Ezai 66:1-24

  • Ɲanmiɛn sulɛ’n i kpafuɛ’n nin i tɛfuɛ’n (1-6)

  • Mmo Siɔn nin i mma mun (7-17)

  • Be yiali Zerizalɛmun lɔ naan bé sú Ɲanmiɛn (18-24)

66  Ndɛ nga Zoova kan’n yɛ:“Ɲanmiɛn m’ɔ la nglo lɔ plaii’n ti min famiɛn bia, yɛ asiɛ’n ti min ja takatakawlɛ.+?Sua wafa benin yɛ amun kwla kplan man min-ɔn?+?Yɛ lika onin nun yɛ ń trán ń ló wunmiɛn-ɔn?”+   “Min bɔbɔ min sa’n yɛ ɔ yoli ninnge kwlaa sɔ mun-ɔn.Kɛ be kwlaa be boli nun kɛ ngalɛ’n sa.” Ndɛ nga Zoova kan’n yɛ ɔ o lɛ-ɔ.+“Sran nga ń má fá min ɲin ń síe i su’n yɛ:Sran ng’ɔ kɛn i wun ase’n, mɔ i wla w’a bo i wun’n, mɔ kɛ ɔ ti min ndɛ’n ɔ usu’n.+   Sran ng’ɔ kun nannin’n, ɔ ti kɛ sran ng’ɔ kunsran’n sa.+Sran ng’ɔ fa bua yi tɛ’n, ɔ ti kɛ sran ng’ɔ bu alua kɔmin’n sa.+Sran ng’ɔ cɛ like’n, ɔ ti kɛ sran ng’ɔ fa kɔkɔti mmoja man’n sa!+Yɛ sran ng’ɔ yra ansan ufue man Ɲanmiɛn naan be wla kpɛn su titi’n,+ ɔ ti kɛ sran m’ɔ kan atrɛ ndɛ fa bo muae man sran’n sa.*+Be fali be bɔbɔ be atin liɛ mun,like ng’ɔ ti kain’n yɛ beklo i-ɔ.   Ɔ maan ń má fá sa fanunfanun ń fá tú be fɔ,+sa nga be sro be bɔbɔ’n, ń fá yí be su.Afin kɛ n flɛli be’n, sran fi w’a tɛman su.Kɛ n kannin ndɛ’n, be nun wie fi w’a siemɛn i su.+Be yoli sa ng’ɔ ti tɛ min ɲrun’n titi,like nga n klomɛn i’n yɛ be yoli-ɔ.”+   Amun tie ndɛ nga Zoova kan’n, amun mɔ kɛ amun ti i ndɛ’n amun usu’n: “Amun niaan mɔ be kpɔ amun’n, mɔ be fuan amun min dunman nun ti’n, be seli kɛ: ‘Maan manmanlɛ’n yo Zoova liɛ!+ Sanngɛ ɔ́* wá yí i wun nglo, ɔ́ wá yó maan amun klun wá jɔ́, sanngɛ be yɛ be ɲin wá gúa ase-ɔ.”+   Klɔ’n nun ti woo, Ɲanmiɛn sua’n nun lɔ’n ti woo!Zoova yɛ maan lika’n nun ti woo sɔ-ɔ, ɔ su fa akatua ng’ɔ nin i kpɔfuɛ mun fata’n fa man be.   Ka naan bla’n w’a koto awuliɛ’n, ɔ dun mmua wuli ba’n.+Ka naan ba wulɛ aklunya w’a tɔ i su’n, ɔ dun mmua wuli ba yasua kun.   ?Wan yɛ w’a ti sa kɛ nga sa wie le-ɔ??Wan yɛ w’a wun sa kɛ nga sa wie le-ɔ??Be kwla fa cɛn ba kunngba be taka mɛn kun??Be kwla ka lɛ taka nvle kun kpɛ kunngba?Sanngɛ kɛ Siɔn kotoli awuliɛ cɛ’n, ɔ ka lɛ wuli i mma yasua mun.   Zoova waan: “?Sɛ n yo naan ba’n i wulɛ ju’n, ń sé kɛ nán be wu i?”Ɔ Ɲanmiɛn’n waan: “?Sɛ n yo naan ba wulɛ’n bo i bo’n, n kunngba’n ń tánnin i atin?” 10  Amun kwlaa mɔ amun klo Zerizalɛmun’n,+ maan amun nin i be di aklunjɔɛ,+ yɛ maan amun nin i amun klun jɔ.Maan amun nin i be bo sro, amun kwlaa mɔ amun su sun i’n, 11  afin amún wá nɔ́n i wunflɛn’n, amun ku yí yɛ amun wla gúa ase,amún wá nɔ́n i kpa, yɛ i aɲrunɲan dan’n ti’n, amun klun jɔ́. 12  Afin ndɛ nga Zoova kan’n yɛ:“Ń má yó maan fɔunding’ɔ́ dí’n, ɔ́ sónji kɛ nzue ba sa,+yɛ nvlenvle’m be aɲrunɲan’n ɔ́ yó kɛ nzue m’ɔ sonji kpuu’n sa.+Amún wá nɔ́n wunflɛn, kpɛkun bé fá amun bé sán be nvɛnwun,yɛ bé jú amun be ja su. 13  Kɛ nga niɛn kun fa fɔnvɔ i wa’n sa’n,ń má fɔ́nvɔ amun titi,+Zerizalɛmun ti’n, ń má fɔ́nvɔ amun.+ 14  Amún wá wún sa sɔ’n, yɛ amun klun jɔ́,amun owie’m bé ɲán wunmiɛn kɛ ijre mɔnnɛn sa.Yɛ Zoova wá yí i tinmin’n* i nglo klé i sufuɛ mun,sanngɛ ɔ́ yí i ya’n i nglo klé i kpɔfuɛ mun.”+ 15  “Afin Zoova wá bá kɛsin sa,+i kakaklolo’m be ti kɛ aunmuan dan wie sa,+naan ɔ́ túa be kalɛ ya su,naan ɔ́ fá sin taaman ɔ́ túbe fɔ.+ 16  Afin Zoova wá fá sin dí jɔlɛ,nanwlɛ, ɔ́ fɛ́ i tokofi’n dí klɔ sran’m be kwlaa be jɔlɛ.Be nga Zoova wá kún be’n bé sɔ́n kpa. 17  “Be nga be yo be wun sanwun mɔ be kplo be wun fiɛn’n, naan bé kɔ́ fie klanman’n* nun lɔ’n,+ naan bé kɔ́ sran ng’ɔ o i afiɛn lɔ’n i sin’n, be nga be di kɔkɔti nnɛn’n,+ ɔ nin ninnge kainkain mun, ɔ nin gbekle mun’n,+ be kwlaa bé wú.” Ndɛ nga Zoova kan’n yɛ ɔ o lɛ-ɔ. 18  “N si sa nga be yo’n, n si akunndan nga be bu’n. I sɔ’n ti’n, ń má yíayía nvlenvle kwlaa be nunfuɛ mun, ɔ nin be nga be kan aniɛn wafawafa’n, yɛ bé bá kpɛkun bé wún min aɲrunɲan’n.” 19  “Ń má síe nzɔliɛ like kun be afiɛn, kpɛkun ń má súnman be nga be ɲannin be ti’n be nun wie mun nvlenvle mɔ b’a timan min su ndɛ’n, mɔ b’a wunman min aɲrunɲan’n be sin. Be yɛle Taasisifuɛ mun,+ nin Pilifuɛ mun, ɔ nin Ludifuɛ+ mɔ be ti ta tofuɛ’n, ɔ nin Tubalifuɛ mun nin Zavanfuɛ mun,+ ɔ nin be nga be o lika nga nzue bo sin yia be mɔ be o mmua’n. Bé kán min aɲrunɲan’n i ndɛ nvlenvle’m be nun.+ 20  Bé fá amun niaan’m be kwlaa nvlenvle’m be kwlaa be nun bé bá,+ bé fá be mán Zoova kɛ cɛlɛ like sa. Bé fá be nnɛn kpanngɔ mun be su, nin kakaklolo’m be nun, nin kakaklolo mɔ be su ti katawa’n be nun, nin milɛ’m be su, ɔ nin ɲɔnngɔnmin mɔ be wanndi ndɛndɛ’n be su, bé fá be fú oka m’ɔ ti min liɛ klonglo’n mɔ yɛle Zerizalɛmun’n su lɔ. Ɔ́ yó kɛ blɛ mɔ Izraɛlifuɛ’m be fa like nga bé fá mán’n be sie i kpongbo kun m’ɔ ti sanwun’n nun be kɔ Zoova i sua’n nun lɔ’n sa.” Ndɛ nga Zoova kan’n yɛ ɔ o lɛ-ɔ. 21  “Asa ekun’n, ń má fá be nun wie mun ń yó Ɲanmiɛn ɲrun jranfuɛ, yɛ ń fá wie mun ń yó Levifuɛ.” Ndɛ nga Zoova kan’n yɛ ɔ o lɛ-ɔ. 22  “Afin kɛ nga ɲanmiɛn su uflɛuflɛ nin asiɛ uflɛuflɛ+ mɔ n su yi’n, bé ká min ɲrun lɛ titi’n sa’n, i wafa kunngba’n, ɔ osu’n nin ɔ dunman’n bé ká lɛ titi.”+ Ndɛ nga Zoova kan’n yɛ ɔ o lɛ-ɔ. 23  “Anglo le kun kwlaa’n nin wunmiɛn-lolɛ-cɛn kwlaa nun’n,sran’m be kwlaa bé bá, kpɛkun bé kóto min bo.”*+ Ndɛ nga Zoova kan’n yɛ ɔ o lɛ-ɔ. 24  “Yɛ bé wá fíte bé kó nían be nga be yo ɲin kekle min su’n be fuɛn mun.Sɔnniɛn nga be o be su’n be su wuman,yɛ sin m’ɔ yra be’n ɔ su nuanman,+bé wá yó sran’m be kwlaa be kain.”

Ja ngua lɔ ndɛ mun

Be kwla se ekun kɛ “sran m’ɔ manman amuin’n sa.”
Yɛle kɛ, Ɲanmiɛn.
Annzɛ “i sa’n.”
Yɛle kɛ, fie ngunmin kun mɔ be sɔ amuin nun’n.
Annzɛ “bé sú min.”