Bo Bolɛ 39:1-23

  • Zozɛfu o Potifaa i awlo lɔ (1-6)

  • Zozɛfu w’a kplinman su kɛ ɔ nin Potifaa i yi’n bé lá (7-20)

  • Zozɛfu o bisua (21-23)

39  Be fali Zozɛfu ɔli Ezipti.+ Kɛ ɔ juli lɔ’n, Ezipti bian kun mɔ be flɛ i kɛ Potifaa’n,+ ɔ toli i Ismaɛlifuɛ+ mɔ be fɛ i ɔli lɔ’n be sa nun. Bian sɔ’n di junman Faraɔn i awlo lɔ. Yɛ ɔ ti gladi difuɛ’m be su kpɛn.  Zoova jin Zozɛfu sin.+ I sɔ’n ti’n, like kwlaa ng’ɔ yo’n, ɔ yo ye i sa nun. Ɔ maan ɔ kacili Ezipti bian’n i awlo’n su kpɛn.  Yɛ i min’n kusu wunnin kɛ Zoova jin i sin, naan Zoova ti yɛ like kwlaa ng’ɔ yo’n, ɔ yo ye i sa nun-ɔn.  Bian’n kloli Zozɛfu i sa dan. I sɔ’n ti’n, ɔ fɛli i kɛ ɔ niɛn i ninnge’m be su. Ɔ fɛli i awlo’n ɔ nin i ninnge kwlaa mɛnnin i kɛ ɔ nian be su.  Kɛ ɔ fɛ i cɛn mɔ Ezipti bian’n fɛli i awlo’n ɔ nin i ninnge kwlaa mannin Zozɛfu kɛ ɔ nian be su’n, Zoova yrali bian’n i awlo’n su titi Zozɛfu ti. Zoova yoli maan ninnge kwlaa nga be o bian’n i awlo nun’n ɔ nin nga be o blo lɔ’n, be yoli ye i sa nun.+  Kasiɛn su’n, bian’n wa fɛli i ninnge kwlaa wlali Zozɛfu sa nun. Sɛ w’a yoman kɛ aliɛ ng’ɔ di’n sa’n, ɔ kokoman i ninnge’m be wie fi ti. Asa ekun’n, Zozɛfu wa ɲinnin klanman kpa, yɛ i ɲrun waka’n ti klanman kpa.  I sin’n, Zozɛfu i min’n i yi’n wa fɛli i ɲin sieli i Zozɛfu su. Kpɛkun ɔ seli i kɛ: “A nin min la.”  Sanngɛ Zozɛfu w’a kplinman su. Ɔ seli i min’n i yi’n kɛ: “Nian, min min’n fɛli i ninnge kwlaa wlali min sa nun. Min ti’n, ɔ kokoman ninnge kwlaa nga be o awlo’n nun’n be ti.  Sran fi leman ɲrun traman min awlo nga nun. Yɛ like fi nunman lɛ m’ɔ seli min kɛ nán n kɛn i-ɔ, saan wɔ kunngba cɛ, afin a ti i yi. ?Ɔ maan ngue ti yɛ ń kó yó sa tɛ dan nga naan n fɔn Ɲanmiɛn wun-ɔn?”+ 10  Cɛn kwlaa’n, bla’n jin Zozɛfu wun. Sanngɛ Zozɛfu w’a kplinman su le kɛ ɔ́ trɛ́n i wun lɛ bɔbɔ naan se kɛ ɔ nin i bé lá. 11  Cɛn kun’n, Zozɛfu wluli sua’n nun lɔ naan ɔ́ kó dí i junman’n. Kɛ ɔ́ yó sɔ’n, nn awlo’n nun junman difuɛ’m be wie fi nunman sua’n nun lɔ. 12  Yɛ bla’n sɔli i tralɛ’n ba, naan w’a se i kɛ: “A nin min la!” Kɛ ɔ yoli sɔ’n, Zozɛfu yacili i tralɛ’n bla’n i sa nun. Kpɛkun ɔ wanndi fiteli gua su lɔ. 13  Kɛ bla’n wunnin kɛ Zozɛfu w’a yaci i tralɛ’n i sa nun naan w’a wanndi w’a fite’n, 14  ɔ kpan flɛli i awlo’n nun yasua mun. Kpɛkun ɔ seli be kɛ: “Amun nian! Ɔ fali Ebre yasua nga blɛli e naan ɔ yo e finfin. I waan ɔ nin min lá. Sanngɛ n kpannin kekle kpa. 15  Kɛ ɔ wunnin kɛ n su kpan kekle kpa’n, ɔ yacili i tralɛ’n min wun wa yɛ ɔ wanndi fiteli-ɔ.” 16  I sin’n, bla’n fali tralɛ’n sieli i i wun lɛ lele Zozɛfu i min’n bali awlo. 17  Ɔ kannin ndɛ kunngba’n kleli bian’n. Ɔ seli i kɛ: “Ebre yasua nga a fɛ i bali naan ɔ di junman man e’n, ɔ bali min finfin yolɛ. 18  Sanngɛ kɛ n kpannin kekle kpa’n, ɔ yacili i tralɛ’n min wun wa yɛ ɔ wanndi fiteli-ɔ.” 19  Potifaa i yi’n seli i kɛ: “Like nga ɔ junman difuɛ’n yoli min’n yɛ.” Kɛ ɔ tili i cɛ’n, ɔ fali ya dan kpa. 20  Kpɛkun Zozɛfu i min’n wlɛli i bisua. Ɔ fɛ i ɔli kan be wla famiɛn’n i sran’m be bisua lɔ’n. Zozɛfu kali bisua lɔ.+ 21  Sanngɛ Zoova jrannin Zozɛfu i sin titi. Ɔ yili i nglo titi kɛ ɔ klo i. Kpɛkun ɔ yoli maan bisua su kpɛn’n wa kloli Zozɛfu i sa.+ 22  I sɔ’n ti’n, bisua su kpɛn’n fali bisuafuɛ’m be kwlaa wlali Zozɛfu sa nun kɛ ɔ nian be su. Junman kwlaa nga bé dí i bisua lɔ’n, Zozɛfu yɛ ɔ kle be-ɔ.+ 23  Junman nga bisua su kpɛn’n fa wlali Zozɛfu sa nun’n, ɔ klemɛn i wun yalɛ nianman be wie fi su kun. Afin Zoova o Zozɛfu sin. Yɛ Zoova ti’n, like kwlaa nga Zozɛfu yo’n, ɔ yo ye i sa nun.+

Ja ngua lɔ ndɛ mun