Nga Zan klɛli’n 3:1-36

  • Zezi nin Nikodɛmun (1-21)

    • Sran mɔ be wu i ekun’n (3-8)

    • Ɲanmiɛn kloli mɛn’n (16)

  • Ndɛ kasiɛn nga Zan kɛnnin i Zezi su’n (22-30)

  • Sran ng’ɔ fin nglo lɔ’n (31-36)

3  Bian kun o lɛ’n, ɔ ti Farizifuɛ. Be flɛ i Nikodɛmun.+ Ɔ ti Zifu’m be kpɛnngbɛn’m be nun kun.  Ɔ ko wunnin i wun kɔnguɛ,+ kpɛkun ɔ seli i kɛ: “Rabi,+ e si kɛ a ti like klefuɛ naan Ɲanmiɛn yɛ ɔ sunmannin wɔ-ɔ. Afin sran nga Ɲanmiɛn nunmɛn i sin’n,+ ɔ kwlá yoman abonuan sa nga a yo be’n.”+  Zezi tɛli i su kɛ: “Nanwlɛ, ń kán klé wɔ kpa kɛ sɛ b’a wuman sran kun ekun’n,*+ ɔ kwlá wluman Ɲanmiɛn i Famiɛn Diwlɛ’n nun.”+  Nikodɛmun usɛli i kɛ: “?Sɛ sran kun w’a yo kpɛnngbɛn’n, be kwla wu i ekun? ?Ɔ kwla sɛ i sin i nin ku sɛ’n nun naan b’a wu i ekun?”  Zezi tɛli i su kɛ: “Nanwlɛ, ń kán klé wɔ kpa kɛ sɛ sran kun i awuliɛ’n finman nzue+ nin Ɲanmiɛn wawɛ’n,+ ɔ kwlá wluman Ɲanmiɛn i Famiɛn Diwlɛ’n nun.  Be nga be wu be klɔ sran’n, be ti asiɛ’n su wafuɛ. Sanngɛ be nga Ɲanmiɛn wawɛ’n fali be’n, be ti ɲanmiɛn su lɔfuɛ.  Kɛ n seli wɔ kɛ ɔ fata kɛ be wu amun ekun’n, nán maan ɔ bo wɔ nuan.  Aunmuan’n fita kɔ lika kwlaa ng’ɔ klo’n. Yɛ kɛ ɔ́ fíta’n a ti i ngan. Sanngɛ a simɛn i finwlɛ, yɛ a siman lika ng’ɔ fita kɔ’n. Be nga be awuliɛ’n fin Ɲanmiɛn wawɛ’n, kɛ be liɛ’n ti sɔ wie-ɔ.”+  Nikodɛmun tɛli i su kɛ: “?Wafa sɛ yɛ i sɔ liɛ’n kwla yo ye-ɔ?” 10  Zezi seli i kɛ: “?Wɔ mɔ a ti Izraɛlifuɛ’m be like klefuɛ’m be nun kun’n, a siman sa sɔ mun? 11  Nanwlɛ, ń kán klé wɔ kpa kɛ like nga e si i’n, e kɛn i ndɛ. Yɛ like nga e wunnin i’n, e kɛn i ndɛ, sanngɛ ndɛ nga e kan’n, amun lafiman su. 12  ?Sɛ n kan asiɛ’n su wa ninnge’m be ndɛ naan amun lafiman su’n, sɛ n kan nglo lɔ ninnge’m be ndɛ’n, ɔ́ yó sɛ naan amun a lafi su? 13  Asa ekun’n, sran fi w’a ɔman ɲanmiɛn su lɔ.+ Saan sran Wa’n yɛ ɔ fin ɲanmiɛn su lɔ bali-ɔ.+ 14  Wafa kunngba nga aawlɛ flɛnnɛn’n nun lɔ’n, Moizi sieli wuo’n i nglo’n,+ i wafa kunngba’n ɔ fata kɛ be sie sran Wa’n i nglo wie.+ 15  Ɔ maan be kwlaa nga be lafi i su’n, bé ɲán nguan m’ɔ leman awieliɛ’n.+ 16  “Afin Ɲanmiɛn kloli mɛn’n lele ɔ fɛ i Wa kunngba cɛ’n mannin+ naan sran kwlaa ng’ɔ kle kɛ ɔ lafi i su’n w’a mlinman, sanngɛ ɔ ɲan nguan m’ɔ leman awieliɛ’n.+ 17  Afin Ɲanmiɛn w’a sunmɛnmɛn i Wa’n mɛn’n nun naan ɔ wa di mɛn’n i jɔlɛ. Sanngɛ ɔ sunmɛnnin i naan i dunman nun’n, mɛn’n nunfuɛ’m be ɲan be ti.+ 18  Sran kwlaa ng’ɔ kle kɛ ɔ lafi i su’n, be su dimɛn i jɔlɛ.+ Sanngɛ sran ng’ɔ kleman kɛ ɔ lafi i su’n, b’a dun mmua b’a di i jɔlɛ. Afin ɔ kleman kɛ ɔ lafi Ɲanmiɛn i Wa kunngba cɛ’n i su.*+ 19  Like nga bé jrán su bé dí sran’m be jɔlɛ’n yɛ: Kannin’n bali mɛn’n nun,+ sanngɛ sran’m be yacili i lɛ be kloli aosin’n, afin be ayeliɛ’n ti tɛ. 20  Sran ng’ɔ yo sa tɛtɛ’n, ɔ kpɔ kannin’n yɛ ɔ fiteman weiin nun, kɛ ɔ ko yo naan b’a yiman sa tɛ ng’ɔ yo’n i nglo’n ti. 21  Sanngɛ sran ng’ɔ yo sa kpa’n, ɔ fite weiin nun+ naan be yi sa ng’ɔ yoli’n i nglo naan be wun kɛ sa sɔ’n ɔ ti Ɲanmiɛn i klun su.” 22  I sin’n, Zezi nin i sɔnnzɔnfuɛ’m be ɔli Zide nanmue’m be nun. Ɔ nin be trannin lɔ kan, kpɛkun ɔ yoli sran’m be batɛmun.+ 23  Zan kusu yo sran’m be batɛmun Enɔn m’ɔ o Salimun’n i wun koko lɔ’n su, afin nzue sɔnnin lɔ.+ Sran’m be bɛ i sin, kpɛkun ɔ yo be batɛmun.+ 24  Kɛ ɔ́ yó sɔ’n, nn be nin-a wlaman Zan i bisua.+ 25  Akplowa kun tɔli Zan i sɔnnzɔnfuɛ mun nin Zifu kun be afiɛn sanwun yolɛ ndɛ’n su. 26  Be ɔli Zan i wun lɔ, kpɛkun be seli i kɛ: “Rabi, sran nga a nin i be o Zurdɛn’n i sin lɔ’n, mɔ a kɛnnin i ndɛ’n,+ ɔ su yo sran’m be batɛmun. Yɛ sran’m be kwlaa be kɔ i sin.” 27  Zan tɛli be su kɛ: “Sɛ Ɲanmiɛn w’a manman sran kun i like’n, ɔ kwlá ɲanman like sɔ’n. 28  Amun bɔbɔ amun si kɛ n seli amun kɛ: ‘Nán min yɛ n ti Klisi’n niɔn,+ sanngɛ be sunmannin min kɛ n dun mmua i ɲrun.’+ 29  Sran ng’ɔ su ja bla’n, bla’n ti i liɛ.+ Sanngɛ kɛ sran ng’ɔ su ja bla’n ɔ́ íjɔ’n, i janvuɛ m’ɔ o lɛ’n i klun jɔ dan kpa i nɛn’n m’ɔ ti’n ti. I kunngba’n, min klun ti jɔwa dan kpa. 30  Ɔ fata kɛ sran sɔ’n i junman’n ɔ wɔ i ɲrun titi, sanngɛ min liɛ’n ɔ fata kɛ min junman’n kan ase.” 31  Sran ng’ɔ fin nglo lɔ’n,+ ɔ o sran’m be kwlaa be ti su. Sran ng’ɔ ti asiɛ’n su wafuɛ’n, ɔ kan asiɛ’n su wa ninnge’m be ndɛ, afin ɔ ti asiɛ’n su wafuɛ. Sran ng’ɔ fin ɲanmiɛn su’n, ɔ o sran’m be kwlaa be ti su.+ 32  Like ng’ɔ wunnin i’n, ɔ nin ndɛ ng’ɔ tili’n, ɔ kannin be ndɛ.+ Sanngɛ sran fi sɔmɛn i ndɛ’n nun.+ 33  Sran kwlaa ng’ɔ sɔ i ndɛ’n nun’n, ɔ si weiin kɛ Ɲanmiɛn ti nanwlɛfuɛ.+ 34  Afin sran nga Ɲanmiɛn sunmɛnnin i’n, ɔ kan Ɲanmiɛn i nuan ndɛ’n.+ Afin kɛ Ɲanmiɛn fɛ́ i wawɛ’n mán sran’n, ɔ niɛnmɛn i sin. 35  Siɛ’n klo Ba’n,+ ɔ maan ɔ fali like kwlaa wlɛli i sa nun.+ 36  Sran ng’ɔ kle kɛ ɔ lafi Ba’n i su’n, ɔ le nguan m’ɔ leman awieliɛ’n.+ Sanngɛ sran ng’ɔ fɛmɛn i ndɛ’n su’n, ɔ su ɲanman nguan,+ yɛ i wun ya su wieman Ɲanmiɛn klun.+

Ja ngua lɔ ndɛ mun

Be kwla se ekun kɛ “sɛ sran kun i awuliɛ’n finman nglo lɔ’n.”
Glk., “i dunman’n su.”