Kɔ i nun ndɛ'n su trele

?Zoova i Lalofuɛ nga be o mɛn wunmuan’n nun’n be ti nɲɛ?

?Zoova i Lalofuɛ nga be o mɛn wunmuan’n nun’n be ti nɲɛ?

2022 Junman nga e dili’n

Zoova i Lalofuɛ nga be o mɛn wunmuan’n nun’n

8.699.048

Asɔnun bo mun

117.960

Nvle nga Zoova i Lalofuɛ’m be bo jasin fɛ’n nun’n

239

2022 Junman nga e dili’n

2022 Junman nga e dili i nvlenvle nin likalika’m be nun’n

?Wan mun yɛ amun ka be kɛ be ti Zoova i Lalofuɛ-ɔ?

 Be nga be bo Ɲanmiɛn Sielɛ’n i jasin fɛ’n anglo kwlakwla nun’n, be ngunmin cɛ yɛ e ka be kɛ be ti Zoova i Lalofuɛ-ɔ. (Matie 24:14) Sran sɔ mun’n, b’a dun mmua b’a yo be nun wie’m be batɛmun yɛ wie’m be liɛ’n be nin-a yoman be batɛmun sanngɛ be bo jasin fɛ’n wie. Afin be nzuɛn’n ti kpa.

?Ɔ fata kɛ sran kun man sika naan b’a kɛ i b’a wla Zoova i Lalofuɛ’m be nun wie?

 Cɛcɛ. Nán sika mɔ sran kun man’n ti yɛ maan é kɛ́ i wlá Zoova i Lalofuɛ’m be nun annzɛ é mɛ́n i junman cinnjin wie e anuannzɛ’n nun-ɔn. (Sa Nga Be Yoli’n 8:18-20) I kpa bɔbɔ’n kpɛ sunman’n be nga be man sika’n be boman be dunman. Zoova i Lalofuɛ’m be tinuntinun be fa be blɛ’n nin be wunmiɛn’n, ɔ nin be sa nun ninnge’m be fa suan junman nga e di i mɛn wunmuan’n nun’n i bo. Be bɔbɔ be klun klo su yɛ be yo sɔ-ɔ.—2 Korɛntifuɛ Mun 9:7.

?Amun yo sɛ yɛ amun si be nga be bo jasin fɛ’n titi’n be nuan-ɔn?

 Anglo kwlakwla’n Zoova i Lalofuɛ’m be klɛ junman nga be dili i jasin fɛ’n i bolɛ nun’n be man be asɔnun kpɛnngbɛn mun. Be bɔbɔ be klun klo su yɛ be man-ɔn.

 Asɔnun kpɛnngbɛn’m be kan junman nga be dili’n i kwlaa be bo nun, yɛ be fa ko man be anuannzɛ’n i biolo ng’ɔ o be nvle liɛ’n nun lɔ’n. Biolo sɔ’n kusu kan junman nga be dili i nvle wunmuan’n nun’n i kwlaa bo nun yɛ ɔ fa ko man e anuannzɛ’n i bo bia’n.

 Kɛ Ɲanmiɛn junman dilɛ afuɛ’n a su wa wie’n, e nian anglo nga i nun yɛ Zoova i Lalofuɛ’m be su ukali dan’n kpɛkun e klɛ anglo sɔ’n nun Zoova i Lalofuɛ’m be nuan’n e sie. E yo sɔ nvle kwlakwla liɛ. I sin’n, e kɛn i kwlaa bo nun. I sɔ yɛ e yo e fa si Zoova i Lalofuɛ nga be o mɛn wunmuan’n nun’n be nuan’n niɔn. Be yiyili junman nga e dili i nvle kwlakwla nun’n i nun e ɛntɛnɛti adrɛsi’n i lika nga nun: “Asiɛ’n su.” E junman’n i su ndɛ sɔ’m be wla e fanngan kpa, kɛ nga junman nga Klisifuɛ klikli’m be dili’n i su ndɛ’n fa wlali be fanngan’n sa.—Sa Nga Be Yoli’n 2:41; 4:4; 15:3.

?Amun ka be nga be tran amun aɲia’m be bo mɔ be boman jasin fɛ’n wie’n be wie?

 Kannzɛ bɔbɔ e kaman sran sɔ mun e wlaman Zoova i Lalofuɛ’m be nun’n, sanngɛ kɛ be ba e aɲia’m be bo’n e sɔ be nun klanman. Be nun sunman be tran aɲia nga e yo i afuɛ kwlaa e fa kle kɛ e wla kpɛn Zezi i wie’n su’n i bo. Ɔ maan sɛ e fa be nga be trannin aɲia sɔ’n i bo’n be nuan’n naan e yi Zoova i Lalofuɛ’m be nun’n, é sí be nga be tran e aɲia’m be bo’n be nuan. Afuɛ 2022 nun’n, be nga be trannin e Wla Kpɛnlɛ aɲia’n i bo’n be ti sran 119.721.672

 Be nga be tranman e aɲia’m be bo’n, e kle be nun wie’m be Biblu’n nun like. 2022 nun’n, e kleli sran 5.666.996 be Biblu’n nun like anglo kwlakwla. Wie liɛ’n e kle sran kaka be Biblu’n nun like likawlɛ.

?Ngue ti yɛ be nga awa’n ka be kɛ be ti Zoova i Lalofuɛ’n be sɔnnin tra amun liɛ’n niɔn?

 Kpɛ sunman’n, kɛ awa’n i janunfuɛ’m bé ká sran mun’n, be usa be kɛ asɔnun benin nun yɛ be kɔ-ɔ. I wie yɛle kɛ Etazinin lɔ’n, awa’n i janunfuɛ nga be ka sran mun’n be seli kɛ: “Asɔnun nga sran’n se kɛ ɔ kɔ nun’n yɛ e klɛ-ɔ. Kusu nn atrɛkpa’n ɔ kɔman lɔ sakpa. Ɔ maan nga e klɛ’n, fɔnlɛ kan kwla tran nun.” Sanngɛ e liɛ’n be nga be bo jasin fɛ’n mɔ be klɛ i su fluwa be man’n be ngunmin cɛ yɛ e ka be-ɔ. E faman be nga be se be wun kɛ be ti Zoova i Lalofuɛ’n e wlaman nun wie.

a Ɲanmiɛn junman dilɛ afuɛ kun bo i bo Sɛptanblu i le 1 yɛ ɔ wie afuɛ ng’ɔ su i su’n Utu i le 31 su. I wie yɛle kɛ Ɲanmiɛn junman dilɛ afuɛ 2015 boli i bo afuɛ 2014 Sɛptanblu i le 1, yɛ ɔ wieli afuɛ 2015 Utu i le 31 su.