Bo Bolɛ 3:1-24

  • Sa tɛ klikli’n (1-13)

    • Gblɛ klikli’n (4, 5)

  • Zoova dili ɲin keklefuɛ’m be jɔlɛ (14-24)

    • Sa ng’ɔ́ jú bla’n i osu’n nunfuɛ’n i su’n (15)

    • Be kannin be bo Edɛnin lɔ (23, 24)

3  Wuo’n+ sɛsɛ i wun* dan tra blo nnɛn nga Ɲanmiɛn Zoova yili be’n be kwlaa. Ɔ seli bla’n kɛ: “?Ɲanmiɛn seli amun sakpasakpa kɛ nán amun di waka kwlaa nga be o fie klanman’n nun’n, be su mma mun?”+  Yɛ bla’n seli wuo’n kɛ: “E kwla di waka nga be o fie klanman’n nun’n be su mma mun.+  Sanngɛ waka ng’ɔ o fie klanman’n i afiɛn’n i su mma liɛ’n,+ Ɲanmiɛn kɛnnin i ndɛ seli kɛ: ‘Nán amun di, cɛcɛ, nán amun kɛn i. Sɛ amun yo sɔ’n, amún wú.’”  Yɛ wuo’n seli bla’n kɛ: “Amun su wuman ke!+  Afin Ɲanmiɛn si kɛ cɛn nga amun di’n, amun ɲinma’n tíke. Yɛ amún yó kɛ Ɲanmiɛn sa, amún sí sa kpa’n nin sa tɛ’n.”+  I sɔ’n ti’n, bla’n wa wunnin kɛ be di waka’n i su mma mun-ɔn ɔ yo ye, naan be yo ɲɛnmɛn, naan waka’n ti klanman dan. Yɛ ɔ tili i su mma’n wie dili-ɔ.+ I sin’n, kɛ ɔ nin i wun’n be o lɛ’n, ɔ mɛnnin i wie. Yɛ i kusu dili-ɔ.+  Kɛ ɔ yoli sɔ’n, be nɲɔn’n be ɲinma’n tikeli. Ɔ maan be wunnin i wlɛ kɛ be wun ti kplɛn. I sɔ’n ti’n, be kpali figie nɲa be fa klali be bo.+  Kɛ ɔ cɛli kan mɔ Ɲanmiɛn Zoova wlánwlán fie klanman’n nun nnɔsua nun mɔ aunmuan’n fíta fɛfɛfɛ’n, yasua’n nin i yi’n be tili i nɛn’n. Kpɛkun be ko fiali Ɲanmiɛn Zoova i ɲrun, fie klanman’n i nun waka’m be afiɛn lɔ.  Ɲanmiɛn Zoova flɛli yasua’n lele, ɔ seli i kɛ: “?A o nin?” 10  Kasiɛn su’n, yasua’n wa tɛli i su. Ɔ seli kɛ: “N tili ɔ nɛn’n fie klanman’n nun. Sanngɛ kɛ mɔ min wun ti kplɛn’n ti’n, srɛ kunnin min. Ɔ maan n ko fiali.” 11  Yɛ i kusu seli i kɛ: “?Wan yɛ ɔ seli wɔ kɛ ɔ wun ti kplɛn-ɔn?+ ?A dili waka mma nga n seli ɔ kɛ nán a di’n?”+ 12  Yasua’n seli kɛ: “Bla nga a fa mannin min kɛ ɔ nin min tran’n, ɔ fali waka mma’n wie mannin min, yɛ n dili-ɔ.” 13  Yɛ Ɲanmiɛn Zoova seli bla’n kɛ: “?Ngue ti yɛ a yoli sɔ-ɔ?” Bla’n tɛli i su kɛ: “Wuo’n lakali min, yɛ n dili-ɔ.”+ 14  Yɛ Ɲanmiɛn Zoova seli wuo’n+ kɛ: “Like nga w’a yo i lɛ’n ti’n, m’an bo wɔ sannzan klɔ nnɛn nin blo nnɛn’m be kwlaa be nun. Á cúɛn ɔ wun ase. Yɛ ndutre’n yɛ á dí i sa cɛn kwlakwla-ɔ. 15  Ń yó maan kpɔlɛ+ trán a+ nin bla’n+ be afiɛn. Yɛ kpɔlɛ trán ɔ osu’n nunfuɛ’n+ nin bla’n i osu’n nunfuɛ’n+ be afiɛn. Ɔ́ kpɔ́tɔ ɔ ti’n,+ yɛ ɔ kusu á kɛ́ i ja sin.”+ 16  Ɔ seli bla’n kusu kɛ: “Ń má yó maan kɛ a wunnzɛ’n, ɔ afɛ’n yó dan. Kɛ á wú ba’n, á wún ɔ ɲrun kpa. Ɔ awlɛn’n wá trán ɔ wun’n su dan kpa. Yɛ ɔ́ síe wɔ.” 17  Ɔ seli Adan* kɛ: “A fali ɔ yi’n i ndɛ’n su, kpɛkun a dili waka mma’n. Kusu nn n seli ɔ kɛ:+ ‘Nán di.’ Ɔ maan ɔ dunman nun ti’n, asiɛ’n w’a saci.+ Lele naan w’a fa wu’n, á fɛ́ kpa liɛ su naan w’a ɲan aliɛ asiɛ’n su w’a di.+ 18  Owieowie mun yɛ bé fífí asiɛ’n su-ɔ, yɛ á wá dí blo lɔ nɲanɲa mun. 19  Nvufle tú wɔ lele naan w’a ɲan aliɛ* w’a di. Ɔ́ yó sɔ lele naan w’a sa ɔ sin asiɛ’n nun. Afin i nun yɛ a fin-ɔn.+ A ti ndutre, yɛ á wá sá ɔ sin káci ndutre.”+ 20  I sin’n, Adan wa flɛli i yi’n kɛ Ɛvu,* afin i yɛ ɔ́ wá káci klɔ sran’m be kwlaa be nin-ɔn.+ 21  Yɛ Ɲanmiɛn Zoova fali nnɛn kplo yoli tralɛ tɛnndɛn mannin Adan nin i yi naan be fa kata be wun.+ 22  Ɲanmiɛn Zoova seli kɛ: “Sran’n w’a kaci kɛ e sa siɛn’n, ɔ si sa kpa’n nin sa tɛ’n.+ Kɛ ɔ ko yo naan i sa w’a kanman nguan waka’n+ i su mma’n wie’n, naan w’a diman naan w’a tranman nguan nun tititi’n,…” 23  I sɔ’n ti’n, Ɲanmiɛn Zoova kannin sran’n i bo Edɛnin lɔ fie klanman’n+ nun, naan ɔ ko di asiɛ’n mɔ i nun yɛ ɔ fin’n+ i su junman. 24  Ɔ fuannin sran’n. Kpɛkun ɔ fali seribɛn mun+ nin tokofi kun m’ɔ jue kɛ sin sa’n m’ɔ kpɛ i wun tititi’n, ɔ sieli be Edɛnin lɔ fie klanman’n i wia afiliɛ lɔ, naan be sasa atin ng’ɔ kɔ nguan waka’n i wun lɔ’n.

Ja ngua lɔ ndɛ mun

Annzɛ “si ngwlɛlɛ”, “ti gblɛfuɛ.”
I bo’n yɛ: “Sran m’ɔ fin asiɛ’n nun’n”, “Klɔ sran.”
Ebr., “kpanwun.”
I bo’n yɛ: “Ɔ o nguan nun.”