Sa nga Akoto’m be yoli’n 10:1-48

  • Like nga Kɔɔnɛyi wunnin i aolia nun’n (1-8)

  • Nnɛn nga Ɲanmiɛn yoli be sanwun mɔ Piɛli wunnin be aolia nun’n (9-16)

  • Piɛli ɔli Kɔɔnɛyi i wun wunlɛ (17-33)

  • Piɛli boli jasin fɛ’n kleli be nga be timan Zifu’n (34-43)

    • “Ɲanmiɛn kpaman sran nun” (34, 35)

  • Ɲanmiɛn fɛli i wawɛ’n mannin be nga be timan Zifu’n, yɛ be yoli be batɛmun (44-48)

10  Bian kun o Sezare lɔ, be flɛ i Kɔɔnɛyi. Ɔ ti sonja nga be flɛ be kɛ Itali akpasua’n* i nun sonja ya su kpɛn.  Ɔ ti Ɲanmiɛn sufuɛ kpa, yɛ ɔ nin i awlo’n nunfuɛ’m be kwlaa be sro Ɲanmiɛn. Ɔ cɛ yalɛfuɛ’m be like kpanngban, kpɛkun ɔ srɛ Ɲanmiɛn tankaan kpa tititi.  Kɛ nnɔsua wia nun dɔ nsan su’n+ wá jú’n,* ɔ wunnin Ɲanmiɛn i anzi kun aolia nun, ɔ bali wa seli i kɛ: “Kɔɔnɛyi!”  Srɛ kunnin Kɔɔnɛyi, ɔ niɛnnin i siin, yɛ ɔ usɛli i kɛ: “?Nannan, ngue sa-ɔ?” Ɔ tɛli i su kɛ: “Ɲanmiɛn tili srɛlɛ mɔ a srɛ i’n,+ kpɛkun ɔ wunnin kɛ a man yalɛfuɛ’m be like.  Ɔ maan siɛn’n, sunman sran Zope naan be ko yia bian nga be flɛ i Simɔn’n, mɔ be flɛ i ekun kɛ Piɛli’n, naan ɔ bla.  Bian sɔ’n sikeli Simɔn m’ɔ di nnɛn kplo wun junman’n, mɔ i sua’n wo jenvie’n i nuan lɛ’n, i awlo lɔ.”  Kɛ anzi ng’ɔ kannin ndɛ’n kleli i’n ɔ ɔli cɛ’n, ɔ flɛli i junman difuɛ’m be nun nɲɔn, ɔ nin i sonja nga be niɛn i su’n, be nun kun ng’ɔ sro Ɲanmiɛn kpa’n,  naan w’a kan ndɛ’n i kwlaa w’a kle be. Kpɛkun ɔ sunmannin be Zope lɔ.  Kɛ aliɛ cɛnnin mɔ be o atin’n su bé kɔ́’n, mɔ bé wá mántan klɔ’n i wun koko’n, nn Piɛli w’a wɔ Ɲanmiɛn srɛlɛ, sua’n i ti su nglo lɔ. Kɛ ɔ́ yó sɔ’n nn mindi su wa ju.* 10  Kpɛkun awe wa kunnin i kpa, yɛ ɔ kunndɛli kɛ ɔ́ dí like. Kɛ bé tɔ́n aliɛ’n, ɔ wunnin like kun aolia nun.+ 11  Ɔ wunnin kɛ ɲanmiɛn su lɔ’n ti tikewa. Kpɛkun ɔ wunnin like kun kɛ lɛn kondro dan wie sa. B’a trɛ i cɔnjɔ nnan’m be nun be su fa jra asiɛ’n su wa. 12  Nnɛn wafa kwlaa nga be ja ti nnan’n, ɔ nin nnɛn nga be cuɛn be wun ase’n i wafa’n kwlaa, ɔ nin anunman nga be tu sin nglo lɔ’n i wafa’n kwlaa be o nun. 13  Kpɛkun ɔ tili sran kun nɛn. Ɔ seli i kɛ: “Piɛli, jaso, kun wie naan di!” 14  Sanngɛ Piɛli seli kɛ: “Cɛcɛ, min Min. Afin n nin-a diman like nga mmla’n manman atin kɛ be di’n i le. Kpɛkun n nin-a diman like nga mmla’n waan ɔ ti fiɛn’n i le.”+ 15  Ɔ tili sran’n i nɛn’n ekun i kpɛ nɲɔn su. Ɔ seli kɛ: “Like nga Ɲanmiɛn yoli i sanwun’n, nán se kɛ ɔ ti fiɛn kun.” 16  Ɔ yoli sɔ kpɛ nsan. Kpɛkun be ka lɛ fali like sɔ’n ɔli ɲanmiɛn su. 17  Kɛ Piɛli bú aolia nun like sɔ m’ɔ wunnin i’n i akunndan’n, yɛ be nga Kɔɔnɛyi sunmannin be’n be juli lɛ-ɔ. Be usali lika nga Simɔn i sua’n wo’n, kpɛkun be wa jrannin anuan’n nun lɛ.+ 18  Be usali, sɛ Simɔn mɔ be flɛ i ekun kɛ Piɛli’n, ɔ sike lɛ-o. 19  Kɛ ɔ́ yó sɔ’n, nn Piɛli te bu like ng’ɔ wunnin i aolia nun’n i akunndan. Ɔ maan Ɲanmiɛn wawɛ’n+ seli i kɛ: “Nian! Yasua nsan be su kunndɛ wɔ. 20  I sɔ’n ti’n, jaso, jra naan a nin be wɔ. Nán ɔ klun titi wɔ, afin min yɛ n sunmannin be-ɔ.” 21  Yɛ Piɛli jra ɔli yasua’m be wun lɔ-ɔ. Ɔ seli be kɛ: “Sran nga amun kunndɛ i’n yɛle min. ?Ngue ti yɛ amun ba-ɔ?” 22  Be seli i kɛ: “Kɔɔnɛyi+ yɛ ɔ sunmannin e-ɔ. Ɔ ti sonja ya su kpɛn, ɔ ti sran kpa, ɔ sro Ɲanmiɛn, yɛ Zifu’m be kwlaa be kɛn i ndɛ kpa. Ɲanmiɛn i anzi kun seli i kɛ ɔ sunman sran ɔ sin naan a wɔ i awlo lɔ, naan a ko kan ndɛ ng’ɔ fata kɛ a kan’n naan ɔ ti.” 23  I sɔ’n ti’n, Piɛli yiali be kɛ be wlu awlo lɔ. Kpɛkun ɔ sikeli be lɛ. Kɛ aliɛ cɛnnin’n, ɔ jasoli yɛ ɔ nin be ɔli. Aniaan nga be o Zope lɛ’n, be nun wie’m be nin i be ɔli. 24  Kɛ aliɛ cɛnnin ekun’n, ɔ juli Sezare. Kɛ ɔ́ yó sɔ’n, nn Kɔɔnɛyi o lɛ mínndɛ be kpa. Ɔ flɛli i osufuɛ mun nin i janvuɛ kpa mun. 25  Kɛ Piɛli wluli awlo’n nun lɔ cɛ’n, Kɔɔnɛyi ko kpɛli i atin, ɔ kotoli i bo, ɔ yili i ayɛ. 26  Sanngɛ Piɛli mɛnnin i su, yɛ ɔ seli i kɛ: “Jaso, n ti klɔ sran kɛ wɔ sa.”+ 27  Kɛ ɔ nin i bé kókó yalɛ bé kɔ́’n, ɔ wluli sua’n nun lɔ, kpɛkun ɔ wunnin kɛ sran kpanngban kpa b’a yia lɛ. 28  Ɔ seli be kɛ: “Amun bɔbɔ amun si kpa kɛ sɛ Zifu kun nin nvle uflɛ nunfuɛ be san nun’n, annzɛ ɔ fɛ i wun mɛntɛn i’n, nn w’a fɔn mmla’n.+ Sanngɛ Ɲanmiɛn kleli min kɛ ɔ fataman kɛ n bu sran kun kɛ ɔ ti fiɛn.+ 29  I sɔ’n ti’n, kɛ be flɛli min’n, m’an kanman ndɛ fi, n bali. Siɛn’n, amun kan sa nga ti yɛ amun sunmannin sran min sin’n.” 30  Kɔɔnɛyi seli kɛ: “I cɛn ba nnan yɛ, kɛ nnɔsua wia nun dɔ nsan su’n wá jú’n,* mɔ n wo min sua’n nun wa ń srɛ́ Ɲanmiɛn’n, yasua kun fiteli min ɲrun. I wun tralɛ’n kpaja kpa. 31  Ɔ seli kɛ: ‘Kɔɔnɛyi, srɛlɛ mɔ a srɛ Ɲanmiɛn’n, ɔ nin yalɛfuɛ’m be like mɔ a man’n, Ɲanmiɛn wla kpɛnnin su. 32  Ɔ maan sunman sran Zope naan be ko flɛ Simɔn mɔ be flɛ i ekun kɛ Piɛli’n. Bian sɔ’n sikeli Simɔn m’ɔ ti nnɛn kplo wun junman difuɛ’n, mɔ i sua’n wo jenvie’n i nuan lɛ’n, i awlo lɔ.’+ 33  I sɔ’n ti’n, n sunmannin sran ndɛndɛ kɛ be ko yia wɔ. Yɛ balɛ nga a bali yɛ’n, ɔ ti kpa dan. Ɔ maan siɛn’n, e kwlaa e ti w’a yia Ɲanmiɛn i ɲrun wa naan é tíe ndɛ kwlaa nga Zoova* seli wɔ kɛ a kan’n.” 34  Yɛ Piɛli boli ijɔlɛ bo-ɔ. Ɔ seli kɛ: “Siɛn’n, m’an wun i weiin kpa kɛ Ɲanmiɛn kpaman sran nun.+ 35  Sanngɛ nvle kwlaa nun’n, sran ng’ɔ sro i m’ɔ yo sa ng’ɔ ti kpa’n, i sɔfuɛ’n yɛ i klun jɔ i wun-ɔn.+ 36  Ɔ fɛli i nuan ndɛ’n mannin Izraɛlifuɛ mun, naan be ti fɔundi+ mɔ Zezi Klisi maan sran’m be kwla di’n i su jasin fɛ’n. I yɛ ɔ ti sran’m be kwlaa be Min’n niɔn.+ 37  Amun si ndɛ ng’ɔ truli Zide wunmuan’n nun’n. Kɛ Zan wieli batɛmun’n i ndɛ kan’n, yɛ ndɛ sɔ’n boli trulɛ bo Galile lɔ-ɔ.+ 38  Ndɛ sɔ’n yɛle Zezi m’ɔ fin Nazarɛti’n i su ndɛ’n. Ɲanmiɛn fɛli i wawɛ’n mɛnnin i,+ ɔ mɛnnin i tinmin. Kpɛkun ɔ wlanwlannin mɛn’n nun, ɔ yoli sran’m be ye, ɔ yoli be nga Suɛn Tɔnfuɛ’n kle be yalɛ’n+ be kwlaa be juejue, afin Ɲanmiɛn nin i o nun.+ 39  Ninnge kwlaa ng’ɔ yoli be Zifu’m be mɛn’n nun’n, ɔ nin Zerizalɛmun lɔ’n, e wunnin nun. Sanngɛ be boboli* i waka kun su be kunnin i. 40  I cɛn nsan su’n, Ɲanmiɛn cɛnnin sran sɔ’n.+ Kpɛkun ɔ mɛnnin i atin kɛ ɔ fɛ i wun kle. 41  Sanngɛ nán ɔ fɛ i wun kle sran’m be kwlaa, saan be nga Ɲanmiɛn dun mmua fali be’n, mɔ yɛle e bɔbɔ mɔ kɛ ɔ cɛnnin nguan’n,* e nin i e dili like yɛ e nin i e nɔnnin nzan’n.+ 42  Asa ekun’n, ɔ seli e kɛ e bo jasin e kle sran mun, naan e yiyi nun kpa e kle sran mun+ kɛ i yɛ Ɲanmiɛn fɛli i kɛ ɔ di be nga be o nguan nun’n, ɔ nin be nga b’a wu’n be jɔlɛ-ɔ.+ 43  Ɲanmiɛn nuan ijɔfuɛ’m be kwlaa be kɛnnin i weiin+ kɛ sran kwlaa ng’ɔ lafi i su’n, i dunman nun’n bé yáci i sa tɛ mun cɛ́ i.”+ 44  Piɛli i nuan nin-a tɔman, kpɛkun Ɲanmiɛn wawɛ’n jrali be kwlaa nga be su tie ndɛ’n be su.+ 45  Kɛ Ɲanmiɛn i wawɛ m’ɔ fa cɛ sran mun’n, ɔ jrali be nga be timan Zifu’n be su wie’n, i sɔ’n boli Zifu nga be lafi Zezi su* mɔ be nin Piɛli be bali’n be nuan. 46  Afin bé tí-ɔ, be su kan aniɛn uflɛ, yɛ be manman Ɲanmiɛn.+ Yɛ Piɛli seli kɛ: 47  “Ɲanmiɛn w’a dun mmua w’a fɛ i wawɛ’n w’a man be kɛ nga ɔ fa mannin e’n sa. ?Ɔ maan wan yɛ ɔ kwla se kɛ nán maan be yo be batɛmun nzue+ nun-ɔn?” 48  I sɔ’n ti’n, ɔ seli be kɛ be yo be batɛmun Zezi Klisi i dunman nun.+ I sin’n, be seli i kɛ ɔ ka be wun lɛ le nɲɔn kun.

Ja ngua lɔ ndɛ mun

Rɔmunfuɛ’m be sonja akpasua kun-ɔn, i nun sonja’m be ti 600.
Glk., “dɔ 9 su’n su’n.”
Glk., “dɔ 6 su’n su wa ju.”
Glk., “dɔ 9 su’n su’n.”
Nian Nd. A5 nun.
Glk., “sendeli.”
Glk., “be mɛnnin i su be nga be wuli’n be nun’n.”
Glk., “be nga be lafi su mɔ be wlali be klɛn’n.”