛkun ɔ́ ɲán like kpanngban kpa. Sanngɛ sran ng’ɔ leman like’n, kan ng’ɔ o i sa nun bɔbɔ’n, bé dé.+ 13  I sɔ’n ti yɛ n kan ndɛ n kle be ɲanndra nun’n niɔn. Afin be nian ninnge mun, sanngɛ be niɛn i ngbɛn, be wunman like fi. Yɛ be tie ndɛ mun, sanngɛ be tie i ngbɛn, be wunman be wlɛ.+ 14  Ɔ maan ndɛ nga Ɲanmiɛn nuan ijɔfuɛ Ezai kannin’n, ɔ kpɛn su be lika. Ɔ seli kɛ: ‘I tielɛfuɛ’n, amún tíe, sanngɛ amun su wunmɛn i wlɛ mlɔnmlɔn. Yɛ i nianlɛfuɛ’n amún nían, sanngɛ amun su wunman like fi mlɔnmlɔn.+ 15  Afin nvle nga nunfuɛ’m be awlɛn’n w’a kete. Ndɛ’n gua be su nun, sanngɛ be yomɛn i nuan su sa. Be muanmuan be ɲinma naan b’a wunman ase, yɛ be tannintannin be su naan b’a timan sa. I sɔ’n ti’n, like nga be se be kɛ be yo’n, be wunmɛn i wlɛ. Ɔ maan be saman be sin min wun naan m’an yo be juejue.’+ 16  “Sanngɛ amun liɛ’n, amun liɛ su ti ye, afin amun ɲinma’m be wun ase, yɛ amun su’m be ti sa.+ 17  Nanwlɛ, ń kán klé amun kɛ Ɲanmiɛn nuan ijɔfuɛ kpanngban nin sran seinfuɛ kpanngban be kloli kɛ bé wún ninnge nga amun su wun be yɛ’n, sanngɛ b’a wunman be.+ Yɛ be kloli kɛ bé tí ndɛ nga amun su ti be yɛ’n, sanngɛ b’a timan. 18  “Siɛn’n, amun tie sran m’ɔ luali like’n i su ɲanndra’n i bo’n.+ 19  Kɛ sran kun ti Ɲanmiɛn Sielɛ’n i su ndɛ’n mɔ sanngɛ ɔ wunmɛn i bo’n, klunwifuɛ’n+ ba, kpɛkun ɔ yi like nga be luɛli i i awlɛn’n nun’n. I sɔ’n yɛle like mɔ be luɛli i akpɔ nuan’n.+ 20  Like ng’ɔ tɔli kpangba’n su’n, yɛle sran ng’ɔ ti Ɲanmiɛn Sielɛ’n i su ndɛ’n, m’ɔ ka lɛ sɔ nun aklunjɔɛ su’n.+ 21  Ɔ nin i sɔ ngba’n, ndɛ sɔ’n traman ndin i awlɛn’n nun. Sanngɛ ɔ ka lɛ le nɲɔn kun. Kpɛkun kɛ Ɲanmiɛn Sielɛ’n i ndɛ’n ti’n, ɲrɛnnɛn’n annzɛ yalɛ klelɛ’n ko bo i bo’n, kpɛkun i ja ka lɛ kpla. 22  Ng’ɔ tɔli owieowie’m be nun’n, yɛle sran ng’ɔ ti Ɲanmiɛn Sielɛ’n i su ndɛ’n, mɔ sanngɛ mɛn nga* nun ngokɔɛ’n,+ nin aɲanbeun ninnge mɔ be laka sran’n, be kata ndɛ ng’ɔ tili’n su, kpɛkun ɔ yoman kpa.+ 23  Nga kusu m’ɔ tɔli asiɛ kpa’n su’n, yɛle sran ng’ɔ ti ndɛ’n, m’ɔ wun i wlɛ’n, m’ɔ su mma’n: Kun i mma ng’ɔ su’n, ɔ tra nga be luali’n kpɛ ya (100), kun kusu i liɛ’n trɛ i kpɛ ablesiɛn (60), kun ekun i liɛ’n trɛ i kpɛ ablasan (30).”+ 24  Ɔ buli ɲanndra kun ekun kleli be. Ɔ seli kɛ: “Be kwla fa ɲanmiɛn su lɔ Famiɛn Diwlɛ’n be sunnzun sran kun m’ɔ luali like kpa i fie’n su’n. 25  Kɛ sran’m bé láfi’n, i kpɔfuɛ’n bali, ɔ wa luali ijre tɛ wie ble’n i afiɛn naan w’a wɔ. 26  Kɛ ble’n fifili m’ɔ wlɔli’n, yɛ ijre tɛ’n kusu boli nun-ɔn. 27  I sɔ’n ti’n, awlo’n su kpɛn’n i kanga’m be bali be wa seli i kɛ: ‘?E Min, w’a luaman like kpa ɔ fie’n nun? ?Yɛ ɔ yo sɛ ti yɛ ijre tɛ’m be o fie’n nun-ɔn?’ 28  Ɔ seli be kɛ: ‘Min kpɔfuɛ wie yɛ ɔ yoli i sɔ liɛ’n niɔn.’+ Kanga’m be seli i kɛ: ‘?Ɔ maan a kunndɛ kɛ e wɔ e ko tutu be bo?’ 29  Ɔ seli be kɛ: ‘Cɛcɛ, ɔ cɛman naan kɛ amún tútú ijre tɛ’m be bo’n, amun a tutu ble’n i bo wie. 30  Amun yaci be nɲɔn’n be lɛ, maan be ɲin likawlɛ lele ninnge’m be kpɛlɛ blɛ’n ju. Ninnge’m be kpɛlɛ blɛ’n nun’n, ń sé ninnge kpɛfuɛ’m be kɛ: Amun dun mmua tutu ijre tɛ mun yɛ amun cici be sɔlɛsɔlɛ naan amun wɔ be nun, kpɛkun amun isa ble’n, yɛ amun tiɛntiɛn i nuan be guɛ i min tanngannin’n nun lɔ.’”+ 31  Ɔ kannin ndɛ uflɛ ɲanndra nun ekun kleli be. Ɔ seli kɛ: “Ɲanmiɛn su lɔ Famiɛn Diwlɛ’n ti kɛ mutadi* mma kun mɔ sran kun fa luɛ i i fie’n nun’n sa.+ 32  Mutadi mma’n ti ninnge nga be lua be’n be kwlaa be nun kaan kpafuɛ’n. Sanngɛ kɛ ɔ ko ɲin’n, ɔ kaci waka, yɛ ɔ yo dan tra tro mma waka kwlaa. Ɔ maan anunman nga be tu sin nglo lɔ’n be ba be wa fɛ i sama mun kaci be lawlɛ.” 33  Ɔ kannin ndɛ kun ekun ɲanndra nun kleli be. Ɔ seli kɛ: “Ɲanmiɛn su lɔ Famiɛn Diwlɛ’n ti kɛ levii mɔ bla kun fa sanngannin sanmlɛn suliɛ dandan nsan* nun lele i tɔlɛ wunmuan’n wlali’n sa.”+ 34  Zezi kannin ndɛ kwlaa sɔ mun ɲanndra nun kleli sran kpanngban sɔ mun. Ɔ leman ndɛ kun sa mɔ w’a kan kleman be ɲanndra nun-ɔn,+ 35  kɛ ɔ ko yo naan ndɛ nga Ɲanmiɛn nuan ijɔfuɛ’n kannin’n w’a kpɛn su’n ti. Ɔ seli kɛ: “Kɛ ń má úke min nuan’n, ɲanndra nun ndɛ yɛ ɔ́ fín min nuan fíte-ɔ. Ninnge nga kɛ ɔ fin mɛn’n i bo bolɛ nun’n* be ti fiawa’n, ń kán be ndɛ.”+ 36  Kɛ ɔ mannin sran kpanngban sɔ’m be atin mɔ be ɔli’n, ɔ wluli awlo’n nun lɔ. I sɔnnzɔnfuɛ’m be bɛli i wun lɛ naan b’a se i kɛ: “Tu fie nun ijre tɛ’n i su ɲanndra’n i bo kle e.” 37  Ɔ tɛli su kɛ: “Sran ng’ɔ luali like kpa’n yɛle sran Wa’n. 38  Fie’n yɛle mɛn’n.+ Like kpa nga be luali’n, yɛle be ng’ɔ fata kɛ be wlu Ɲanmiɛn i Famiɛn Diwlɛ’n nun’n.* Sanngɛ ijre tɛ’n, yɛle klunwifuɛ’n i mma mun.+ 39  Fie’n i fuɛ’n i kpɔfuɛ ng’ɔ luali ijre tɛ’n, yɛle Suɛn Tɔnfuɛ’n. Ninnge’m be kpɛlɛ blɛ’n yɛle mɛn’n* i awieliɛ blɛ’n. Yɛ ninnge kpɛfuɛ mun yɛle anzi mun. 40  Ɔ maan wafa kunngba nga be tutuli ijre tɛ’m be bo mɔ be fa sin wɔli be nun’n, kɛ ɔ́ wá yó sɔ mɛn’n* i awieliɛ blɛ’n nun-ɔn.+ 41  Sran Wa’n ɔ́ wá súnmɛn i anzi mun, yɛ bé ísa i Famiɛn Diwlɛ’n nun ninnge kwlaa nga be yo mɔ sran ja kpla’n, ɔ nin be mɔ be yo ninnge tɛtɛ’n be kwlaa. 42  Kpɛkun bé tó be gúa sin dan m’ɔ jue vlanwunvlanwun’n nun.+ Lɔ yɛ bé sún, bé dí be je-ɔ. 43  Blɛ sɔ’n nun’n, sran kpa’m bé kpája kpa kɛ wia’n sa+ be Si i Famiɛn Diwlɛ’n nun. Sran ng’ɔ si fa sie’n, maan ɔ fa sie.* 44  “Ɲanmiɛn su lɔ Famiɛn Diwlɛ’n ti kɛ aɲanbeun like kpa kun m’ɔ ti fiawa fie kun nun, mɔ sran kun wunnin i m’ɔ fa fiali ekun’n sa. Yɛ i klun m’ɔ jɔli dan’n ti’n, ɔ ko yoli like kwlaa ng’ɔ le i’n i atɛ naan w’a to fie sɔ’n.+ 45  “Asa ekun’n, ɲanmiɛn su lɔ Famiɛn Diwlɛ’n ti kɛ aata difuɛ m’ɔ wlanwlan kunndɛ nɛnnglɛnman kpakpa mun’n sa. 46  Kɛ ɔ wunnin nɛnnglɛnman kun m’ɔ ti kpa dan’n, ɔ ɔli ko yoli like kwlaa ng’ɔ le i’n i atɛ ndɛndɛ, kpɛkun ɔ toli nɛnnglɛnman sɔ’n.+ 47  “Asa kusu’n, ɲanmiɛn su lɔ Famiɛn Diwlɛ’n ti kɛ lala mɔ be guɛli i jenvie’n nun m’ɔ trali jue wafawafa kwlaa’n sa. 48  Kɛ ɔ yili’n, be cuɛn bali jenvie nuan aunɲan’n su. Kpɛkun be trannin ase be kpali nga be ti kpa’n+ be guali be gbogbo nun. Sanngɛ nga be timan kpa’n,+ be guali be blo. 49  Kɛ ɔ́ wá yó sɔ mɛn’n* i awieliɛ blɛ’n nun-ɔn. Anzi’m bé wá bá, kpɛkun bé yí klunwifuɛ mun sran kpa’m be afiɛn. 50  Kpɛkun bé tó be gúa sin dan m’ɔ jue vlanwunvlanwun’n nun. Lɔ yɛ bé sún, bé dí be je-ɔ. 51  “?Amun a wun ninnge kwlaa sɔ’m be bo?” Be tɛli i su kɛ: “Ɛɛn.” 52  Yɛ ɔ seli be kɛ: “M’ɔ ti sɔ’n niɔn, maan amun wun i wlɛ kɛ, kɛ be ko kan ɲanmiɛn su lɔ Famiɛn Diwlɛ’n i su ndɛ ko kle nzra nun like klefuɛ kun’n, ɔ kaci kɛ awlobo kpɛn kun m’ɔ yi ninnge uflɛuflɛ nin ninnge nvuɛnnvuɛn i ninnge kpakpa’m be siewlɛ’n nun fite’n sa.” 53  Kɛ Zezi wieli ɲanndra nun ndɛ sɔ’m be kan’n, ɔ jasoli lɛ ɔli. 54  Kɛ ɔ bali i bɔbɔ i klɔ’n su’n,+ ɔ kleli sran’m be like be Ɲanmiɛn sulɛ sua’n nun. Be nuan m’ɔ boli be wun’n ti’n, be seli kɛ: “?Yɛ ninfan yɛ bian nga nin ngwlɛlɛ nga nin abonuan sa yolɛ nga’m be fin-ɔn?+ 55  ?Nán waka sɛfuɛ’n i wa’n niɔn?+ ?Nɛ́n i nin yɛ be flɛ i Mari’n niɔn? ?Yɛ nɛ́n i niaan bian mun yɛle Zaki, nin Zozɛfu, nin Simɔn, ɔ nin Zida?+ 56  ?Yɛ i niaan bla’m be kwlaa be nin e tranman wa? ?Yɛ nn ɔ nin i kwlaa ngalɛ’n fin nin?”+ 57  I sɔ’n ti’n, b’a lafimɛn i su.*+ Sanngɛ Zezi seli be kɛ: “Be bu Ɲanmiɛn nuan ijɔfuɛ’n i sran lika kwlaa. Saan i bɔbɔ i klɔ’n su nin i bɔbɔ i awlo’n nun yɛ be bumɛn i sran-ɔn.”+ 58  Yɛ i su mɔ be lafiman’n ti’n, w’a yoman abonuan sa kpanngban lɔ.

Ja ngua lɔ ndɛ mun

Annzɛ “Sran ng’ɔ le su’n, maan ɔ tie.”
Ɔ ti like mma kaan kun m’ɔ o Palɛstinin lɔ-ɔ. Ɔ kwla ɲin lele ju mɛtri 4, kpɛkun ɔ le sama.
Ɔ ti kilo kɔe 10.
Glk., “i bo ase wlalɛ nun’n.”
Glk., “Ɲanmiɛn i Famiɛn diwlɛ’n i mma mun.”
Annzɛ “Sran ng’ɔ le su’n, maan ɔ tie.”
Glk., “i dunman nun ti’n be ja kplali.”