Nga Zan klɛli’n 5:1-47

  • Bian kun m’ɔ ti tukpacifuɛ’n yoli juejue Bɛtzata lɔ (1-18)

  • Zezi i Si’n yɛ ɔ mɛnnin i atin kɛ ɔ yo ninnge mun-ɔn (19-24)

  • Be nga be wuli’n bé wá tí Zezi i nɛn’n (25-30)

  • Be nga be di Zezi i ti lalo’n (31-47)

5  I sin’n, Zifu’m be cɛn dilɛ+ kun juli. Ɔ maan Zezi ɔli Zerizalɛmun.  Zerizalɛmun klɔ’n i anuan nga be flɛ i Bua Anuan’n+ i wun lɛ’n, nzue gble kun o lɛ. Be flɛ i Ebre nun kɛ Bɛtzata. Kpata nnun be bo sin yiɛ i.  Tukpacifuɛ kpanngban nin aɲinsifuɛ mun nin be nga be ja yo be ya’n, ɔ nin be nga be ja annzɛ be sa ti wuwa’n,* be lala kpata sɔ’m be bo.  *——  Bian kun o lɛ, ɔ tɔli tukpacɛ w’a di afuɛ ablasan-nin-mɔcuɛ (38).  Zezi wunnin i, ɔ la lɛ. Kɛ m’ɔ si kɛ ɔ tɔli tukpacɛ w’a cɛ kpa’n ti’n, ɔ usɛli i kɛ: “?A kunndɛ kɛ á yó juejue?”+  Tukpacifuɛ’n tɛli i su kɛ: “Nja, kɛ nzue’n ko keje’n, n ɲanman sran naan w’a fa min w’a jra nun. Kɛ ń kɔ́’n, nn sran uflɛ w’a dun mmua w’a jra nun.”  Zezi seli i kɛ: “Jaso! Fa ɔ bɛ’n* naan nanti.”+  Yɛ bian’n ka lɛ yoli juejue-ɔ. Ɔ mɛnnin i bɛ’n su, kpɛkun ɔ nantili. Cɛn sɔ’n ti Wunmiɛn-lolɛ-cɛn. 10  I sɔ’n ti’n, Zifu’m be seli bian ng’ɔ yoli juejue’n kɛ: “Andɛ ti Wunmiɛn-lolɛ-cɛn, a leman atin manman bɛ su.”+ 11  Ɔ tɛli be su kɛ: “Sran ng’ɔ yoli min juejue’n, i bɔbɔ seli min kɛ: ‘Fa ɔ bɛ’n naan nanti.’” 12  Be usɛli i kɛ: “?Wan yɛ ɔ seli wɔ kɛ, ‘Fa ɔ bɛ’n naan nanti-ɔ?’” 13  Sanngɛ bian ng’ɔ yoli juejue’n, ɔ siman sran ng’ɔ yoli i juejue’n. Afin Zezi wluli sran kpanngban nga be o lɛ’n be afiɛn ɔli. 14  I sin’n, Zezi toli i Ɲanmiɛn sua’n nun lɔ, yɛ ɔ seli i kɛ: “Nian, w’a yo juejue. Nán yo sa tɛ kun naan like kun mɔ i tɛ tra tukpacɛ’n, w’a yoman wɔ.” 15  Bian’n ɔli ko seli Zifu’m be kɛ Zezi yɛ ɔ yoli i juejue-ɔ. 16  I sɔ’n ti yɛ Zifu’m be kleli Zezi i yalɛ’n niɔn. Afin Wunmiɛn-lolɛ-cɛn’n nun yɛ ɔ yo ninnge sɔ mun-ɔn. 17  Sanngɛ ɔ tɛli be su kɛ: “Lele nin andɛ’n, min Si te di junman. N kusu n yaciman junman dilɛ.”+ 18  I sɔ’n ti’n, Zifu’m be wa kunndɛli kpa kɛ bé kún i. Afin ɔ saci Wunmiɛn-lolɛ-cɛn’n, kpɛkun ɔ flɛ Ɲanmiɛn kɛ i Si,+ ɔ fɛ i wun sunnzun i.+ 19  Sanngɛ Zezi tɛli be su kɛ: “Nanwlɛ, ń kán klé amun kpa kɛ Ba’n kwlá kpɛmɛn i ti nun yoman like ba kun sa. Saan like kwlaa nga ɔ wun kɛ Siɛ’n yo’n, yɛ ɔ yo-ɔ.+ Afin like kwlaa nga Siɛ’n yo’n, yɛ Ba’n nian su yo-ɔ. 20  Afin Siɛ’n klo Ba’n,+ kpɛkun ɔ kle i ninnge nga i bɔbɔ yo’n i kwlaa. Asa kusu’n, ɔ́ wá klé i ninnge wie mɔ be dan tra nga mun-ɔn, naan ɔ bo amun nuan.+ 21  Afin Siɛ’n yo maan be nga b’a wu’n be jaso, kpɛkun ɔ man be nguan.+ I wafa kunngba’n, sran nga Ba’n kusu klo kɛ ɔ́ mɛ́n i nguan’n, ɔ mɛn i.+ 22  Afin Siɛ’n diman sran fi jɔlɛ. Sanngɛ ɔ fali jɔlɛ dilɛ’n kwlaa wlali Ba’n i sa nun,+ 23  naan sran’m be kwlaa be bu Ba’n i sran kɛ be fa bu Siɛ’n i sran’n sa. Sran ng’ɔ buman Ba’n i sran’n, nn ɔ buman Siɛ m’ɔ sunmɛnnin i’n i sran.+ 24  Nanwlɛ, ń kán klé amun kpa kɛ sran ng’ɔ ti min ndɛ’n m’ɔ lafi sran ng’ɔ sunmannin min’n i su’n, ɔ́ ɲán nguan m’ɔ leman awieliɛ’n.+ Kpɛkun be su dimɛn i jɔlɛ. Sanngɛ w’a fin wie’n nun w’a fite, w’a ɲan nguan.+ 25  “Nanwlɛ, ń kán klé amun kpa kɛ blɛ kun wá jú’n, w’a ju bɔbɔ, be nga be wuli’n bé wá tí Ɲanmiɛn i Wa’n i nɛn’n. Kpɛkun be nga be sieli be su’n, bé ɲán nguan. 26  Wafa kunngba nga nguan’n wo Siɛ’n i bɔbɔ i nun’n*+ yɛ ɔ yoli maan nguan’n wo Ba’n i bɔbɔ i nun wie-ɔ.+ 27  Kpɛkun ɔ mɛnnin i kwlalɛ naan ɔ di jɔlɛ,+ afin i yɛ ɔ ti sran Wa’n niɔn.+ 28  Nán ndɛ sɔ’n bo amun nuan. Afin blɛ wie wá jú’n, be kwlaa nga be o ndia’m* be nun’n, bé tí i nɛn’n+ 29  kpɛkun bé fín ndia’m be nun bé fíte. Be nga be yoli sa kpa’n, bé ɲán nguan. Yɛ be nga be yoli sa tɛ’n, bé dí be jɔlɛ.+ 30  N kwlá kpɛman n ti nun n yoman like ba kun sa. Ndɛ nga n ti’n, i su yɛ n nian n di jɔlɛ-ɔ. Jɔlɛ nga n di’n, ɔ ti su.+ Afin nán min klun sa yɛ n kunndɛ kɛ ń yó-ɔ, sanngɛ sran ng’ɔ sunmannin min’n i klun sa yɛ n yo-ɔ.+ 31  “Sɛ min kunngba yɛ n kan min su ndɛ’n, nn ndɛ nga n kan’n timan nanwlɛ.+ 32  Sran uflɛ o lɛ m’ɔ kan min su ndɛ-ɔ. N si kɛ min su ndɛ ng’ɔ kan’n ti nanwlɛ.+ 33  Amun sunmannin sran Zan sin, yɛ ndɛ ng’ɔ kannin’n ti nanwlɛ.+ 34  Nán kɛ n kunndɛ kɛ sran kan min su ndɛ ti-ɔ. Sanngɛ kɛ ɔ ko yo naan amun a fite nun’n, i ti yɛ n kan ndɛ sɔ mun-ɔn. 35  Bian sɔ’n ti kɛ kannin sa. Ɔ jue, kpɛkun ɔ kpaja. Amun kunndɛli kɛ amún dí aklunjɔɛ i kpajalɛ’n nun. I sɔ mɔ amun kunndɛli’n w’a cɛman.+ 36  Sanngɛ n le like kun mɔ i dan tra ndɛ nga Zan kannin’n. Afin ninnge bɔbɔ nga min Si seli min kɛ n yo’n, mɔ n su yo’n, be kle kɛ Siɛ’n yɛ ɔ sunmannin min-ɔn.+ 37  Kpɛkun Siɛ’n bɔbɔ seli kɛ i yɛ ɔ sunmannin min-ɔn.+ Amun nin-a timɛn i nɛn’n le, yɛ amun nin-a wunmɛn i le.+ 38  Yɛ i ndɛ’n kaman amun klun, afin sran bɔbɔ ng’ɔ sunmɛnnin i’n, amun lafimɛn i su. 39  “Amun suan Ɲanmiɛn Ndɛ’n,+ afin amun bu i kɛ i sɔ’n ti’n, amún ɲán nguan m’ɔ leman awieliɛ’n. Sanngɛ ndɛ sɔ’n* yɛ ɔ di min ti lalo-ɔ.+ 40  Kusu amun kunndɛman kɛ amún bá min sin+ naan amun a ɲan nguan m’ɔ leman awieliɛ’n. 41  N kunndɛman dunman sran’m be ɲrun. 42  Sanngɛ n si kpa kɛ amun klun lɔ’n, amun kloman Ɲanmiɛn. 43  Min Si dunman nun yɛ n bali-ɔ. Sanngɛ amun sɔman min nun. Sɛ sran wie bɛ i bɔbɔ i dunman nun’n, amún sɔ́ sran sɔ’n nun. 44  ?Kɛ mɔ amun kunndɛ dunman amun wiengu’m be ɲrun, mɔ amun kunndɛman dunman Ɲanmiɛn Kpli i ɲrun’n, ɔ́ yó sɛ naan amun a lafi min su?+ 45  Nán amun bu i kɛ ń wá sánman amun Siɛ’n i ja su. Sran kun o lɛ’n, i yɛ ɔ sanman amun-ɔn. Sran sɔ’n yɛle Moizi+ mɔ amun fali amun wla guɛli i su’n. 46  Nanwlɛ, sɛ ɔ ti kɛ amun lafili Moizi su’n, nn amún láfi min su. Afin min su ndɛ yɛ ɔ klɛli-ɔ.+ 47  ?Sanngɛ sɛ amun lafiman ndɛ ng’ɔ klɛli’n su’n, ɔ́ yó sɛ naan amun a lafi ndɛ nga n kan’n su?”

Ja ngua lɔ ndɛ mun

Annzɛ “bubuwafuɛ mun.”
Nian Nd. A3 nun.
Annzɛ “akpa’n.”
Annzɛ “Siɛ’n kwla man nguan’n.”
Glk., “be wla kpɛnlɛ ndia mun.”
Yɛle kɛ, Ɲanmiɛn Ndɛ’n.