Bo Bolɛ 9:1-29

  • Ndɛ nga Ɲanmiɛn kan kleli sran’m be kwlaa’n (1-7)

    • Mmoja’n i su mmla’n (4-6)

  • Nda nga Ɲanmiɛn tali mɔ ɲanngondin’n ti i nzɔliɛ’n (8-17)

  • Sa ng’ɔ́ wá jú Nowe i osu’n nunfuɛ’m be su’n (18-29)

9  Ɲanmiɛn yrali Nowe nin i mma’m be su. Yɛ ɔ seli be kɛ: “Amun wu ba kpanngban, amun sɔn kpa yɛ amun yi asiɛ’n.+  Ninnge nga nguan o be nun mɔ be o asiɛ’n su’n, nin ninnge nga be tu sin nglo’n, nin ninnge nga be wlanwlan asiɛ’n su’n, ɔ nin jenvie’n nun jue’m be kwlaa bé sró amun titi. M’an fa be m’an wla amun sa nun.*+  Amun kwla di nnɛn kwlaa nga be o nguan nun’n.+ M’an fa be kwlaa m’an man amun kɛ nga n fali nɲanɲa mun n mannin amun’n sa.+  Sanngɛ nán amun di+ nnɛn’n nin i nguan’n, yɛle kɛ i mmoja’n.+  Asa ekun’n, sɛ like kun mɔ nguan o i nun’n, ɔ gua klɔ sran i mmoja m’ɔ ti i nguan like’n i ase’n, e nin i e le i. Sɛ nnɛn wie kun sran’n, e nin i e le i. Sɛ sran kusu yɛ ɔ kun i niaan kun’n, e nin i e le i.+  Sran ng’ɔ guɛ i wiengu kun i mmoja ase’n, sran uflɛ gúɛ i mmoja liɛ’n i ase wie.+ Afin Ɲanmiɛn yili sran kɛ i bɔbɔ sa.+  Amun liɛ’n, amun wu ba kpanngban, amun trɛ, yɛ amun sɔn kpa asiɛ’n su.”+  Ɲanmiɛn seli Nowe nin i mma’m be kɛ:  “Ń tá amun+ nin amun osu’n nunfuɛ mun amun nda. 10  Nda sɔ’n ti ninnge kwlaa nga nguan o be nun’n mɔ amun nin be o lɛ’n, be liɛ wie. Yɛle kɛ anunman mun, nin nnɛn mun, nin ninnge kwlaa nga amun nin be o lɛ’n, be kwlaa nga be fin mmeli’n nun fiteli’n, ninnge kwlaa nga nguan o be nun mɔ be o asiɛ’n su’n.+ 11  M’an ta amun nda sakpa: N su faman nzue n nunnunman nnɛn mun nin klɔ sran mun kun. Yɛ n su faman nzue dan n saciman asiɛ’n kun.”+ 12  Ɲanmiɛn seli ekun kɛ: “Nda nga m’an ta amun nin ninnge kwlaa nga nguan o be nun mɔ be nin amun be o lɛ’n, ɔ nin be kwlaa nga bé wá bá kasiɛn’n, i nzɔliɛ’n yɛ: 13  M’an fa min ɲanngondin’n m’an sie i ɲanmiɛn ble’n nun. Ɔ ti nda nga m’an ta ninnge kwlaa nga nguan o be nun mɔ be o asiɛ’n su’n i nzɔliɛ. 14  Cɛn kwlaa nga ń yó maan ɲanmiɛn’n mlán tuun’n, ɲanngondin’n fíte ɲanmiɛn ble’n nun. 15  Kpɛkun nda nga n tali amun nin ninnge wafawafa kwlaa nga nguan o be nun’n, min wla kpɛ́n su. Ɔ maan nzue’n su tɔman lele nunnunman klɔ sran nin nnɛn’m be kwlaa kun.+ 16  Kɛ ɲanngondin’n wá fíte ɲanmiɛn ble’n nun’n, ń wún i. Kpɛkun nda nga n tali klɔ sran mun nin nnɛn mɔ be o asiɛ’n su’n, min wla wá kpɛ́n su. Ń dí nda sɔ’n su tititi.” 17  Ɲanmiɛn seli Nowe ekun kɛ: “Nda nga n tali klɔ sran nin nnɛn nga be o asiɛ’n su’n, i nzɔliɛ yɛ ɔ o lɛ-ɔ.”+ 18  Nowe i wa nga be fin mmeli’n nun fiteli’n be yɛle Sɛmun nin Kamun nin Zafɛti.+ I sin’n, Kamun wa wuli Kanaan.+ 19  Be nsan’n be yɛ be ti Nowe i mma mun-ɔn. Be osu’n nunfuɛ mun yɛ be wa trɛli asiɛ wunmuan’n su-ɔ.+ 20  Nowe wa boli fie dilɛ bo, kpɛkun ɔ tali viɲin. 21  Cɛn kun’n, ɔ nɔnnin duvɛn lele ɔ boli. Kpɛkun ɔ yili i wun kplɛn i tannin sua’n nun lɔ. 22  Kɛ Kanaan i si Kamun wunnin i baba i wun kplɛn’n, ɔ ko kan kleli i niaan nɲɔn mɔ be o gua su lɔ’n. 23  Kɛ ɔ yoli sɔ’n, Sɛmun nin Zafɛti be fali tralɛ dan kun, be fa guali be wati. Kpɛkun be nanti ɔli be sin lele be ko katali be si su. Be toli be ɲin blo, ɔ maan b’a wunman be si i wun kplɛn’n. 24  Kɛ nzan’n titili Nowe i ɲin su’n, m’ɔ tili like nga i wa kasiɛn’n yoli’n, 25  ɔ seli kɛ: “Nán Kanaan yo kpa le.+ Ɔ́ yó i niaan’m be kanga.”*+ 26  Ɔ seli ekun kɛ: “Maan be manman Zoova m’ɔ ti Sɛmun i Ɲanmiɛn’n,maan Kanaan kaci i kanga.+ 27  Maan Ɲanmiɛn man Zafɛti i asiɛ dan kpa,yɛ maan ɔ tran Sɛmun i tannin sua’m be bo. Maan Kanaan kaci i kanga wie.” 28  Kɛ Nzue Dan’n kpɛli’n, Nowe dili afuɛ ya nsan ablenun (350) ekun.+ 29  Ɔ maan Nowe dili afuɛ ya ngwlan ablenun (950) yɛ ɔ wuli-ɔ.

Ja ngua lɔ ndɛ mun

Annzɛ “m’an man amun kɛ amun sie be.”
Ebr., “kanga’m be kanga.”