Bo Bolɛ 2:1-25

  • Ɲanmiɛn loli wunmiɛn cɛn nso’n su (1-3)

  • Ɲanmiɛn Zoova yɛ ɔ ti nglo nin asiɛ’n be Yifuɛ’n niɔn (4)

  • Yasua’n nin bla’n be o Edɛnin lɔ lika klanman’n nun (5-25)

    • Be fali ndutre yili sran (7)

    • Sa silɛ waka’n i su mmla’n (15-17)

    • Bla’n i yilɛ’n (18-25)

2  Kɛ nglo nin asiɛ’n nin be su ninnge kwlaa* be yilɛ’n yoli kɛ ngalɛ’n sa.+  Kɛ cɛn nso su’n jú’n, nn Ɲanmiɛn w’a wie i junman’n i di. Kɛ ɔ wieli junman kwlaa sɔ’n i di’n, ɔ boli wunmiɛn lolɛ bo cɛn nso’n su.+  Ɲanmiɛn yrali cɛn nso su’n i su, yɛ ɔ sieli i ngunmin. Afin kɛ Ɲanmiɛn wieli ninnge’m be kwlaa be yi kɛ ng’ɔ fa klo’n sa’n, ɔ boli wunmiɛn lolɛ bo cɛn sɔ’n nun.  I nun mɔ be yili nglo nin asiɛ’n, cɛn nga Ɲanmiɛn Zoova* yili be’n,+ kɛ nglo nin asiɛ’n be su ndɛ’n yoli sa.  Ijre ba kun sa nunman asiɛ’n su, yɛ like uflɛ fi nin-a fifiman su, afin Ɲanmiɛn Zoova nin-a tɔman nzue asiɛ’n su. Sran fi kusu nunman su naan se kɛ ɔ́ dí su junman.  Sanngɛ like kun m’ɔ ti kɛ bɔlɛ ufue sa’n, ɔ fin asiɛ’n wun, kpɛkun ɔ lualua lika wunmuan’n.  Ɲanmiɛn Zoova fali ndutre+ asiɛ wun naan w’a fa yi sran. Ɔ fitali sran’n i bue’n nun naan ɔ ɲan nguan.+ Yɛ sran’n ɲannin nguan-ɔn.*+  Asa ekun’n, Ɲanmiɛn Zoova dili fie klanman kpa kun Edɛnin lɔ,+ wia afiliɛ lɔ bue liɛ’n su. Kpɛkun ɔ fali sran m’ɔ yili’n+ sieli nun.  Ɲanmiɛn Zoova yoli maan waka fanunfanun kwlaa nga be wun be-ɔ be klo be’n, mɔ kusu be mma’m be yo fɛ’n, be fifili fie klanman kpa sɔ’n nun. Asa ekun’n, ɔ yoli maan nguan waka’n+ fifili lika sɔ’n i afiɛn, yɛ sa kpa nin sa tɛ’n be silɛ waka’n+ fifili lɔ wie. 10  Nzue ba kun fin Edɛnin lɔ, yɛ ɔ sonji sin fie klanman’n nun. Kpɛkun ɔ kpacikpaci sama nnan.* 11  Be flɛ i sama klikli’n kɛ Pisɔn. Ɔ bo sin yia Avila mɛn’n mɔ sika ɔkwlɛ o lɔ’n. 12  Lɔ sika ɔkwlɛ’n ti kpa dan. Waka bue nzue nga be flɛ i kɛ Deliɔmun’n nin yɔbuɛ kpakpa mɔ be flɛ i kɛ oniksi’n, be o lɔ wie. 13  Be flɛ nzue ba’n i sama nɲɔn su’n kɛ Giɔn. Ɔ bo sin yia Kisi mɛn’n. 14  Be flɛ i sama nsan su’n kɛ Idekɛli.*+ Ɔ kɔ Asiri+ i wia afiliɛ lɔ. Yɛ nzue ba’n i sama nnan su’n suan Efrati.+ 15  Ɲanmiɛn Zoova fali sran’n sieli i Edɛnin lɔ fie klanman’n nun naan ɔ tran nun, ɔ di nun junman, yɛ ɔ niɛn i lika.+ 16  Asa ekun’n, Ɲanmiɛn Zoova seli sran’n kɛ: “Fie’n nun waka’m be su mma kwlaa nga a klo kɛ á dí’n, di.+ 17  Sanngɛ sa kpa nin sa tɛ’n be silɛ waka’n i su mma liɛ’n, nán di. Afin cɛn nga a di’n, saan wulɛ cɛ yɛ á wú-ɔ.”+ 18  Kpɛkun Ɲanmiɛn Zoova seli kɛ: “Sɛ sran’n i ngunmin tran’n, ɔ timan kpa. Ń má yó i ukafuɛ kun m’ɔ nin i fata-ɔ.”+ 19  Ɲanmiɛn Zoova fali fa naan w’a fa yi blo nnɛn nin ninnge nga be tu sin nglo lɔ’n be kwlaa. Kpɛkun ɔ fa be ɔli sran’n i wun lɔ naan ɔ́ wún dunman kungunngun ng’ɔ́ fá tɔ́n be’n. Dunman kwlaa nga sran’n fa tɔn nnɛn kun’n, yɛ ɔ kɛ i su-ɔ.+ 20  Ɔ maan sran’n tɔnnin klɔ nnɛn mun nin ninnge nga be tu sin nglo’n, ɔ nin blo nnɛn’m be kwlaa be dunman. Sanngɛ sran’n i liɛ’n, ɔ leman ukafuɛ m’ɔ nin i fata-ɔ. 21  I sɔ’n ti’n, Ɲanmiɛn Zoova yoli maan sran’n wa lafili kpa sa pɔɔ. Kɛ ɔ́ láfi’n, Ɲanmiɛn yili i nvɛnma kun. Kpɛkun ɔ kɛtɛli i lɛ lika’n su. 22  Yɛ Ɲanmiɛn Zoova fali yasua’n i nvɛnma sɔ’n fa yili bla kun. Kpɛkun ɔ fɛ i ɔli yasua’n i wun lɔ.+ 23  Yɛ yasua’n seli kɛ: “Ɛn-ɛɛn! Nga liɛ’n i owie’n fin min owie liɛ’n nun yɛ i wunnɛn’n fin min wunnɛn liɛ’n nun. Bé wá flɛ́ i kɛ Bla, afin ɔ fin yasua’n nun.”+ 24  I sɔ’n ti’n, yasua’n yáci i si nin i nin, yɛ ɔ́ fɛ́ i wun mɛ́ntɛn i yi* kpɛkun bé káci sran wunmuan.+ 25  Yasua’n nin i yi’n be wun ti kplɛn,+ sanngɛ ɲannzuɛn kunman be.

Ja ngua lɔ ndɛ mun

Ebr., “nin be su sonja’m be kwlaa.”
I kpɛ klikli nga bé bó Ɲanmiɛn i dunman’n yɛ ɔ o lɛ-ɔ. Ebre nun’n, be klɛ i kɛ יהוה. Dunman sɔ’n yi ngbaciɛ ng’ɔ o Zoova nin ɲanmiɛn onga’m be afiɛn’n i nglo. Nian Nd. A4 nun.
Ebre nun: nefɛsi. I bo’n yɛle “like m’ɔ lo wunmiɛn’n.” Nian Ndɛ’m be bo tulɛ lika’n nun lɔ.
Ebr., “ɔ kaci nzue ti nnan.”
Annzɛ “Tigli.”
Annzɛ “ɔ nin i bé trán titi.”