Nga Liki klɛli’n 20:1-47

  • Atin nga Zezi le i yo abonuan sa mun’n i su sa usalɛ (1-8)

  • Fie difuɛ mɔ be kunnin sran’n be wun ɲanndra’n (9-19)

  • Ɲanmiɛn nin Sezaa (20-26)

  • Sran cɛnlɛ’n i su ndɛ usalɛ (27-40)

  • ?Klisi’n ti Davidi i wa? (41-44)

  • Amun nian amun wun su mmla klɛfuɛ’m be lika (45-47)

20  Cɛn kun’n, kɛ ɔ́ klé sran’m be like m’ɔ́ bó jasin fɛ’n klé be Ɲanmiɛn sua’n nun lɔ’n, Ɲanmiɛn ɲrun jranfuɛ’m be su kpɛn mun, nin mmla klɛfuɛ mun, ɔ nin nvle su kpɛn’m be bali.  Be usɛli i kɛ: “?A le atin yo ninnge sɔ mun? ?Yɛ wan yɛ ɔ mannin wɔ atin sɔ’n niɔn?”+  Ɔ tɛli be su kɛ: “Maan n kusu n usa amun sa kun naan amun tɛ min su:  ?Batɛmun nga Zan yoli sran mun’n, ɔ fin Ɲanmiɛn* annzɛ ɔ fin klɔ sran?”  Be kɛnnin i be afiɛn lɔ kɛ: “Sɛ e se kɛ: ‘Ɔ fin Ɲanmiɛn’n,’ ɔ́ sé kɛ: ‘?Ngue ti yɛ amun a lafimɛn i su-ɔ?’  Sɛ kusu e se kɛ: ‘Ɔ fin klɔ sran’n,’ nvlefuɛ’m be kwlaa bé fínfín e yɔbuɛ. Afin be lafi su kpa kɛ Zan ti Ɲanmiɛn nuan ijɔfuɛ.”+  Ɔ maan be tɛli su kɛ be simɛn i finwlɛ.  Zezi seli be kɛ: “N kusu, n su kleman amun sran ng’ɔ mannin min atin kɛ n yo ninnge sɔ mun’n.”  I sin’n, ɔ kannin ndɛ kun ɲanndra nun kleli sran mun. Ɔ seli kɛ: “Bian kun dili viɲin fie kun.+ Ɔ yacili i fie difuɛ wie’m be sa nun, kpɛkun ɔ ɔli nvle uflɛ nun. Ɔ ko cɛli lɔ kpa.+ 10  Kɛ viɲin tilɛ blɛ’n juli’n, ɔ sunmɛnnin i sufuɛ kun kɛ ɔ wɔ fie difuɛ sɔ’m be sin naan be mɛn i viɲin’n wie. Sanngɛ fie difuɛ’m be boli i, be kɛnnin i bo naan w’a fɛ i sa ngbɛn w’a ɔ.+ 11  Ɔ sunmɛnnin i sufuɛ kun ekun. Be boli i wie, yɛ be guɛli i ɲin ase.* I sin’n, be kɛnnin i bo naan w’a fɛ i sa ngbɛn w’a ɔ. 12  Sran’n i nsan su m’ɔ sunmɛnnin i’n, be yoli i like yaya, kpɛkun be kɛnnin i bo. 13  I sɔ’n ti’n, viɲin fie’n i fuɛ’n seli kɛ: ‘?Ngue yɛ ɔ fata kɛ n yo-ɔ? Ń má súnman min wa yasua m’ɔ ti min awlɛn su ba’n.+ I liɛ’n, atrɛkpa’n be ɲin yí i.’ 14  Kɛ fie difuɛ’m be wunnin i’n, be seli be wiengu kɛ: ‘Aja difuɛ’n yɛ. Maan e kun i naan aja’n yo e liɛ.’ 15  Ɔ maan be to i yili i viɲin fie’n i sin lɔ naan b’a kun i.+ ?Ngue yɛ viɲin fie’n i fuɛ’n ɔ́ yó be-ɔ? 16  Ɔ́ wá bá, yɛ ɔ́ kún fie difuɛ sɔ mun. Kpɛkun ɔ́ fá fie’n wlá sran uflɛ sa nun.” Kɛ be tili ndɛ sɔ’n, be seli kɛ: “Nán maan ɔ yo sɔ le!” 17  Ɔ niannin be siin, kpɛkun ɔ seli kɛ: “?Sɛ ɔ ti sɔ’n niɔn, ndɛ nga be klɛli i kɛ: ‘Yɔbuɛ nga sua kplanfuɛ’m be yili i blo’n, w’a kaci sua’n i cɔnjɔ su yɔbuɛ cinnjin kpafuɛ’n,’+ i bo’n yɛle benin? 18  Asa ekun’n, sran kwlaa ng’ɔ tɔ yɔbuɛ sɔ’n su’n, ɔ́ títí i nun.+ Sran nga kusu mɔ yɔbuɛ sɔ’n tɔ i su’n, yɔbuɛ’n kpɔ́tɔ i.” 19  Mmla klɛfuɛ nin Ɲanmiɛn ɲrun jranfuɛ’m be su kpɛn’m be waan bé ká lɛ bé trɛ́ i. Afin be wunnin i wlɛ kɛ be ndɛ yɛ ɔ kɛnnin i ɲanndra nun lɛ-ɔ. Sanngɛ sran’m be ti’n, srɛ kunnin be.+ 20  Be fali be ɲin sieli i su kpa. I sin’n, be seli sran wie’m be kɛ be yo be wun kɛ be ti sran kpa sa, naan be yo naan ɔ kan ndɛ wie m’ɔ timan su’n.+ I liɛ’n, bé fɛ́ i kɔ́ kpɛnngbɛn mun nin nvle’n i siefuɛ’n be ja su. 21  Ɔ maan be seli i kɛ: “Like Klefuɛ, e si kɛ ndɛ nga a kan’n, ɔ nin like nga a kle’n, be ti nanwlɛ, yɛ a nianman sran ɲrun naan w’a yo sa, sanngɛ a kle Ɲanmiɛn i atin’n nanwlɛ su. 22  ?Ɔ ti su kɛ e tua lapo e man Sezaa annzɛ ɔ timan su?” 23  Ɔ wunnin i wlɛ kɛ be ti gblɛfuɛ. I sɔ’n ti’n, ɔ seli be kɛ: 24  “Amun fa denie* kun man min maan n nian. ?Wan ɲrun yɛ ɔ o su-ɔ? ?Yɛ wan dunman yɛ ɔ klɛ su-ɔ?” Be tɛli su kɛ: “Sezaa-ɔ.” 25  Yɛ ɔ seli be kɛ: “Sɛ ɔ ti sɔ’n, an fa ninnge nga be ti Sezaa liɛ’n be man Sezaa.+ Sanngɛ an fa ninnge nga be ti Ɲanmiɛn liɛ’n be man Ɲanmiɛn.”+ 26  B’a kwlá yoman naan w’a kan ndɛ wie m’ɔ timan su’n sran’m be ɲrun lɛ. Ndɛ ng’ɔ kannin’n boli be nuan. Ɔ maan b’a kwlá kanman ndɛ fi. 27  Sanngɛ Sadisefuɛ mɔ be lafiman su kɛ sɛ sran wu’n ɔ kwla cɛn nguan’n,+ be nun wie’m be bali be wa usɛli i kɛ:+ 28  “Like Klefuɛ, Moizi klɛli i kɛ: ‘Sɛ sran kun i niaan bian wu naan i yi’n ka lɛ’n, sɛ w’a wuman ba’n, ɔ fata kɛ ɔ jɛ i niaan bian’n i yi’n naan ɔ wu ba mɛn i niaan bian’n.’+ 29  Yasua nso be ti niaan. Klikli’n jali bla, sanngɛ w’a wuman ba, kpɛkun ɔ wuli. 30  I nɲɔn su’n 31  nin i nsan su’n be jali bla’n wie. Be sran nso’m be kwlaa be jɛli i. B’a wuman ba yɛ be wuli-ɔ. 32  I agualiɛ su’n, bla’n kusu wa wuli. 33  ?Ɔ maan kɛ bé wá cɛ́n sran mun’n, be nun onin yɛ bla’n yó i yi-ɔ? Afin ɔ yoli be nso’m be yi.” 34  Zezi seli be kɛ: “Mɛn* nga nunfuɛ’m be ja bla nin bian. 35  Sanngɛ be nga be nin mɛn ng’ɔ́ bá lɔ’n i nun tranlɛ’n nin sran cɛnlɛ’n fata’n, be su jaman bla nin bian.+ 36  I kpa bɔbɔ’n, be su kwlá wuman kun, afin bé yó kɛ anzi mun sa. Kɛ mɔ bé wá cɛ́n nguan’n ti’n, bé yó Ɲanmiɛn i mma mun. 37  Susrɛ mɔ sin o nun’n i su ndɛ’n nun’n, Moizi bɔbɔ kannin be nga be wuli’n be cɛnlɛ’n i ndɛ. Ɔ flɛli Zoova* kɛ ‘Abraamun i Ɲanmiɛn, nin Izaaki i Ɲanmiɛn, nin Zakɔbu i Ɲanmiɛn.’+ 38  Ɔ timan be nga be wuli’n be Ɲanmiɛn, sanngɛ ɔ ti be nga be o nguan nun’n be Ɲanmiɛn. Afin Ɲanmiɛn ɲrun’n, be kwlaa be o nguan nun.”+ 39  Mmla klɛfuɛ’m be nun wie’m be seli kɛ: “Like Klefuɛ, ɔ ndɛ’n ti su.” 40  Ɔ maan b’a kwlá traman be awlɛn b’a usɛmɛn i kosan kun. 41  Yɛ i kusu usali be kɛ: “?Ɔ yo sɛ ti yɛ be waan Klisi’n ti Davidi i wa-ɔ?+ 42  Afin Davidi bɔbɔ kɛnnin i Jue fluwa’n nun kɛ: ‘Zoova* seli min Min’n kɛ: “Tran ase min sa fama su 43  lele maan n fa ɔ kpɔfuɛ mun n sie ɔ ja bo kɛ like mɔ be fa be ja be takataka su’n sa.”’+ 44  Ɔ maan Davidi flɛli i kɛ i Min. ?Sɛ ɔ ti sɔ’n niɔn, ɔ yo sɛ yɛ ɔ kwla yo Davidi i wa ekun-ɔn?” 45  Kɛ sran’m be kwlaa bé tíe i ndɛ’n, ɔ seli i sɔnnzɔnfuɛ’m be kɛ: 46  “Amun nian amun wun mmla klɛfuɛ’m be lika. Kɛ be wla tralɛ tɛnndɛn be wlanwlan’n, ɔ yo be fɛ. Be klo kɛ sran’m be yo be like nzra nun,* kpɛkun be klo Ɲanmiɛn sulɛ sua’m be nun bia nga be o be kwlaa be ɲrun’n,* be su tranlɛ. Yɛ kɛ bé dí cɛn’n, be klo tranwlɛ kpakpa’m be nun tranlɛ.+ 47  Be di angbeti bla’m be lufle be de be sa nun ninnge mun. Kpɛkun kɛ mɔ be kunndɛ kɛ sran’m be nian be’n ti’n, kɛ bé srɛ́ Ɲanmiɛn’n, be ijɔ kpanngban. Bé wá tú sran sɔ’m be fɔ kekle kpa.”

Ja ngua lɔ ndɛ mun

Glk., “ɲanmiɛn su.”
Annzɛ “be yoli i finfin.”
Nian Nd. B14 nun.
Nian Nd. A5 nun.
Nian Nd. A5 nun.
Annzɛ “gua’m be bo.”
Annzɛ “bia kpakpa mun.”