Ezai 16:1-14

  • Be te kan ndɛ’n te wɔ Moabu (1-14)

16  Amun fa bua ɲin kun be ko man nvle’n i siefuɛ’n,Amun fɛ i Sela lɛ, amun sin aawlɛ flɛnnɛn’n nun lɔ,Naan amun wɔ Siɔn i wa bla’n i oka’n su lɔ.   Aanɔn+ nzue’n i lika nga be kpɛ i be ja nun’n i wun lɛ’n,Moabu lɔ bla mun bé yó kɛ anunman kun mɔ b’a fuɛn i i sua’n nun’n sa.+   “Man afɔtuɛ kun, nian ajalɛ nga be fali’n su yo.Wia klengle kpa’n nun’n, yo maan ɔ wawɛ’n ɔ yo kɛ kɔnguɛ sa.Be nga be bo sanndili’n fa be fia, yɛ be nga be su wanndi’n, nán yi be man.   Ee Moabu, maan min sran mɔ be bo sanndili’n be tran ɔ nun.Kaci be fiawlɛ, like sacifuɛ’n ti.+Yalɛ klefuɛ’n i liɛ wíe,like sacifuɛ’n i liɛ wíe,yɛ be nga be tiatia be wiengu’m be su’n, bé núnnún asiɛ’n su.   Klolɛ dan’n ti’n, famiɛn bia kun táka kpa.Sran ng’ɔ́ trán su Davidi i tannin sua’n nun’n, ɔ́ yó nanwlɛfuɛ,+ɔ́ dí jɔlɛ nanwlɛ su, yɛ ɔsu sisimɛn i bo sa kpa yolɛ’n nun.+   E tili Moabu i wun tulɛ ndɛ’n. Ɔ tu i wun dan.+E tili i wun kpakpa yolɛ’n nin i wun tulɛ’n, ɔ nin i ya dan falɛ’n be su ndɛ.+Sanngɛ i ndɛ ngbɛnngbɛn ng’ɔ kan be’n, be su yoman like fi ye.   Ɔ maan Moabu wá kpán kekle kpa, ɲrɛnnɛn dan m’ɔ́ wá tɔ́ i su’n ti.*Be kwlaa bé kpán kekle.+Be nga be wla w’a bo’n bé kplín, yɛ be wla ló Kii-Aresɛti+ lɔ viɲin mma gato’n.   Ɛsbɔn+ lɔ fie’m b’a wu kee,Sibma+ lɔ viɲin’n kusu w’a wu kee wie,nvlenvle’m be siefuɛ’m be tiatiali be sama mɔ be su mma’m b’a blo’n be su.*I sama’m b’a ju Zazɛɛ,+b’a trɛ lele b’a ju aawlɛ flɛnnɛn’n nun lɔ.I sama nga be fɛfɛli’n, b’a trɛ lele b’a ju jenvie’n su lɔ.   I sɔ’n ti’n, ń má sún Sibma lɔ viɲin’n, kɛ nga n fa sun Zazɛɛ’n sa.Ee, Ɛsbɔn nin Eleale,+ min ɲinmuɛn nzue’n wá lúalúa amun sa pɔtɔɔ,afin amun munngun nun waka mma’m be su aklunjɔɛ nga amun di’n, ɔ nin amun ninnge kpɛlɛ blɛ nun aklunjɔɛ nga amun di’n, w’a wie.* 10  Aklunjɔɛ dilɛ’n, ɔ nin talolɛ yekee’n w’a wie waka mma fie’n nun,be toman aklunjɔɛ jue kun, yɛ be kpankpanman viɲin fie’m be nun kun.+Sran ng’ɔ tiatia viɲin mma’m be su’n, ɔ su tiatiaman viɲin mma’m be su kun duvɛn yiwlɛ’n nun,afin m’an yo maan kpankpanlɛ’n w’a wie.+ 11  I sɔ’n ti’n, n usu min klun lɔ, Moabu ti,+kɛ jru ɲanman sa,Kii-Aresɛti+ dunman nun ti’n, n usu min klun lɔ. 12  Kannzɛ Moabufuɛ’m be kɔ be lika nglonglo’n su be ko kle be wun yalɛ’n, yɛ be kɔ be amuin sua’n nun be ko srɛ’n, sanngɛ i sɔ’n su yoman like fi ye.+ 13  Ndɛ nga laa Zoova kannin fa wɔli Moabu’n, yɛ ɔ o lɛ-ɔ. 14  Siɛn’n, ndɛ nga Zoova kan’n yɛ: “Ɔ ka afuɛ nsan, Moabu i aɲrunɲan’n ɔ́ kán ase. (Be ka afuɛ sɔ mun kɛ nga be fa ka junman difuɛ kun mɔ be tannin i kalɛ’n i afuɛ’m be sa.*) Ɲrɛnnɛn wafawafa kpanngban bé tɔ́ i su, be nga bé ká lɛ’n be su sɔnman, yɛ be su juman lika fi.”+

Ja ngua lɔ ndɛ mun

Ebr., “Moabu wá sún Moabu.”
Ebr., “be tiatiali be sama mɔ b’a blo’n be su.”
Be kwla se ekun kɛ “afin alɛ kunlɛ kpanlɛ’n ɔ tɔli amun munngu nun waka mma mun, ɔ nin amun ninnge’m be kpɛlɛ blɛ’n su.”
Annzɛ “kɛ nga junman difuɛ mɔ be tannin i kalɛ’n ɔ nian nun ka’n sa,” yɛle kɛ ɔ ka afuɛ nsan sɛsɛsɛ.