Ezai 40:1-31

 • Ɲanmiɛn i ɔnvɔlɛ(1-11)

  • Sran kun kpan aawlɛ flɛnnɛn’n nun lɔ (3-5)

 • Ɲanmiɛn ti dan (12-31)

  • Nvlenvle’m be ti kɛ nzue m’ɔ fin so kun nun kpɛn kpɔ’n sa (15)

  • “Ɲanmiɛn tran asiɛ m’ɔ ti kukluku’n i ti su nglo lɔ” (22)

  • Ɔ fa nzraama’m be kwlaa be dunman’n fa flɛ be (26)

  • Ɲanmiɛn fɛman le (28)

  • Sran ng’ɔ fɛ i wla gua Zoova su’n ɲán wunmiɛn ekun (29-31)

40  Amun Ɲanmiɛn’n waan: “Amun fɔnvɔ min nvlefuɛ mun, amun fɔnvɔ be.”+   “Amun gua Zerizalɛmun i awlɛn su nzue,*amun se i kɛ junman ng’ɔ fata kɛ ɔ di i kekle nun’n w’a wie,naan w’a tuɛ i sa tɛ’n i ti kalɛ.+Zoova w’a yi i sa tɛ’m be kwlaa be akatua’n kwlaa* w’a mɛn i.”+   Sran kun kpan aawlɛ flɛnnɛn’n nun lɔ, ɔ se kɛ:“Amun yi* Zoova i atin’n!+Amun yi akpɔ dan+ trelele kun aawlɛ flɛnnɛn’n nun lɔ be man e Ɲanmiɛn’n.+   Maan kongo’m be kwlaa be tannintannin,maan oka nin kpɔlɛ’m be kwlaa be kan ase.Maan lika m’ɔ ti kunmankunman’n, ɔ yo sɛsɛsɛ,Yɛ maan lika m’ɔ ti kunngblokunngblo’n, ɔ yo lika kpɛtɛkplɛɛ.+   Zoova i aɲrunɲan’n ɔ́ fíte nglo,+yɛ sran’m be kwlaa bé wún i likawlɛ,+afin Zoova bɔbɔ yɛ ɔ kannin ndɛ sɔ’n niɔn.   Sie ɔ su! Sran kun se kɛ: “Kpan!”Yɛ kun’n usɛ i kɛ: “?N kpan n se sɛ?”“Klɔ sran’m be kwlaa be ti kɛ ijre sa.Yɛ be sran klolɛ dan’n ti kɛ blo lɔ ijre nɲrɛ mun sa.+   Ijre’n wu kee,ijre nɲrɛ’n glɔ,+afin Zoova i bue’n nun aunmuan’n fita su.+Nanwlɛ, sran’m be ti kɛ ijre ngbɛn sa.   Ijre’n wu kee,ijre nɲrɛ’n glɔ,sanngɛ e Ɲanmiɛn’n i ndɛ’n wo lɛ tititi.”+   Mmo bla, wɔ mɔ a bo jasin fɛ kle Siɔn’n,+fu oka kun m’ɔ ti nglonglo kpa’n su.Mmo bla, wɔ mɔ a bo jasin fɛ kle Zerizalɛmun’n,man ɔ nɛn’n su kpankekle kpa.Man ɔ nɛn’n su, nán srɛ kun wɔ.Se Zida klɔ’m be kɛ: “Amun Ɲanmiɛn’n yɛ.”+ 10  An nian! E Min Zoova m’ɔ Sie Like Kwlakwla’n ɔ́ wá bá wunmiɛn su,i sa’n síe mɛ́n i bɔbɔ.+An nian! Mo yolɛ like nga Ɲanmiɛn man’n ɔ o isa nun,yɛ akatua ng’ɔ man’n ɔ o i ɲrun.+ 11  Kɛ nnɛn kankanfuɛ sa’n, ɔ́ níɛn i bua fa’n i lika.+Ɔ́ fɛ́ i sa yíɛyíɛ i bua ba’mbe nuan,ɔ́ fá be síe i wue’n nun.Kɛ ɔ́ kánkán bua nga be te man be mma’m be wunflɛn’n ɔ́ yó be cɛcɛ.+ 12  ?Wan yɛ ɔ sunnzunnin nzue mun i sa klun-ɔn,+m’ɔ fɛli i sa anpan kun* sunnzunnin ɲanmiɛn m’ɔ la nglo lɔ plaii’n niɔn??Wan yɛ ɔ tiantiannin asiɛ’n su ndutre’n i nuan like sunnzunlɛ like kun nun,+annzɛ ɔ sunnzunnin oka munnin kpɔlɛ mun toe su’n niɔn? 13  ?Wan yɛ ɔ kwla sunnzun Zoova i wawɛ’n niɔn?*?Wan yɛ ɔ kwla yo i afɔtuɛ manfuɛ m’ɔ́ klé i like-ɔ?+ 14  ?Ɔ nin wan yɛ be kokoli yalɛ naan w’a wun sa wlɛ-ɔ??Annzɛ wan yɛ ɔ kle i sa nuan su sɛsɛ yolɛ’n i atin’n niɔn??Wan yɛ ɔ kle i sa silɛ’n niɔn??Wan yɛ ɔ kle i ngwlɛlɛ kpafuɛ’n i atin’n niɔn?+ 15  An nian! Nvlenvle’m be ti kɛ nzue m’ɔ fin so kun nun kpɛn kpɔ’n sa,be ti kɛ ndutre m’ɔ o toe kun su’n sa.+An nian! Ɔ man lika nga be o jenvie’n i afiɛn lɔ’n be su kɛ ndutre kan wie sa. 16  Sɛ be waan bé fá Liban’n bɔbɔ bé trɔ́ sin’n, ɔ su juman,*yɛ sɛ be waan bé fɛ́ i bo’n nun nnɛn mun bé yí tɛ nga kɛ bé yí’n be yra nnɛn’n i kɔlikɔli’n, be su juman. 17  Nvlenvle’m be kwlaa be timan like fi i ɲrun.+Ɔ buman be like fi. I ɲrun’n ɔ ti kɛ be nunman lɛ sa.+ 18  ?Wan yɛ amun kwla fɛ i sunnzun Ɲanmiɛn-ɔn?+?Ngue yɛ amun kwla se kɛ ɔ fɛ i-ɔ?+ 19  Ajuin difuɛ’n klo like fa yo amuin,blalɛ bofuɛ’n fa sika ɔkwlɛ fa kɛtɛ i wun,+kpɛkun ɔ yo sika jrɔkɔ mun. 20  Ɔ kunndɛ waka kun fa man,+waka kun m’ɔ su saciman’n.Ɔ kunndɛ ajuin difuɛ kun m’ɔ si junman di kpa’n,naan ɔ sɛ amuin kun m’ɔ su kejeman’n.+ 21  ?Amun siman sɔ??Amun a timan??I bo bolɛ nun’n, b’a kan kleman amun??Kɛ ɔ fɛ i asiɛ’n i bo ase wlalɛ nun’n amun a wunmɛn i wlɛ?+ 22  Ɲanmiɛn tran asiɛ m’ɔ ti kukluku’n i ti su nglo lɔ,+yɛ asiɛ’n sufuɛ’m be ti kɛ aɛcɛ mun sa.Ɔ tinngɛ ɲanmiɛn m’ɔ la nglo lɔ plaii’n nun kɛ tannin fɛtɛfɛtɛ wie sa,ɔ trɛ nun kɛ tannin sua wie sa naan sran’m betran nun.+ 23  Ɔ yo maan sran dandan’m be aɲrunɲan’n wie,yɛ ɔ yo maan asiɛ’n su jɔlɛ difuɛ’m* be timan like fi. 24  Kɛ be ko ta be cɛ’n,kɛ be ko lua be cɛ’n,kɛ be olui’n ko wlu asiɛ’n nun cɛ’n,yɛ kɛ aunmuan’n ko fita be su’n, kpɛkun b’a wu kee.Aunmuan’n fita be kɔ kɛ ijre kee wie sa.+ 25  Ɲanmiɛn m’ɔ ti Sanwun’n ɔ se kɛ: “?Wan yɛ amun kwla fa min be sunnzun i mɔ amun kwla se kɛ e nin i e sɛ-ɔ?” 26  “Amun man amun ɲin su nglo be nian.?Wan yɛ ɔ yili ninnge nga mun-ɔn?+Sran ng’ɔ fa be fite kɛ sonja mun sa’n niɔn, ɔ le kun nin i nimielo,ɔ fa be tinuntinun be dunman’n fa flɛ be.+I wunmiɛn dan’n nin i tinmin m’ɔ yo sro’n ti’n,+be nun wie fi tuman nun. 27  ?Ee Zakɔbu, ee Izraɛli, ngue ti yɛ a se kɛ:‘Zoova wunman sa ng’ɔ ju min su’n,yɛ Ɲanmiɛn kpliman min ti-ɔ’?+ 28  ?A siman sɔ? ?W’a timan?Zoova m’ɔ yili asiɛ’n i tiwatiwa’m be kwlaa’n, ɔ ti Ɲanmiɛn kun m’ɔ o lɛ tititi-ɔ.+Ɔ fɛman le, yɛ i wunmiɛn’n wieman le.+Be kwlá wunmɛn i ngwlɛlɛ’n i bo.+ 29  Ɔ man sran nga w’a fɛ’n i wunmiɛn,Yɛ ɔ wla be nga be leman wunmiɛn’n be nun fanngan.+ 30  Ba yasua kanngan’m bé fɛ́, yɛ be wunmiɛn’n wíe,Gbanflɛn’m be ja kplá, yɛ bé tɔ́. 31  Sanngɛ be nga be fa be wla gua Zoova su’n bé ɲán wunmiɛn ekun.Kɛ anunman ɲin sa’n, bé tú kɔ́ nglo kɛ be le ndɛwa sa.+Bé wánndi, sanngɛ be wunmiɛn’n su wieman,bé nánti, sanngɛ be su fɛman.”+

Ja ngua lɔ ndɛ mun

Annzɛ “Amun kan fɔnvɔlɛ ndɛ.”
Annzɛ “i sɔ kpɛ nɲɔn.”
Annzɛ “Amun siesie.”
Kɛ sran kun trɛ i sa’n nun’n, kɛ ɔ fɛ i i sa mma kokotre’n su m’ɔ́ fá jú i sa mma kasiɛn’n su’n, be afiɛn’n yɛ ɔ ti apan kun’n niɔn. Nian Nd. B14 nun.
Be kwla se ekun kɛ “?Wan yɛ ɔ wunnin i wawɛ’n i wlɛ-ɔ?”
Annzɛ “ɔ su kwlá manman yie kpanngban.”
Annzɛ “siefuɛ mun.”