Bo Bolɛ 1:1-31

 • Nglo nin asiɛ’n be yilɛ’n (1, 2)

 • Asiɛ’n i ye siesielɛ’n dili cɛn nsiɛn (3-31)

  • Cɛn 1: lika’n i kpajalɛ’n. Wia nun nin kɔnguɛ (3-5)

  • Cɛn 2: lika plaii’n (6-8)

  • Cɛn 3: lika kee’n yɛ ijre nin waka mun (9-13)

  • Cɛn 4: ninnge nga be o ɲanmiɛn su lɔ mɔ be kpaja’n (14-19)

  • Cɛn 5: jue nin anunman mun (20-23)

  • Cɛn 6: asiɛ’n su nnɛn mun nin klɔ sran mun (24-31)

1  I bo bolɛ’n nun’n, Ɲanmiɛn yili nglo nin asiɛ’n.+  Like fi nunman asiɛ’n su, yɛ be kwlá tranman su. Nzue dan kpa+ o lika wunmuan’n nun, yɛ lika’n lu tritritri. Kpɛkun Ɲanmiɛn wawɛ’n*+ wlanwlan sin nzue’n i ɲin su.+  Ɲanmiɛn seli kɛ: “Maan lika’n kpaja.” Yɛ lika’n kpajali-ɔ.+  Kɛ lika’n kpajali’n, Ɲanmiɛn wunnin kɛ i sɔ’n ti kpa. Kpɛkun Ɲanmiɛn sieli blɛ ng’ɔ fata kɛ lika’n kpaja’n, ɔ nin blɛ ng’ɔ fata kɛ lika’n lu’n.  Ɲanmiɛn flɛli blɛ mɔ lika’n kpaja’n kɛ Wia nun. Yɛ ɔ flɛli blɛ mɔ lika’n lu’n kɛ Kɔnguɛ.+ Kɛ ɔ yoli sɔ’n, lika’n sannin kpɛkun lika’n cɛnnin. Cɛn klikli’n yɛ ɔ o lɛ-ɔ.  Yɛ Ɲanmiɛn seli kɛ: “Maan lika plaii+ tran nzue’m be afiɛn naan be afiɛn’n ti nun.”+  Ɲanmiɛn yoli maan lika plaii kun trannin nzue’m be afiɛn. Nzue’n i wie jrannin lika plaii sɔ’n i ti su nglo lɔ, yɛ i wie kɛli i bo ngua wa.+ Ɔ maan i ndɛ’n yoli sɔ sakpa.  Ɲanmiɛn flɛli lika plaii sɔ’n kɛ Nglo.* Kɛ ɔ yoli sɔ’n, lika’n sannin kpɛkun lika’n cɛnnin. Cɛn nɲɔn su’n yɛ ɔ o lɛ-ɔ.  Yɛ Ɲanmiɛn seli kɛ: “Maan nzue nga be o ɲanmiɛn’n bo wa’n, be kan bo nun lika kun nun naan lika kee’n fite su.”+ Kpɛkun ɔ yoli sɔ sakpa. 10  Ɲanmiɛn flɛli lika kee’n kɛ Asiɛ,+ yɛ ɔ flɛli nzue mɔ be kan boli nun’n kɛ Jenvie.+ Yɛ Ɲanmiɛn wunnin kɛ i sɔ’n ti kpa.+ 11  Yɛ Ɲanmiɛn seli kɛ: “Maan ijre nin ninnge wafawafa kwlaa nga be mma’m be kwla fifi’n, be fifi asiɛ’n su. Yɛ maan waka wafawafa kwlaa nga be su mma’n mɔ be mma sɔ’m be kwla fifi’n, be fifi asiɛ’n su wie.” Kpɛkun ɔ yoli sɔ sakpa. 12  Ijre’m be fifili asiɛ’n su. Yɛ waka wafawafa kwlaa ɔ nin ninnge wafawafa kwlaa nga be su mma’n+ mɔ be mma sɔ’m be kwla fifi’n, be fifili asiɛ’n su-ɔ. Ɲanmiɛn wunnin kɛ i sɔ’n ti kpa. 13  Kɛ ɔ yoli sɔ’n, lika’n sannin kpɛkun lika’n cɛnnin. Cɛn nsan su’n yɛ ɔ o lɛ-ɔ. 14  Yɛ Ɲanmiɛn seli kɛ: “Maan ninnge wie mɔ be kpaja’n+ be tran ɲanmiɛn m’ɔ la nglo lɔ plaii’n su lɔ, naan ngbaciɛ tran wia nun’n nin kɔnguɛ’n be afiɛn.+ Ninnge sɔ mun yɛ bé fá síe blɛ mun nin cɛn mun nin afuɛ’m be nzɔliɛ-ɔ.+ 15  Ninnge sɔ mɔ be o ɲanmiɛn m’ɔ la nglo lɔ plaii’n su lɔ’n, bé kpája asiɛ’n su.” Kpɛkun ɔ yoli sɔ sakpa. 16  Ɲanmiɛn yili ninnge nga be kpaja’n be nun dandan nɲɔn. Ɔ yili dan kpafuɛ’n naan ɔ kpaja wia nun’n,+ yɛ ɔ yili kaanfuɛ’n naan ɔ kpaja kɔnguɛ. Kpɛkun ɔ yili nzraama mun wie.+ 17  Yɛ Ɲanmiɛn fali be sieli i ɲanmiɛn m’ɔ la nglo lɔ plaii’n su lɔ naan be kpaja asiɛ’n su, 18  naan be tran lɛ wia nun nin kɔnguɛ. I liɛ’n, ngbaciɛ trán lika m’ɔ kpaja’n nin lika m’ɔ lu’n be afiɛn.+ Ɲanmiɛn wunnin kɛ i sɔ’n ti kpa. 19  Kɛ ɔ yoli sɔ’n, lika’n sannin kpɛkun lika’n cɛnnin. Cɛn nnan su’n yɛ ɔ o lɛ-ɔ. 20  Yɛ Ɲanmiɛn seli kɛ: “Maan jue nin nnɛn’m be sɔn nzue’m be nun kpanngban kpa. Yɛ maan ninnge nga be kwla tu’n,* be tu sin nglo lɔ.”+ 21  Kpɛkun Ɲanmiɛn yili jenvie’n nun nnɛn dandan mun* ɔ nin jue mun nin nnɛn wafawafa kwlaa nga be o nzue’m be nun’n. Ɔ yili ninnge wafawafa kwlaa nga be le ndɛwa mɔ be tu’n wie. Yɛ Ɲanmiɛn wunnin kɛ i sɔ’n ti kpa. 22  Ɲanmiɛn yrali be su, ɔ seli kɛ: “Amun wu ba kpanngban, amun sɔn kpa yɛ amun yi jenvie’n i piɛ.+ Maan ninnge nga be kwla tu’n, be sɔn kpa asiɛ’n su.” 23  Kɛ ɔ yoli sɔ’n, lika’n sannin kpɛkun lika’n cɛnnin. Cɛn nnun su’n yɛ ɔ o lɛ-ɔ. 24  Yɛ Ɲanmiɛn seli kɛ: “Maan nnɛn wafawafa kwlaa be tran asiɛ’n su. I klɔ nnɛn-o, i nnɛn ng’ɔ cuɛn i wun ase-o,* i blo nnɛn-o.”+ Kpɛkun ɔ yoli sɔ sakpa. 25  Ɲanmiɛn yili blo nnɛn wafawafa kwlaa nin klɔ nnɛn wafawafa kwlaa ɔ nin nnɛn nga be cuɛn be wun ase’n i wafawafa kwlaa. Yɛ Ɲanmiɛn wunnin kɛ i sɔ’n ti kpa. 26  Yɛ Ɲanmiɛn seli kɛ: “Maan e+ yi sran kɛ e bɔbɔ sa.+ Maan ɔ fa e,+ yɛ maan ɔ sie jenvie’n nun jue mun, ɔ nin ninnge nga be tu sin nglo lɔ’n, nin klɔ nnɛn mun, ɔ nin asiɛ’n su nnɛn kwlaa nga be cuɛn be wun ase’n, ɔ nin asiɛ’n bɔbɔ wunmuan’n.”+ 27  Yɛ Ɲanmiɛn yili klɔ sran’n kɛ i bɔbɔ sa. Ɔ yili i kɛ i bɔbɔ Ɲanmiɛn sa. Ɔ yili be yasua nin bla.+ 28  Kpɛkun Ɲanmiɛn yrali be su, ɔ seli be kɛ: “Amun wu ba kpanngban, amun sɔn kpa, amun yi asiɛ’n+ yɛ amun sie i.+ Amun sie+ jenvie’n nun jue mun nin ninnge kwlaa nga be tu sin nglo’n ɔ nin nnɛn nga be o asiɛ’n su’n be kwlaa.” 29  Yɛ Ɲanmiɛn seli kɛ: “Waka nin ninnge wafawafa kwlaa nga be su mma’n mɔ be mma sɔ’m be kwla fifi’n, mɔ be o asiɛ wunmuan’n su’n, m’an fa be m’an man amun. Amun fa be yo amun aliɛ be di.+ 30  Blo nnɛn mun nin ninnge nga be tu sin nglo’n ɔ nin nnɛn nga be o asiɛ’n su mɔ nguan o be nun’n be liɛ’n, n fali ijre mun nin nɲanɲa kwlaa n mannin be naan be fa yo be aliɛ be di.”+ Kpɛkun ɔ yoli sɔ sakpa. 31  I sin’n, kɛ Ɲanmiɛn niannin ninnge kwlaa ng’ɔ yili be’n, ɔ wunnin kɛ be ti kpa dan.+ Kɛ ɔ yoli sɔ’n, lika’n sannin kpɛkun lika’n cɛnnin. Cɛn nsiɛn su’n yɛ ɔ o lɛ-ɔ.

Ja ngua lɔ ndɛ mun

Annzɛ “Ɲanmiɛn i wunmiɛn’n.”
Annzɛ “ɲanmiɛn su.”
Ebre nun ndɛ nga be kacili i sɔ’n, be fa kan anunman mun, nin kakaa nga be le ndɛwa’n, nin ninnge wie mun ekun mɔ Ɲanmiɛn yili be mɔ be le ndɛwa’n be ndɛ.
Annzɛ “nnɛn sroesroe mun.”
I wie yɛle wuo mun nin kakaa mun nin gbekle mun.