Bo Bolɛ 18:1-33

  • Anzi nsan be wa toli Abraamun (1-8)

  • Be seli Sara kɛ ɔ́ wú ba yasua kun. Ɔ srili (9-15)

  • Abraamun kpatali Sodɔmun i ti (16-33)

18  I sin’n, Zoova+ fiteli Abraamun i ɲrun waka dandan nga be o Mamre’n be bo lɔ.+ Kɛ ɔ́ yó sɔ’n, nn wia’n su bo kpa, yɛ Abraamun ti i tannin sua’n i anuan’n nun lɛ.  Kɛ ɔ mɛnnin i ɲin su’n, ɔ́ nían-ɔn, sran nsan be jinjin mmua lɔ.+ Kɛ ɔ wunnin be’n, ɔ jasoli tannin sua’n i anuan’n nun lɛ. Kpɛkun ɔ wanndili ko kpali be atin. Kɛ ɔ toli be’n, ɔ kotoli asiɛ wun lɛ.  Yɛ ɔ seli kɛ: “Zoova, yaci, sɛ ɔ klun jɔ ɔ sufuɛ’n i wun’n, nán san min wun kɔ.  Amun yaci, maan be fa nzue kan be bla naan be wunnzin amun ja wun.+ I sin’n, amun ko lo wunmiɛn waka’n bo lɔ.  Kɛ mɔ amun bali amun sufuɛ’n i wun’n ti’n, maan n blɛ amun kpanwun kan naan amun fa tra amun awlɛn. I sin’n, amun ko wɔ amun ɲrun.” Yɛ be seli kɛ: “E tili. Ko yo like nga ɔ waan á yó’n.”  Ɔ maan Abraamun wluli Sara i sin tannin sua’n nun lɔ ndɛndɛ kpa. Ɔ seli i kɛ: “Fa sanmlɛn mlɛnnɛnnɛn suliɛ * nsan naan bo, kpɛkun fa tɔn kpanwun. Yo i ndɛndɛ!”  I sin’n, Abraamun wanndi ɔli nnɛn tuin’n nun lɔ. Ɔ trali nannin gbanflɛn klanman kpa kun naan w’a fa mɛn i sufuɛ’n. Yɛ ndɛndɛ kpa, i sufuɛ’n kunnin nnɛn’n, yɛ ɔ tɔnnin-ɔn.  I sin’n, ɔ ko fali nɔnnɔn nga w’a lafi’n nin nɔnnɔn nin nannin nga be tɔnnin’n, naan w’a fa aliɛ kwlaa sɔ’n w’a sie i be ɲrun lɛ. Kɛ bé dí’n, ɔ jrannin be wun lɛ waka’n i bo lɛ.+  Be usɛli i kɛ: “?Ɔ yi Sara o nin?”+ Ɔ tɛli be su kɛ: “Ɔ o tannin sua’n nun lɔ.” 10  Yɛ be nun kun seli kɛ: “Afuɛ ng’ɔ́ bá lɔ’n, blɛ kunngba nga nun’n, ń bá amun wun wa ekun. Yɛ ɔ yi Sara wú ba yasua kun.”+ Sara kusu o tannin sua ng’ɔ o bian’n i sin lɔ’n, i anuan’n nun lɛ. Ɔ tili ndɛ’n i kwlaa. 11  Blɛ sɔ’n nun’n, nn Abraamun nin Sara b’a yo oke.+ Yɛ Sara i ba wulɛ blɛ w’a sin.+ 12  Ɔ maan Sara srili i klun lɔ, ɔ seli kɛ: “?Kɛ nga m’an yo oke yɛ’n mɔ min min’n kusu w’a yo oke wie’n, n di i sɔ aklunjɔɛ liɛ’n niɔn, ɔ yo ye?”+ 13  Yɛ Zoova seli Abraamun kɛ: “?Ngue ti yɛ Sara srili-ɔ? ?Ngue ti yɛ ɔ seli kɛ w’a yo oke naan ɔ kwlá wuman ba-ɔ? 14  ?Like kun o lɛ mɔ i yolɛ’n ti kekle man Zoova-ɔ?+ Afuɛ ng’ɔ́ bá lɔ’n, ń bá amun wun wa ekun blɛ kunngba nga nun. Yɛ Sara wú ba yasua kun.” 15  Sanngɛ Sara seli kɛ: “Cɛcɛ, m’an sriman!” Afin srɛ kunnin i. Yɛ ɔ seli kɛ: “Sakpa, a srili.” 16  Kɛ bian’m be jasoli naan bé kɔ́’n, be niannin Sodɔmun+ bue liɛ’n su lɔ. Kɛ bé kɔ́’n, Abraamun ɔli be sunmanlɛ. 17  Zoova seli kɛ: “?Naan like nga n su wa yo’n, ń fá fía Abraamun wun?+ 18  Abraamun i osu’n nunfuɛ’m bé wá yó nvle dan kun sakpa. Yɛ i dunman nun ti’n, nvlenvle kwlaa nga be o asiɛ’n su’n, bé ɲán ye.*+ 19  Afin e nin i e afiɛn mantan kpa. Ɔ maan ɔ́ kán klé i mma mun nin i osu’n nunfuɛ’m* be kɛ be nanti Zoova i atin’n su titi. Yɛle kɛ be yo sa kpa yɛ be yo sa i nuan su.+ I liɛ’n, Zoova yía nda ng’ɔ tali Abraamun’n i nuan.” 20  I sin’n, Zoova seli kɛ: “Planlɛ nga sran’m be plan Sodɔmun nin Gomɔru lɔfuɛ’m be wun’n, ɔ ti dan.+ Yɛ be sa tɛ’n ti dan ngboko.+ 21  I sɔ’n ti’n, ń jrá ń kó nían, sɛ be wun ndɛ nga sran’m be kan m’ɔ gua n su nun’n, ɔ ti nanwlɛ-o. Sɛ ɔ timan nanwlɛ kusu’n, ń wún i wlɛ.”+ 22  I sin’n, sran’m be fɛ i lɛ be ɔli Sodɔmun bue liɛ’n su lɔ. Sanngɛ Zoova+ kali Abraamun wun lɛ. 23  Abraamun wunngeli i wun lɔ naan w’a se kɛ: “?Á kán sran kpa nin klunwifuɛ’n bó nun núnnún be?+ 24  ?Sɛ sran kpa nga be o klɔ’n nun’n, be ti ablenun’n (50) nin? ?Sran ablenun (50) nga be ti kpa’n be ti’n, a su yaci cɛman klɔ’n sufuɛ mun? ?Á núnnún klɔ’n sufuɛ’m be kwlaa? 25  A kwlá yoman sɔ mlɔnmlɔn. A su kanman sran kpa’n nin sran tɛ’n boman nun nunnunman be naan be agualiɛ’n yo kun.+ A kwlá yoman sɔ kaan sa!+ ?Sran m’ɔ ti asiɛ’n sufuɛ’m be kwlaa be Jɔlɛ Difuɛ’n, ɔ su yoman sa i nuan su sɛsɛsɛ?”+ 26  Yɛ Zoova seli kɛ: “Sɛ n wun sran kpa ablenun (50) Sodɔmun klɔ’n su’n, sran sɔ’m be ti’n, ń yáci klɔ’n sufuɛ’m be kwlaa be wun sa’n ń cɛ́ be.” 27  Abraamun seli ekun kɛ: “Zoova, n timan like fi, ndutre nin nzuɛn yɛle min. Sanngɛ yaci, maan n kan ndɛ kun. 28  ?Sɛ sran kpa’m be juman ablenun (50) naan nnun kpɛ su’n nin? ?Sran nnun sɔ’m be ti’n, á núnnún klɔ wunmuan’n?” Yɛ ɔ seli kɛ: “Sɛ n wun sran kpa ablanan-nin-nnun (45) lɔ’n, n su nunnunman klɔ’n.”+ 29  Sanngɛ ɔ kannin ndɛ kleli i ekun. Ɔ seli kɛ: “?Yɛ sɛ be ti sran ablanan (40) yɛ be o lɔ’n nin?” Ɔ tɛli su kɛ: “Sran ablanan (40) sɔ’m be ti’n, n su yoman sɔ.” 30  Sanngɛ ɔ seli ekun kɛ: “Zoova, yaci, nán fa ya-o.+ Maan n kan ndɛ ekun. ?Yɛ sɛ be ti sran ablasan (30) cɛ yɛ be o lɔ’n nin?” Ɔ tɛli su kɛ: “Sɛ n wun sran ablasan (30) lɔ’n, n su yoman sɔ.” 31  Ɔ seli ekun kɛ: “Zoova, yaci, maan n kan ndɛ kle wɔ. ?Yɛ sɛ be ti sran ablaɔn (20) cɛ yɛ be o lɔ’n nin?” Ɔ tɛli su kɛ: “Sran ablaɔn (20) sɔ’m be ti’n, n su nunnunman klɔ’n.” 32  Kasiɛn su’n, ɔ seli kɛ: “Zoova, yaci, nán fa ya-o. Maan n kan ndɛ kun ekun. ?Yɛ sɛ be ti sran blu cɛ yɛ be o lɔ’n nin?” Ɔ tɛli su kɛ: “Sran blu sɔ’m be ti’n, n su nunnunman klɔ’n.” 33  Kɛ Zoova nin Abraamun be wieli yalɛ koko’n, ɔ ɔli i ɲrun.+ Abraamun kusu sɛli i sin i tranwlɛ lɔ.

Ja ngua lɔ ndɛ mun

Ebr., “sea suliɛ.” Sea suliɛ 3 fuanfuan kilo 10. Nian Nd. B14 nun.
Annzɛ “bé yó naan bé ɲán suyralɛ.”
Annzɛ “be nga bé wá wú be i awlo’n nun’n.”