Ezai 42:1-25

  • Ɲanmiɛn i sufuɛ’n i junman nga be mɛnnin i’n (1-9)

    • ‘Min dunman’n yɛle Zoova’ (8)

  • Zoova i manmanlɛ jue uflɛuflɛ kun (10-17)

  • Izraɛli ti aɲinsifuɛ nin sutrefuɛ (18-25)

42  Amun nian! Min sufuɛ+ nga n suɛn i bo’n yɛ!I yɛ n kpɛli i-ɔ,+ min klunjɔ i wun!+N fali min wawɛ’n n mɛnnin i.+Ɔ́ wá yó maan nvlenvle’m bé yó sa i nuan su sɛsɛ.+   Ɔ su kpankpanman annzɛ ɔ su mɛnmɛn i nɛn’n su,yɛ be su timɛn i nɛnakpɔ’n su.+   Ndɛma nga w’a bli’n, ɔ su bumɛn i,yɛ kannin ɲanman m’ɔ fite wunsrɛn’n, ɔ su nuɛnmɛn i.+Nanwlɛ su’n, ɔ́ wá yó maan sa nuan su sɛsɛ yolɛ’n ɔ́ trán lɛ.+   Ɔ su fɛman yɛ i sa sin su bubumɛn i, lele saan w’a yo maan sa nuan su sɛsɛ yolɛ’n w’a tran asiɛ’n su.+Lika nga be o nzue’n i afiɛn lɔ’n be su minndɛ i mmla’n.*   Ɲanmiɛn Kpli Zoovam’ɔ yili ɲanmiɛn m’ɔ la nglo lɔ plaii’n, i m’ɔ ti Dan m’ɔ tinngɛli nun’n,+i m’ɔ yili asiɛ’n nin i su ninnge mun’n,*+i m’ɔ man sran nga be o asiɛ’n su’n be nguan’n,+m’ɔ man be nga be nanti asiɛ’n su’n be wunmiɛn’n,+ i ndɛ ng’ɔ kan’n yɛ:   “N bɔbɔ min Zoova, sa kpa yolɛ’n ti yɛ n flɛli wɔ-ɔ,n trali ɔ sa’n.Ń sásá wɔ, yɛ ń fá wɔ ń mán naan a yo min nin nvlefuɛ mun e afiɛn aenguɛ,+kpɛkun á yó nvlenvle’m be kannin.+   I liɛ’n, á tíke aɲinsifuɛ’m be ɲinma mun,+á yí bisuafuɛ mun bisua’n nun fíte,kpɛkun á fá be nga be ti aosin tuun nun’n bisua’n nun fíte.+   N ti Zoova. Min dunman’n yɛ ɔ o lɛ-ɔ.N faman min aɲrunɲan’n n manman sran uflɛ,yɛ n faman min manmanlɛ’n n manman amuin mɔ be sɛli be’n.+   Amun nian, ninnge klikli’m b’a sin.Siɛn’n, n su kan ninnge uflɛuflɛ’m be ndɛ.N su kan be ndɛ n kle amun, ka naan b’a ju.”+ 10  Amun mɔ amun wlanwlan jenvie’n su’n, ɔ nin ninnge kwlaa nga be o nun’n,lika mɔ nzue bo sin yia be’n, ɔ nin be nga be tran lɔ’n,+maan amun to jue uflɛuflɛ kun be manman Zoova,+maan amun mɛnmɛn i asiɛ’n i tiwa lɔ.+ 11  Maan aawlɛ flɛnnɛn’n nin i klɔ mun be man benɛn’n su,+maan klɔ kanngan nga Kedaa+ tran be su’n be man be nɛn’n su.Maan be nga be tran yɔbuɛ’n su lɔ’n be kpan aklunjɔɛ kpanlɛ,maan be kpan oka’m be ti su nglo lɔ. 12  Maan be fa manmanlɛ’n be man Zoova,maan be mɛnmɛn i lika nga be o nzue’n i afiɛn lɔ’nbe nun.+ 13  Zoova wá fíte kɛsafuɲrɛn sa.+I wun wá blíblí i kɛ alɛ kunfuɛ sa.+Ɔ́ wá kpán, ɔ́ wá kpán alɛ kunlɛ kpanlɛ,ɔ́ wá klé kɛ ɔ le tinmin trɛ i kpɔfuɛ mun.+ 14  “M’an muan min nuan wie pɛ.N trannin diin yɛ n trali min awlɛn.Kɛ bla wie m’ɔ su wu ba sa’n,ń kplín, min wunmiɛn’n kpú min wun, yɛ ń ló wunmiɛn ndɛndɛ, i kwlaa sɔ’n ká lɛ tɔ́ min su kpɛ kunngba. 15  Ń má sáci oka nin kpɔlɛ mun,ń má yó maan be su nɲanɲa’m be kwlaa béwú kee.Ń má yó maan nzue ba’m bé yó kɛ lika nga nzue* bo sin yia be’n sa,kpɛkun nzue lika nga ndɛma’m be fifi lɔ’n béwú kee.+ 16  Ń má fá aɲinsifuɛ mun ńsín atin kun mɔ be simɛn i’n su,+ń má fá be ń sín atin mɔ be nin-a sinman be su le’nbe su.+Ń má yó maan aosin tuun ng’ɔ o be ɲrun’n ɔ́ kpája,+yɛ lika m’ɔ ti kunngblokunngblo’n ɔ́ yó sɛsɛ.+Like nga ń má yó ń mán be’n yɛ ɔ o lɛ-ɔ, n su yimanbe ase.” 17  Be mɔ be fa be wla guɛ i amuin mɔ be sɛli be’nbe su’n,be mɔ be klo blalɛ yo amuin mɔ be se be kɛ: “Amun ti e ɲanmiɛn’n,”+bé sá be sin yɛ ɲannzuɛn dan kpa kún be. 18  Sutrefuɛ mun, amun tie!Aɲinsifuɛ mun, amun nian yɛ amun wun i!+ 19  ?Sɛ w’a yoman kɛ min sufuɛ’n sa’n, wan yɛ i ɲin ti siwa-ɔ??Wan yɛ i su ti tre kɛ min sran mɔ n sunmɛn i’n sa-ɔ??Wan yɛ i ɲin ti siwa kɛ sran mɔ n mɛn i like n fa yo i mo’n sa-ɔ??Wan yɛ i ɲin ti siwa kɛ Zoova i sufuɛ’n sa-ɔ?+ 20  A wun ninnge kpanngban, sanngɛ a faman ɔ ɲin sieman be su kpa.A tike ɔ su’n, sanngɛ a sieman ɔ su tieman.+ 21  Zoova i klun klo su ɔ yoli maan mmla’n* ɲannin ɲrun yɛ ɔ yo ɲɛnmɛn,i sa nuan su sɛsɛ yolɛ’n ti. 22  Sanngɛ be ti nvle kun mɔ be wua be-ɔ, yɛ be fɛn be bo ninnge mun.+Be trali be kwlaa buɛ mɔ be ti kɛ aya sa’n be nun, yɛ be wlali be bisua.+Be fɛnnin be bo ninnge mun, sran fi w’ademan be,+yɛ be deli be ninnge mun, sanngɛ sran fi w’a seman kɛ: “Amun fa sa amun sin!” 23  ?Amun nun onin yɛ ɔ́ tíe ndɛ nga-ɔ??Wan yɛ ainman ndɛ ti’n, ɔ́ fɛ́ i ɲin síe su m’ɔ́ tíe-ɔ? 24  ?Wan yɛ ɔ yili Zakɔbu mannin mɔ be wuɛli i ninnge mun’n niɔn??Yɛ wan yɛ ɔ yili Izraɛli wlɛli i be nga be fɛn sran’m be bo ninnge mun’n be sa nun-ɔn??Nán Zoova mɔ e yoli sa tɛ i ɲrun’n niɔn?B’a kplinman su kɛ bé nánti i atin’m be su,yɛ b’a fɛmɛn i mmla’n* su.+ 25  Ɔ maan ɔ fɛli i ya dan’n guali be su titi,ɔ fɛli i ya’n, ɔ nin alɛ dan’n yili be su titi.+I ya’n yrali be wun lɛ ninnge’m be kwlaa, sanngɛ b’a faman be ɲin b’a sieman su.+I ya’n jueli be wun kɛ sin sa, sanngɛ b’a bumɛn ilike fi.+

Ja ngua lɔ ndɛ mun

Annzɛ “like klelɛ’n.”
Ebr., “i m’ɔ trɛli asiɛ’n nin i su ninnge’m be nun’n.”
Annzɛ “jenvie’n.”
Annzɛ “like klelɛ’n.”
Annzɛ “i like klelɛ’n.”