Ezai 35:1-10

  • Lika’n wá yó klanman kɛ laa’n sa (1-7)

    • Aɲinsifuɛ’m bé wún ase yɛ sutrefuɛ’m bé tí sa (5)

  • Atin m’ɔ ti Sanwun’n ti be nga be kpɔli be ti’n be liɛ (8-10)

35  Aawlɛ flɛnnɛn’n nin asiɛ kee’n bé bó sró,+yɛ lika kpɛtɛkplɛɛ’n i klun wá jɔ́, ɔ́ wá bó nɲrɛ kɛ safran’n* sa.+   Saan ɔ́ bó nɲrɛ,+i klun wá jɔ́, yɛ ɔ́ kpán aklunjɔɛ kpanlɛ.Bé wá fá Liban’n i aɲrunɲan’n bé mɛ́n i,+bé wá fá Kaamɛli’n+ nin Sarɔn’n+ be aɲrunɲan’n bé mɛ́n i.Bé wá wún Zoova i aɲrunɲan’n, bé wá wún kɛ e Ɲanmiɛn’n yo ɲɛnmɛn.   An wla be nga be sa’m b’a glɔ’n be fanngan,yɛ an wla be nga be ja nannglunman’m be usu’n be fanngan.+   Maan amun se be nga be wla w’a bo be wun’n be kɛ:“An jran kekle. Nán srɛ kun amun.Amun nian! Amun Ɲanmiɛn’n wá fá klunngbɔ tulɛ’n bá,Ɲanmiɛn wá fá fɔ tulɛ’n bá.+Ɔ́ wá bá yɛ ɔ́ dé amun.”+   Blɛ sɔ’n nun’n, aɲinsifuɛ’m be ɲinma’m bé tíke,+yɛ sutrefuɛ’m be su’m bé tíke.+   Blɛ sɔ’n nun’n, sran nga i ja’n timan kpa’n, ɔ́ tú kpɛ́n kɛ flete sa,+yɛ bobofuɛ’n i taaman’n ɔ́ kpán aklunjɔɛ kpanlɛ.+Afin nzue wá ɲrɛ́n aawlɛ flɛnnɛn’n nun lɔ,yɛ nzue ba’m bé wá sónji lika kpɛtɛkplɛɛ’n nun lɔ.   Asiɛ kee’n ɔ́ wá káci nzue lika yɛ ndɛma’m bé fífí lɔ,kpɛkun asiɛ m’ɔ srɛ nzue’n, ɔ́ káci nzue ti’m be lika.+Lika nga blo alua’m be lo wunmiɛn lɛ laa’n,+ijre mun nin ndɛma mun, ɔ nin papirisi mun bé fífí lɔ.   Kpɛkun atin dan kun wásín lɔ,+bé wá flɛ́ i kɛ Atin m’ɔ ti Sanwun’n.Be nga be timan sanwun’n be su sinman su.+Ɔ ti be nga be nanti atin’n su’n be liɛ,sinnglinfuɛ wie fi su sinman su.   Asɔmɔli wie fi su sinman lɔ,yɛ blo nnɛn wlɛfuɛ wie fi su kɔman lɔ.Be su wunman be lɔ,+saan be nga be kpɔli be ti’n be ngunmin cɛ yɛ bé sín su-ɔ.+ 10  Be nga Zoova kpɔli be ti’n bé wá sá be sin,+ bé kpán aklunjɔɛ kpanlɛ bé kɔ́ Siɔn.+Aklunjɔɛ m’ɔ leman awieliɛ’n ɔ́ yó kɛ famiɛn kle sa be ti su.+Bé bó sró yɛ aklunjɔɛ’n kún be kpo,kpɛkun awlabɔɛ’n nin fɛfɛlɛ’n bé wíe.+

Ja ngua lɔ ndɛ mun

Ijre nɲrɛ kun-ɔn.