Nga Matie klɛli’n 11:1-30

  • Zan Batɛmun Yofuɛ’n i ayɛ yilɛ (1-15)

  • Blɛ nga nun sran mɔ be kaciman be sa’n, be fɔ tulɛ (16-24)

  • Zezi mɛnmɛnnin i Si, afin ɔ bu be nga be leman ɲrun’n be sran (25-27)

  • Zezi i kɔmin su waka’n i sualɛ’n yo fɛ (28-30)

11  Kɛ Zezi kannin ndɛ kleli i sɔnnzɔnfuɛ blu-nin-nɲɔn (12) mun wieli’n, ɔ fɛ i lɛ ɔli be klɔ’m be su like klelɛ nin jasin bolɛ.+  Kusu’n, kɛ Zan o bisua lɔ’n,+ ɔ tili sa nga Klisi’n yo be’n, yɛ ɔ sunmɛnnin i sɔnnzɔnfuɛ mun+  kɛ be ko usɛ i kɛ: “?Sran nga be seli kɛ ɔ́ bá’n yɛle wɔ annzɛ kusu ɔ fata kɛ e minndɛ sran uflɛ?”+  Zezi tɛli be su kɛ: “Amun wɔ ko kan ndɛ nga amun ti i yɛ’n, ɔ nin like nga amun wun i yɛ’n be kle Zan:+  Aɲinsifuɛ’m be wun ase siɛn’n,+ be nga be ja timan kpa’n be nanti, kokowefuɛ’m+ be yo juejue, sutrefuɛ’m be ti sa, be nga be wuli’n be jaso, be bo jasin fɛ’n be kle yalɛfuɛ mun.+  Sran nga i akunndan timan nɲɔnnɲɔn’n,* i liɛ su ti ye.”+  Kɛ sran sɔ’m be ɔli’n, Zezi kannin Zan i ndɛ kleli sran kpanngban mɔ be o lɛ’n. Ɔ seli kɛ: “?Ngue yɛ amun ɔli i nianlɛ aawlɛ flɛnnɛn’n nun lɔ-ɔ?+ ?Ndɛma mɔ aunmuan’n su keje i’n niɔn?+  ?Sɛ nán ndɛma’n, nn ngue yɛ amun ɔli i nianlɛ-ɔ? ?Bian wie m’ɔ wla tralɛ kpakpa* mun’n niɔn? I yo, sran nga be wla tralɛ kpakpa’n be o famiɛn’m be awlo’m be nun.  ?N se kɛ yoo, ngue bɔbɔ ti yɛ amun ɔli-ɔ? ?Ɲanmiɛn nuan ijɔfuɛ wie nianlɛ ti-ɔ? Nanwlɛ, ń kán klé amun kɛ ɔ tra Ɲanmiɛn nuan ijɔfuɛ bɔbɔ.+ 10  I yɛ be klɛli i wun ndɛ nga-ɔ. Be klɛli i kɛ: ‘Nian! N su sunman min ngaliɛ kanfuɛ’n naan ɔ dun mmua ko siesie ɔ ɲrun atin!’+ 11  Nanwlɛ, ń kán klé amun kɛ be kwlaa nga bla wuli be’n, be nun wie fi nunman lɛ mɔ i dan tra Zan Batɛmun Yofuɛ’n niɔn. Sanngɛ sran ng’ɔ ti kaan ɲanmiɛn su lɔ Famiɛn Diwlɛ’n nun’n, i dan trɛ i.+ 12  Kɛ ɔ fɛ i Zan Batɛmun Yofuɛ’n i blɛ su lele m’ɔ́ fá jú andɛ’n, lika nga sran’m be mian be ɲin kɛ bé wlú lɔ’n yɛle ɲanmiɛn su lɔ Famiɛn Diwlɛ’n, yɛ be nga be mian be ɲin kpa kusu’n, be wlu lɔ.+ 13  Afin Ɲanmiɛn nuan ijɔfuɛ mun nin Mmla’n, be kwlaa be kannin sa ng’ɔ́ wá jú’n i ndɛ lele fa juli Zan blɛ su.+ 14  Sɛ amun fa su-o, annzɛ amun faman su-o, i yɛ ɔ ti ‘Eli mɔ be seli kɛ ɔ́ bá’n’ niɔn.+ 15  Sran ng’ɔ si fa sie’n, maan ɔ fa sie.* 16  “?Wan mun yɛ ń fá blɛ nga nun sran mun ń súnnzun be-ɔ?+ Be fa ba kanngan wie mɔ be titi ase gua bo mɔ be kpan flɛ be wiengu nga be nin be kan ngowa’n. 17  Be se kɛ: ‘E boli blo mannin amun, sanngɛ amun a siman able. E yili ngwlɛ, sanngɛ amun a sunman.’ 18  I kunngba’n, kɛ Zan bali’n, ɔ diman like, yɛ ɔ nɔnman nzan kɛ sran onga’m be sa. Sanngɛ sran’m be waan: ‘Mmusu kun kle i yalɛ.’ 19  Sran Wa’n kusu bali, ɔ di like yɛ ɔ nɔn nzan,+ sanngɛ sran’m be waan: ‘Amun nian! Bian nga ti aliɛ safuɛ nin nzan nɔnfuɛ. Ɔ ti lapo defuɛ nin sa tɛtɛ yofuɛ’m be janvuɛ.’+ Sanngɛ kɛ sran kun yo sa’m be nuan su sɛsɛ’n, yɛ ɔ kle kɛ ɔ si ngwlɛlɛ-ɔ.”+ 20  Kɛ ɔ yoli sɔ’n, ɔ ijɔli klɔ nga ɔ yoli i abonuan sa’m be dan lika lɔ’n, afin be nunfuɛ’m b’a kaciman be akunndan’n. 21  Ɔ seli kɛ: “Wɔ Korazɛn, yako! Wɔ Bɛtsaida, yako! Afin sɛ ɔ ti kɛ abonuan sa nga be yoli be amun su lɔ’n, be yoli be Tir nin Sidɔn lɔ’n, nn lɔfuɛ’m be wlali bajɛ tralɛ be trannin nzuɛn nun, be kleli kɛ b’a kaci be akunndan’n lalaa.+ 22  Sanngɛ ń kán klé amun kɛ Jɔlɛ Dilɛ Cɛn’n nun’n, Tir nin Sidɔn be liɛ’n ɔ́ yó sɔsɔ trá amun liɛ’n.+ 23  ?Yɛ wɔ, Kapɛɛnaɔmun,+ bé mán ɔ su lele á tó ɲanmiɛn’n? Cɛcɛ! Á wá jrá lele jú Ndia’n* nun lɔ.+ Afin sɛ ɔ ti kɛ abonuan sa nga be yoli be ɔ su’n lɔ’n be yoli be Sodɔmun lɔ wie’n, nn andɛ nin andɛ’n ɔ te o lɛ. 24  Sanngɛ ń kán klé wɔ kɛ Jɔlɛ Dilɛ Cɛn’n nun’n, Sodɔmun klɔ’n i liɛ’n ɔ́ yó sɔsɔ trá wɔ liɛ’n.”+ 25  Blɛ sɔ’n nun’n Zezi seli kɛ: “Min Si, wɔ mɔ a ti nglo nin asiɛ’n be Min’n, ń mánmán wɔ sran’m be ɲrun. Afin a fali ninnge nga mun fiali akunndanfuɛ mun nin sa sifuɛ’m be wun, kpɛkun a yili be nglo kleli ba kanngan mun.+ 26  Ɛɛn, min Si, afin i sɔ’n yɛ ɔ ti ɔ klun su-ɔ. 27  Min Si fali like kwlaa mannin min.+ Yɛ sran fi siman Ba’n i kpa, saan Siɛ’n.+ Yɛ kusu sran fi siman Siɛ’n i kpa, saan Ba’n ɔ nin sran nga Ba’n kunndɛ kɛ ɔ́ kɛ́n i ndɛ klé i’n.+ 28  Amun kwlaa mɔ amun su fɛ’n, yɛ amun kwlaa mɔ trɔ w’a ti amun’n, amun bla min sin, yɛ ń yó maan amun wla gúa ase. 29  Amun fa amun ti wla min kɔmin su waka’n i bo, yɛ amun fa like nga n kle’n su. Afin n ti wɛtɛɛfuɛ, yɛ n ti wun ase kanfuɛ.+ Ɔ maan amun wla wá gúa ase. 30  Afin min kɔmin su waka’n i sualɛ yo fɛ, yɛ min trɔ’n yoman nɔnnin.”

Ja ngua lɛ nzɔliɛ mun

Glk., “i ja kplaman’n.”
Annzɛ “tralɛ kplɔkuun.”
Annzɛ “Sran ng’ɔ le su’n, maan ɔ tie.”
Annzɛ “Adɛsi’n.” Nian Ndɛ’m be bo tulɛ lika’n nun lɔ.