Nga Zan klɛli’n 4:1-54

  • Zezi nin Samari bla’n (1-38)

    • Amun su Ɲanmiɛn ‘kɛ nga Ɲanmiɛn wawɛ’n kle amun’n sa, yɛ amun su i nanwlɛ nun’ (23, 24)

  • Samarifuɛ kpanngban be lafili Zezi su (39-42)

  • Zezi yoli famiɛn’n i awlo lɔ sran dan kun i wa yasua’n i juejue (43-54)

4  E Min’n si kɛ Farizifuɛ’m be tili i kɛ sran nga be su kaci i sɔnnzɔnfuɛ m’ɔ su yo be batɛmun’n,+ be sɔnnin tra Zan liɛ mun.  (Sanngɛ nn Zezi bɔbɔ w’a yoman sran’m be batɛmun. I sɔnnzɔnfuɛ mun yɛ be yoli sran’m be batɛmun-ɔn.)  Ɔ maan ɔ jasoli Zide lɛ ɔ ɔli Galile lɔ ekun.  Sanngɛ ɔ fata kɛ ɔ sin Samari lɛ.  Ɔ juli Samari klɔ nga be flɛ i Sikaa’n su. Klɔ sɔ’n mantan fie nga Zakɔbu fa mɛnnin i wa Zozɛfu’n.+  Lika sɔ’n nun yɛ Zakɔbu i nzue gbo’n wo-ɔ.+ Kɛ mɔ Zezi w’a nanti lele w’a fɛ dan’n ti’n, ɔ trannin ase gbo’n su lɛ. Kɛ ɔ́ yó sɔ’n, nn mindi su wa ju.*  Samari bla kun bali nzue salɛ. Zezi seli i kɛ: “Man min nzue maan n nɔn.”  (Kɛ ɔ́ yó sɔ’n, nn i sɔnnzɔnfuɛ’m b’a ɔ aliɛ tolɛ klɔ’n nun lɔ.)  Yɛ Samari bla’n seli i kɛ: “?Ɔ yo sɛ ti yɛ wɔ mɔ a ti Zifu’n, a se min mɔ n ti Samari bla’n kɛ n man wɔ nzue naan a nɔn-ɔn?” (Afin Zifu’m be nin Samarifuɛ’m be diman.)+ 10  Zezi tɛli i su kɛ: “Sɛ ɔ ti kɛ a si like nga Ɲanmiɛn man’n,+ ɔ nin sran ng’ɔ se wɔ kɛ: ‘Man min nzue maan n nɔn’n,’ nn wɔ yɛ a srɛli i-ɔ, yɛ nn ɔ mannin wɔ nzue m’ɔ man nguan’n.”+ 11  Bla’n seli i kɛ: “Baba, a leman so naan w’a fa sa nzue. Gbo’n kusu i bo’n ti kploun. ?Nin yɛ á ɲán nzue sɔ m’ɔ man nguan’n niɔn? 12  E nannan Zakɔbu yɛ ɔ kpɛli gbo nga mannin e-ɔ. Ɔ nin i mma mun nin i nnɛn mun be nɔnnin i nun nzue’n wie. ?Ɔ kpa trɛ i?” 13  Yɛ Zezi tɛli i su kɛ: “Sran kwlaa ng’ɔ nɔn nzue nga’n, nzuewe kún i ekun. 14  Sanngɛ sran ng’ɔ nɔn nzue nga ń fá mɛ́n i’n, nzuewe su kunmɛn i kun mlɔnmlɔn.+ Sanngɛ nzue nga ń fá mán sran sɔ’n, ɔ́ káci i nun kɛ nzue ti sa, ɔ́ ɲrɛ́n piaa, kpɛkun ɔ́ mɛ́n i nguan m’ɔ leman awieliɛ’n.”+ 15  Yɛ bla’n seli i kɛ: “Baba, man min nzue sɔ’n wie. I liɛ’n, nzuewe su kunman min kun, kpɛkun n su baman nzue salɛ wa kun.” 16  Yɛ ɔ seli i kɛ: “Ko flɛ ɔ wun naan amun bla.” 17  Bla’n tɛli i su kɛ: “N leman bian!” Yɛ Zezi seli i kɛ: “Kɛ a se kɛ a leman bian’n, ɔ ti nanwlɛ. 18  Afin a jali bian nnun, yɛ bian nga a nin i be o nun dɔ nga su’n, ɔ timan ɔ wun. I lɛ nun’n, a dili nanwlɛ.” 19  Yɛ bla’n seli i kɛ: “Baba, n wun kɛ a ti Ɲanmiɛn nuan ijɔfuɛ.+ 20  E nannan’m be suli Ɲanmiɛn oka nga su. Sanngɛ amun liɛ’n, amun waan Zerizalɛmun lɔ yɛ ɔ fata kɛ sran’m be ko su Ɲanmiɛn-ɔn.”+ 21  Zezi seli i kɛ: “Mmo, lafi ndɛ nga n kan’n su, blɛ wie wá jú’n, nán oka nga su wa annzɛ Zerizalɛmun lɔ bɔbɔ yɛ amún wá sú Siɛ’n niɔn. 22  Sran nga amun su i’n, amun simɛn i.+ E liɛ’n, e si sran nga e su i’n. Afin sran’m be delɛ’n, ɔ bo i bo Zifu’m be su.+ 23  Sanngɛ blɛ wie wá jú’n, blɛ sɔ’n w’a ju bɔbɔ, Siɛ’n i sufuɛ kpa mun bé wá sú i kɛ nga Ɲanmiɛn wawɛ’n kle be’n sa, yɛ bé sú i nanwlɛ nun. Afin Siɛ’n su kunndɛ sran kɛ ngalɛ sa mun naan be su i.+ 24  Ɲanmiɛn ti aolia nun sran.+ Ɔ maan be nga be su i’n, ɔ fata kɛ be su i kɛ nga Ɲanmiɛn wawɛ’n kle be’n sa, yɛ be su i nanwlɛ nun.”+ 25  Yɛ bla’n seli i kɛ: “N si kɛ Mesi mɔ be flɛ i kɛ Klisi’n ɔ́ wá bá. Sɛ ɔ ba’n, ɔ́ kán ndɛ kwlaa weinwein klé e.” 26  Zezi seli i kɛ: “Sran sɔ’n, yɛle min mɔ n su kan ndɛ n kle wɔ yɛ’n.”+ 27  Yɛ i sɔnnzɔnfuɛ’m be bali-ɔ. Kɛ m’ɔ nin bla kun be su koko yalɛ’n ti’n, ɔ boli be nuan. Sanngɛ be nun wie fi w’a seman kɛ: “?Ngue yɛ a kunndɛ-ɔ?” annzɛ “?Ngue ti yɛ a nin i be su koko yalɛ-ɔ?” 28  Kɛ ɔ yoli sɔ’n, bla’n yacili i nzue sɛ’n i lɛ, ɔ ɔli klɔ’n nun lɔ ko seli sran’m be kɛ: 29  “An bla be wa nian bian kun. Ɔ kannin like kwlaa nga n yoli’n kleli min. ?Nɛ́n i yɛ ɔ ti Klisi’n niɔn?” 30  Be fɛli i klɔ’n su lɛ be ɔli i wun lɔ. 31  Kɛ ɔ́ yó sɔ’n, nn i sɔnnzɔnfuɛ’m be jin i wun kɛ: “Rabi,+ di like.” 32  Sanngɛ ɔ seli be kɛ: “N le aliɛ kun mɔ amun simɛn i-ɔ.” 33  Yɛ i sɔnnzɔnfuɛ’m be seli be wiengu kɛ: “Sran fi w’a blɛmɛn i like kɛ ɔ di. ?Nɛ́n i-ɔ?” 34  Yɛ Zezi seli be kɛ: “Min aliɛ’n yɛle sran ng’ɔ sunmannin min’n i klun sa’n i yolɛ,+ ɔ nin i junman’n i bo gualɛ.+ 35  Amun se kɛ ɔ ka anglo nnan fie su ninnge’m be kpɛlɛ blɛ’n jú. ?Nɛ́n i-ɔ? Sanngɛ ń kán klé amun kɛ: An man amun ɲin su be nian fie mun. Be su ninnge’m b’a blo, be kpɛlɛ blɛ’n w’a ju.+ Kɛ é sé yɛ’n, 36  sran ng’ɔ kpɛ like’n su ɲɛn i akatua’n, kpɛkun ɔ su tiantian like ng’ɔ kpɛli’n i nuan. Like sɔ’n yɛle be nga bé wá ɲán nguan m’ɔ leman awieliɛ’n. Ɔ maan sran ng’ɔ lua like’n nin sran ng’ɔ kpɛ like’n be di aklunjɔɛ likawlɛ.+ 37  I lɛ nun’n, ndɛ nga be kan’n ti su. Yɛle kɛ: Sran kun lua, kpɛkun sran uflɛ kpɛ. 38  N sunmannin amun kɛ amun ko kpɛ like nga amun a dimɛn i wun junman’n. Sran wie mun yɛ be dili junman’n niɔn. Kpɛkun amun yɛ amun ɲannin be junman’n i su mmlusuɛ’n niɔn.” 39  Ndɛ nga bla’n kannin’n ti’n, Samarifuɛ mɔ be fin klɔ sɔ’n su’n, be nun kpanngban be lafili i su. Afin bla’n seli kɛ: “Ɔ kannin like kwlaa nga n yoli’n kleli min.”+ 40  Kɛ Samarifuɛ’m be bali’n, be srɛli i kɛ ɔ ka be wun lɛ. Ɔ maan ɔ dili cɛn nɲɔn lɛ. 41  I agualiɛ su’n, sran kpanngban kpa ekun be lafili i su ndɛ ng’ɔ kannin’n ti. 42  Yɛ be seli bla’n kɛ: “Nán ndɛ nga a kannin’n i ngunmin ti yɛ e lafi i su-ɔ. Afin e bɔbɔ e tili i nuan ndɛ’n. Ɔ maan e si kɛ bian nga ti mɛn’n i defuɛ sakpa.”+ 43  Kɛ cɛn nɲɔn sɔ’m be sinnin’n, ɔ jasoli lɛ ɔli Galile lɔ. 44  Zezi kɛnnin i laa kɛ Ɲanmiɛn nuan ijɔfuɛ leman ɲrun i bɔbɔ i klɔ’n su.+ 45  Kɛ ɔ juli Galile lɔ’n, Galilefuɛ’m be sɔli i nun, afin be wunnin ninnge kwlaa ng’ɔ yoli be Zerizalɛmun lɔ cɛn dilɛ nun’n.+ Afin be ɔli cɛn dilɛ sɔ’n i bo wie.+ 46  I sin’n, ɔ ɔli Kana m’ɔ o Galile lɔ’n su ekun. Lɔ yɛ ɔ yoli maan nzue’n kacili duvɛn’n niɔn.+ Kapɛɛnaɔmun lɔ’n, bian kun m’ɔ ti famiɛn’n i awlo lɔ sran dan’n, i wa yasua’n tɔli tukpacɛ. 47  Kɛ ɔ tili i kɛ Zezi fin Zide w’a ba Galile lɛ’n, ɔ ɔli i sin ko srɛli i kɛ ɔ ko yo i wa yasua’n i juejue. Afin ba’n su wu. 48  Sanngɛ Zezi seli i kɛ: “Sɛ amun a wunman nzɔliɛ wie mun nin abonuan sa mun’n, amun su lafiman min su mlɔnmlɔn.”+ 49  Yɛ famiɛn’n i sran’n seli i kɛ: “E Min, bla ndɛndɛ. Sɛ ɔ timɛn i ti’n, min wa kan’n wú.” 50  Zezi seli i kɛ: “Kɔ, ɔ wa yasua’n w’a yo juejue.”+ Bian’n lafili ndɛ nga Zezi kan kleli i’n su, kpɛkun ɔ ɔli. 51  Kɛ ɔ́ kɔ́’n, i junman difuɛ’m be wa kpɛli i atin. Be seli i kɛ i wa yasua’n w’a yo juejue.* 52  Ɔ usali be dɔ nga i su yɛ ba’n wunnin i wun fɛ’n. Be tɛli i su kɛ: “Anunman kɛ nnɔsua wia nun dɔ kun wá jú’n* yɛ i wunnɛn’n yacili lolɛ-ɔ.” 53  Siɛ’n wunnin i wlɛ kɛ dɔ kunngba sɔ’n su yɛ Zezi seli i kɛ: ‘Ɔ wa yasua’n w’a yo juejue’n niɔn.’+ I sɔ’n ti’n, ɔ nin i awlo’n nunfuɛ’m be kwlaa be lafili i su. 54  Kɛ Zezi jasoli Zide lɛ m’ɔ ɔli Galile’n, abonuan sa+ ng’ɔ yoli be’n, i nɲɔn su’n yɛ ɔ o lɛ-ɔ.

Ja ngua lɔ ndɛ mun

Glk., “dɔ 6 su’n su wa ju.”
Annzɛ “ɔ su yo juejue.”
Glk., “dɔ 7 su’n su.”