Ezai 9:1-21

  • Kannin dan kpa kun kpaja Galile lɔ (1-7)

    • B’a wu “Fɔundi Wlengbi” (6, 7)

  • Ɲanmiɛn i sa’n kán Izraɛli (8-21)

9  Sanngɛ aosin tritri’n su yoman kɛ blɛ mɔ ɲrɛnnɛn tɔli nvle’n su’n sa, ɔ su yoman kɛ laa mɔ be yoli Zabilɔn akpasua’n, ɔ nin Nɛftali akpasua’n be finfin’n sa.+ Sanngɛ kɛ ɔ́ kɔ́ i ɲrun’n, Ɔ́* yó maan atin ng’ɔ o jenvie’n i wun lɔ’n, Zurdɛn’n i asa’n su lɔ’n, yɛle kɛ Galile mɔ nvle uflɛ nun sran’m be tran lɔ’n, ɔ́ ɲán ɲrun.   Be nga be nanti aosin tuun kpa’n nun’n,be wunnin kɛ lika’n kpajali dan kpa.Be nga be tran mɛn tuun kpa’n nun’n,kannin’n kpajali be su.+   A yoli maan nvlefuɛ’m be wa sɔnnin kpa.A yoli maan aklunjɔɛ nga be di’n, ɔ yoli dan.Be di aklunjɔɛ ɔ ɲrun,be di aklunjɔɛ kɛ fie su ninnge’m be kpɛlɛ blɛ’n nun’n sa,be di aklunjɔɛ kɛ sran mɔ be su cɛcɛ like nga be ɲɛnnin i alɛ kunlɛ nun’n sa.   Afin a bubuli kɔmin su waka ng’ɔ tin be su’ni nun,a bubuli waka nga be fa finfin be wati su’n i nun, a bubuli junman su nianfuɛ’n i waka’n nun,kɛ Madianfuɛ’m+ be blɛ su’n sa.   Sonja ngbabua kwlaa nga kɛ bé fá nánti’n, asiɛ’n keje’n,ɔ nin tralɛ kwlaa nga mmoja o nun’n,bé yrá be sin nun.   Afin b’a wu ba kun b’a man e,+b’a wu ba yasua kun b’a man e.Bé fá sielɛ’n bé wlɛ́ i sa nun,*+bé flɛ́ i kɛ Afɔtuɛ Manfuɛ Kpa,+ Ɲanmiɛn m’ɔ Kwla’n,+ Siɛ m’ɔ o lɛ Titi’n, Fɔundi Wlengbi.   Davidi i famiɛn bia’n su’n,+ ɔ nin i famiɛn diwlɛ’n nun’n,i sielɛ’n ɔ́ trɛ́ kɔ́ i ɲrun titi,yɛ fɔundi’n su wieman le.+I sielɛ’n táka kpa,+yɛ sa nuan su sɛsɛ yolɛ’n+ nin sa kpa yolɛ’n+súɛn i bo,kɛ ɔ fɛ i andɛ’n ɔ́ yó sɔ, yɛ ɔ́ yó sɔ tititi.Zoova m’ɔ ti sonja’m be su kpɛn’n, ɔ́ wá wlɛ́ i wun ase yó sa sɔ’n.   Zoova kannin ndɛ kun wɔli Zakɔbu,kpɛkun ɔ kpɛnnin su Izraɛli i lika.+   Nvlefuɛ’m be kwlaa bésí nun,Efraimunfuɛ mun nin Samarifuɛ munmɔ be tu be wun’n, mɔ be yo ɲin kekle’n, be se kɛ: 10  “Bliki wie’m b’a tɔ,sanngɛ é wá fá yɔbuɛ mɔ be sɛli’n+ é fá kplán.B’a kpɛ sikomɔɔ waka mun,sanngɛ é wá fá sɛdri waka mun é káci be.” 11  Zoova wá yó maan Rezɛn i kpɔfuɛ’m bé jáso i wun,yɛ ɔ́ wá sú i kpɔfuɛ’m be bo naan be yo i like, 12  Sirifuɛ’m bé fín wia afiliɛ lɔ bé bá, yɛ Filistifuɛ’m bé fín wia atɔliɛ lɔ bé bá,*+bé trɛ́ be nuan’n nun dan kpa bé dí Izraɛli.+I kwlaa sɔ’n ti’n, i ya’n kanman ase,yɛ ɔ te tinngɛ i sa’n be wun naan ɔ́ yó be like yaya.+ 13  Afin nvlefuɛ’m be saman be sin i m’ɔ yoli be like yaya’n i wun,b’a kunndɛman Zoova m’ɔ ti sonja’m be su kpɛn’n.+ 14  Zoova wá kpɛ́ Izraɛlii ti’n nin i lua’n, ɔ nin waka’n i wun fɛfɛwa’n nin ijre’n* cɛn kunngba.+ 15  I ti’n yɛle kpɛnngbɛn’n ɔ nin sran m’ɔ le ɲrun kpa’n,yɛ i lua’n yɛle Ɲanmiɛn nuan ijɔfuɛ m’ɔ kan ato ndɛ’n.+ 16  Be nga be dun nvlefuɛ nga’m be ɲrun mmua’n, be yo maan be wlan daan,kpɛkun be nga sran sɔ mun be kle be atin’n be wunman kɔwlɛ. 17  I sɔ’n ti’n, Zoova i klun su jɔman be gbanflɛn’mbe wun,yɛ ɔ su siman be mma nga be leman si’n,* ɔ nin be angbeti bla’m be aunnvɔɛ,be kwlaa be nin Ɲanmiɛn b’a bu, yɛ be ti sa tɛ yofuɛ,+ndɛ ng’ɔ fin be nuan fite’n, ɔ ti sinnzin ndɛ.I kwlaa sɔ’n ti’n, i ya’n kanman ase,yɛ ɔ te tinngɛ i sa’n be wun naan ɔ́ yó be like yaya.+ 18  Afin klunwi’n jue kɛ sin sa,ɔ yra owieowie mun, ɔ nin ijre tɛtɛ mun.Ɔ́ yrá bo’n nun susrɛ mun,yɛ be wunsrɛn’n fú kɔ́ nglo. 19  Zoova m’ɔ ti sonja’m be su kpɛn’n i ya dan’n ti’n,nvle’n su yra,yɛ bé wá fá nvle’n nunfuɛ mun bé gúa be sin nun,be su yaciman sran fi lɛ, be su yaciman be niaan’n bɔbɔ i lɛ. 20  Bé kpɛ́ like fama su,sanngɛ awe kún be titi.Yɛ bé dí like bɛ su,sanngɛ be ku su yiman.Sran kun dí i bɔbɔ i sa’n i wun nnɛn’n, 21  Manase dí Efraimun,yɛ Efraimun dí Manase.Be bo yó kun Zida i wun.+I kwlaa sɔ’n ti’n, i ya’n kanman ase,yɛ ɔ te tinngɛ i sa’n be wun naan ɔ́ yó be like yaya.+

Ja ngua lɔ ndɛ mun

Yɛle kɛ, Ɲanmiɛn.
Ebr., “Sielɛ’n trɛ́n i wati su.”
Ebr., “bé fín i sin lɔ bé bá.”
Be kwla se ekun kɛ “nglesia nɲa’n nin ndɛma’n.”
Annzɛ “aika ba mun.”