Nga Zan klɛli’n 19:1-42

  • Zezi i bolɛ nin i finfin yolɛ (1-7)

  • Pilati usali Zezi i kosan ekun (8-16a)

  • Be boboli Zezi waka kun su Gɔlgota lɔ (16b-24)

  • Zezi fali ajalɛ naan be niɛn i nin lika (25-27)

  • Zezi i wie’n (28-37)

  • Zezi i sielɛ (38-42)

19  I sin’n, Pilati maan be fali Zezi ɔli, kpɛkun be boli i nin ngble.+  Sonja’m be fali owieowie wɔli famiɛn kle be fa wlɛli i ti. Yɛ be fali tralɛ dan kun m’ɔ ti ɔkwlɛ kankan’n be wlɛli i wun.+  Be wunngeli i wun lɔ, yɛ be seli i kɛ: “Zifu’m be Famiɛn, é yó ɔ like-o.” Kpɛkun be kpacili i ɲrun.+  Pilati fiteli lɔ ekun, kpɛkun ɔ seli be kɛ: “An nian! Ń má fɛ́ i ń fíte gua su wa naan amun wun kɛ m’an wunman kɛ ɔ yoli sa tɛ.”+  Ɔ maan Zezi fiteli gua su lɔ. Kle nga be fali owieowie be wɔli’n, ɔ o i ti. Yɛ tralɛ dan ɔkwlɛ kankan’n wlɛ i wun. Pilati seli be kɛ: “An nian! Bian’n yɛ!”  Sanngɛ kɛ Ɲanmiɛn ɲrun jranfuɛ’m be su kpɛn mun, nin Ɲanmiɛn i sua’n nun lɔ gladi difuɛ’m be wunnin i’n, be kpan seli kɛ: “Bobo i waka’n su! Bobo i waka’n su!”+ Pilati seli be kɛ: “Amun bɔbɔ amun fɛ i naan amun ko kun i.* Afin m’an wunman sa tɛ kaan sa i wun.”+  Zifu’m be tɛli i su kɛ: “E le e mmla. Yɛ e mmla’n kle kɛ ɔ fata kɛ ɔ wu,+ afin ɔ seli kɛ ɔ ti Ɲanmiɛn wa.”+  Kɛ Pilati tili ndɛ nga be su kan’n, srɛ kunnin i kpa trali laa’n.  Ɔ wluli i sua’n nun lɔ ekun, kpɛkun ɔ seli Zezi kɛ: “?Nin yɛ a fin-ɔn?” Sanngɛ Zezi w’a tɛmɛn i su.+ 10  Yɛ Pilati seli kɛ: “?A tɛman min su? ?A siman kɛ sɛ n klo’n n kwla yaci ɔ nun, annzɛ kusu n kwla man atin kɛ be kun wɔ?”* 11  Zezi tɛli i su kɛ: “Sɛ Ɲanmiɛn w’a manman wɔ atin’n, a kwlá yoman min like fi. I sɔ’n ti’n, sran ng’ɔ fali min wlali wɔ sa nun’n, i sa ng’ɔ yoli’n i tɛ tra ɔ liɛ’n.” 12  Ɔ maan Pilati kunndɛli kɛ ɔ́ yáci i nun. Sanngɛ Zifu’m be kpan seli kɛ: “Sɛ a yaci bian nga nun’n, a timan Sezaa i janvuɛ. Sran kwlaa ng’ɔ yo i wun famiɛn’n nn w’a jaso Sezaa wun.”+ 13  Kɛ Pilati tili ndɛ sɔ’n, ɔ fa Zezi ɔli gua su lɔ. Ɔ trannin ase jɔlɛ diwlɛ lɛ. Be flɛ lika sɔ’n kɛ Yɔbuɛ Cenje. Sanngɛ Ebre nun’n be flɛ i Gabata. 14  Siɛn’n, cɛn nga Zifu’m be buabua be wun+ naan b’a di Delɛ Cɛn’n w’a ju, yɛ mindi su wa ju.* Ɔ seli Zifu’m be kɛ: “An nian! Amun famiɛn’n yɛ!” 15  Sanngɛ be kpan seli kɛ: “Kun i! Kun i! Bobo i waka’n su!” Pilati usali be kɛ: “?N kun amun famiɛn’n?” Ɲanmiɛn ɲrun jranfuɛ’m be su kpɛn’m be tɛli su kɛ: “E leman famiɛn uflɛ fi saan Sezaa.” 16  Kɛ ɔ yoli sɔ’n, ɔ fɛ i mannin be naan be bobo i waka’n su.+ Ɔ maan be fali Zezi ɔli. 17  I bɔbɔ suɛli i ɲrɛnnɛn waka’n,* kpɛkun ɔ ɔli lika nga be flɛ i kɛ Ti Kongloman Lika’n+ nun lɔ. Ebre nun’n, be flɛ lika sɔ’n kɛ Gɔlgota.+ 18  Kɛ be juli lɔ’n, be boboli i waka’n su,+ ɔ nin sran nɲɔn. Kun o i fama su, kun o i bɛ su, yɛ Zezi o be afiɛn.+ 19  Pilati klɛli ndɛ kun fa tɛli i ɲrɛnnɛn waka’n* su. Ɔ klɛli i kɛ: “Zezi m’ɔ ti Nazarɛtifuɛ’n m’ɔ ti Zifu’m be Famiɛn’n.”+ 20  Zifu kpanngban be kanngannin ndɛ sɔ’n, afin lika nga be boboli Zezi lɛ’n ɔ nin klɔ’n nunman mmua. Be klɛli ndɛ’n Ebre nun, nin Latɛn nun, ɔ nin Glɛki nun. 21  Sanngɛ Zifu’m be Ɲanmiɛn ɲrun jranfuɛ’m be su kpɛn’m be seli Pilati kɛ: “Nán klɛ i kɛ ‘Zifu’m be Famiɛn,’ sanngɛ klɛ i kɛ i waan ‘N ti Zifu’m be Famiɛn.’” 22  Pilati tɛli su kɛ: “M’an dun mmua m’an klɛ w’a wie.” 23  Kɛ sonja’m be boboli Zezi waka’n su’n, be fɛli i tralɛ dan’n naan b’a kpacikpaci nun nnan, sran kun liɛ kun, sran kun liɛ kun. Be fɛli i tralɛ kaan’n wie. Sanngɛ tralɛ kaan’n, kɛ ɔ fɛ i nglo m’ɔ́ fá jú ngua’n, ɔ leman ngbaliɛ. Be wuli i kwlaa kunngle. 24  Yɛ be seli be wiengu kɛ: “Nán maan e titi nun. Sanngɛ maan e tu i wun fɔtɔ naan e wun sran nga tralɛ’n ɔ́ wá yó i liɛ’n.”+ Sa sɔ’n yoli naan Ɲanmiɛn i ndɛ’n ɔ kpɛn su. Ndɛ sɔ’n se kɛ: “Be cɛcɛli min tralɛ’m be nun, yɛ be tuli min tralɛ’m be wun fɔtɔ.”+ Sonja’m be yoli i kwlaa sɔ’n sakpa. 25  Sanngɛ Zezi i nin’n, ɔ nin i nin i niaan bla’n, be jinjin ɲrɛnnɛn waka* ng’ɔ o su’n i wun lɛ.+ Klopasi i yi Mari ɔ nin Mari m’ɔ fin Magdala’n,+ be jinjin lɛ wie. 26  Kɛ Zezi wunnin kɛ i nin nin i sɔnnzɔnfuɛ ng’ɔ klo i kpa’n+ be jinjin koko lɛ’n, ɔ seli i nin kɛ: “Mmo, nian! Ɔ wa’n yɛ!” 27  I sin’n, ɔ seli i sɔnnzɔnfuɛ’n kɛ: “Nian! Ɔ nin’n yɛ!” Ɔ maan kɛ ɔ fɛ i lɛ’n, i sɔnnzɔnfuɛ’n fɛli i naan ɔ ko trɛn i awlo lɔ. 28  I sin’n, kɛ Zezi wunnin kɛ ninnge’m be kwlaa be ti w’a yia’n, kɛ ɔ ko yo naan Ɲanmiɛn i ndɛ’n w’a kpɛn su’n, ɔ seli kɛ: “Nzuewe kun min.”+ 29  Sɛ kun jin lɛ, duvɛn ɲanwa w’a yi i. Ɔ maan be fali mlɛn kun be boli i duvɛn ɲanwa’n nun, yɛ be fa sieli i izɔpu* waka kun su, kpɛkun be fa wunngeli i nuan’n i wun lɔ.+ 30  Kɛ Zezi wɔli duvɛn ɲanwa’n su’n, ɔ seli kɛ: “I kwlaa i ti w’a yia!”+ Ɔ kɛnnin i ti ase, kpɛkun yɛ ɔ wuli-ɔ.*+ 31  Kɛ mɔ cɛn sɔ’n ti Zifu’m Be Wun Buabualɛ Cɛn’n+ ti’n, be seli Pilati kɛ maan be bubu be nga be boboli be waka’n su’n be ja mun naan be fa be fuɛn’m be wɔ. I liɛ’n, fuɛn’m be su kaman waka’m+ be su Wunmiɛn-lolɛ-cɛn’n nun. (Afin Wunmiɛn-lolɛ-cɛn sɔ’n ti cɛn dan kun.)+ 32  Ɔ maan sonja’m be wa bubuli sran klikli’n i ja mun, naan b’a bubu kun nga be boboli i waka’n su i wun lɛ’n, i ja liɛ mun wie. 33  Sanngɛ kɛ be juli Zezi su’n, be wunnin kɛ w’a wu. I sɔ’n ti’n, b’a bubumɛn i ja mun. 34  Sonja’m be nun kun fali cua wɔli i nvɛnwun,+ kpɛkun mmoja nin nzue be ka lɛ fiteli. 35  Sran ng’ɔ wunnin sa sɔ’n nun’n, yɛ ɔ kɛnnin i ndɛ-ɔ. Ndɛ ng’ɔ kannin’n kusu ti nanwlɛ. Ɔ si kɛ ndɛ ng’ɔ kan’n ti nanwlɛ, yɛ ɔ kannin sa sɔ’m be ndɛ naan amun kusu amun lafi su wie.+ 36  Sa sɔ’m be juli naan Ɲanmiɛn i ndɛ’n ɔ kpɛn su. Ɔ se kɛ: “Be su bumɛn i owie* kunngba bɔbɔ.”+ 37  Kpɛkun Ɲanmiɛn Ndɛ’n i nun ndɛ uflɛ se kɛ: “Bé wá nían sran nga be wɔli i cua’n.”+ 38  I sin’n, Zozɛfu m’ɔ fin Arimate’n, m’ɔ ti Zezi i sɔnnzɔnfuɛ’m be nun kun’n, mɔ sanngɛ Zifu’m be wun srɛ+ ti ɔ yimɛn i wun nglo’n, ɔ ko srɛli Zezi i fuɛn’n Pilati sa nun. Yɛ Pilati fa mɛnnin i-ɔ. Ɔ maan ɔ ko fali fuɛn’n ɔli.+ 39  Nikodɛmun+ kusu m’ɔ ko wunnin i wun cɛn kun kɔnguɛ’n, ɔ bali wie. Ɔ fali miri mɔ be sɛnngɛnnin* i nin aloɛsi’n m’ɔ ju kilo kɔe ablasan’n* (30) ɔ bali.+ 40  Ɔ maan be fali Zezi i fuɛn’n. Kpɛkun be fali lɛn tanmue mɔ be guaguali nun ayre fannin’n, be cicili i wun+ kɛ nga Zifu’m be fa yo i titi’n sa. 41  Lika nga be kunnin i lɛ’n,* fie kun o lɛ, yɛ asieliɛ uflɛuflɛ kun+ o nun. Be nin-a sieman sran nun le. 42  Kɛ mɔ cɛn sɔ’n ti Zifu’m Be Wun Buabualɛ Cɛn’n,+ mɔ asieliɛ’n kusu o koko lɛ’n ti’n, be sieli Zezi lɛ.

Ja ngua lɔ ndɛ mun

Annzɛ “amun kun i waka’n su.”
Annzɛ “be kun wɔ waka’n su.”
Glk., “dɔ 6 su’n su wa ju.”
Annzɛ “ɔ yacili wunmiɛn lolɛ.”
Annzɛ “fufumɛn i owie.”
Be kwla se ekun kɛ “ɲɔnɲɔnnin.”
Annzɛ “livru mun.” Rɔmunfuɛ’m be livru’n niɔn. Nian Nd. B14 nun.
Annzɛ “be kunnin i waka’n su lɛ’n.”