Nga Zan klɛli’n 14:1-31

  • Zezi yɛ ɔ ti atin mɔ be sin nun be kɔ Siɛ’n i wun lɔ’n niɔn (1-14)

    • “Min yɛ n ti atin’n nin nanwlɛ’n nin nguan’n niɔn” (6)

  • Zezi seli kɛ Ɲanmiɛn wá fɛ́ i wawɛ’n mán be (15-31)

    • “Siɛ’n ti dan tra min” (28)

14  “Nán amun wla bo amun wun.+ Amun kle kɛ amun lafi Ɲanmiɛn su,+ yɛ amun kle kɛ amun lafi min su wie.  Min Si i awlo lɔ’n, tranwlɛ’n sɔnnin. Sɛ ɔ timan sɔ sakpa’n, nn n kan kleli amun. I sɔ’n ti’n, n su ko siesie amun tranwlɛ.+  Kɛ n ko siesie amun tranwlɛ ko wie’n, ń bá ekun, kpɛkun ń sɔ́ amun nun min awlo lɔ. I liɛ’n, lika nga n wo’n, amun kusu amún trán lɛ.+  Lika nga n su kɔ’n, amun si i atin’n.”  Toma+ seli i kɛ: “E Min, e siman lika nga a su kɔ’n. ?Yɛ ɔ́ yó sɛ naan y’a si i atin’n?”  Zezi seli i kɛ: “Min yɛ n ti atin’n+ nin nanwlɛ’n+ nin nguan’n+ niɔn. Sran nga w’a sinman min nun’n, ɔ kwlá kɔman Siɛ’n i wun lɔ.+  Sɛ ɔ ti kɛ amun sili min’n, nn amun sili min Si wie. Kɛ é sé yɛ’n, amun si i, yɛ amun a wun i.”+  Filipu seli i kɛ: “E Min, kle e Siɛ’n, i liɛ’n e klun jɔ́.”  Zezi seli i kɛ: “?Min nin amun e trannin lele, ɔ nin i sɔ ngba’n, Filipu, a nin-a siman min? Sran ng’ɔ wun min’n, nn w’a wun Siɛ’n wie.+ ?Yɛ ɔ yo sɛ yɛ a se kɛ: ‘Kle e Siɛ’n’ niɔn? 10  ?Amun lafiman su kɛ min nin min Si e o nun, naan min Si nin min o nun?+ Ndɛ nga n kan kleli amun’n, m’an kpɛman min bɔbɔ min ti nun,+ sanngɛ min Si m’ɔ nin min o nun’n, yɛ ɔ di i junman mun-ɔn. 11  Kɛ n se kɛ min nin min Si e o nun, naan min Si nin min o nun’n, maan amun lafi su. Sɛ amun lafiman su’n, ninnge nga n yoli be’n be ti’n, amun lafi su.+ 12  Nanwlɛ, ń kán klé amun kpa kɛ sran kwlaa ng’ɔ kle kɛ ɔ lafi min su’n, ɔ́ yó ninnge nga n yo’n wie. Yɛ ninnge ng’ɔ́ yó be’n, bé trá min liɛ’n.+ Afin min liɛ’n, n su kɔ Siɛ’n i sin.+ 13  Asa ekun’n, like kwlaa nga min dunman nun amun srɛ’n, ń yó like sɔ’n. I liɛ’n Ba’n ti’n, Siɛ’n ɲán ɲrun.+ 14  Sɛ amun srɛ like kun min dunman nun’n, ń fá like sɔ’n ń mán amun. 15  “Sɛ amun klo min’n, amún nánti min mmla’m be su.+ 16  Ń má srɛ́ Siɛ’n naan ɔ man amun ukafuɛ* uflɛ, naan ɔ nin amun tran tititi.+ 17  Ukafuɛ sɔ’n yɛle Ɲanmiɛn wawɛ m’ɔ yi ndɛ nanwlɛ’n i nglo’n.+ Mɛn’n nunfuɛ’m be kwlá ɲɛnmɛn i. Afin be wunmɛn i, yɛ be simɛn i.+ Amun liɛ’n, amun si i, afin ɔ nin amun tran, kpɛkun ɔ o amun nun. 18  N su yaciman amun ngunmin.* Ń má bá amun wun wa ekun.+ 19  Ɔ cɛ kan’n, mɛn’n nunfuɛ’m be su wunman min kun mlɔnmlɔn. Sanngɛ amun liɛ’n, amún wún min.+ Afin n wo nguan nun, yɛ amun kusu amún trán nguan nun. 20  Cɛn sɔ’n nun’n, amún sí kɛ min nin min Si e o nun naan amun nin min o nun, yɛ min nin amun e o nun.+ 21  Sran ng’ɔ sɔ min mmla’m be nun m’ɔ fa be su’n, sran sɔ’n yɛ ɔ klo min-ɔn. Asa ekun’n, sran ng’ɔ klo min’n, min Si kusu kló i wie. Ń kló i, kpɛkun ń yí min wun nglo ń klé i weiin.” 22  Zida+ (nán Iskariɔtifuɛ’n niɔn) usɛli i kɛ: “?E Min, ɔ yo sɛ ti yɛ a kunndɛ kɛ á yí ɔ wun nglo klé e weiin, mɔ sanngɛ a kunndɛman kɛ á yó sɔ klé mɛn’n nunfuɛ mun-ɔn?” 23  Zezi tɛli i su kɛ: “Sɛ sran kun klo min’n, ɔ́ fá min ndɛ’n su.+ Kpɛkun min Si kló i, yɛ é kɔ́ sran sɔ’n i wun lɔ, kpɛkun e nin i é trán.+ 24  Sanngɛ sran ng’ɔ kloman min’n, ɔ faman min ndɛ’n su. Ndɛ nga amun su ti i yɛ’n, ɔ finman min, sanngɛ ɔ fin Siɛ m’ɔ sunmannin min’n.+ 25  “Kɛ n te o amun wun wa’n, n kannin ndɛ sɔ mun n kleli amun. 26  Sanngɛ ukafuɛ mɔ yɛle Ɲanmiɛn wawɛ’n, mɔ Siɛ’n wá súnmɛn i min dunman nun’n, i yɛ ɔ́ wá klé amun like kwlaa-ɔ. Kpɛkun ɔ́ fá ndɛ kwlaa nga n kan kleli amun’n ɔ́ kpɛ́n amun wla.+ 27  Alaje nga dɔ nga su e nin amun e su di i yɛ’n, ń má fá mán amun titi.+ N fa manman amun kɛ mɛn’n nunfuɛ’m be fa man’n sa. Nán amun wla bo. Nán srɛ kun amun. 28  Amun tili i kɛ n seli amun kɛ: ‘N su kɔ naan ń sá min sin ń bá amun wun wa ekun.’ Sɛ amun klo min’n, kɔlɛ mɔ n su kɔ Siɛ’n i wun lɔ’n, ɔ́ yó amun fɛ. Afin Siɛ’n ti dan tra min.+ 29  Ɔ maan kwlaa naan sa sɔ’n w’a ju’n, n boli su n kleli amun naan sɛ ɔ ju’n, amun a kwla lafi su.+ 30  E nin amun e su ijɔman kpanngban kun. Afin mɛn’n i siefuɛ’n+ su ba. Yɛ ɔ kwlá yoman min like fi.*+ 31  Sanngɛ kɛ ɔ ko yo naan mɛn’n nunfuɛ’m b’a si kɛ n klo Siɛ’n ti’n, like nga Siɛ’n seli min kɛ n yo’n, yɛ n nian su n yo-ɔ.+ Amun jaso maan e wɔ.

Ja ngua lɔ ndɛ mun

Annzɛ “fɔnvɔfuɛ.”
Annzɛ “aika.”
Annzɛ “ɔ kwlaman min.”