Ezai 57:1-21

  • Sran kpa’n nin sran ng’ɔ nanti seiin’n be wu (1, 2)

  • Izraɛlifuɛ’m be sɔ amuin (3-13)

  • Sran ng’ɔ leman wie’n i fɔnvɔlɛ (14-21)

    • Klunwifuɛ’m be ti kɛ jenvie m’ɔ kwlá jranman diin’n sa (20)

    • Klunwifuɛ diman alaje le (21)

57  Sran kpa’n ɔ wu,sanngɛ ɔ timan sranfi ndɛ.Be nga be nanti seiin’nbe wu,+sran kpa’n wuli sanngɛ sran fi w’a siemɛn i nzɔliɛ,ɲrɛnnɛn’n ti.*   Ɔ di alaje.Be kwlaa nga be nanti seiin’n, be la be bɛ’n su* be lo wunmiɛn.   “Sanngɛ amun liɛ’n, maan amun wunnge wa,amun mɔ amun ti baefuɛ bla kun i mma mun’n,amun mɔ amun si kunndɛ bla i yi bo’n, mɔ amun nin ti tekle bla’n:   ?Wan yɛ amun yo i finfin’n niɔn??Wan yɛ amun trɛ amun nuan nun gbawun mɔ amun yi amun taaman’n be kle i-ɔ??Amun timan sa tɛ yolɛ nun ba??Amun timan gblɛ kpɛlɛnun ba?+   Be konvi sɔ bla nin bian kunndɛlɛ’n waka dandan’m be afiɛn,+ɔ nin waka kwlaa nga be le nɲa kpanngban’n be bo,+be kun be mma mun kongo’m be nun,+ɔ nin yɔbuɛ dandan’m be afiɛn.*   Kongo’m be nun yɔbuɛ mlɔnnɔnmlɔnnɔn mun yɛ be ti ɔ like liɛ’n niɔn.+Nanwlɛ, ɔ like liɛ nga á ɲɛ́n i’n yɛ ɔ o lɛ-ɔ.I kpa bɔbɔ’n, a gua nzan ase man be, yɛ a cɛ be like.+?Min klun kwla jɔ ninnge sɔ’m be su?*   A sɛli ɔ bɛ’n oka kun m’ɔ ti nglonglo’n, m’ɔ ti fleiin kpa’n su.+Kpɛkun a fu lɔ ko yi tɛ.+   A fa ɔ amuin sɔlɛ nzɔliɛ like’n a fa sie anuan’n i sin, ɔ nin anuan’n i kadri’n su.A yacili min lɛ, kpɛkun a yili ɔ wun kplɛn,a fuli nglo lɔ, kpɛkun a ko trɛli ɔ bɛ’n nun.Yɛ a nin be trali aenguɛ.A kloli kɛ a nin be lá bebɛ’n su,+a niannin be yasua’m be yasua lika’n.*   A fali ngo ɔli Melɛki* i wun lɔ,ɔ nin palifɛn kpanngban.A sunmannin ɔ janunfuɛ mun mmua kpa,ɔ maan a jrali Ndia’n* nun. 10  A kleli ɔ wun yalɛ a fali ɔ atin kpanngban’m be su,sanngɛ w’a seman kɛ: ‘Ɔ ti min wun yalɛ klelɛ ngbɛn!’A ɲannin wunmiɛn ekun.I sɔ’n ti’n, ɔ sa sin w’a bubuman wɔ.* 11  ?Wan ti yɛ srɛ kunnin wɔ-ɔ, yɛ wan yɛ a sroli imɔ i ti yɛ a buali ato-ɔ?+Ɔ wla w’a kpɛnman min su.+W’a faman ɔ ɲin w’a sieman like fi su.+N muannin min nuan yɛ n cuɛnnin min wun.*+I sɔ’n ti’n, w’a sroman min. 12  Ń má yí ɔ “sa kpa’n” i nglo,+ yɛ ń yí junman nga a di’ni nglo,+be su yoman ɔ wun sa ye.+ 13  Kɛ á wá kpán kúnndɛ ukalɛ’n,ɔ amuin nga a tiannin be nuan’n, be su kwládeman wɔ.+Aunmuan kun wá fá be kɔ́,aunmuan fɛɛ kun wá fíta be kɔ́.Sanngɛ sran ng’ɔ fia min sin’n, mɛn’n ɔ́ káci i liɛ,yɛ oka m’ɔ ti min liɛ klonglo’n ɔ́ yó i liɛ.+ 14  Bé wá sé kɛ: ‘Amun yo, amun yo atin kun! Amun siesie atin’n!+Amun yi like kwlaa ng’ɔ kwla tanndan min nvlefuɛ’m be ɲrun’natin’n su.’” 15  Sran m’ɔ o mmua kpa’n,m’ɔ o lɛ tititi’n,+ m’ɔ ti sanwun’n,+ i ndɛ ng’ɔ kan’n yɛ:“N tran lika m’ɔ o nglo m’ɔ ti sanwun’n nun,+sanngɛ e nin ɲrɛnnɛnfuɛ mun, ɔ nin wun ase kanfuɛ mun e tran wie,kɛ ɔ ko yo naan wun ase kanfuɛ mun b’a ɲan wunmiɛn,naan ɲrɛnnɛnfuɛ’m b’a ɲan fanngan’n ti.+ 16  Afin n su kaciman min sin n siman be sa tititi,yɛ n su faman be wun yasa titi.+Afin min dunman nun ti’n, klɔ sran’n i wunmiɛn’n kwla wie.+Ɛɛn, ninnge nga n yili be’n mɔ be lo wunmiɛn’n, be wunmiɛn’n kwla wie. 17  N fali ya, i sa tɛ’n ti, ndrunmun m’ɔ di fa kunndɛ like’n ti.+Ɔ maan n yoli i like yaya, n fali min ɲrun’n n fiɛli i wun, yɛ n fali ya.Sanngɛ ɔ yoli kɛ ɲin keklefuɛ wie sa,+ ɔ fali atin nga i awlɛn’nkle i’n su. 18  N wunnin i atin ng’ɔ fa be’n,sanngɛ ń yó i juejue,+ yɛ ń klé i atin,+ń fɔ́nvɔ i ekun,+ ɔ nin be nga be nin i o sɛ nun’n.”+ 19  Zoova waan: “N su fa manmanlɛ ndɛ mun ń wlɛ́ i sran kun nuan.Ń má yó maan sran ng’ɔ o mmua-o, sran ng’ɔ o koko-o, ɔ́ dí fɔundi titi.+Kpɛkun ń yó i juejue. 20  Sanngɛ klunwifuɛ’m be liɛ’n, be ti kɛ jenvie m’ɔ bo titi m’ɔ kwlá jranman diin’n,mɔ i nun nzue’n fa jenvie’n nun ijre mun nin nnɔtiɛ guɛ i cenje’n su’n sa.” 21  Min Ɲanmiɛn’n waan: “Klunwifuɛ’m be liɛ’n, be diman alaje.”+

Ja ngua lɔ ndɛ mun

Be kwla se ekun kɛ “kɛ ɔ ko yo naan w’a fin ɲrɛnnɛn’n nun w’a fite’n ti.”
Yɛle kɛ, ndia’n nun.
Annzɛ “yɔbuɛ buɛ’m be nun.”
Annzɛ “?N kwla fa ninnge sɔ mun n fa fɔnvɔ min wun?”
Atrɛkpa’n, amuin sɔlɛ ndɛ yɛ be kan-ɔn.
Be kwla se ekun kɛ “famiɛn’n.”
Annzɛ “Seɔlu’n.” Nian Ndɛ’m be bo tulɛ lika’n nun lɔ.
Ebr., “w’a fɛman.”
Annzɛ “n fiali sa’m be su.”