Ezai 50:1-11

  • Izraɛli i sa tɛtɛ’n ti yɛ ɔ wun ɲrɛnnɛn-ɔn (1-3)

  • Zoova i sufuɛ nga i ɲin yi i’n (4-11)

    • Be nga be kle be like’n be taaman nin be su’n (4)

50  Ndɛ nga Zoova kan’n yɛ:“?Amun nin mɔ n kɛnnin i bo’n i yralɛ fluwa’n+wo nin??Annzɛ be nga be kalɛ o min su’n, be nun onin yɛ n yoli amun atɛ i sa nun-ɔn?An nian! Amun bɔbɔ amun fɔnlɛ’m+ be ti yɛ be yoli amun atɛ-ɔ,yɛ amun bɔbɔ amun sa tɛ’m be ti yɛ be kannin amun nin’n i bo-ɔ.+   ?Ngue ti yɛ kɛ n bali’n, m’an toman sran fi wa-ɔ??Ngue ti yɛ kɛ n flɛli amun’n, sran fi w’a tɛman su-ɔ?+?Min sa’n ti tika dan ti yɛ n kwlá deman amun-ɔn??Annzɛ n leman tinmin naan m’an de amun?+An nian! Kɛ n ijɔ jenvie’n kpɛkun w’a wie nun.+N yo maan nzue ba mun be kaci aawlɛ flɛnnɛn.+nzue m’ɔ nunman lɛ’n ti’n, jue’m be saci,yɛ nzuewe’n ti’n be wu,   N fa aosin tuun’n n fa wla ɲanmiɛn m’ɔ la nglo lɔ plaii’n i wun kɛ tralɛ sa,+yɛ n yo bajɛ tralɛ n fa wlɛ i wun.”   E Min Zoova m’ɔ Sie Like Kwlakwla’n ɔ yoli maan n sili ijɔ kɛ be nga be kleli be like’n be sa,*+kɛ ɔ ko yo naan m’an kwla tɛ sran nga w’a fɛ’n i su klanman’n ti.*+Nglɛmun kwlaa’n, ɔ tinnge min,ɔ tinnge min su’n naan n fa tie ndɛ kɛ be nga be kleli be like’n be fa yo’n sa.+   E Min Zoova m’ɔ Sie Like Kwlakwla’n tikelimin su’n,yɛ m’an yoman ɲin kekle,+m’an faman atin uflɛ.+   N fali min wiasin’n n mannin be nga be su bo min’n,Yɛ n fali min fuka mun n mannin be nga be su tutu min akanza’n.Kɛ bé gúa min ɲin ase’n, mɔ bé títí be nuan nzue bé tá min wun’n, m’an faman min ɲrun’n m’an fiaman be wun.+   Sanngɛ e Min Zoova m’ɔ Sie Like Kwlakwla’n, ɔ́ wáúka min.+I sɔ’n ti’n, min ɲin su guaman ase.I sɔ’n ti yɛ m’an yo min ɲrun’n kɛ yɔbuɛ kekleke wie sa’n niɔn,+yɛ n si kɛ n su wunman ɲannzuɛn.   Sran ng’ɔ bu min sran kpa’n ɔ nunman mmua.?Wan yɛ ɔ kwla sanman min-ɔn?+Maan e jaso naan e jran likawlɛ.*?Wan yɛ ɔ nin min le ndɛ-ɔ?Maan ɔ wunnge min wun wa.   An nian! E Min Zoova m’ɔ Sie Like Kwlakwla’n ɔ́ wá úka min.?Wan yɛ ɔ kwla bu min fɔ-ɔ?An nian! Be kwlaa bé sáci kɛ tralɛ wie sa.Siwlisawla’m* bé dí be. 10  ?Amun nun onin yɛ ɔ sro Zoova,m’ɔ sie i su tie i sufuɛ’n i nɛn’n niɔn?+?Wan yɛ ɔ nantili aosin tuun kpa mɔ kannin kpajaman nun’n i nun-ɔn?Maan ɔ fɛ i wla gua Zoova i dunman’n su, yɛ maan ɔ kisɛ i Ɲanmiɛn’n i su. 11  “An nian! Amun kwlaa nga amun trɔ sin’n,mɔ amun yo maan ɔ tɛtɛ kɔ nglo’n,maan amun nanti amun sin’n i kpajalɛ’n nun,maan amun nanti amun sin’n i tɛtɛlɛ’n i afiɛn.Like nga amún ɲɛ́n i min sa nun’n yɛ:Amún lá ɲrɛnnɛn nun.

Ja ngua lɔ ndɛ mun

Be kwla se ekun kɛ “m’an kwla wlɛ i fanngan’n ti.”
Annzɛ “ɔ mannin min taaman kun mɔ be kleli i like kpa’n.”
Annzɛ “e yia nun.”
Kakaa kun-ɔn. Ɔ ti kɛ abɛbɛ sa, yɛ ɔ saci ninnge mun.