Kɔ i nun ndɛ'n su trele

?Zoova i Lalofuɛ’m be le be Biblu liɛ?

?Zoova i Lalofuɛ’m be le be Biblu liɛ?

 Biblu nga Zoova i Lalofuɛ’m be fa suannin Ɲanmiɛn ndɛ’n, be diman be yalɛ. Sanngɛ sɛ Biblu’n nga be flɛ i kɛ La Bible. Traduction du monde nouveau o be aniɛn’n nun’n, ɔ yo be fɛ dan. Afin Ɲanmiɛn i dunman’n o Biblu sɔ’n nun. Asa ekun’n, i nun ndɛ’n ti nanwlɛ, yɛ ɔ ti weinwein.

  •   Ɲanmiɛn i dunman’n. Ajalɛ nga be nga be yili Biblu’n be nun wie’m be fali’n w’a manman Sran nga Biblu’n nun ndɛ’n fin i’n. I wie yɛle kɛ, Biblu’n kun nun liɛ’n, be boli sran nga be dili junman naan b’a kwla yi Biblu sɔ’n be dunman mun. Sran sɔ’m be tra ableso (70). Sanngɛ Ɲanmiɛn Zoova mɔ Biblu’n nun ndɛ’n fin i’n, i dunman liɛ’n be wunmɛn i Biblu sɔ’n nun.

     Be nga be yili La Bible. Traduction du monde nouveau be liɛ’n, b’a boman be dunman. Kpɛkun lika nga laa’n be nga Ɲanmiɛn maan be klɛli i nuan ndɛ’n be klɛli Ɲanmiɛn i dunman’n i lɛ’n, be niannin su be klɛli i lɛ wie.

  •   Nanwlɛ dilɛ’n. Nán Biblu’n be kwlaa yɛ be nun ndɛ’n ti nanwlɛ-ɔ. Biblu kun nun’n wafa nga be klɛli ndɛ ng’ɔ o Matie 7:13 nun’n yɛ: “Amun sin anuan fii’n nun. Afin sin fɛtɛ’n i anuan’n ti tɛtrɛ. Yɛ atin nga be fa kɔ lɔ’n i su sinlɛ ti pɔpɔ.” Kusu nn, i nun mɔ Ɲanmiɛn maan i sran’m bé klɛ́ i nuan ndɛ’n, b’a kanman “sin fɛtɛ” ndɛ, “wie’n” i ndɛ yɛ be kannin-ɔn. Atrɛkpa’n, kɛ mɔ be nga be yili Biblu sɔ’n be bu i kɛ bé fá klunwifuɛ’m bé yí i sin fɛtɛ kun nun naan bé wún be ɲrun lɔ tititi’n, i ti yɛ be klɛli “sin fɛtɛ’n” ndɛ mma sɔ’n nun-ɔn. Sanngɛ Biblu’n kleman sɔ. La Bible. Traduction du monde nouveau nun liɛ’n, be klɛli ndɛ mma sɔ’n kɛ: “Amun sin anuan fii’n nun. Afin anuan ng’ɔ ti tɛtrɛ’n nin akpɔ ng’ɔ ti dan’n be awieliɛ’n yɛle wie’n.”

  •   Ndɛ’n i weinwein m’ɔ ti’n. Kɛ be se kɛ Biblu kun ti kpa’n, nn Biblu’n sɔ’n i nun ndɛ’n ti nanwlɛ. Kpɛkun ndɛ’n ti weinwein, i wlɛ wunlɛ ti pɔpɔ. Maan e fa ndɛ kun e yiyi nun. Rɔmunfuɛ Mun 12:11 nun’n, akoto Pɔlu kannin ndɛ kun. Ndɛ ng’ɔ kannin, sɛ e waan é káci i Wawle’n nun trele’n, é sé kɛ: “Maan wawɛ’n tu kpuyɔkpuyɔ.” Kɛ ɔ ko yo naan sran’m b’a wun ndɛ sɔ’n i wlɛ weinwein ti’n, La Bible. Traduction du monde nouveau nun, be klɛli i kɛ: “Maan Ɲanmiɛn wawɛ’n yo maan amun yo wakawakafuɛ.”

 Like nga ti yɛ La Bible. Traduction du monde nouveau timan kɛ Biblu onga’m be sa’n, yɛle kɛ Ɲanmiɛn i dunman’n o nun, i nun ndɛ’n ti nanwlɛ, yɛ ɔ ti weinwein. Asa ekun’n, be tuaman ba blu kun naan b’a ɲan Biblu’n sɔ’n. I sɔ’n ti’n, be nga be leman sika naan b’a to Biblu bɔbɔ’n, be kwla ɲan Biblu sɔ’n wie. Ɔ maan sran miliɔn kpanngban kpa be kwla kanngan Biblu’n nun ndɛ’n be klɔ aniɛn’m be nun.