Nga Zan klɛli’n 2:1-25

  • Kana lɔ aja i ti cɛn dilɛ’n. Nzue kacili duvɛn (1-12)

  • Zezi yoli Ɲanmiɛn i sua’n i sanwun (13-22)

  • Zezi si klɔ sran’n i klun akunndan’n (23-25)

2  I cɛn nsan su’n, be dili aja kun i ti cɛn Kana m’ɔ o Galile mɛn’n nun lɔ’n su. Kɛ ɔ́ yó sɔ’n nn Zezi i nin’n o lɛ.  Be yiali Zezi nin i sɔnnzɔnfuɛ mun cɛn dilɛ sɔ’n i bo wie.  Kɛ be duvɛn’n wá wíe’n, Zezi i nin’n seli i kɛ: “Be leman duvɛn kun.”  Sanngɛ Zezi seli i kɛ: “?Mmo, e ndɛ o nun?* Min blɛ* liɛ’n nin-a juman.”  I nin’n seli be nga be man sran’m be aliɛ mɔ be su nzan’n be kɛ: “Like kwlaa ng’ɔ se amun kɛ amun yo’n, amun yo.”  Kɛ nga Zifu’m be wun sanwun yolɛ’n i su mmla’n se kɛ be yo’n sa’n,+ yɔbuɛ sɛ nsiɛn mɔ be gua be nun nzue’n, be takataka lɛ. Sɛ kun kwla ju litri ablanan-nin-nnan (44), annzɛ ablesiɛn-nin-nsiɛn (66).  Zezi seli be kɛ: “An gua sɛ’m be nun nzue.” Be guali be nun nzue lele be yili sɛsɛsɛ.  Yɛ ɔ seli be kɛ: “An sa wie ko man aja’n i sunianfuɛ’n.” Yɛ be sali be ɔli-ɔ.  Aja’n i sunianfuɛ’n wɔli nzue m’ɔ kacili duvɛn’n su. Ɔ siman lika ng’ɔ fin’n (sanngɛ be nga be sali nzue’n, be liɛ be si i). Yɛ ɔ flɛli bian ng’ɔ su ja bla’n niɔn. 10  Ɔ seli i kɛ: “Sran kwlaa dun mmua fa duvɛn’n i kpafuɛ’n man ka. Kpɛkun kɛ sran’m be ko bo’n, i sin yɛ ɔ fa ng’ɔ yoman fɛ’n man-ɔn. Ɔ liɛ’n, a fɛli i kpafuɛ’n sieli i siɛn lele dɔ nga su.” 11  Kana m’ɔ o Galile asa’n su lɔ’n i su yɛ Zezi yoli sa sɔ’n niɔn. Sa sɔ’n ti abonuan sa ng’ɔ yoli be’n, be nun klikli’n. Ɔ yili i aɲrunɲan’n i nglo.+ Ɔ maan i sɔnnzɔnfuɛ’m be lafili i su. 12  I sin’n, ɔ nin i nin, ɔ nin i niaan mun+ nin i sɔnnzɔnfuɛ’m be ɔli Kapɛɛnaɔmun.+ Sanngɛ b’a cɛman lɔ. 13  Kɛ Zifu’m be Delɛ Cɛn’n+ mantannin koko’n, Zezi ɔli Zerizalɛmun. 14  Ɔ wunnin be nga be su yo nannin nin bua nin auble+ atɛ’n, ɔ nin sika kacifuɛ mɔ be titi be bia’m be su’n Ɲanmiɛn sua’n nun lɔ’n. 15  Ɔ maan ɔ fali ɲanman wɔli ngble, yɛ ɔ fa fuannin bua nin nannin mun, ɔ nin be atɛ yofuɛ mun Ɲanmiɛn sua’n nun. Ɔ utuli sika kacifuɛ’m be sika mma mun, kpɛkun ɔ suli be tabli’m be bo guali.+ 16  Kpɛkun ɔ seli auble atɛ yofuɛ’m be kɛ: “An isa ninnge nga mun fite lɔ! Nán amun fa min Si i sua’n kaci aata diwlɛ!”+ 17  Yɛ i sɔnnzɔnfuɛ’m be wla kpɛnnin su kɛ be klɛli i kɛ: “Ɔ sua’n i klolɛ’n yráyrá min klun lɔ kɛ sin sa.”+ 18  I sɔ’n ti’n, Zifu’m be seli i kɛ: “?Ngue yɛ a kwla yo fa kle e+ kɛ a le atin yo ninnge nga a yoli be lɛ mun-ɔn?” 19  Yɛ Zezi seli be kɛ: “An bubu Ɲanmiɛn sua nga. Ń fá cɛn ba nsan ń kplɛ́n i uflɛ.”+ 20  Kpɛkun Zifu’m be seli i kɛ: “Ɲanmiɛn sua nga i kplanlɛ’n, ɔ dili afuɛ ablanan-nin-nsiɛn (46). ?Kpɛkun ɔ liɛ’n, cɛn nsan cɛ yɛ á fá kplán-ɔn?” 21  Sanngɛ Ɲanmiɛn sua’n i ndɛ ng’ɔ kɛnnin i lɛ’n, i bɔbɔ i wunnɛn’n i ndɛ yɛ ɔ su kan-ɔn.+ 22  I sɔ’n ti’n, kɛ be cɛnnin i’n, i sɔnnzɔnfuɛ’m be wla kpɛnnin su kɛ ɔ kannin ndɛ sɔ’n titi.+ Ɔ maan be lafili Ɲanmiɛn ndɛ’n, ɔ nin Zezi i ndɛ ng’ɔ kannin’n be su. 23  Delɛ Cɛn’n nun mɔ Zezi o Zerizalɛmun lɔ’n, sran kpanngban be lafili i su.* Afin be wunnin abonuan sa ng’ɔ yoli be’n. 24  Sanngɛ Zezi w’a lafiman be su, afin ɔ si be kwlaa kpan. 25  Asa ekun’n, w’a mianman kɛ be kan akunndan nga klɔ sran bu’n i ndɛ be kle i. Afin i bɔbɔ si klɔ sran’n i klun akunndan’n.+

Ja ngua lɔ ndɛ mun

Glk., “?Mmo, ndɛ onin yɛ ɔ o e nin wɔ e afiɛn-ɔn?” Kɛ sran kun kan sɔ’n, ɔ su kle kɛ ndɛ’n timɛn i liɛ su. Kɛ ɔ se kɛ ‘mmo’n’ i sɔ’n kleman kɛ i ɲin yimɛn i.
Glk., “dɔ.”
Glk., “be lafili i dunman’n su.”