Fluwa nɲɔn su nga Pɔlu klɛli Timote’n 3:1-17

  • Mɛn’n i awieliɛ blɛ nun’n, lika’n wá yó kekle kpa (1-7)

  • Pɔlu i ajalɛ’n i su nianlɛ (8-13)

  • ‘Like nga be kleli wɔ’n, fa su titi’ (14-17)

    • Ndɛ kwlaa ng’ɔ o Ɲanmiɛn Ndɛ’n nun’n, Ɲanmiɛn yɛ maan be klɛli-ɔ (16)

3  Sanngɛ ɔ fata kɛ a si kɛ mɛn’n i awieliɛ blɛ nun’n,+ lika’n wá yó kekle kpa.  Afin sran’m bé bú be bɔbɔ be wun akunndan, bé yó sika klofuɛ, bé dí be nuan, bé tú be wun, bé sáci Ɲanmiɛn nin sran wun, be ɲin su yiman be si nin be nin mun, be su siman ye, be nin be wiengu’m be su nantiman klanman,*  be su kloman be wiengu, be su kunndɛman kɛ be nin be wiengu’m bé tí be wun aniɛn, bé sáci sran wun, be su siman be wun su nian, bé yó wlɛ, be su kloman like ng’ɔ ti kpa’n,  bé kpɛ́ be wiengu’m be bo waka, bé yó ɲin kekle, bé dí tutre. Be su kloman Ɲanmiɛn, fɛ dilɛ’n yɛ bé kló i-ɔ.  Bé yó be wun kɛ be ti Ɲanmiɛn sufuɛ sa, sanngɛ be ayeliɛ’n su kleman sɔ.+ Nán fa ɔ wun mantan sran sɔ mun.  Be nun yasua wie’m bé fá gblɛ bé wlú awlo’m be nun. Yɛ bé yó maan bla nga be wunman sa wlɛ kpa mɔ be wun sa sɔnnin’n, mɔ be ti ninnge fanunfanun nga be konvi sɔ be’n be kanga’n bé sú be su.  Bla sɔ’m be suan like cɛn kwlaa, ɔ nin i sɔ ngba’n, be kwlá wunman ndɛ ng’ɔ ti nanwlɛ’n i wlɛ le.  Yasua sɔ’m be ti kɛ Zanɛsi nin Zanbrɛsi mɔ be yoli ɲin kekle Moizi su’n sa. Be tanndan ndɛ nanwlɛ’n i ɲrun. Sran kɛ ngalɛ sa’m be akunndan’n w’a saci mlɔnmlɔn, yɛ Ɲanmiɛn klun jɔman be wun, afin be lafimɛn i su.  Sanngɛ, be su kwlá yomɛn i sɔ juman mmua. Afin be sinnzin’n wá fíte nglo sran’m be kwlaa be ɲrun kɛ yasua nɲɔn sɔ’m be liɛ’n sa.+ 10  Sanngɛ ɔ liɛ’n, a niannin like nga n kleli’n su, yɛ a fali ɔ ɲin sieli ninnge nga n yoli be’n+ nin like nga min awlɛn o su kɛ ń yó’n be su kpa. Yɛ kusu’n, a lafili Ɲanmiɛn su kɛ min sa, a trali ɔ awlɛn kɛ min sa, a yili klolɛ’n i nglo kɛ min sa, yɛ a jrannin sa’m be ɲrun kekle kɛ min sa. 11  Ɲrɛnnɛn nga sran’m be kleli min Antiɔsu+ nin Ikoniɔmun+ nin Listri lɔ’n+ a wunnin be wie, yɛ fɛlɛ nga n fɛli lɔ’n, a fɛli sɔ wie. N jrannin ɲrɛnnɛn sɔ’m be ɲrun kekle, yɛ e Min’n deli min be kwlaa be nun.+ 12  Sran kwlaa ng’ɔ kunndɛ kɛ ɔ́ tú i klun ɔ́ sú Ɲanmiɛn naan ɔ nin Klisi Zezi bé nánti’n, bé klé i ɲrɛnnɛn wie.+ 13  Sanngɛ klunwifuɛ mun nin gblɛfuɛ’m bé yó sa tɛ bé kɔ́ be ɲrun titi. Bé láka sran mun, yɛ sran’m be kusu bé láka be wie.+ 14  Sanngɛ ɔ liɛ’n, like nga be kleli wɔ’n mɔ be yoli maan a lafili su’n, fa be su titi.+ Afin a si be nga be kleli wɔ ninnge sɔ mun’n. 15  Kɛ ɔ fɛ i ɔ kaan nun’n,+ a si Ɲanmiɛn ndɛ+ mɔ i ti’n, a kwla si ngwlɛlɛ naan w’a ɲan ɔ ti Klisi Zezi mɔ a lafi i su’n ti.+ 16  Ndɛ kwlaa ng’ɔ o Ɲanmiɛn Ndɛ’n nun’n, Ɲanmiɛn yɛ maan be klɛli-ɔ.+ I kpa m’ɔ ti’n ti’n, be fa kle sran like,+ be fa kle sran atin, be fa siesie sa mun, be fa tu sran fɔ naan ɔ yo sa kpa,+ 17  naan Ɲanmiɛn i sran’n si like kwlaa yo, naan ɔ ɲan like fa di junman kwlaa ng’ɔ ti kpa’n.

Ja ngua lɔ ndɛ mun

Annzɛ “be nin Ɲanmiɛn be su nantiman klanman.”