Ezai 19:1-25

  • Be kan ndɛ’n be wɔ Ezipti (1-15)

  • Ezipti sí Zoova (16-25)

    • Bé kplán tɛ yiwlɛ kun mán Zoova Ezipti lɔ (19)

19  Be kan ndɛ nga be wɔ Ezipti:+An nian! Zoova o ɲanmiɛn ble kun m’ɔ ba ndɛndɛ’n su, ɔ su ba Ezipti.Ezipti lɔ amuin mɔ be timan like fi’n, bé úsu i ɲrun,+yɛ Eziptifuɛ’m be su ɲanman awlɛn kun.   “Ń má yó maan Eziptifuɛ’m bé jáso be wiengu Eziptifuɛ’m be wun,be nin be wiengu bé tú,sran kun jáso i niaan’n i wun, ɔ́ jáso i mantanfuɛ’n i wun,klɔ kun jáso klɔ uflɛ wun, famiɛn kun wá jáso famiɛn kun wun.   Kpɛkun Eziptifuɛ mun be akunndan’n sánngan,ń sánngan sa nga be siesieli’n be nun.+Bé kɔ́ amuin mɔ be timan like fi’n,ɔ nin baefuɛ mun, ɔ nin be nga be waan be nin be nga be wuli’n be ijɔ’n, ɔ nin wunnzue yifuɛ’m be sin.+   Ń fá Eziptifuɛ mun ń wlá siefuɛ kun mɔ i like yolɛ yo ya kpa’n i sa nun,kpɛkun famiɛn kun mɔ i klun yo wi’n ɔ́ síe be,”+ ndɛ nga Zoova m’ɔ ti sonja’m be su kpɛn’n, m’ɔ ti Miɛn kpafuɛ’n, ɔ kan’n yɛ ɔ o lɛ-ɔ.   Jenvie’n i nun nzue’n ɔ́wíe nun,kpɛkun nzue ba’n ɔ́ wíe nun yɛ ɔ́ wú kee.+   Nzue ba’m bé bɔ́n,Ezipti lɔ Nili’n i sama’m bé kán ase, kpɛkun bé wíe nun.Ndɛma nin ijre’m bé kplɔ́.+   Ijre nga be o Nili Nzue’n i nuan’n, Nili’n nin jenvie’n be aɲialiɛ’n su’n,ɔ nin Nili’n i nuan lika kwlaa nga be luali like lɛ’n,+ bé wú kee.+Aunmuan’n fá be kɔ́, kpɛkun be su wunmanbe kun.   Jue trafuɛ’m bé sún,be nga be to kowa Nili Nzue’n nun’n bé bó awuyomo,yɛ be nga be gua lala nzue’n nun’n be su sɔnman kun.   Be nga be fa lɛn+ be yo tannin’n,ɔ nin be nga be wu jese ufue’n bé wún ɲannzuɛn. 10  Tannin wufuɛ’m be wla bó be wun.Junman difuɛ nga be tannin be kalɛ’n be kwlaa be akunndan’n sánngan. 11  Zoan+ lɔ sran dandan’m be ti sinnzin.Faraɔn i afɔtuɛ manfuɛ nga be si ngwlɛlɛ kpa’n, be afɔtuɛ’m be timan kpa.+?Ngue ti yɛ amun kwla se Faraɔn kɛ:“N ti ngwlɛlɛfuɛ’m be wa,n ti laa famiɛn’m be wa-ɔ”? 12  ?Ɔ maan ɔ ngwlɛlɛfuɛ’m be o nin?+Sɛ be si sa nga Zoova m’ɔ ti sonja’m be su kpɛn’n w’a sunnzun kɛ ɔ́ fá yí i Ezipti su’n, maan be kan kle wɔ. 13  Zoan lɔ sran dandan’m be dili sinnzin,Nɔfu*+ lɔ sran dandan’m be lakali be wun,Ezipti lɔ akpasua su kpɛn’m b’a fa Ezipti b’a sie i atin tɛ su. 14  Zoova fali sannganlɛ yili i Ezipti su.+Be yoli maan Ezipti fali atin tɛ su, yɛ ɔ kwlá yoman like fi,kɛ nzanbɔɛfuɛ m’ɔ bo nvaka’n i fiɛ’n nun sa. 15  Ezipti su kwlá yoman like fi kun,i ti’n nin i lua’n, ɔ nin waka’n i wun ng’ɔ fɛfɛli’n nin ijre’n be su kwlá yoman like fi.* 16  Cɛn sɔ’n nun’n, Ezipti yó kɛ bla sa, ɔ́ úsu, yɛ srɛ kún i, Zoova m’ɔ ti sonja’m be su kpɛn’n i sa m’ɔ́ wá mán su i wun’n ti.+ 17  Zida mɛn’n i wun srɛ dan kpa wá kún Eziptifuɛ mun. Kɛ bé tí i dunman’n, srɛ kún be, like nga Zoova m’ɔ ti sonja’m be su kpɛn’n ɔ seli kɛ ɔ́ fá yó be’n ti.+ 18  Cɛn sɔ’n nun’n, Ezipti mɛn’n nun klɔ nnun bé wá kán Kanaan+ aniɛn’n, kpɛkun bé tá Zoova m’ɔ ti sonja’m be su kpɛn’n i nda kɛ be nin i bé nánti klanman titi. Bé wá flɛ́ klɔ’m be nun kun kɛ Nunnunlɛ Klɔ. 19  Cɛn sɔ’n nun’n, bé kplán tɛ yiwlɛ kun Ezipti mɛn’n i afiɛn bé mán Zoova, kpɛkun i aɲialiɛ’n su’n, bé kplán yɔbuɛ kun bé mán Zoova. 20  I sɔ’n yó nzɔliɛ like, yɛ ɔ́ yó lalofuɛ Zoova m’ɔ ti sonja’m be su kpɛn’n i ɲrun Ezipti mɛn’n nun lɔ. Afin be yalɛ klefuɛ’m be ti’n, bé wá kpán flɛ́ Zoova, yɛ ɔ́ súnman defuɛ kun be sin, ɔ́ súnman defuɛ dan kun, yɛ ɔ́ dé be. 21  Zoova wá yó maan Eziptifuɛ mun bé sí i. Cɛn sɔ’n nun’n, Eziptifuɛ’m bé wá sí Zoova, bé yí tɛ bé mɛ́n i, bé cɛ́ i ninnge mun, bé tá Zoova i nda kpɛkun bé yíɛ i nuan. 22  Zoova wá fá ɲrɛnnɛn yí i Ezipti+ su, ɔ́ fá ɲrɛnnɛn yí i su kpɛkun ɔ́ yó i juejue. Bé sá be sin Zoova wun, ɔ́ tɛ́ be srɛlɛ mɔ be tu be klun be srɛ i’n su, yɛ ɔ́ yó be juejue. 23  Cɛn sɔ’n nun’n, atin dan kun+ ɔ́ fín Ezipti kɔ́ Asiri. Ɔ maan Asirifuɛ’m bé kɔ́ Ezipti, yɛ Eziptifuɛ’m bé kɔ́ Asiri, kpɛkun Eziptifuɛ mun nin Asirifuɛ mun bé sú Ɲanmiɛn likawlɛ. 24  Cɛn sɔ’n nun’n, Izraɛli wá fɛ́ i wun úka Ezipti nin Asiri be su,+ ɔ́ yó be nsan su, ɔ́ yó be nga be o asiɛ’n su’n be su yralɛ like. 25  Afin Zoova m’ɔ ti sonja’m be su kpɛn’n ɔ́ yrá be su, ɔ́ sé kɛ: “Maan Ezipti m’ɔ ti min nvle’n, ɔ nin Asiri m’ɔ ti min sa nuan like’n, ɔ nin Izraɛli m’ɔ ti min aja like’n be ɲan ye.”+

Ja ngua lɔ ndɛ mun

Annzɛ “Mɛnfisi.”
Be kwla se ekun kɛ “nglesia nɲa’n nin ndɛma’n be su yoman like fi.”