Bo Bolɛ 12:1-20

  • Abramun jasoli Aran lɛ ɔli Kanaan (1-9)

    • Nda nga Ɲanmiɛn tali Abramun’n (7)

  • Abramun nin Sarai be o Ezipti (10-20)

12  Zoova seli Abramun kɛ: “Jaso ɔ mɛn’n nun, nin ɔ osufuɛ’m be wun wa, nin ɔ si i awlo’n nun naan kɔ mɛn nga ń má klé wɔ’n nun lɔ.+  Ń má yó maan ɔ osu’n nunfuɛ’m bé káci nvle dan kun. Ń yrá ɔ su, yɛ ń yó maan ɔ dunman’n fú. Kpɛkun ɔ dunman nun ti’n, sran’m be liɛ yó ye.+  Be nga be yra ɔ su’n, ń yrá be su wie. Sanngɛ sran ng’ɔ bo ɔ sannzan’n, ń bó i sannzan wie.+ Ɔ dunman nun ti’n, awlobo kwlaa nga be o asiɛ’n su’n, bé ɲán ye.”*+  Yɛ Abramun ɔli-ɔ. Afin i sɔ yɛ Zoova seli i kɛ ɔ yo-ɔ. Ɔ nin Lɔtu yɛ be ɔli-ɔ. Kɛ Abramun jáso Aran lɔ’n,+ nn ɔ le afuɛ ableso-nin-nnun (75).  Abramun fɛli i yi Sarai,+ ɔ nin Lɔtu m’ɔ ti i niaan bian’n i wa’n,+ ɔ nin ninnge kpakpa kwlaa nga be ɲannin be’n,+ ɔ nin junman difuɛ ng’ɔ ɲannin be Aran lɔ’n, kpɛkun be toli be ti Kanaan mɛn’n+ nun lɔ. Kɛ be juli lɔ’n,  Abramun sinnin mɛn sɔ’n nun lele juli Sisɛmun+ asa’n su, More lɔ waka dandan’m be wun lɛ.+ Blɛ sɔ’n nun’n, nn Kanaanfuɛ mun yɛ be tran mɛn sɔ’n nun-ɔn.  Zoova fiteli Abramun ɲrun naan w’a se i kɛ: “Ń fá mɛn nga+ ń mán ɔ osu’n nunfuɛ mun.”+ I sɔ’n ti’n, Abramun kplannin tɛ yiwlɛ kun mannin Zoova m’ɔ fiteli i ɲrun’n.  I sin’n, ɔ fɛ i lɛ ɔli Betɛli+ i wia afiliɛ lɔ okaoka lika’m be nun. Kpɛkun ɔ boli i nanmue kan Betɛli nin Ai be afiɛn’n nun.+ Ɔ maan Betɛli wo nanmue sɔ’n i wia atɔliɛ lɔ, sanngɛ Ai o i wia afiliɛ lɔ. Asa ekun’n, ɔ kplannin tɛ yiwlɛ kun lɛ mannin Zoova,+ kpɛkun ɔ boli Zoova i dunman’n+ i flɛlɛ bo.  I sin’n, kɛ Abramun fali Negɛbu+ atin’n, ɔ tu trantrannin lele. 10  Awe kun wa kpɛnnin mɛn sɔ’n nun. Ɔ maan Abramun jasoli lɛ, ɔ ɔli Ezipti bue liɛ’n su lɔ naan w’a ko tran lɔ kan.*+ Afin awe ng’ɔ kpɛnnin’n, ɔ timan blɛblɛ.+ 11  Kɛ Abramun wá jú Ezipti lɔ’n, ɔ seli i yi Sarai kɛ: “Yaci, sie ɔ su! N si kɛ a ti bla klanman kpa.+ 12  Ɔ maan kɛ Eziptifuɛ’m bé wá wún wɔ’n, bé sé kɛ: ‘I yi-ɔ.’ Kpɛkun bé kún min. Sanngɛ ɔ liɛ’n, be su yoman ɔ like fi. 13  I sɔ’n ti’n, se be kɛ a ti min niaan bla. I liɛ’n, ɔ dunman nun ti’n, be su yoman min like fi, ń ká nguan nun.”+ 14  Kɛ Abramun juli Ezipti lɔ cɛ’n, Eziptifuɛ’m be wunnin kɛ bla’n ti klanman dan. 15  Faraɔn i awlo lɔ sran dandan’m be wunnin i wie. Ɔ maan be ko kannin bla’n i klanman m’ɔ ti’n i ndɛ kleli Faraɔn. I sɔ’n ti’n, be fɛ i ɔli Faraɔn i awlo lɔ. 16  Bla’n ti’n, ɔ niannin Abramun i lika kpa. Ɔ maan Abramun ɲannin bua mun, nin nannin mun, nin aflunmun bla nin yasua mun, nin junman difuɛ bla nin yasua mun, ɔ nin ɲɔnngɔnmin mun.+ 17  Kɛ ɔ yoli sɔ’n, Zoova maan Faraɔn nin i awlofuɛ’m be wa tɔli tukpacɛ* kekle kpa, Abramun i yi Sarai ti.+ 18  Yɛ Faraɔn flɛli Abramun naan w’a se i kɛ: “?Ngue ti yɛ a yoli min sɔ-ɔ? ?Ngue ti yɛ w’a seman min kɛ ɔ yi-ɔ? 19  ?Ngue ti yɛ a seli min kɛ: ‘Min niaan bla-ɔ’?+ Ɔ ka kan naan m’an fɛ i m’an yo min yi. Ɔ yi’n yɛ ɔ o lɛ-ɔ. Fɛ i kɔ!” 20  Ɔ maan Faraɔn seli i sran’m be kɛ be ko sunman Abramun, naan ɔ fɛ i yi nin i sa nun ninnge’n kwlaa ɔ wɔ.+

Ja ngua lɔ ndɛ mun

Annzɛ “bé yó naan bé ɲán suyralɛ.”
Annzɛ “w’a ko tran lɔ kɛ aofuɛ sa.”
Annzɛ “wunnin ɲrɛnnɛn.”