Nga Zan klɛli’n 16:1-33

  • Bé wá kún Zezi i sɔnnzɔnfuɛ wie mun (1-4a)

  • Junman nga Ɲanmiɛn wawɛ’n di’n (4b-16)

  • Zezi i sɔnnzɔnfuɛ’m be awlabɔɛ’n wá káci aklunjɔɛ (17-24)

  • Zezi kwlali mɛn’n (25-33)

16  “N kannin ndɛ sɔ mun n kleli amun naan amun a kpɔnzɔman.*  Sran’m bé kán amun bo Ɲanmiɛn sulɛ sua’m be nun.+ I kpa bɔbɔ’n, blɛ wie wá jú’n, sran kwlaa ng’ɔ kun amun’n,+ ɔ́ bú i kɛ w’a di Ɲanmiɛn junman.  Kɛ mɔ be siman Siɛ’n, mɔ be siman min wie’n, i ti yɛ bé yó sa sɔ mun-ɔn.+  Sanngɛ n kannin sa sɔ’m be ndɛ n kleli amun. I liɛ’n, sɛ i blɛ’n ju’n, amun wla kpɛ́n su kɛ n kannin be ndɛ n kleli amun.+ “I bo bolɛ nun’n, m’an kan kleman amun. Afin blɛ sɔ’n nun’n, nn n wo amun wun wa.  Sanngɛ siɛn’n, n su kɔ Sran ng’ɔ sunmannin min’n i sin.+ Kusu amun nun wie fi usaman min kɛ: ‘?Ninfan yɛ a su kɔ-ɔ?’  Afin ndɛ sɔ mɔ n kan kleli amun’n ti’n, amun wla w’a bo amun wun dan.+  Sanngɛ maan n di i nanwlɛ n kle amun, amun ye yolɛ ti yɛ n su kɔ-ɔ. Afin sɛ m’an ɔman’n, ukafuɛ’n+ su baman amun wun wa. Sanngɛ sɛ n kɔ’n, ń súnmɛn i amun wun wa.  Sɛ ɔ ba’n, ɔ́ wá kán sa tɛ’n nin sa kpa yolɛ’n, ɔ nin jɔlɛ dilɛ’n be su ndɛ weiin klé sran’m be kwlaa.  Ɔ́ dún mmua kán sa tɛ yolɛ’n i ndɛ,+ afin be kleman kɛ be lafi min su.+ 10  I sin’n, ɔ́ kán sa kpa yolɛ’n i ndɛ, afin n su kɔ Siɛ’n i wun lɔ. Ɔ maan amun su wunman min kun. 11  Asa ekun’n, ɔ́ kán jɔlɛ dilɛ’n i ndɛ, afin be dili mɛn nga i siefuɛ’n i jɔlɛ.+ 12  “Ndɛ kpanngban o lɛ mɔ min waan ń kán klé amun-ɔn. Sanngɛ dɔ nga su’n, amun ti kwlá sɔnman be bo. 13  Sanngɛ sɛ Ɲanmiɛn wawɛ m’ɔ yi nanwlɛ’n i nglo’n+ ɔ ba’n, ɔ́ klé amun ndɛ nanwlɛ’n i kwlaa. Afin ɔ su kpɛmɛn i ti nun kanman ndɛ. Sanngɛ ndɛ ng’ɔ ti’n, yɛ ɔ́ kán-ɔn. Kpɛkun ɔ́ kán sa nga bé wá jú’n be ndɛ klé amun.+ 14  Ɔ́ wá yó maan ń ɲán ɲrun,+ afin ń kán ndɛ ń klé i, kpɛkun ɔ́ kán klé amun.+ 15  Like kwlaa nga Siɛ’n le i’n, ɔ ti min liɛ.+ I sɔ’n ti yɛ n seli kɛ ń kán ndɛ ń klé i naan i kusu ɔ kan kle amun’n niɔn. 16  Ɔ cɛ kan’n, amun su wunman min kun.+ Sanngɛ sɛ ɔ cɛ kan ekun’n, amún wún min.” 17  Kɛ i sɔnnzɔnfuɛ’m be nun wie’m be tili ndɛ sɔ’n, be seli be wiengu kɛ: “?Kɛ ɔ se e kɛ: ‘Ɔ cɛ kan’n, amun su wunman min kun, sanngɛ sɛ ɔ cɛ kan ekun’n, amún wún min’n,’ m’ɔ se ekun kɛ ‘afin n su kɔ Siɛ’n i wun lɔ’n,’ i bo’n yɛle onin?” 18  Ɔ maan be seli kɛ: “?Kɛ ɔ se kɛ ‘ɔ cɛ kan’n’ i bo’n yɛle onin? E wunman ndɛ ng’ɔ su kan’n i wlɛ.” 19  Zezi si kɛ be waan bé úsɛ i sa. I sɔ’n ti’n, ɔ seli be kɛ: “?Kɛ n seli kɛ: ‘Ɔ cɛ kan’n, amun su wunman min kun, mɔ sanngɛ n seli ekun kɛ ɔ cɛ kan ekun’n, amún wún min’n, i ti yɛ amun su usa amun wiengu sa-ɔ’? 20  Nanwlɛ, ń kán klé amun kpa kɛ amún wá sún, yɛ amún wá bó awuyomo, sanngɛ mɛn’n nunfuɛ’m be klun jɔ́. Amun wla wá bó, sanngɛ amun awlabɔɛ’n wá káci aklunjɔɛ.+ 21  Kɛ bla kun ko koto awuliɛ’n, ɔ fɛ.* Afin i ba wulɛ blɛ’n w’a ju. Sanngɛ kɛ ɔ ko wu ba’n, i wla kpɛnman afɛ dan ng’ɔ wunnin i’n su kun. Sanngɛ i klun jɔ, afin w’a wu sran kun mɛn’n nun. 22  Amun kusu dɔ nga su’n, amun wla w’a bo amun wun. Sanngɛ ń má wún amun ekun, kpɛkun amun klun wá jɔ́.+ Sran fi su kpɛman amun aklunjɔɛ sɔ’n i sin. 23  Cɛn sɔ’n nun’n, amun su usaman min sa fi. Nanwlɛ, ń kán klé amun kpa kɛ like kwlaa nga amun srɛ Siɛ’n,+ ɔ́ fá mán amun min dunman nun.+ 24  Lele dɔ nga su’n, amun nin-a srɛman like fi min dunman nun. Amun srɛ, yɛ amún ɲɛ́n i. I liɛ’n, amun klun jɔ́ dan kpa. 25  “N kannin ndɛ sɔ mun ɲanndra nun n kleli amun. Blɛ wie wá jú’n, n su kanman ndɛ ɲanndra nun n kleman amun kun, sanngɛ ń kán Siɛ’n i ndɛ ń klé amun weinwein. 26  Blɛ sɔ’n nun’n, amún srɛ́ Siɛ’n i like min dunman nun. Sanngɛ nán kɛ n su se kɛ ń má srɛ́ ń mán amun ti-ɔ. 27  Siɛ’n bɔbɔ klo amun, afin amun kloli min.+ Kpɛkun amun lafili su kɛ n ti Ɲanmiɛn i janunfuɛ.+ 28  N ti Siɛ’n i janunfuɛ, yɛ n bali mɛn’n nun. Siɛn’n, n su jaso mɛn’n nun ń kɔ́ Siɛ’n i wun lɔ.”+ 29  I sɔnnzɔnfuɛ’m be seli kɛ: “A su kan ndɛ’n i weinwein klé e siɛn’n, a kɛnmɛn i ɲanndra nun kun. 30  Siɛn’n, e si kɛ a si like kwlakwla. Ɔ nunman nun kɛ sran usa wɔ sa kun. I lɛ nun’n, e lafi su kɛ a fin Ɲanmiɛn wun lɔ.” 31  Zezi tɛli be su kɛ: “?Amun lafi su siɛn’n? 32  Amun nian! Blɛ wie wá jú’n, blɛ sɔ’n w’a ju bɔbɔ, amún sánndi kɔ́ amun awlo’m be nun, amún yáci min kunngba.+ Sanngɛ nán min kunngba yɛ n wo-ɔ, afin Siɛ’n nin min o nun.+ 33  N kannin ndɛ sɔ’n n kleli amun naan min dunman nun’n, amun wun jɔ amun kpa fɔuun.+ Mɛn’n nunfuɛ’m bé wá klé amun yalɛ. Sanngɛ amun jran kekle! N kwlali mɛn’n.”+

Ja ngua lɔ ndɛ mun

Glk., “amun ja w’a kplaman.”
Glk., “i wla bo.”