Nga Zan klɛli’n 12:1-50

  • Mari fali ngo guɛli i Zezi i ja’n su (1-11)

  • Zezi wluli Zerizalɛmun klɔ’n nun (12-19)

  • Zezi boli i wie ndɛ’n su (20-37)

  • Ɲanmiɛn nuan ndɛ’n kpɛnnin su, afin Zifu’m b’a lafiman ndɛ’n su (38-43)

  • Zezi bali mɛn’n i delɛ (44-50)

12  Kɛ ɔ ka cɛn ba nsiɛn naan Delɛ Cɛn’n w’a ju’n, Zezi juli Betanin. Lɛ yɛ Lazaa+ mɔ Zezi cɛnnin i’n ɔ tran-ɔn.  Ɔ maan be tɔnnin aliɛ be mɛnnin i. Maati yɛ ɔ cɛcɛ aliɛ’n niɔn.+ Lazaa kusu o be nga be nin i be su di like’n be nun.  Mari fali ngo m’ɔ kwla ju litri sin kun’n* guɛli i Zezi i ja’n su, kpɛkun ɔ fɛli i timuɛn’n nunnunnin. Ngo sɔ’n bɔn fannin kpa. Naa yɛ be fa yoli-ɔ, b’a faman like uflɛ b’a sannganman nun, yɛ ɔ le gua kpa. Ngo sɔ’n i fannin’n deli sua’n.+  Sanngɛ Zida Iskariɔti+ m’ɔ ti i sɔnnzɔnfuɛ’m be nun kun’n, m’ɔ́ wá fɛ́ i mán sran mun’n, ɔ seli kɛ:  “?Ngue ti yɛ b’a yoman ngo fannin sɔ’n i atɛ denie* ya nsan (300) naan b’a fɛ i sɔ sika’n b’a man yalɛfuɛ mun-ɔn?”  Nán kɛ yalɛfuɛ’m be ndɛ lo i ti yɛ ɔ seli sɔ-ɔ. Sanngɛ ɔ ti awiefuɛ. I sa nun yɛ sika guawlɛ’n wo-ɔ, kpɛkun ɔ wua sika nga be fa gua nun’n titi.  Yɛ Zezi seli kɛ: “Amun yaci i diin, maan ɔ yo like ng’ɔ su yo’n. Min sielɛ’n i su like yɛ ɔ yoli i lɛ-ɔ.+  Afin amun nin yalɛfuɛ’m be o wa titi,+ sanngɛ min liɛ’n, amun nin min su tranman titi.”+  Kɛ ɔ́ yó sɔ’n, nn Zifu kpanngban kpa b’a ti i kɛ ɔ o lɛ. Ɔ maan be bali lɛ. Sanngɛ nán Zezi i ngunmin ti yɛ be bali-ɔ. Lazaa m’ɔ cɛnnin i’n, i nianlɛ wie ti yɛ be bali-ɔ.+ 10  Ɔ maan kɛ ɔ fɛ i lɛ’n, Ɲanmiɛn ɲrun jranfuɛ’m be su kpɛn’m be buli Lazaa i kunlɛ akunndan wie. 11  Afin i dunman nun ti yɛ sran kpanngban be kɔ Betanin mɔ be lafi Zezi su’n niɔn.+ 12  Kɛ aliɛ cɛnnin’n, sran kpanngban nga be bali cɛn dilɛ’n i bo’n, be tili i kɛ Zezi su ba Zerizalɛmun. 13  Ɔ maan be fali nglesia nɲa be ɔli i atin kpalɛ. Be kpan seli kɛ: “É srɛ́ wɔ, de i! Sran ng’ɔ ba Zoova* i dunman nun’n+ i liɛ su ti ye! Izraɛli Famiɛn’n+ i liɛ su ti ye!” 14  Kɛ Zezi wunnin aflunmun ba kun’n, ɔ fuli su,+ kɛ nga be fa klɛli’n sa. Be klɛli i kɛ: 15  “Siɔn i wa bla, nán srɛ kun wɔ. Nian! Ɔ famiɛn’n su ba, ɔ ti aflunmun ba kun su.”+ 16  I klikli nun’n, i sɔnnzɔnfuɛ’m b’a wunman ninnge sɔ’m be wlɛ. Sanngɛ kɛ Zezi ɲannin ɲrun’n,+ be wla kpɛnnin su kɛ ninnge nga be fa yoli i’n, ɔ nin i su ndɛ nga be klɛli’n be ti kun sɛsɛsɛ.+ 17  I nun nga Zezi seli Lazaa kɛ ɔ fin asieliɛ’n nun fite’n, m’ɔ cɛnnin i’n,+ nn sran kpanngban be o lɛ. Sran sɔ’m b’a yaciman sa sɔ’n i ndɛ kanlɛ.+ 18  Like nga ti yɛ sran’m be ɔli i atin kpalɛ’n, i kun yɛ ɔ o lɛ-ɔ. Afin be tili i kɛ ɔ yoli abonuan sa sɔ’n. 19  Ɔ maan Farizifuɛ’m be kɛnnin i be afiɛn lɔ kɛ: “I kwlaa nga e su yo i yɛ’n, ɔ ti ngbɛn. Afin amun nian, sran’m be kwlaa be su i su.”+ 20  Be nga be bali Ɲanmiɛn sulɛ cɛn dilɛ’n nun’n, be nun wie’m be ti Glɛki. 21  Ɔ maan be ko wunnin Filipu+ m’ɔ fin Bɛtsaida m’ɔ o Galile asa’n su lɔ’n i wun. Kpɛkun be srɛli i kɛ ɔ yo like kun man be. Be seli i kɛ: “Nja, e waan é wún Zezi wun.” 22  Filipu ko boli su kleli Andre. Andre nin Filipu be ɔli be ko kan kleli Zezi. 23  Zezi tɛli be su kɛ: “Blɛ nga sran Wa’n ɔ́ ɲán ɲrun’n w’a ju.+ 24  Nanwlɛ, ń kán klé amun kpa kɛ sɛ ble mma kun w’a tɔman asiɛ wun’n naan w’a saciman’n, ɔ́ ká ble mma kunngba. Sanngɛ sɛ ɔ saci’n,+ ɔ́ sú mma kpanngban. 25  Sran kwlaa ng’ɔ klo i nguan’n, i nguan’n fí i sa. Sanngɛ sran ng’ɔ kpɔ i nguan’n+ mɛn nga nun’n, ɔ́ sɛ́sɛ́ i naan w’a kwla ɲan nguan m’ɔ leman awieliɛ’n.+ 26  Sɛ sran kun waan ɔ́ sú min’n, maan ɔ su min su. Afin lika nga n wo’n, lɛ yɛ min sufuɛ’n trán-ɔn.+ Sran kwlaa nga i waan ɔ́ sú min’n, min Si’n ɔ́ mɛ́n i kɔmin su. 27  Kɛ é sé yɛ’n, min akunndan’n w’a sanngan.+ ?Yɛ ń sé sɛ ekun? Min Si, de min blɛ sɔ’n nun.+ Kusu blɛ sɔ’n ti yɛ n bali-ɔ. 28  Min Si, yo maan ɔ dunman’n fu.” Kpɛkun be tili sran kun nɛn+ ɲanmiɛn su lɔ. Ɔ seli kɛ: “N yoli maan ɔ fuli, yɛ ń wá yó maan ɔ́ fú ekun.”+ 29  Be nga be titi lɛ’n, be tili. I sɔ’n ti’n, be seli kɛ ɲanmiɛn’n kplali. Sanngɛ wie’m be seli kɛ: “Anzi kun kannin ndɛ kleli i.” 30  Zezi tɛli su kɛ: “Nán min bɔbɔ min liɛ ti yɛ amun tili sran sɔ’n i nɛn’n niɔn, sanngɛ amun bɔbɔ amun liɛ ti-ɔ. 31  Blɛ nga bé wá dí mɛn nga i jɔlɛ’n w’a ju siɛn’n. Ɔ maan bé wá kán sran ng’ɔ sie mɛn nga’n+ i bo.+ 32  Sanngɛ min liɛ’n, sɛ be man min su’n,+ ń yó maan sran wafawafa kwlaa bé bá min sin.” 33  Wafa ng’ɔ́ wá wú’n, i ndɛ yɛ ɔ su kan-ɔn.+ 34  Ɔ maan sran nga be o lɛ’n be tɛli i su kɛ: “E tili i kɛ Mmla’n se kɛ Klisi’n ká lɛ tititi.+ ?Yɛ ngue ti yɛ a se kɛ bé wá sénde sran Wa’n waka’n su-ɔ?+ ?Wan yɛle sran Wa sɔ’n?” 35  Yɛ Zezi seli be kɛ: “Kannin’n nin amun trán le nɲɔn kun. Blɛ mɔ kannin’n wo lɛ’n, maan amun nanti kannin’n i kpajalɛ’n nun. I liɛ’n, aosin’n su kataman amun su. Sran kwlaa ng’ɔ nanti aosin’n nun’n, ɔ siman lika ng’ɔ su kɔ’n.+ 36  Blɛ mɔ kannin’n wo lɛ’n, maan amun kle kɛ amun lafi kannin’n su. I liɛ’n, amún yó kannin’n i mma mun.”+ Kɛ Zezi kannin ndɛ sɔ mun’n, ɔ jasoli lɛ ko fiali be wun. 37  Kannzɛ ɔ yoli abonuan sa kpanngban kleli be’n, sanngɛ b’a lafimɛn i su, 38  kɛ ɔ ko yo naan ndɛ nga Ɲanmiɛn nuan ijɔfuɛ Ezai kannin’n w’a kpɛn su’n ti. Ɔ seli kɛ: “?Zoova,* wan yɛ ɔ lafili ndɛ nga e kannin’n su-ɔ?+ ?Yɛ wan yɛ Zoova* yili i tinmin’n* i nglo kleli i-ɔ?”+ 39  Like nga ti yɛ b’a kwlá lafiman su’n, Ezai kɛnnin i ndɛ ekun. Ɔ seli kɛ: 40  “Ɔ katali be ɲin, ɔ yoli maan be awlɛn’n keteli. I liɛ’n, be ɲinma su wunman ase, yɛ be su wunman sa ng’ɔ fata kɛ be yo’n i wlɛ, yɛ be su saman be sin naan m’an yo be juejue.”+ 41  Ezai kannin ndɛ sɔ mun afin ɔ wunnin i aɲrunɲan’n, kpɛkun ɔ kɛnnin i ndɛ.+ 42  Kannzɛ Zifu’m be kpɛnngbɛn’m be nun kpanngban bɔbɔ be lafili i su’n,+ sanngɛ Farizifuɛ’m be ti’n, b’a yimɛn i nglo. Afin sɛ be yo sɔ’n, bé kán be bo Zifu’m be Ɲanmiɛn sulɛ sua’n nun.+ 43  Be klo aɲrunɲan ng’ɔ fin klɔ sran mun’n tra ng’ɔ fin Ɲanmiɛn’n.+ 44  Yɛ Zezi mɛnnin i nɛn’n su seli kɛ: “Sran ng’ɔ lafi min su’n, nán min ngunmin min su yɛ ɔ lafi-ɔ, sanngɛ ɔ lafi sran ng’ɔ sunmannin min’n i su wie.+ 45  Yɛ sran ng’ɔ wun min’n, nn w’a wun Sran ng’ɔ sunmannin min’n wie.+ 46  N bali kɛ ń yó kɛ kannin sa mɛn’n nun.+ Ɔ maan sran kwlaa ng’ɔ lafi min su’n, ɔ su tranman aosin’n nun kun.+ 47  Sanngɛ sɛ sran kun ti min nuan ndɛ naan ɔ nantiman su’n, n su dimɛn i jɔlɛ. Afin m’an baman kɛ ń dí mɛn’n i jɔlɛ, sanngɛ n bali mɛn’n i delɛ.+ 48  Sran ng’ɔ sɔman min nun’n, m’ɔ faman ndɛ nga n kan’n su’n, sran kun o lɛ’n, ɔ́ wá dí i jɔlɛ. Ndɛ nga n kannin’n i su yɛ bé jrán bé dí i jɔlɛ blɛ kasiɛn’n nun-ɔn. 49  Afin ndɛ nga n kan’n, n kpɛman min ti nun yɛ n kan-ɔn. Sanngɛ Siɛ m’ɔ sunmannin min’n, i bɔbɔ yɛ ɔ kleli min ndɛ ng’ɔ fata kɛ n kan nin like ng’ɔ fata kɛ n kle’n niɔn.+ 50  Yɛ n si kɛ ndɛ ng’ɔ kan’n i su falɛ’n man nguan m’ɔ leman awieliɛ’n.+ Ɔ maan ndɛ kwlaa nga Siɛ’n kan kleli min’n, n nian su n kɛn i sɛsɛsɛ.”+

Ja ngua lɔ ndɛ mun

Annzɛ “livru kun.” Rɔmunfuɛ’m be livru’n niɔn. Ɔ ti gramun 327. Nian Nd. B14 nun.
Nian Nd. B14 nun.
Nian Nd. A5 nun.
Nian Nd. A5 nun.
Glk., “i sa’n.”
Nian Nd. A5 nun.