Kɔ i nun ndɛ'n su trele

?Wafa sɛ yɛ n kwla kaci Zoova i Lalofuɛ-ɔ?

?Wafa sɛ yɛ n kwla kaci Zoova i Lalofuɛ-ɔ?

?Wafa sɛ yɛ n kwla kaci Zoova i Lalofuɛ-ɔ?

Ninnge ng’ɔ fata kɛ sran kun yo be naan w’a kaci Zoova i Lalofuɛ’n, Zezi kannin be ndɛ yɛ be o Matie 28:19, 20 nun. Ndɛ mma sɔ’m be kle ninnge ng’ɔ fata kɛ sran kun yo be naan w’a kaci Zezi i sɔnnzɔnfuɛ’n. I kun yɛle kɛ ɔ fata kɛ ɔ kan Zoova i ndɛ kle sran mun.

Like 1: Suan Biblu’n nun like. Zezi seli i sɔnnzɔnfuɛ’m be kɛ be yo naan sran’m ‘be kaci i sɔnnzɔnfuɛ yɛ be kle be like.’ (Matie 28:19, 20) Ndɛ nga be kacili i kɛ “sɔnnzɔnfuɛ’n” i bo’n yɛle “like suanfuɛ.” Biblu’n, i li ndɛ nga Zezi Klisi kannin mɔ be o Biblu’n nun’n, be kle e like ng’ɔ fata kɛ e yo naan y’a di aklunjɔɛ’n. (2 Timote 3:16, 17) E kunndɛ kpa kɛ é úka ɔ naan a si like nga Biblu’n kle’n. I lɛ nun’n, é klé wɔ Biblu’n nun like yɛ a su tuaman like fi.—Matie 10:7, 8; 1 Tesalonikifuɛ Mun 2:13.

Like 2: Nian like nga a suan’n su nanti. Zezi seli kɛ be nga be suan Biblu’n nun like’n, ɔ fata kɛ ‘be nian su be nanti wie.’ (Matie 28:20) I sɔ’n kle kɛ ɔ fataman kɛ a suan Biblu’n nun like sa ngbɛn. Sanngɛ ɔ fata kɛ a kaci ɔ akunndan’n nin ɔ nzuɛn’n wie. (Sa Nga Be Yoli’n 10:42; Efɛzifuɛ Mun 4:22-29; Ebre Mun 10:24, 25) Be nga be nian like nga Zezi kleli su be nanti’n, kɛ ɔ́ kɔ́ i ɲrun’n, be bɔbɔ be fa ajalɛ kɛ bé káci i sɔnnzɔnfuɛ. Yɛle kɛ be fa be wun man Ɲanmiɛn Zoova.—Matie 16:24.

Like 3: Kplin su kɛ be yo ɔ batɛmun. (Matie 28:19) Biblu’n nun’n, be fa batɛmun yolɛ’n be sunnzun sran kun mɔ w’a wu’n i sielɛ. (Nian Rɔmunfuɛ Mun 6:2-4 nun.) Kɛ be yo sran kun i batɛmun’n, ɔ ti kɛ w’a wu yɛ b’a cɛn i nguan sa. Sran sɔ’n yi i nglo sran’m be kwlaa be ɲrun kɛ w’a dun mmua w’a yo ninnge klikli nɲɔn nga Zezi kannin be ndɛ naan ɔ su srɛ Ɲanmiɛn kɛ ɔ yo naan i akunndan’n yo sanwun.—Ebre Mun 9:14; 1 Piɛli 3:21.

?Ń yó sɛ naan m’an wun i wlɛ kɛ m’an ju kɛ be yo min batɛmun?

Bo su kle asɔnun kpɛnngbɛn mun. Be nin wɔ bé kókó yalɛ. I sɔ yolɛ nun’n bé nían sɛ a wun ajalɛ sɔ mɔ ɔ waan á fá’n i wlɛ kpa-o. Bé nían sɛ a nanti like nga a suan’n su-o. Kpɛkun bé nían sɛ ɔ klun klo su a fali ɔ wun mannin Ɲanmiɛn-o.—Sa Nga Be Yoli’n 20:28; 1 Piɛli 5:1-3.

?Ba nga be si nin be nin be ti Zoova i Lalofuɛ’n be yo ninnge sɔ mun wie?

Ɛɛn. E “nian Zoova i mmla’n nin i afɔtuɛ’m be su” e ta e mma mun kɛ nga Biblu’n fa kannin’n sa. (Efɛzifuɛ Mun 6:4) Sanngɛ kɛ ba sɔ’m be ko yo kaklaka’n, be bɔbɔ yɛ be fa ajalɛ kɛ bé súan Biblu’n nun like naan bé nánti su-ɔ. Ɔ fata kɛ be yo sɔ kwlaa naan b’a yo be batɛmun. (Rɔmunfuɛ Mun 12:2) Sran kun bɔbɔ yɛ ɔ fa ajalɛ kɛ ɔ́ sú Ɲanmiɛn annzɛ ɔ su sumɛn i-ɔ.—Rɔmunfuɛ Mun 14:12; Galasifuɛ Mun 6:5.