Ezai 65:1-25

  • Jɔlɛ nga Zoova dili amuin sɔfuɛ mun’n (1-16)

    • Muae amuin’n nin amuin nga be waan be siesie sa nga bé wá jú’n (11)

    • “Min sufuɛ’m bé ɲán like bé dí” (13)

  • Ɲanmiɛn uflɛuflɛ kun nin asiɛ uflɛuflɛ kun (17-25)

    • Bé kplán sua yɛ bé tá viɲin (21)

    • Sran fi su fɛman ngbɛn (23)

65  “N yacili min wun lɛ naan be mɔ be usaman min osu’n be kunndɛ min.N yacili min wun lɛ naan be mɔ be kunndɛman min’n be wun min.+N seli nvle kun m’ɔ boman min dunman’n i kɛ: ‘Min yɛ n wo yɛ, min yɛ n wo yɛ!’+   Kɛ ɔ fɛ i nglɛmun lele nnɔsua’n, n trɛli min sa’n nun n kleli nvle kun mɔ i nunfuɛ’m be ɲin su ti kekle’n,+mɔ be sin atin tɛ su’n,+mɔ be bɔbɔ be klunklo like yɛ be yo’n.+   N trɛli min sa’n nun n kleli nvle kun mɔ i nunfuɛ’m be klɔklɔ min titi’n, mɔ be fiaman’n,+mɔ be yi tɛ fie nglanman’m be nun’n,+ mɔ be yi tɛ bliki’m be su naan i wunsrɛn’n fite’n.   Be la ndia’m be afiɛn,+yɛ kɔnguɛ’n be la fiawlɛ lika’m* be nun.be di kɔkɔti nnɛn,+kpɛkun ninnge nga be ti fiɛn’n be tro yɛ ɔ o be talie’m be nun-ɔn.+   Be se kɛ: ‘Ka lɔ, nán mantan min wa,afin n ti sanwun n tra wɔ.’*Be ti kɛ sin wunsrɛn sa min bue nun, be ti kɛ sin m’ɔ yra aliɛ ba kwlaa nun’n sa.   An nian! Be klɛli i min ɲrun kɛ,n su tranman lɛ sa ngbɛn,sanngɛ ń má fá be akatua’n ń mán be,+ń má fá be akatua’n i kwlaa ń mán be,*   be fɔnlɛ mun nin be nannan’m be fɔnlɛ’m be ti.”+ Ndɛ nga Zoova kan’n yɛ ɔ o lɛ-ɔ.“Afin be yi tɛ oka’m be su yɛ be yoli maan i wunsrɛn’n fiteli.Be yoli min finfin kpɔlɛ’m be su,+ń má dún mmua ń fá be akatua’n i kwlaa ńmán be.”*   Ndɛ nga Zoova kan’n yɛ:“Kɛ nga kɛ be ɲan duvɛn uflɛuflɛ viɲin mma sɔsɔwa kun nunmɔ sran kun se kɛ: ‘Nán amun saci i, afin like kpa o nun’n’ sa’n,ń má yó i kunngba’n min sufuɛ’m be lika,n su nunnunman be kwlaa.+   Ń má yó maan sran kun fín Zakɔbu i osu’n nun fíte,yɛ sran nga min oka’m bé yó i liɛ’n, ɔ́ fín Zida lɔ fíte.+Ɔ́ káci be mɔ n kpali be’nbe liɛ,yɛ min sufuɛ’m bé trán lɔ.+ 10  Min nvle’n nunfuɛ mɔ be kunndɛ min’n be liɛ ti’n,Sarɔn+ wá káci bua’m be didiwlɛ lika,yɛ Akɔɔ Kongo’n*+ ɔ́ káci nannin’m be wunmiɛn lowlɛ lika. 11  Sanngɛ amun liɛ’n, amun o be mɔ be wla fi Zoova’n be nun wie,+be mɔ be wla fi oka m’ɔ ti min liɛ klonglo’n su’n,+be mɔ be siesie tabli be man Muae amuin’n,be mɔ be fa duvɛn mɔ be sɛnngɛnnin i’n be guɛ i klowa nun m’ɔ yi’n, mɔ be fa man amuin nga be waan ɔ dun mmua siesie sa mun ka naan b’a ju’n. 12  Ɔ maan ń má yí amun ń mán tokofi’n,+amun kwlaa amún wá kóto, yɛ bé kún amun,+afin n flɛli amun, sanngɛ amun a tɛman su,n kannin ndɛ, sanngɛ amun a sieman amun su.+Amun yoli sa ng’ɔ ti tɛ min ɲrun’n titi,like nga n klomɛn i’n yɛ amun yoli-ɔ.”+ 13  I sɔ’n ti’n, ndɛ nga e Min Zoova m’ɔ Sie Like Kwlakwla’n ɔ kan’n yɛ:“Amun nian! Min sufuɛ’m bé ɲán like bé dí, sanngɛ amun liɛ’n awe kún amun.+Amun nian! Min sufuɛ’n bé ɲán nzue bé nɔ́n,+ sanngɛ amun liɛ’n nzuewe kún amun.Amun nian! Min sufuɛ’m be klun jɔ́,+ sanngɛ amun liɛ’n ɲannzuɛn kún amun.+ 14  Amun nian! Min sufuɛ’m bé wá kpán aklunjɔɛ kpanlɛ, be klun m’ɔ́ jɔ́ dan’n ti.Sanngɛ amun liɛ’n, amun awlɛn m’ɔ́ kpɔ́tɔ amun klun’n ti’n, amún kpán,yɛ amun wla m’ɔ́ bó amun wun dan’n ti’n, amún kplín. 15  Dunman nga amún wá yáci i amun sin wa’n, be mɔ n kpali be’n bé wá fá bó sannzan.Miɛn Zoova m’ɔ Sie Like Kwlakwla’n ɔ́ wá kún amun tinuntinun,sanngɛ i sufuɛ’m be liɛ’n, ɔ́ wá mán be dunman uflɛ.+ 16  Ɔ maan sran kwlaa ng’ɔ kunndɛ kɛ be yrɛ i su asiɛ’n su’n,Ɲanmiɛn m’ɔ ti nanwlɛfuɛ’n ɔ́ yrɛ́ i su.Yɛ sran kwlaa nga i waan ɔ́ tá nda asiɛ’n su’n,ɔ́ tá nda Ɲanmiɛn m’ɔ ti nanwlɛfuɛ’n i dunman nun.+Afin be wla wá fí laa ɲrɛnnɛn mun,min ɲinma su wunmanbe kun.+ 17  Afin amun nian! N su yi ɲanmiɛn su uflɛuflɛ kun nin asiɛ uflɛuflɛ kun.+Yɛ be wla su kpɛnman laa ninnge’m be su kun,be su tranman be awlɛn’n nun kun.+ 18  Ɔ maan like nga n su yi’n ti’n, maan amun kpan aklunjɔɛ kpanlɛ yɛ amun klun jɔ.Afin amun nian! N su yi Zerizalɛmun naan sran’m be klun jɔ,yɛ n su yi be mɔ be tran lɔ’n, naan sran’m be di aklunjɔɛ.+ 19  Zerizalɛmun dunman nun’n min klun wá jɔ́, yɛ min nvle’n nunfuɛ’m be ti’n ń kpán aklunjɔɛ kpanlɛ.+Be su timan sunlɛ lɔ kun, yɛ be su timan awlabɔɛ kpanlɛ lɔ kun.”+ 20  “Lika sɔ’n nun lɔ’n, be su wunman kɛ ba nɔnman kun w’a di le nɲɔn kun cɛ kpɛkun w’a wu,yɛ be su wunman kpɛnngbɛn kun m’ɔ yoman oke kpɛkun w’a wu’n.Afin sran ng’ɔ ɲan afuɛ ya (100) naan ɔ wu’n, bé sé kɛ ɔ wuli i bakan nun.Yɛ sran ng’ɔ yo sa tɛ’n, kannzɛ bɔbɔ ɔ le afuɛ ya’n (100), bé bó i sannzan.* 21  Bé kplán sua mun yɛ bé trán be nun,+bé tá viɲin mun yɛ bé dí be su mma mun.+ 22  Be su kplanman sua naan sran uflɛ tran nun,yɛ be su taman like naan sran uflɛ di.Afin min nvle’n nunfuɛ’m bé cɛ́ kpa kɛ waka sa,*+min sran mɔ n kpali be’n, bé ɲán be sa nuan ninnge’m be su ye dan. 23  Be su fɛman* ngbɛn,+yɛ be su wuman ba naan b’a sɔ’m b’a wun ɲrɛnnɛn be ɲin bo lɛ.Afin Zoova yrali be osu’n nunfuɛ’m be su,+ɔ yrali be bɔbɔ, ɔ nin be mma’m be su.+ 24  Ka naan b’a flɛ min bɔbɔ’n, ń tɛ́ be su.Kɛ be nuan te o ndɛ’n su bɔbɔ’n, ń ká lɛ ń yó nga be su srɛ’n. 25  Blo alua’n nin bua ba’n bé dídí likawlɛ,asɔmɔli’n ɔ́ dí ijre kɛ nannin tola sa,+yɛ wuo’n ɔ́ dí ndutre.Be su yoman sa tɛ fi, yɛ be su saciman like fi oka m’ɔ ti min liɛ klonglo’n su.”+ Ndɛ nga Zoova kan’n yɛ ɔ o lɛ-ɔ.

Ja ngua lɔ ndɛ mun

Be kwla se ekun kɛ “gladi difuɛ’m be kuku mun.”
Be kwla se ekun kɛ “afin ń má fá min sanwun mɔ n ti’n ń sá wɔ.”
Ebr., “ń gúɛ i be wue’n nun.”
Ebr., “ń gúɛ i be wue’n nun.”
Annzɛ “lika kpɛtɛkplɛɛ’n.”
Be kwla se ekun kɛ “sran nga w’a ɲanman afuɛ ya naan ɔ wu’n, bé sé kɛ be boli i sannzan.”
Ebr., “be cɛn’m bé cɛ́ kpa kɛ waka kun i cɛn mun sa.”
Annzɛ “be su diman junman kekle.”