Bo Bolɛ 17:1-27

  • Abraamun yó nvle kpanngban kpa be si (1-8)

    • Be wa flɛli Abramun kɛ Abraamun (5)

  • Klɛn wlalɛ’n i su aenguɛ’n (9-14)

  • Be wa flɛli Sarai kɛ Sara (15-17)

  • Ɲanmiɛn seli kɛ Sara wú Izaaki (18-27)

17  I nun mɔ Abramun le afuɛ ablangwlan-nin-ngwlan’n (99), Zoova fiteli i ɲrun kpɛkun ɔ seli i kɛ: “Min yɛ n ti Ɲanmiɛn m’ɔ Kwla Like Kwlaa Yo’n niɔn. Nanti atin nga n kle wɔ’n su. Yɛ nán yo sa tɛ.  Ń yía nda nga n tali wɔ’n i nuan.+ Yɛ ń yó maan ɔ osu’n nunfuɛ’m bé sɔ́n kpanngban kpa.”+  Kɛ ɔ yoli sɔ’n, Abramun utuli i ɲin ase. Kpɛkun Ɲanmiɛn kan ndɛ kleli i ekun. Ɔ seli i kɛ:  “Aenguɛ o e nin wɔ e afiɛn.+ Saan á yó nvle kpanngban be si.+  Be su flɛman ɔ kɛ Abramun* kun. Bé wá flɛ́ ɔ kɛ Abraamun.* Afin ń wá yó maan á káci nvle kpanngban be si.  Ń yó maan ɔ osu’n nunfuɛ’m bé sɔ́n kpanngban kpa. Ɔ maan nvlenvle kpanngban bé fín ɔ osu’n nun. Yɛ famiɛn wie’m bé fín ɔ osu’n nun.+  Aenguɛ ng’ɔ o e nin wɔ e afiɛn+ m’ɔ ti ɔ osu’n nunfuɛ nga bé wá jáso su’n be liɛ wie’n, ń dí su tititi. Aenguɛ sɔ’n su wieman le. Ɔ maan ń yó wɔ nin ɔ osu’n nunfuɛ nga bé wá wú be’n, amun Ɲanmiɛn.  Asa ekun’n, ń fá mɛn nga a trannin nun kɛ aofuɛ sa’n, ń mán wɔ nin ɔ osu’n nunfuɛ mun.+ Mɛn sɔ’n yɛle Kanaan mɛn wunmuan’n. Ɔ́ yó be liɛ tititi. Yɛ ń yó be Ɲanmiɛn.”+  Ɲanmiɛn seli Abraamun ekun kɛ: “Ɔ liɛ’n, di aenguɛ nga e nin wɔ e trali’n su. Maan ɔ osu’n nunfuɛ nga bé wá wú be’n, be kwlaa be di su wie. 10  Aenguɛ ng’ɔ o e nin amun e afiɛn’n, m’ɔ fata kɛ a nin ɔ osu’n nunfuɛ’m be kwlaa be di su tititi’n yɛ: Maan be wla amun nun yasua’m be kwlaa be klɛn.+ 11  Maan be wla amun klɛn.* Aenguɛ ng’ɔ o e nin amun e afiɛn’n, i nzɔliɛ’n yɛ ɔ o lɛ-ɔ.+ 12  Amun osu’n nun’n, kɛ amun wu ba yasua kun m’ɔ ko di cɛn ba mɔcuɛ’n, maan be wlɛ i klɛn.+ Ba yasua kwlaa nga be wu i amun awlo’n nun’n, ɔ nin yasua kwlaa ng’ɔ timan amun osu’n nunfuɛ wie mɔ be toli i aofuɛ kun sa nun’n, maan be wla be klɛn. Maan amun yo sɔ tititi. 13  Yasua kwlaa nga be wuli be ɔ awlo’n nun’n, ɔ nin yasua kwlaa nga a toli be’n, maan be wla be klɛn.+ Aenguɛ ng’ɔ o e nin amun e afiɛn’n, mɔ i nzɔliɛ o amun wunnɛn’n su’n, ɔ́ ká lɛ tititi. 14  Yasua kwlaa nga i waan nán be wlɛ i klɛn’n, maan be kun i. Afin w’a saci min aenguɛ’n.” 15  I sin’n, Ɲanmiɛn seli Abraamun kɛ: “Ɔ yi Sarai*+ liɛ’n, nán flɛ i kɛ Sarai kun. Afin dunman nga bé wá fá flɛ́ i’n yɛle Sara.* 16  Ń yrɛ́ i su, yɛ ń yó maan ɔ́ wú ba yasua kun mán wɔ.+ Ń yrɛ́ i su, ɔ maan nvlenvle kpanngban bé fín i osu’n nun. Yɛ ń yó maan famiɛn wie’m bé fín i osu’n nun.” 17  Kɛ ɔ yoli sɔ’n, Abraamun utuli i ɲin ase, kpɛkun ɔ srili. Yɛ ɔ seli i klun lɔ kɛ:+ “?Sran kun mɔ w’a ɲan afuɛ ya kun’n (100), ɔ́ wá wú ba? ?Yɛ Sara m’ɔ le afuɛ ablangwlan’n (90), ɔ́ wá wú ba?”+ 18  Ɔ maan Abraamun seli Ɲanmiɛn Kpli kɛ: “Yo maan Ismaɛli i liɛ yo ye.”+ 19  I sɔ’n ti’n, Ɲanmiɛn seli kɛ: “Ɔ yi Sara wá wúnnzɛ sakpasakpa, yɛ ɔ́ wú ba yasua kun. Tɔn ba sɔ’n i dunman kɛ Izaaki.*+ Ń yó maan min aenguɛ’n, ɔ́ trán e nin i e afiɛn, yɛ ɔ́ trán e nin i osu’n nunfuɛ mun e afiɛn tititi.+ 20  Sanngɛ Ismaɛli liɛ nga a kannin’n, n tili. Ń yrɛ́ i su, ń yó maan ɔ́ wú ba kpanngban, yɛ i osu’n nunfuɛ’m bé sɔ́n kpa. Ɔ́ wá wú siefuɛ blu-nin-nɲɔn (12). Yɛ ń yó maan i osu’n nunfuɛ’m bé káci nvle dan kun.+ 21  Sanngɛ min aenguɛ fuɛ’n, ɔ́ trán e nin Izaaki e afiɛn.+ Afuɛ ng’ɔ́ bá lɔ’n, blɛ kɛ nga sa su sɛsɛsɛ’n, Sara wá wú ba sɔ’n mán wɔ.”+ 22  Kɛ Ɲanmiɛn nin Abraamun be wieli yalɛ koko’n, ɔ jasoli Abraamun i wun lɛ ɔli. 23  I sin’n, Abraamun fali yasua kwlaa nga be o i awlo’n nun’n, yɛle kɛ i wa Ismaɛli ɔ nin yasua kwlaa nga be wuli be i awlo’n nun’n, ɔ nin yasua kwlaa ng’ɔ toli be’n, kpɛkun ɔ wlali be klɛn cɛn sɔ’n nun kɛ nga Ɲanmiɛn seli i kɛ ɔ yo’n sa.+ 24  Kɛ bé wlá Abraamun i klɛn’n,+ nn ɔ le afuɛ ablangwlan-nin-ngwlan (99). 25  Ismaɛli liɛ’n, kɛ bé wlɛ́ i klɛn’n,+ nn ɔ le afuɛ blu-nin-nsan (13). 26  Ɔ maan cɛn kunngba sɔ’n nun’n, be wlali Abraamun nin i wa Ismaɛli be klɛn. 27  Be wlɛli i awlo’n nun yasua’m be ngba be klɛn. Be yɛle yasua nga be wuli be i awlo’n nun’n, ɔ nin yasua nga be toli be aofuɛ’m be sa nun’n.

Ja ngua lɔ ndɛ mun

I bo’n yɛ: “Siɛ o nglo (le ɲrun).”
I bo’n yɛ: “Sran kpanngban be si.”
Ebr., “Amun kpɛ amun yasua lika’n i ti kplo’n.”
I bo’n yɛ: “Wlengbi bla.”
Atrɛkpa’n, i bo’n yɛ: “Ndɛnnganfuɛ.”
I bo’n yɛ: “Srilɛ.”