Nga Zan klɛli’n 13:1-38

  • Zezi wunnzinnin i sɔnnzɔnfuɛ’m be ja wun (1-20)

  • Zezi kleli kɛ Zida yɛ ɔ́ wá fɛ́ i mán sran mun-ɔn (21-30)

  • Mmla uflɛ (31-35)

    • “Sɛ amun klo amun wiengu’n” (35)

  • Piɛli wá sé kɛ ɔ siman Zezi (36-38)

13  Ka naan b’a di Delɛ Cɛn’n, Zezi si kɛ blɛ m’ɔ́ wá tú mɛn nga nun ɔ́ kɔ́ i Si i wun lɔ’n,+ w’a ju.+ Ɔ kloli i sɔnnzɔnfuɛ mun. Ɔ kloli be lele guɛli i ti nin i bo.+  Kɛ bé dí nnɔsua nun aliɛ’n, nn Suɛn Tɔnfuɛ’n w’a dun mmua w’a wlawla Zida Iskariɔti+ m’ɔ ti Simɔn i wa’n kɛ ɔ fɛ i man sran mun.+  Zezi si kɛ i Si fali like kwlaa wlɛli i sa nun, yɛ ɔ si kɛ ɔ fin Ɲanmiɛn wun lɔ, naan ɔ su kɔ Ɲanmiɛn wun lɔ.+  Ɔ maan ɔ jasoli aliɛ’n i sin, ɔ yili i tralɛ dan’n guɛli i bue kun. Kpɛkun ɔ fali wunnzinnun kun cili i afiɛn.+  Ɔ guali kpongbo dan kun nun nzue, yɛ ɔ boli i sɔnnzɔnfuɛ’m be ja wun wunnzinlɛ bo-ɔ. I sin’n, ɔ fali wunnzinnun ng’ɔ fa cili i afiɛn’n, ɔ fa nunnunnin be ja wun.  Kɛ ɔ juli Simɔn Piɛli su’n, Simɔn Piɛli seli i kɛ: “?E Min, a su wa wunnzin min ja wun?”  Zezi tɛli i su kɛ: “Like nga n su yo i yɛ’n, a kwlá wunmɛn i wlɛ dɔ nga su, sanngɛ sɛ ɔ yo’n, á wá wún i wlɛ.”  Piɛli seli i kɛ: “A su wunnzinman min ja liɛ’n i wun wie.” Yɛ Zezi tɛli i su kɛ: “Sɛ m’an wunnzinman ɔ ja wun’n,+ nn a nin min nunman nun.”  Ɔ maan Simɔn Piɛli seli i kɛ: “E Min, nán wunnzin min ja’n i ngunmin wun, wunnzin min sa nin min ti’n wie.” 10  Zezi seli i kɛ: “Sran nga w’a wunnzin’n, i ja wun ngunmin yɛ ɔ fata kɛ ɔ wunnzin-ɔn. Afin i wunnɛn wunmuan’n ti sanwun. Amun ti sanwun, sanngɛ nán amun ngba-ɔ.” 11  Ɔ kannin sɔ afin ɔ si sran ng’ɔ́ wá yí i mán’n.+ I sɔ’n ti yɛ ɔ seli kɛ: “Nán amun ngba yɛ amun ti sanwun’n” niɔn. 12  Kɛ ɔ wunnzinnin be ja wun wieli m’ɔ wlɛli i tralɛ’n, ɔ ko trannin tabli’n i sin ekun. Kpɛkun ɔ seli be kɛ: “?Amun wun like nga n yoli amun lɛ’n i wlɛ? 13  Amun flɛ min kɛ ‘Like Klefuɛ,’ yɛ amun flɛ min ekun kɛ ‘E Min.’ Kɛ amun flɛ min sɔ’n, ɔ ti su, afin n ti i sɔfuɛ sakpa.+ 14  Ɔ maan sɛ min mɔ n ti amun Min nin amun Like Klefuɛ’n, n wunnzinnin amun ja wun’n,+ amun kusu ɔ fata kɛ amun wunnzin amun wiengu ja wun wie.+ 15  N yoli i sɔ’n n kleli amun naan kɛ nga n fa yoli’n sa’n, amun kusu amun yo sɔ wie.+ 16  Nanwlɛ, ń kán klé amun kpa kɛ kanga’n i dan trɛmɛn i min’n. Asa ekun’n, sran nga be sunmɛn i’n, i dan traman sran ng’ɔ sunmɛnnin i’n. 17  Sɛ amun si ninnge sɔ mun naan amun yo be’n, amun liɛ su ti ye.+ 18  Nán amun ngba amun ndɛ yɛ n kan-ɔn. N si be nga n fali be’n, sanngɛ sa sɔ’n juli naan Ɲanmiɛn i ndɛ’n kpɛn su.+ Ndɛ sɔ’n yɛ: ‘Sran ng’ɔ di min aliɛ’n, w’a kaci min kpɔfuɛ.’*+ 19  Maan n bo su n kle amun dɔ nga su. I liɛ’n, sɛ ɔ ju’n, amún sí kɛ min ndɛ yɛ be kannin-ɔn.+ 20  Nanwlɛ, ń kán klé amun kpa kɛ sran ng’ɔ sɔ sran nga n sunmɛn i’n i nun’n, nn w’a sɔ min nun,+ yɛ sran ng’ɔ sɔ min nun’n, nn w’a sɔ Sran ng’ɔ sunmannin min’n i nun wie.”+ 21  Kɛ Zezi kannin ndɛ sɔ’n wieli’n, i wla boli i wun. Ɔ maan ɔ kɛnnin i weiin kɛ: “Nanwlɛ, ń kán klé amun kpa kɛ amun nun kun wá fá min mán sran mun.”+ 22  I sɔnnzɔnfuɛ’m be nianniannin be wiengu. Be akunndan’n sanngannin, afin be siman sran ng’ɔ su kɛn i ndɛ’n.+ 23  Zezi klo i sɔnnzɔnfuɛ’m be nun kun kpa.+ Ɔ la Zezi i wun koko lɛ.* 24  Ɔ maan Simɔn Piɛli niannin i sɔnnzɔnfuɛ sɔ’n i siin, kpɛkun ɔ seli i kɛ: “Kle e sran ng’ɔ su kɛn i ndɛ’n.” 25  I kusu kisali Zezi i wue’n nun, kpɛkun ɔ usɛli i kɛ: “?E Min, wan-ɔn?”+ 26  Zezi tɛli su kɛ: “Kpanwun sin nga n su fa bo i tro’n nun yɛ’n, sran nga ń fá mɛ́n i’n, nn i-ɔ.”+ Ɔ maan kɛ ɔ fali kpanwun boli i tro’n nun’n, ɔ yi mannin Zida m’ɔ ti Simɔn Iskariɔti i wa’n. 27  Kɛ Zida sɔli kpanwun sin’n nun’n, yɛ Satan wluli i nun-ɔn.+ Ɔ maan Zezi seli i kɛ: “Like nga a su yo’n, yo i ndɛndɛ.” 28  Sanngɛ be nga be o tabli’n i sin’n, be nun wie fi w’a wunman sa nga ti yɛ ɔ seli i sɔ’n. 29  Kɛ mɔ Zida yɛ sika guawlɛ’n wo i sa nun’n ti’n,+ be nun wie’m be buli i kɛ Zezi su se i kɛ ɔ ko to like nga bé fá dí cɛn’n, annzɛ ɔ man yalɛfuɛ’m be like. 30  Kɛ ɔ sɔli kpanwun sin’n nun’n, ɔ ka lɛ fiteli. Kɛ ɔ́ yó sɔ’n, nn lika’n w’a san.+ 31  Kɛ ɔ fiteli’n, Zezi seli kɛ: “Siɛn’n, sran Wa’n w’a ɲan ɲrun.+ Yɛ i dunman nun’n, Ɲanmiɛn w’a ɲan ɲrun. 32  Ɲanmiɛn bɔbɔ wá yó naan ɔ ɲan ɲrun,+ yɛ ɔ́ wá yó naan ɔ ɲan ɲrun icra’n. 33  Mantuan kanngan mun, n te o amun wun wa le nɲɔn kun. Amún wá kúnndɛ min. N seli Zifu’m be kɛ: ‘Lika nga n su kɔ’n, amun kwlá kɔman lɔ wie.’+ Siɛn’n, n kan ndɛ kunngba’n n kle amun wie. 34  Ń má mán amun mmla uflɛ: Amun klo amun wiengu. Kɛ nga n fa kloli amun sa’n,+ amun kusu amun klo amun wiengu sɔ.+ 35  Sɛ amun klo amun wiengu’n, yɛ sran’m be kwlaa bé sí kɛ amun ti min sɔnnzɔnfuɛ-ɔ.”+ 36  Simɔn Piɛli seli i kɛ: “?E Min, ninfan yɛ a su kɔ-ɔ?” Zezi tɛli su kɛ: “Lika nga n su kɔ’n, a kwlá suman min su lɔ dɔ nga su. Sanngɛ sɛ ɔ yo’n, á wá sú min su.”+ 37  Piɛli usɛli i kɛ: “?E Min, ngue ti yɛ n kwlá suman ɔ su-ɔ? Sɛ ɔ ti’n, ɔ fata kɛ n fa min nguan’n n man’n, ń fá mán.”+ 38  Zezi tɛli i su kɛ: “?Min ti’n, á fá ɔ nguan’n mán? Nanwlɛ, ń kán klé wɔ kpa kɛ ka naan akɔɲinman kun w’a bo’n, á sé kpɛ nsan kɛ a siman min.”+

Ja ngua lɔ ndɛ mun

Annzɛ “w’a kaci i sin w’a si min.”
Glk., “i wue’n nun.”