Nga Zan klɛli’n 6:1-71

  • Zezi mannin sran 5.000 be aliɛ (1-15)

  • Zezi nantili nzue’n su (16-21)

  • Zezi ti “kpanwun m’ɔ man nguan’n” (22-59)

  • Ndɛ nga Zezi kannin’n loli sran kpanngban be ngasi (60-71)

6  I sin’n, Zezi kpɛli Galile Jenvie mɔ be flɛ i ekun kɛ Tiberiadi’n, ɔ ɔli i bue kun lɔ.+  Sran kpanngban kpa be su i su.+ Afin be wun abonuan sa ng’ɔ yo be’n. Yɛle kɛ ɔ yo tukpacifuɛ’m be juejue.+  Zezi nin i sɔnnzɔnfuɛ’m be fuli oka kun su. Kpɛkun be trannin ase lɛ.  Delɛ Cɛn+ m’ɔ ti Zifu’m be cɛn dan’n, w’a mantan koko.  Kɛ Zezi mɛnnin i ɲin su m’ɔ wunnin kɛ sran kpanngban kpa be su bɛ i wun lɛ’n, ɔ usali Filipu kɛ: “?Nin yɛ é kó tó kpanwun naan y’a fa man sran nga mun naan b’a di-ɔ?”+  Ɔ seli sɔ naan ɔ́ sí akunndan nga Filipu bu’n. Afin ɔ si like ng’ɔ su wa yo’n.  Filipu tɛli i su kɛ: “Sɛ e to kpanwun denie* ya nɲɔn (200) naan e bubu nun kannganngan bɔbɔ’n, ɔ su juman be ngba.”  Simɔn i niaan bian Andre m’ɔ ti i sɔnnzɔnfuɛ’m be nun kun’n seli i kɛ:  “Ba yasua kaan kun o wa, ɔ le ɔɔzu kpanwun nnun ɔ nin jue kanngan nɲɔn. ?Sanngɛ sran kpanngban nga be o yɛ’n, ɔ kwla ju be?”+ 10  Zezi seli kɛ: “An se sran’m be kɛ be trantran ase.” Kɛ mɔ ijre kpanngban o lika sɔ’n nun’n ti’n, sran’m be trannin ase lɛ. Be nun yasua’m be ti sran kɔe akpi nnun (5.000).+ 11  Zezi fali kpanwun’n, kpɛkun ɔ lali Ɲanmiɛn ase. I sin’n, ɔ fa cɛcɛli be kwlaa nga be trannin ase lɛ’n. Ɔ fali jue mun mannin be wie. Be dili i lele be ku yili. 12  Kɛ be dili mɔ be ku yili’n, ɔ seli i sɔnnzɔnfuɛ’m be kɛ: “An tiantian i sinsin kanngan nga be kali’n be nuan. I liɛ’n, wie fi su saciman.” 13  Ɔ maan be tiantiannin be nuan. Ɔɔzu kpanwun nnun nga be dili’n i sinsin ng’ɔ kali’n, ɔ yili gbogbo blu-nin-nɲɔn (12). 14  Kɛ sran’m be wunnin abonuan sa ng’ɔ yoli’n, be seli kɛ: “Nanwlɛ, Ɲanmiɛn Nuan Ijɔfuɛ nga be seli kɛ ɔ́ bá mɛn’n nun’n yɛ ɔ o yɛ.”+ 15  Kɛ mɔ Zezi si kɛ be su wa trɛ i naan bé síe i famiɛn’n ti’n, ɔ cuɛnnin i wun+ ekun, i ngunmin ɔli oka’n su lɔ.+ 16  Kɛ lika’n sannin’n, i sɔnnzɔnfuɛ’m be jrali be ɔli jenvie’n su lɔ.+ 17  Be fuli alie kun nun, be waan bé kpɛ́ jenvie’n naan bé kɔ́ Kapɛɛnaɔmun. Kɛ ɔ́ yó sɔ’n nn lika’n w’a lu kpa, yɛ Zezi kusu nin-a toman be lɔ.+ 18  Asa kusu’n, jenvie’n su keje dan kpa, afin aunmuan dan kun su fita.+ 19  Sanngɛ kɛ be kannin alie’n ɔli kilo nnun annzɛ nsiɛn’n,* be wunnin kɛ Zezi su nanti nzue’n su ba alie’n i wun lɛ. Srɛ kunnin be dan kpa. 20  Sanngɛ ɔ seli be kɛ: “Min-ɔn, nán srɛ kun amun!”+ 21  Ɔ maan aklunjɔɛ su, be fɛli i alie’n nun. Kɛ ɔ yoli sɔ’n, w’a cɛman yɛ be juli lika nga be su kɔ’n niɔn.+ 22  Kɛ aliɛ cɛnnin’n, sran kpanngban kpa nga be kali jenvie’n i bue kun lɔ’n, be wunnin kɛ alie fi nunman lɛ. Alie kaan kun o lɛ laa, sanngɛ Zezi w’a fuman i sɔnnzɔnfuɛ’m be sin alie sɔ’n nun. Afin i sɔnnzɔnfuɛ’m be ngunmin yɛ be ɔli-ɔ. 23  Alie wie’m be fin Tiberiadi be bali lika nga e Min’n srɛli Ɲanmiɛn mɔ be dili kpanwun’n, i wun koko lɛ. 24  Ɔ maan kɛ sran’m be wunnin kɛ Zezi nin i sɔnnzɔnfuɛ’m be nunman lɛ’n, be fuli be alie’m be nun, kpɛkun be ɔli Zezi i kunndɛlɛ Kapɛɛnaɔmun lɔ. 25  Kɛ be toli i jenvie’n i bue kun lɔ’n, be seli i kɛ: “?Rabi,+ blɛ onin nun yɛ a juli wa-ɔ?” 26  Zezi tɛli be su kɛ: “Nanwlɛ, ń kán klé amun kpa kɛ nán abonuan sa nga amun wunnin be’n be ti yɛ amun kunndɛ min-ɔn. Sanngɛ kɛ mɔ amun dili kpanwun mɔ amun ku yili’n ti-ɔ.+ 27  Nán amun di junman aliɛ m’ɔ saci’n ti. Sanngɛ amun di junman aliɛ m’ɔ saciman m’ɔ man nguan m’ɔ leman awieliɛ’n,+ i ti. Sran Wa’n yɛ ɔ́ mán amun aliɛ sɔ’n niɔn. Afin Siɛ’n, mɔ yɛle Ɲanmiɛn bɔbɔ’n, ɔ fɛli i nzɔliɛ’n sieli i su fa kleli kɛ i klun jɔ i wun.”+ 28  Ɔ maan be usali Zezi kɛ: “?Ngue yɛ ɔ fata kɛ e yo naan Ɲanmiɛn i klun w’a jɔ e wun-ɔn?” 29  Zezi tɛli be su kɛ: “Like nga Ɲanmiɛn klo kɛ amun yo’n yɛ ɔ o yɛ: Maan amun kle kɛ amun lafi sran m’ɔ sunmɛnnin i’n i su.”+ 30  Ɔ maan be seli i kɛ: “?Abonuan sa onin+ yɛ á yó naan y’a wun i naan y’a lafi ɔ su-ɔ? ?Like onin yɛ á yó-ɔ? 31  E nannan’m be dili manin aawlɛ flɛnnɛn’n nun lɔ.+ Afin be klɛli i kɛ: ‘Ɔ mannin be kpanwun m’ɔ fin ɲanmiɛn su lɔ’n kɛ be di.’”+ 32  Zezi seli be kɛ: “Nanwlɛ, ń kán klé amun kpa kɛ Moizi w’a manman amun kpanwun m’ɔ fin ɲanmiɛn su’n. Sanngɛ min Si yɛ ɔ man amun kpanwun kpafuɛ’n m’ɔ fin ɲanmiɛn su’n niɔn. 33  Afin Ɲanmiɛn i kpanwun’n yɛle sran m’ɔ fin ɲanmiɛn su m’ɔ man mɛn nunfuɛ’m be nguan’n.” 34  Ɔ maan be seli i kɛ: “E Min, man e kpanwun sɔ’n titi.” 35  Zezi seli be kɛ: “Min yɛ n ti kpanwun m’ɔ man nguan’n niɔn. Sran kwlaa ng’ɔ ba min sin’n, awe su kunmɛn i kun mlɔnmlɔn. Yɛ sran kwlaa ng’ɔ kle kɛ ɔ lafi min su’n, nzuewe su kunmɛn i kun le.+ 36  Sanngɛ kɛ nga n kan kleli amun’n sa’n, amun wunnin min, ɔ nin i sɔ ngba’n, amun lafiman su.+ 37  Be kwlaa nga Siɛ’n fa be man min’n, bé bá min sin. Yɛ sran ng’ɔ ba min sin’n, n su fuɛnmɛn i le.+ 38  Afin nán min klun sa yolɛ ti yɛ n fin ɲanmiɛn su lɔ n bali-ɔ.+ Sanngɛ n bali sran ng’ɔ sunmannin min’n, i klun sa yolɛ.+ 39  Sran ng’ɔ sunmannin min’n i klun sa’n yɛ: Ɔ fataman kɛ n mlin be kwlaa ng’ɔ fali be mannin min’n be nun kun sa, sanngɛ ɔ fata kɛ n cɛn+ be blɛ kasiɛn’n nun. 40  Afin min Si i klun sa’n yɛ: Maan sran kwlaa ng’ɔ sɔ sran Wa’n i nun’n, m’ɔ kle kɛ ɔ lafi i su’n, ɔ ɲan nguan m’ɔ leman awieliɛ’n.+ Kpɛkun blɛ kasiɛn’n nun’n ń cɛ́n i.”+ 41  Kɛ ɔ yoli sɔ’n, Zifu’m be ijɔli be konviabo. Be kannin Zezi i wun ndɛ, afin ɔ seli kɛ: “N ti kpanwun m’ɔ fin ɲanmiɛn su’n.”+ 42  Yɛ be seli kɛ: “?Nán Zezi m’ɔ ti Zozɛfu i wa’n niɔn? E si i si nin i nin.+ ?Yɛ ngue ti yɛ ɔ se kɛ: ‘N fin ɲanmiɛn su-ɔ’?” 43  Zezi tɛli be su kɛ: “An yaci amun konviabo ijɔlɛ’n. 44  Sɛ Siɛ’n m’ɔ sunmannin min’n, w’a faman* sran kun w’a baman min sin’n, sran fi kwlá baman min sin.+ Yɛ blɛ kasiɛn’n nun’n ń cɛ́n sran sɔ’n.+ 45  Be klɛli i Ɲanmiɛn nuan ijɔfuɛ’m be fluwa’n nun kɛ: ‘Zoova* wá klé be kwlaa be like.’+ Sran kwlaa ng’ɔ tili Siɛ’n i ndɛ’n m’ɔ sɔli like ng’ɔ kle’n nun’n, ɔ ba min sin. 46  Nán kɛ sran wie wunnin Siɛ’n ti-ɔ.+ Saan sran ng’ɔ fin Ɲanmiɛn i wun lɔ’n. Sran sɔ’n yɛ ɔ wunnin Siɛ’n niɔn.+ 47  Nanwlɛ, ń kán klé amun kpa kɛ sran kwlaa ng’ɔ lafi min su’n, ɔ le nguan m’ɔ leman awieliɛ’n.+ 48  “N ti kpanwun m’ɔ man nguan’n.+ 49  Amun nannan’m be dili manin’n aawlɛ flɛnnɛn’n nun lɔ. Ɔ nin i sɔ ngba’n be wuli.+ 50  Kpanwun m’ɔ fin ɲanmiɛn su’n yɛ. Sran kwlaa ng’ɔ di wie’n, ɔ su wuman. 51  Min yɛ n ti kpanwun m’ɔ man nguan m’ɔ fin ɲanmiɛn su’n niɔn. Sɛ sran kun di kpanwun sɔ’n, ɔ́ ká nguan nun tititi. Afin kpanwun nga ń fá mán naan mɛn nunfuɛ’m be ɲan nguan’n yɛle min wunnɛn’n.”+ 52  Kɛ ɔ yoli sɔ’n, Zifu’m be sili akplowa be afiɛn lɔ. Be seli kɛ: “?Wafa sɛ yɛ bian nga kwla fɛ i wunnɛn’n man e kɛ e di-ɔ?” 53  I sɔ’n ti’n, Zezi seli be kɛ: “Nanwlɛ, ń kán klé amun kpa kɛ sɛ amun a diman sran Wa’n i wunnɛn’n naan amun a nɔnmɛn i mmoja’n, amun su ɲanman nguan.*+ 54  Sran kwlaa ng’ɔ di min wunnɛn’n m’ɔ nɔn min mmoja’n, ɔ le nguan m’ɔ leman awieliɛ’n. Kpɛkun blɛ kasiɛn nun’n, ń cɛ́n+ sran sɔ’n. 55  Afin min wunnɛn’n ti aliɛ kpa, yɛ min mmoja’n ti nzan kpa. 56  Sran kwlaa ng’ɔ di min wunnɛn’n m’ɔ nɔn min mmoja’n, e nin i e o nun titi.+ 57  Siɛ m’ɔ o lɛ titi’n sunmannin min, yɛ Siɛ’n ti’n n wo nguan nun. I wafa kunngba’n, sran ng’ɔ di min wunnɛn’n, min ti ɔ́ ɲán nguan.+ 58  Kpanwun m’ɔ fin ɲanmiɛn su’n yɛ. Ɔ timan kɛ kpanwun mɔ amun nannan’m be dili mɔ sanngɛ be wuli’n sa. Sran kwlaa ng’ɔ di kpanwun nga’n, ɔ́ ká nguan nun tititi.”+ 59  Kɛ ɔ́ klé like Ɲanmiɛn sulɛ sua kun nun* Kapɛɛnaɔmun lɔ’n, yɛ ɔ kannin ndɛ sɔ mun-ɔn. 60  Kɛ i sɔnnzɔnfuɛ’m be tili ndɛ sɔ’n, be nun kpanngban be seli kɛ: “Ndɛ nga timan kpa mlɔnmlɔn. ?Wan yɛ ɔ kwla tie-ɔ?” 61  Zezi si kɛ ndɛ sɔ’n ti’n, i sɔnnzɔnfuɛ’m be su ijɔ be konviabo. Ɔ maan ɔ seli be kɛ: “?Ndɛ sɔ’n lo amun ngasi?* 62  ?Yɛ sɛ amun wun sran Wa’n kɛ ɔ su fu kɔ lika nga ɔ o lɔ laa’n nin?+ 63  Ɲanmiɛn wawɛ’n yɛ ɔ man nguan-ɔn.+ Klɔ sran kwlá yoman sa fi. Ndɛ nga n kan kleli amun lɛ’n, be fin Ɲanmiɛn wawɛ’n, kpɛkun be man nguan.+ 64  Sanngɛ amun nun wie’m be lafiman min su.” Afin i bo bolɛ nun bɔbɔ’n, Zezi si sran nga be lafimɛn i su’n. Yɛ ɔ si sran ng’ɔ́ wá fɛ́ i mán sran mun’n.+ 65  Ɔ seli be kɛ: “I sɔ’n ti yɛ n seli amun kɛ, sɛ Siɛ’n w’a manman sran kun i atin kɛ ɔ bla min sin’n, ɔ su kwlá baman min sin’n niɔn.”+ 66  I sɔ’n ti’n, i sɔnnzɔnfuɛ kpanngban be sali be sin ninnge nga be yacili be’n be wun.+ Be nin i b’a nantiman kun. 67  Zezi seli i akoto blu-nin-nɲɔn (12) mun kɛ: “?Amun li, amun kɔman wie?” 68  Simɔn Piɛli tɛli i su kɛ: “?E Min, wan sin yɛ é kɔ́-ɔ?+ Ɔ ndɛ’m be man nguan m’ɔ leman awieliɛ’n.+ 69  E lafili ɔ su, yɛ e wunnin i wlɛ kɛ a ti Ɲanmiɛn i Sran.”+ 70  Zezi tɛli be su kɛ: “N kpali amun sran blu-nin-nɲɔn (12) mun. ?Nɛ́n i-ɔ?+ Sanngɛ amun nun kun ti sran wun sacifuɛ.”*+ 71  Simɔn Iskariɔti i wa Zida i ndɛ yɛ ɔ su kan-ɔn. Afin kannzɛ ɔ ti akoto blu-nin-nɲɔn (12) mun be nun kun’n, ɔ́ wá fɛ́ i mán sran mun.+

Ja ngua lɔ ndɛ mun

Nian Nd. B14 nun.
Glk., “ɔ kwla ju stadi 25 annzɛ 30.” Nian Nd. B14 nun.
Glk., “w’a cuɛnman.”
Nian Nd. A5 nun.
Glk., “amun leman nguan amun nun.”
Be kwla se ekun kɛ “nzra nun.”
Glk., “?Nga ti’n amun ja w’a kpla?”
Annzɛ “suɛn tɔnfuɛ.”