Ezai 63:1-19

  • Zoova tu i klunngbɔ nvlenvle’m be su (1-6)

  • Klolɛ dan nga Zoova kloli be laa’n (7-14)

  • Sran m’ɔ kacili i nzuɛn’n i srɛlɛ’n (15-19)

63  ?Wan li yɛ ɔ fin Edɔmun+ ba,m’ɔ fin Bɔzra+ mɔ tralɛ mɔ i ɲin kpaja’n* wlɛ i wun,mɔ tralɛ klanman wlɛ i wun,m’ɔ nanti wunmiɛn su’n niɔn?“N bɔbɔ min-ɔn, min mɔ n kan ndɛ ng’ɔ ti su’n niɔn,min mɔ n le tinmin dan mɔ n fa de sran’n niɔn.”   ?Ngue ti yɛ ɔ tralɛ’n ti ɔkwlɛ-ɔ??Ngue ti yɛ ɔ tralɛ’n ti kɛ sran m’ɔ yi duvɛn’n i liɛ’n sa-ɔ?+   “Min kunngba yɛ n yili duvɛn’n niɔn.Nvlefuɛ’m be nun wie fi w’a ukaman min.N tiatiali be su ya su,n fali ya dan n tiatiali be su.+Be mmoja’n guali min tralɛ’m be nun,n yoli min tralɛ’m be kwlaa be fiɛn.   Afin m’an sie min klunngbɔ tulɛ cɛn kun,+min sran’m be ti kpɔlɛ afuɛ’n w’a ju.   N nianniannin, sanngɛ sran fi nunman lɛ naan w’auka min.Kɛ n wunnin kɛ sran fi ukaman min’n, i sɔ’n yoli min ya.Ɔ maan min bɔbɔ min sa’n yɛ ɔ yoli maan n fiteli nun-ɔn,+ya dan mɔ n fali’n ti’n, n ɲannin wunmiɛn n yoli sa sɔ’n.   Kɛ n fali ya’n n tiatiali nvlenvle’m be su.N yoli maan min ya dan’n ɔ boli be kɛ nzan sa,+yɛ n guali be mmoja’n i ase.”   Sa nga Zoova yoli be mɔ be kle kɛ ɔ klo sran dan’n,sa nga Zoova yoli be mɔ be nin manmanlɛ fata’n, ń má kán be ndɛ.Zoova yoli ninnge kwlaa sɔ mun mannin e,+ɔ yoli ninnge kpakpa kpanngban mannin Izraɛli nvle’n,afin i aunnvɔɛ silɛ’n nin i sran klolɛ’n ti dan.   Afin ɔ seli kɛ: “Nanwlɛ, be ti min nvle’n nunfuɛ, be ti ba mɔ be su kpɔciman min-ɔn.”*+Ɔ maan ɔ kacili be Defuɛ.+   Blɛ kwlaa mɔ be o ɲrɛnnɛn nun’n, i wla boli i wun.+Kpɛkun i bɔbɔ i sran m’ɔ sunmɛn i’n,* ɔ deli be.+I sran klolɛ nin i aunnvɔɛ silɛ’n ti’n ɔ kpɔli be ti.+Laa blɛ’n nun’n, ɔ mannin be su yɛ ɔ suali be blɛ kwlaa nun.+ 10  Sanngɛ be yoli ɲin kekle,+ yɛ be boli Ɲanmiɛn i wawɛ’n i wla.+Ɔ maan ɔ kacili be kpɔfuɛ,+yɛ ɔ nin be kunnin.+ 11  Kpɛkun be wla kpɛnnin laa blɛ liɛ’n su,be wla kpɛnnin Moizi m’ɔ ti i sufuɛ’n i blɛ liɛ’n su. Be seli kɛ:“?Sran ng’ɔ fali be nin i nnɛn’m be sunianfuɛ mun+ jenvie’n nun fiteli’n,+ ɔ o nin??Sran ng’ɔ fɛli i wawɛ’n mɛnnin i’n,+ 12  sran ng’ɔ yoli maan i sa m’ɔ le ɲrun’n ko sunmannin Moizi i sa fama’n,+sran ng’ɔ kpacili nzue’n nun be ɲrun+naan i dunman’n ka lɛ tititi’n,+ 13  sran ng’ɔ yoli maan be kpɛli nzue m’ɔ bo dan’n,*mɔ be ja w’a kplaman’n,mɔ be yoli kɛ nnɛn kpanngɔ wie m’ɔ o blo* lɔ’n sa’n, ɔ o nin? 14  Kɛ nga be fa nnɛn’m be kɔ lika kpɛtɛkplɛɛ’n nun lɔ’n sa’n,Zoova i wawɛ’n yoli maan be loli wunmiɛn.”+Wafa nga a kleli ɔ nvle’n nunfuɛ’m be atin’n yɛ ɔ o lɛ-ɔ.A yoli sɔ naan ɔdunman’n fu.+ 15  Kɛ a o ɲanmiɛn su lɔ’n, kpɛ ɔ ɲin asiɛ’n su wa naan nian,kɛ a o ɔ sua dan m’ɔ ti sanwun’n, m’ɔ ti klanman’n nun lɔ’n, kpɛ ɔ ɲin ase nian.?Ɔ like juejue su yolɛ’n, nin ɔ kwlalɛ’n,ɔ sran klolɛ mɔ i ti ɔ wun usu wɔ’n,+ nin ɔ aunnvɔɛ silɛ’n+ be o nin?B’a wɔ e* wun mmua. 16  Afin a ti e Si,+kannzɛ bɔbɔ Abraamun siman e’n,naan Izraɛli wunman e wlɛ’n,sanngɛ Zoova, a ti e Si.Kɛ ɔ fɛ i laa lele’n, be flɛ wɔ E Ti Kpɔfuɛ.+ 17  ?Ee Zoova, ngue ti yɛ a yaci e lɛ* mɔ e wlan daan, mɔ e faman ɔ atin’m be su-ɔ??Ngue ti yɛ a yaci e lɛ* mɔ e awlɛn’n kete, mɔ e sroman wɔ-ɔ?+Sa ɔ sin, ɔ sufuɛ’m be dunman nun ti,akpasua mɔ be ti ɔ aja like’n i dunman nun ti.+ 18  Ɔ nvle m’ɔ ti sanwun’n, ɔ fali lika sɔ’n blɛ kpe kan nun.E kpɔfuɛ’m be tiatiali ɔ sua’n su.+ 19  E kacili kɛ be mɔ a nin-a sieman be le’n sa w’acɛ kpa,e kacili kɛ be mɔ ɔ dunman’n nin-a tranman be su le’n sa.

Ja ngua lɔ ndɛ mun

Be kwla se ekun kɛ “ɔkwlɛ bioun.”
Annzɛ “be su kpɛman gblɛ-ɔ.”
Annzɛ “i anzi m’ɔ o i ɲrun’n.”
Annzɛ “nzue mɔ i bo ti kploun’n.”
Annzɛ “aawlɛ flɛnnɛn’n nun.”
Ebr., “min.”
Annzɛ “a yo.”
Ebr., “a yo.”